Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Palestra
11-12/2012

Zofia Stryjeńska, Zima. Kolędnicy z gwiazdą

Pełny spis treści

Problematyka dzieł osieroconych – uwagi na gruncie prawa polskiego i rozwiązań światowych
 • Grzegorz Bieniek
Problem istnienia utworów osieroconych to zwłaszcza w kontekście szybkiego rozwoju nowych technologii spory problem prawny. W chwili obecnej w coraz większej grupie państw trwają prace nad uregulowaniem tego ważkiego zagadnienia. Podejmowane są także próby stworzenia regulacji na poziomie Unii Europejskiej. W zbiorach instytucji publicznych lub osób prywatnych znajdować się mogą dzieła nieznanego autorstwa, które powinny „ujrzeć światło dzienne” ze względu na swoje wysokie walory artystyczne. Z powodów praktycznych, w celu nakreślenia problemów, jakie mogą powstać przy próbie skorzystania z utworu osieroconego, w niniejszym artykule skupię się na utworach, które mogą podlegać reżimowi trzech polskich ustaw prawnoautorskich: 1) ustawy z 29 marca 1926 r. o prawie autorskim, 2) ustawy z 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim, 3) ustawy obowiązującej obecnie, z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W dalszej części artykułu omówione zostaną uregulowania przyjętej 25 października 2012 r. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z dzieł osieroconych, a także pokrótce przybliżona zostanie kanadyjska regulacja dotycząca omawianego tematu.
Ku pamięci sprawiedliwości: nieoczekiwane miejsce Lwowa w prawie międzynarodowym – osobista historia*
 • Philippe Sands
W ubiegłym roku zostałem zaproszony na wykład do Lwowa. To znajdujące się dwa tysiące kilometrów od Londynu, leżące w zachodniej Ukrainie miasto nie ma łatwej do wymówienia nazwy, a ponadto nie jest powszechnie znane. Kiedy przygotowywałem niniejsze opracowanie, stało się dla mnie jasne, że to historyczne miejsce, mające bogatą, ale trudną przeszłość i niepewną przyszłość, stanowi odpowiednie tło dla wykładu, jaki miałem wygłosić. Jego tematyka dotyczyła zmian w międzynarodowym porządku prawnym będących następstwem II wojny światowej, nowych zasad promujących prawa człowieka, pojawienia się międzynarodowego prawa karnego zakazującego tortur, ludobójstwa i podobnych im aktów, a także powstania nowych międzynarodowych sądów i trybunałów.
Propozycje wprowadzenia korekt i zmian do obowiązującego prawa karnego
 • Teodor Szymanowski
Z wywodów zawartych w publikacji podanej w przypisie wynika, że nowe ustawodawstwo karne z 1997 r. zasadniczo spełniło swe zadania, chroniąc społeczeństwo przed wzrostem niebezpiecznej przestępczości i respektując podstawowe wartości demokratycznego państwa prawa. Nie w pełni wykorzystano jednak możliwości, jakie stworzyły unormowania k.k. dla racjonalizacji orzecznictwa sądowego w sprawach karnych, co w połączeniu z nowymi zadaniami, jakie wynikły z ewolucji zjawiska przestępczości i pewnych uchybień w wykonywaniu sankcji karnych, stworzyło nieoczekiwane trudności, a nawet impas w pełnej realizacji zadań polityki karnej. Najdotkliwszym tego przejawem jest nadmierny w stosunku do stanu przestępczości wzrost populacji więziennej.
Prawna dopuszczalność pracowniczych badań poligraficznych w Polsce
 • Aleksandra Cempura
 • Michał Widacki
Badania poligraficzne w Polsce kojarzone są głównie ze sprawami karnymi oraz dyskusją wokół waloru dowodowego takich badań w postępowaniu karnym. Jednakże w ostatnim czasie dyskusja dotyczy coraz częściej wykorzystania badań tego typu w innych dziedzinach, a w szczególności w stosunkach pracy. W postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy coraz częściej pojawia się kwestia dopuszczalności takich badań oraz konsekwencji pracowniczych z nimi związanych – w tym również możliwości rozwiązania na podstawie wyniku takiego badania stosunku pracy. Ponadto sama procedura kwalifikacyjna przyszłego pracownika wykorzystująca takie badanie jest dyskusyjna. Mowa tu o spornych kwestiach związanych z gwarancjami pracowniczymi w sektorze prywatnym, natomiast dopuszczalność takich badań wobec funkcjonariuszy określonych służb policyjnych specjalnych regulowana jest osobnymi aktami prawnymi.
Przekaz medialny jako wyraz prawa do informacji w toku postępowania karnego
 • Robert Rynkun-Werner
Od stuleci media, początkowo tylko jako prasa drukowana, aż po nowoczesne formy przekazu, jakimi niewątpliwie stała się dziś telewizja cyfrowa czy Internet, nie tylko współuczestniczą w przekazie informacji, ale bardzo często same tę informację tworzą. Dotyczy to nie tylko spraw publicznych o wymiarze stricte politycznym czy społecznym, lecz również spraw z szeroko rozumianego kręgu wymiaru sprawiedliwości.(...)
Powództwo z art. 791 § 2 k.p.c. – charakter prawny i przydatność
 • Paweł Bieżuński
Ustawą z 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw dokonano wielu znaczących zmian w przepisach procedury cywilnej, a w szczególności w przepisach regulujących postępowanie egzekucyjne. Wśród tych zmian wprowadzono instytucję tytułu wykonawczego skutecznego przeciwko wszystkim, tj. umożliwiającego wierzycielowi wszczęcie egzekucji obowiązku wydania indywidualnie oznaczonych ruchomości, nieruchomości lub statku albo opróżnienia pomieszczenia nie tylko przeciwko dłużnikowi wymienionemu w tytule wykonawczym, ale przeciwko każdemu, kto tymi rzeczami włada (art. 791 § 1 k.p.c.).
Odpowiedzialność majątkiem wspólnym małżonków za przedmałżeńskie zobowiązania podatkowe oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
 • Dawid Krzyżanowski
ZARYS PROBLEMU W doktrynie występuje rozbieżność poglądów co do odpowiedzialności współmałżonka za przedmałżeńskie zobowiązania podatkowe drugiego małżonka, jak i za przedmałżeńskie należności z tytułu składek. Rozbieżność ta powstała na gruncie przepisu art. 29 § 1 Ordynacji podatkowej (dalej także: O.p.), kreującego sui generis odpowiedzialność rzeczową małżonka podatnika za wskazane wyżej zobowiązania. Zgodnie z wymienionym przepisem w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność za wynikające z zobowiązań podatkowych podatki obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka. Regulacja przepisu art. 29 § 1 O.p., na podstawie przepisu art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej także: u.s.u.s., ustawa systemowa), stosowana jest również do należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Z uwagi na ostatni z wymienionych przepisów poniższe wywody, dotyczące odpowiedzialności za wynikające z zobowiązań podatkowych podatki, należy odnieść również do należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Przy czym przez należności z tytułu składek, zgodnie z przepisem art. 24 ust. 2 ustawy systemowej, rozumie się nie tylko same składki na ubezpieczenie społeczne, ale też odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia i dodatkową opłatę.
Rozwiązanie i likwidacja spółki kapitałowej w świetle zarzutu przestępnego wyrządzenia spółce znacznej szkody majątkowej
 • Szymon Pawelec
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na wybrane aspekty problematyki prawnokarnej oceny działań związanych z rozwiązaniem i likwidacją spółki kapitałowej. W ramach tego podejścia starano się zaś skupić uwagę na kwestii oceny na gruncie prawa karnego – przede wszystkim przez pryzmat art. 296 k.k. – samego zdarzenia w postaci doprowadzenia przez władze spółki do jej definitywnego ustania. Przy interpretacji przepisów na tym pograniczu prawa handlowego oraz karnego powstają bowiem niekiedy nieuzasadnione uproszczenia i niespójności pomiędzy regulacjami obu gałęzi prawa. Problem ten potęgowany jest okolicznością, że już wyjściowy reżim normatywny prawa handlowego dotyczący rozwiązania i likwidacji spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej stanowi wyspecjalizowaną dziedzinę, operującą pojęciami wymagającymi niekiedy pogłębionej wykładni na gruncie samego prawa spółek. Efektem spiętrzenia tego typu trudności interpretacyjnych może być wszczynanie postępowania karnego w wypadkach, w których zdarzenie stanowiące podstawę zainteresowania organów ścigania nie jest działaniem bezprawnym, lecz wyłącznie przejawem realizacji uprawnień wspólników (akcjonariuszy) spółki oraz idących w ślad za nimi obowiązków członków zarządu (likwidatorów), jakie określa sam ustawodawca na gruncie macierzystej regulacji prawa handlowego. W tym świetle zaś podstawa kierowania aktywności karnoprocesowej przeciwko osobom zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą danego podmiotu może wynikać z braku zrozumienia prywatnoprawnej istoty instytucji rozwiązania i likwidacji spółki.
Udział adwokata w europejskim postępowaniu nakazowym – zagadnienia wybrane (cz. 1)
 • Agata Harast
Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (ENZ) zawarte w rozporządzeniu nr 1896/2006 można podzielić na postępowanie w sprawie wydania ENZ oraz postępowanie w sprawie wykonania ENZ. Postępowanie w sprawie wydania ENZ zostało uregulowane w polskim postępowaniu cywilnym jako europejskie postępowanie nakazowe. W prezentowanym artykule przedstawione zostaną wybrane aspekty europejskiego postępowania nakazowego oraz wskazówki, jak w szczególności adwokat powinien prawidłowo podejmować czynności w tym postępowaniu.
Wniosek o zwolnienie od kosztów w postępowaniu cywilnym – porady praktyczne w aspekcie najczęściej pojawiających się problemów
 • Ewelina Kutermankiewicz
Artykuł stanowi podsumowanie obserwacji praktyki sądowej odnośnie do wniosków stron o zwolnienie od kosztów w postępowaniu cywilnym oraz przegląd poglądów doktryny i aktualnej linii orzecznictwa. Przedstawia, jakie warunki musi spełniać wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, w jaki sposób strona powinna wykazać swoją sytuację materialną i niemożność poniesienia kosztów, jak w praktyce wygląda analiza i rozstrzyganie wniosków i czym kieruje się sąd je rozpatrujący. W artykule – obok omówienia przesłanek merytorycznych zwolnienia od kosztów – poświęcono wiele uwagi aspektom formalnym złożenia wniosku, gdyż w praktyce sądowej okazuje się, że wnioski bardzo często obarczone są brakami. Tymczasem poprawne przygotowanie wniosku pod względem formalnym ma istotny wpływ na jego merytoryczne rozstrzygnięcie. Opracowanie podzielono na części, w których omówiono: zagadnienia ogólne (I), kwestie dotyczące wniosków osób fizycznych (II), wnioski przedsiębiorców i osób prawnych (III) oraz sytuacje, kiedy dochodzenie wszczynane jest przez sąd (IV).
Zakres orzekania (kognicji) sądu o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza w sentencji postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (na marginesie uchwały SN z 13 października 2010 r., III CZP 64/10) (cz. 1)
 • Michał Niedośpiał
Wyliczenie wartości wierzytelności z tytułu pokrycia wkładu jednego z małżonków w spółce cywilnej ze środków należących do majątku wspólnego
 • Arnold Pander
Na pytania: 1) Czy wierzytelność z tytułu wkładu pieniężnego wniesionego do spółki cywilnej przez jednego z małżonków ze środków należących do majątku wspólnego obojga podlega podziałowi w postępowaniu sądowym o podział majątku dorobkowego?; 2) a w razie odpowiedzi twierdzącej: co w dacie ustania wspólności stanowi majątek podlegający podziałowi?, Sąd Najwyższy w uchwale z 15 września 2004 r. odpowiedział tezą: „Wierzytelność z tytułu pokrycia wkładu jednego z małżonków w spółce cywilnej ze środków należących do majątku wspólnego podlega rozliczeniu na podstawie art. 45 k.r.o., stosowanego w drodze analogii”.
Czy adwokat ma prawo świadczyć pomoc prawną z urzędu w okręgu sądu rejonowego, w którym mieści się filia jego kancelarii (oddział spółki)? Uwagi de lege lata i de lege ferenda
 • Dariusz Michta
Świadczenie przez adwokata pomocy prawnej z urzędu w okręgu sądu rejonowego, w którym adwokat ten ma filię swojej kancelarii, budzi dużo emocji w środowisku adwokackim. Adwokaci, którzy posiadają siedzibę kancelarii adwokackiej w danym okręgu sądu rejonowego, często sprzeciwiają się świadczeniu pomocy prawnej przez kolegów, posiadających w okręgu tego sądu jedynie filię kancelarii adwokackiej. Problem szczególnie zauważalny jest w mniejszych miastach, gdzie ma niewątpliwie podłoże ekonomiczne.
Pornografia dziecięca – uwagi na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z 1 września 2011 r., V KK 43/11
 • Marek Derlatka
W polskim prawie karnym ochrona małoletnich przed pornografią ujęta jest w dwóch aspektach: chroni się ich przed udziałem jako aktorów w prezentacjach pornograficznych oraz przed dostępem do pornografii (nie tylko dziecięcej), a więc jako widzów. Internet stanowi obecnie jeden z głównych kanałów dystrybucji pornografii z udziałem małoletnich. W Internecie działają tysiące stron zawierających pornografię dziecięcą i promujących pedofilię, a liczba stron z taką pornografią wzrasta o ok. 8 stron dziennie. Większość zabezpieczeń stron z pornografią jest nieskuteczna, co powoduje szeroką dostępność takich materiałów dla najmłodszych użytkowników sieci. Problemy natury technicznej utrudniają także ściganie czynów zabronionych polegających na produkcji i rozpowszechnianiu pornografii dziecięcej, zwanej też pornografią pedofilską.
Kolizja prawomocnych postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku po tym samym spadkodawcy
 • Karol Weitz
Sytuacja, w której wydane zostały dwa lub więcej prawomocnych postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku po tym samym spadkodawcy, należy do bardzo niepożądanych, podobnie jak to jest w każdym wypadku kolizji prawomocnych orzeczeń. W związku z tym powstaje pytanie o to, w jaki sposób można doprowadzić do tego, aby w obrocie prawnym było zachowane tylko jedno z dwóch lub większej liczby takich postanowień. Pytanie to powstaje z uwagi na szczególne uregulowanie dopuszczalności skargi o wznowienie postępowania w postępowaniu nieprocesowym.
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 6 maja 2010 r., II CSK 580/09*
 • Daria Krzyżanowska
Teza glosowanego wyroku brzmi: 1. W przypadku czynu niedozwolonego polegającego na pozbawieniu matki dziecka możliwości podjęcia ewentualnej decyzji o przerwaniu ciąży z powodu ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu art. 444 § 1 k.c. nie ma zastosowania. Obojgu rodzicom kalekiego dziecka przysługuje natomiast roszczenie odszkodowawcze na podstawie art. 415 k.c. 2. Prawo do planowania rodziny i wynikające z niego uprawnienie do legalnego przerwania ciąży w warunkach określonych w art. 4a ustawy z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży jest dobrem osobistym.
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 8 kwietnia 2011 r., II CZ 137/10*
 • Jerzy Naworski
Teza glosowanego postanowienia brzmi: W skład kosztów niezbędnych do celowego dochodzenia praw i celowej obrony nie wchodzą koszty przejazdu do sądu pełnomocnika będącego adwokatem (art. 98 § 3 k.p.c.).
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8 listopada 2011 r., II KK 93/11*
 • Blanka Stefańska
Teza glosowanego wyroku brzmi: Językowa wykładnia przepisu art. 226 § 1 k.k. prowadzi do oczywistego wniosku, że w przeciwieństwie do przepisów art. 226 § 3 k.k. i art. 135 § 2 k.k., przewidujących odpowiedzialność karną odpowiednio za znieważenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nie zawiera on znamienia publicznego działania jako warunku karalności za znieważenie funkcjonariusza publicznego. Zarówno wykładnia językowa, odwołująca się do treści przepisu art. 226 § 1 k.k. oraz a contrario do przepisów art. 226 § 3 i art. 135 § 2 k.k., a także wykładnia historyczna związana z postępowaniem legislacyjnym, prowadzą do wniosku, że publiczność działania nie jest znamieniem przestępstwa z art. 226 § 1 k.k. w brzmieniu nadanym ustawą z 9 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny (Dz.U. nr 122, poz. 782).
Glosa do postanowienia sądu najwyższego z 4 listopada 2011 r., v kk 88/11*
 • Piotr Nycz
Teza glosowanego wyroku brzmi: Jeśli w postępowaniu sądowym dochodzi do cofnięcia wyznaczenia obrońcy, wobec ustania okoliczności utrudniających obronę, powołanych przy jego wyznaczeniu, to zarzut obrazy art. 79 § 2 k.p.k., wskazujący zarazem uchybienie określone w art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k., będzie skuteczny tylko wtedy, gdy skarżący wykaże, że do zwolnienia obrońcy z urzędu doszło przy błędnej ocenie, iż okoliczności te ustały. Strona skarżąca nie może natomiast opierać zarzutu obrazy art. 79 § 2 k.p.k. na tym, że w jej przekonaniu należało w postępowaniu sądowym utrzymać obronę z urzędu ze względu na inne okoliczności, w jej ocenie utrudniające obronę.
Immunitet państwa obcego w postępowaniu cywilnym – uwagi na marginesie glosy J. Forystka do postanowienia Sądu Najwyższego z 29 października 2010 r., IV CSK 465/09
 • Paweł Grzegorczyk
Problematyka immunitetu państwa należy do gorąco dyskutowanych w literaturze międzynarodowej. W polskim piśmiennictwie ważki impuls do ożywienia debaty na ten temat dało postanowienie Sądu Najwyższego z 29 października 2010 r., w którym przesądzono, że na obecnym etapie rozwoju prawa międzynarodowego publicznego państwu niemieckiemu przysługuje immunitet jurysdykcyjny w sprawach o roszczenia z czynów niedozwolonych popełnionych przez niemieckie siły zbrojne w czasie drugiej wojny światowej na terenie Polski. W wyrażonych dotychczas głosach przeważa ostrożna akceptacja dla stanowiska zajętego przez Sąd Najwyższy.
Prawo do wnoszenia skarg przez osadzonych w systemie penitencjarnym Polski i w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej* (cz. 2)
 • Przemysław Tarwacki
 • Marcin Warchoł
Osadzeni mogą składać w Anglii i Walii skargi na dwa sposoby. Mogą wykorzystywać wewnętrzne procedury w zakładzie karnym lub korzystać z instytucji zewnętrznych. W ramach zakładu karnego te skargi mogą mieć formę ustną lub pisemną i być kierowane do pracowników zakładu, do oficera medycznego lub do członka lokalnego Zarządu Niezależnego Monitoringu (Independent Monitoring Board). W odniesieniu do skarg pisemnych wewnątrz zakładu karnego postępowanie jest trójinstancyjne. Następnie osadzeni mogą się udać do Rzecznika praw więźniów i osób pod nadzorem sądowym (Prisons and Probation Ombudsman).
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Zbigniew Szonert
M. W. w dniu 16 września 2011 r. złożył skargę do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na przewlekłość postępowania administracyjnego prowadzonego przez ten organ, wnosząc o stwierdzenie przewlekłości, zlecenie organowi prowadzącemu postępowanie dokonania odpowiednich czynności w wyznaczonym terminie oraz o zasądzenie na jego rzecz od Skarbu Państwa kwoty 10 000 zł. W ocenie skarżącego organ prowadzący sprawę nadal nie podejmuje żadnych działań mających na celu zbadanie i rozstrzygnięcie sprawy.(...)
Europejski Trybunał Praw Człowieka – przegląd orzecznictwa (kwiecień–wrzesień 2012 r.)
 • Marek Antoni Nowicki
Autonomia proceduralna państw członkowskich. Zmierzch czy nowe otwarcie?
 • Tomasz Tadeusz Koncewicz
Według klasycznej definicji autonomia proceduralna państw członkowskich obejmuje dwa elementy: kompetencję państw członkowskich do wskazania właściwych sądów wyposażonych w jurysdykcję oraz wskazanie proceduralnych warunków dla egzekwowania przez jednostki praw wywodzonych z bezpośredniego skutku prawa unijnego. Od początku linia podziału przebiegała więc pomiędzy prawami podmiotowymi (rights which citizens have from the direct effect of Community law) a proceduralnymi warunkami (procedural conditions) towarzyszącymi egzekwowaniu tych praw. (...)
Czy art. 129 ustawy – Prawo ochrony środowiska stanowi wyczerpującą podstawę roszczeń właścicieli nieruchomości o wyrównanie strat wynikających z ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania wokół lotnisk, tras komunikacyjnych i tym podobnych zakładów?
 • Ewa Stawicka
Choć sformułowane w tytule pytanie może się z pozoru wydać mało atrakcyjne dla prawników cywilistów, to w rzeczywistości potencjalnie otwiera ono pole do dyskusji tyleż wielostronnej i interesującej, ile mającej ogromne znaczenie dla praktyki sądowej.
Czy prowadzenie obrony przez radcę prawnego może stanowić skuteczną przyczynę apelacyjną i prowadzić do uchylenia wyroku w związku z naruszeniem prawa do obrony w postępowaniu karnym?
 • Antoni Bojańczyk
Uzupełnienie szeregów korpusu obrońców w postępowaniu karnym o radców prawnych nie jest jeszcze faktem, ale propozycja taka znalazła się w najnowszej wersji projektu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego i będzie obecnie przedmiotem dalszych, parlamentarnych prac legislacyjnych. (...)
Studium pewnego przypadku (cz. 3) Wynik apelacji przyczyną sięgnięcia po nadzwyczajne środki odwoławcze
 • Wojciech Kotowski
Na rozprawie apelacyjnej oskarżona poparła apelację i wnioski w niej zawarte. Prokurator i oskarżyciel posiłkowy wnieśli o utrzymanie zaskarżonego wyroku w mocy. Zdaniem sądu okręgowego apelacja oskarżonej jest bezzasadna, i to w stopniu oczywistym. W opinii sądu odwoławczego sąd pierwszej instancji przeprowadził przewód sądowy zgodnie z wymogami procedury karnej i nie dopuścił się żadnych podlegających uwzględnieniu z urzędu uchybień, które skutkowałyby koniecznością uchylenia zaskarżonego wyroku niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów. (...)
„Płody zbrodni i skandalu”
 • Stanisław Milewski
Przypisywanie kronikom sądowym i kryminalnym funkcji głównego demoralizatora było grubą przesadą. Jeszcze bardziej naiwne i aż niemal śmieszne wydają się dziś utyskiwania dziewiętnastowiecznych moralistów na zgubny wpływ literatury sensacyjnej. Trudno nawet jakoś wyodrębnić ową demoralizatorską literaturę – bo np. F.H.L. w „Kłosach”, pisząc w 1870 roku Słów kilka o literaturze skandalu, jednym tchem zaliczał do niej Damę kameliową Aleksandra Dumasa (syna) („apoteoza haniebnego rzemiosła”) razem z najbardziej straganiarskimi utworami. Fryderyk Henryk Lewestam, który ukrywał się pod tym przejrzystym kryptonimem – jest dla tych lat najbardziej typowym krytykiem literackim, jego więc protest przeciwko żerowaniu na „jednej z najwstrętniejszych ludzkich słabości, na miłości do skandalu i brudu” trzeba traktować z całą powagą. W jednym na pewno miał rację, że literatura straganiarska sprawiała, iż jedni mieli pełne kieszenie, a drudzy puste głowy.
Błąd co do faktu
 • Marian Filar
Niedawno ukończyłem 70. rok życia. Przy tej okazji „stuknęło” mi również 45 lat pracy na UMK w Toruniu. W związku z tym władze adwokatury polskiej zaszczyciły mnie przyznaniem odznaki „Adwokatura Zasłużonym”. Bardzo się uradowałem z tego wyróżnienia i serdecznie za nie dziękuję. Chciałbym w związku z tym odejść nieco od klasycznego wzorca naszego felietonu i zaproponować Państwu nieco inną, bardziej osobistą jego formułę. Mam nadzieję, że zechcą mi Państwo to darować...
Ministerstwo Nierozważnych Kroków
 • Andrzej Tomaszek
Kilka uwag o sztuce dobrej mowy sąd
 • Andrzej Bąkowski
Chciałbym zwrócić uwagę na jedną z bardzo istotnych cech, którą powinien posiadać dobry adwokat, a która winna odgrywać istotną rolę w trakcie trzyletniej aplikacji adwokackiej. Myślę tu o przemówieniach adwokackich przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz właściwymi organami administracyjnymi.(...)
Najtrudniejsza sprawa kryminalna (cz. 2)
 • Marek Sołtysik
Świadectwo, Ślad, Symbol, Spuścizna – pamięci Adwokata i Profesora Maurycego Allerhanda w 70. rocznicę śmierci
 • Arkadiusz Radwan
W sierpniu bieżącego roku minęło 70 lat od tragicznej śmierci Profesora Maurycego Allerhanda. Dziennik, który Profesor prowadził podczas okupacji, urywa się w lutym1942 r. Notatki Profesora – historyczny zapis wydarzeń i osobista relacja uczestnika życia w okupowanym Lwowie – są tyleż pouczające, co poruszające. To najsmutniejsza ze spuścizn Profesora – wielkiego prawnika i jednocześnie świadka i ofiary bezprawia. Maurycy Allerhand pozostawił jednak po sobie również dziedzictwo, które do dziś ubogaca domenę publiczną, w szczególności zaś polską naukę prawa handlowego.
VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT...
 • Piotr Andrzejewski
Aktualna dyskusja wokół uprawnień samorządu adwokackiego w kształtowaniu i funkcjonowaniu porządku prawnego stawia na porządku dziennym problematykę, która była przedmiotem walki Polskiej Adwokatury o jej prawa i samorządowe zasady ustrojowe państwa. (...)
Mateusz Maria Bieczyński, Prawne granice wolności twórczości artystycznej w zakresie sztuk wizualnych
 • Michał Kruk
Recenzję zaczynam świadomie od przedstawienia sylwetki Autora. Mateusz Maria Bieczyński jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji oraz historii sztuki na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu, a także absolwentem studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Uzyskał on też tytuł LL.M. na uniwersytecie poczdamskim. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa autorskiego na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu i równolegle wspiera, jako doradca prawny, Biuro Wystaw Artystycznych „Awangarda” we Wrocławiu. Posiadana wiedza teoretyczna i praktyczne kwalifikacje predestynują Autora do tego, aby zajmować się problematyką prawnych aspektów wolności artystycznej wypowiedzi.
Paweł Zdanikowski Prawo udziałowe w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Janusz Kanimir
Minął już rok od ukazania się wskazanej wyżej książki i jak dotychczas nie poświęcono jej szerszej recenzji, choć bez wątpienia na takową zasługuje. Niniejszą notą pragniemy zwrócić uwagę na to cenne, posiadające wiele godnych podkreślenia cech dzieło.(...)
Marek Leśniak Wartość dowodowa opinii pismoznawczej
 • Jerzy Konieczny
Otrzymaliśmy właśnie bardzo ważną pracę, z pozoru tylko dotyczącą stosunkowo wąskiej problematyki kryminalistycznej ekspertyzy pisma ręcznego. Tak nie jest – Autor w swych rozważaniach uwzględnia niektóre nowoczesne koncepcje nauk sądowych, dotychczas znane minimalnie literaturze polskiej, a swym zasięgiem wykraczające daleko poza odniesienia do teorii i praktyki opiniodawczej pismoznawstwa.
Konferencja pt. „Kultura. Media. Prawo i biznes. System. Relacje. Oczekiwania”, Bydgoszcz, 27 kwietnia 2012 r.
 • Ewa Czerska
Naczelna Rada Adwokacka oraz Komisja Komunikacji Społecznej NRA, przy współudziale Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, zorganizowały w dniu 27 kwietnia 2012 r. konferencję pt. „Kultura. Media. Prawo i biznes. System. Relacje. Oczekiwania”. Miejsce konferencji nie było przypadkowe. Bydgoszcz jest pierwszym miastem w Polsce, które podpisało pakt dla kultury, będący efektem i odzwierciedleniem postulatów zgłaszanych podczas Bydgoskiego Kongresu Kultury we wrześniu 2011 r. Idea konferencji wpisała się także w zapoczątkowaną już w 2009 r. współpracę pomiędzy Związkiem Pracodawców Business Centre Club a NRA.
Zjazd Katedr Prawa Karnego i Kryminologii, Kraków, 5–7 września 2012 r.
 • Łukasz Chojniak
W dniach 5–7 września 2012 r. w Krakowie miał miejsce kolejny już Zjazd Katedr Prawa Karnego i Kryminologii. Każdy Zjazd Katedr jest wydarzeniem szczególnym, nieraz długo oczekiwanym przez przedstawicieli doktryny – to bowiem wyjątkowa okazja do wymiany myśli i poglądów, prowadzenia sporów naukowych i szukania kompromisów. Ma też każdy Zjazd, i nie wolno o tym zapominać, niepowtarzalny walor towarzyski, integruje bowiem środowisko wokół tego, co dla niego powinno być najważniejsze – nauki i jej rozwoju.
Konferencja „Pomoc prawna z urzędu a prawo do sądu”, Warszawa, 15–16 września 2012 r.
 • Justyna Metelska
 • Monika Gąsiorowska
Naczelna Rada Adwokacka wraz z Komisją Praw Człowieka przy NRA w dniach 15 i 16 września 2012 r. zorganizowały konferencję „Pomoc prawna z urzędu a prawo do sądu”. Konferencję otworzył adw. Andrzej Zwara, prezes NRA. Pomysłodawca konferencji, adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA, podkreślił, że impulsem do podjęcia debaty na ten temat jest potrzeba zwrócenia uwagi na problemy związane z dostępem do pomocy prawnej z urzędu w świetle realizacji prawa do sądu i prawa do obrony.
Konferencja międzynarodowa „Doktrynalne podstawy i prawne uwarunkowania ochrony życia ludzkiego w fazie prenatalnej – perspektywa międzynarodowa”, Warszawa, 24–25 września 2012 r.
 • Władysław Lutwak
Stara Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego była miejscem interesującej międzynarodowej konferencji prawniczej zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UW, lubelski Instytut na rzecz Państwa Prawa oraz warszawskie Centrum Prawne Ordo Iuris. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin, Wielka Księżna Luksemburga Maria Teresa Mestre oraz książę Paul Herzog von Oldenburg (Fédération Pro Europa Christiana).
Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej
 • Andrzej Bąkowski
Prezes NRA adw. A. Zwara przedstawił sprawozdanie z prac Prezydium NRA. Przypomniał o dzisiejszych uroczystościach z okazji 30-lecia uchwalenia ustawy Prawo o adwokaturze. Ustawa ta, choć uchwalona w czasie stanu wojennego, zawierała jednak wiele rozwiązań, które do dziś są aktualne i ważne.(...)
Z posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
 • Andrzej Bąkowski
Prezes adw. A. Zwara poinformował, że w dniu 28 lipca 2012 r. odbył się Bieg Powstania Warszawskiego, w którym udział wzięło 200 adwokatów i aplikantów adwokackich z całej Polski. Była to piękna impreza sportowa o wybitnie patriotycznym wydźwięku. Następnie podziękował adw. B. Owsianikowi oraz członkom izby bydgoskiej za wspaniałą organizację spływu kajakowego Brdą, który odbył się w dniach 1–5 sierpnia br. W spływie wzięło udział wielu adwokatów z 10 izb adwokackich.(...)
Adwokat Stanisław Kłys – zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Stanisław Jaźwiecki
Podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego 2012/2013 w Uniwersytecie Jagiellońskim, odbywającej się w Krakowie w Auditorium Maximum 1 października 2012 roku, adwokatura miała swoje „pięć minut”. Stało się tak za przyczyną zasług Pana Mecenasa Stanisława Kłysa, którego uhonorowanie odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego” przewidywał program tej uroczystości.(...)
IV Ogólnopolski Zlot Motocyklowy Adwokatów „Wiosna Riders 2012” oraz Ogólnopolski Rajd Rowerowo-Pieszy Adwokatów „Wiosna Bike 2012” w dniach 24–27 maja 2012 r. w Szklarskiej Porębie
 • Jarosław Szczepaniak
 • Bernard Piechota
U Żeromskiego ogary poszły w las. I to w Górach Świętokrzyskich. Tymczasem w Adwokaturze Polskiej motocykle (i rowery) zdobyły Karkonosze. W dniach 24–27 maja 2012 r. odbyły się bowiem IV Ogólnopolski Zlot Motocyklowy Adwokatów „Wiosna Riders 2012” oraz Ogólnopolski Rajd Rowerowo-Pieszy Adwokatów „Wiosna Bike 2012”. Organizatorami spotkania były: Klub Motocyklowy Adwokatury Polskiej, Komisja Integracji Środowiskowej, Sportu, Turystyki i Wypoczynku NRA oraz Okręgowe Rady Adwokackie w Łodzi i Wałbrzychu.
O narodzinach demokracji, czyli słów kilka o gruzińskich Adwokatury wojażach
 • Magdalena Fertak
Przegląd Kina Prawniczego – „Adwokat w roli głównej”, Warszawa 5–7 października 2012 r.
 • Aleksandra Zalewska
I Przegląd Kina Prawniczego zakończył się sukcesem. Podczas sześciu seansów filmowych sala warszawskiego kina Muranów była wypełniona po brzegi. Wejściówki na bezpłatne pokazy zostały rozdane na dwa dni przed Przeglądem.
Izba Rzeszowska - Rozmowa z Dziekanem ORA w Rzeszowie dr. Piotrem Blajerem w 50-lecie pracy zawodowej
 • Janusz Czarniecki
Rozmowa z Dziekanem dr. Piotrem Blajerem w 50-lecie pracy zawodowej
Zwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Rzeszowie
 • Janusz Czarniecki
Odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Po przyjęciu porządku obrad i ukonstytuowaniu się komisji wysłuchano sprawozdań władz izby. Dziekan Władysław Finiewicz omówił bieżące problemy adwokatury, przedstawiając m.in. propozycje resortu sprawiedliwości dotyczące zmian w aplikacji adwokackiej oraz uwolnienia rynku usług prawniczych, w tym utworzenia nowego zawodu tzw. doradcy prawnego, a także kwestię likwidacji części sądów i prokuratur rejonowych oraz projekt deregulacji zawodów. (...)
Problematyka dzieł osieroconych – uwagi na gruncie prawa polskiego i rozwiązań światowych
 • Grzegorz Bieniek
Problem istnienia utworów osieroconych to zwłaszcza w kontekście szybkiego rozwoju nowych technologii spory problem prawny. W chwili obecnej w coraz większej grupie państw trwają prace nad uregulowaniem tego ważkiego zagadnienia. Podejmowane są także próby stworzenia regulacji na poziomie Unii Europejskiej.(...)
Uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej profesorowi Andrzejowi Zollowi, Kraków, 7 września 2012 r.
 • Czesław Jaworski
Obchodom 200-lecia Katedry Prawa Karnego UJ oraz Ogólnopolskiemu Zjazdowi Katedr Prawa Karnego i Kryminologii (zob. s. 267–271) towarzyszyła uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej prof. Andrzejowi Zollowi – wieloletniemu kierownikowi katedry. Asumptem wydania i wręczenia księgi były siedemdziesiąte urodziny Jubilata – powszechnie znanego uczonego i uczestnika życia publicznego, m.in. byłego Sędziego i Prezesa Trybunału Konstytucyjnego (1993–1997), Rzecznika Praw Obywatelskich (2000– 2006), a w ostatnich latach Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.
Adwokat Stefan Korboński spoczął w krypcie Świątyni Opatrzności Bożej
 • Maciej Kwiek
Sprowadzone do Polski ze Stanów Zjednoczonych ciała Zofii i Stefana Korbońskich złożono 1 października 2012 r. w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Uroczystości pogrzebowe poprzedziła Msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, której przewodniczył metropolita warszawski ks. kard. Kazimierz Nycz. W Mszy świętej oraz uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli: sekretarz stanu w kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski, profesor Władysław Bartoszewski, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, kombatanci, uczniowie oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy stolicy. W uroczystościach uczestniczył zastępca sekretarza NRA adw. Krzysztof Komorowski.
Adwokat Ruth Buczyńska 1926–2012
 • Stanisław Jaźwiecki
„Niezwykły Człowiek obdarzony wewnętrznym światłem”, „Pierwsza Dama Adwokatury“, „…miała wdzięk i przenikliwy umysł”, „Człowiek wielkiego serca i mądrości”, „…zacna i ceniona”, „…skromna i życzliwa”; „wybitna adwokatka, oddana ludzkim sprawom”, „powszechnie lubiana Koleżanka”, „mocno związana z Krakowem i tamtejszym środowiskiem artystycznym”.(...)
Mija rok Skargi, Kraszewskiego, Korczaka… o ważnych rocznicach polskich i adwokackich w 2012 r.
 • Janusz Kanimir
Uchwałami Sejmu RP z 16 września 2011 r. następny – 2012 – rok poświęcono trójce wybitnych Polaków, których wspólną cechą była twórczość literacka oraz służba Ojczyźnie i Człowiekowi.

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".