Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Palestra 11-12/2012

Z posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Udostępnij

I. POSIEDZENIE PREZYDIUM NRA Z 8 SIERPNIA 2012 R.

Prezes adw. A. Zwara poinformował, że w dniu 28 lipca 2012 r. odbył się Bieg Powstania Warszawskiego, w którym udział wzięło 200 adwokatów i aplikantów adwokackich z całej Polski. Była to piękna impreza sportowa o wybitnie patriotycznym wydźwięku. Następnie podziękował adw. B. Owsianikowi oraz członkom izby bydgoskiej za wspaniałą organizację spływu kajakowego Brdą, który odbył się w dniach 1–5 sierpnia br. W spływie wzięło udział wielu adwokatów z 10 izb adwokackich.

Adwokat K. Boszko przedstawił informację z protokołów ORA w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Koszalinie, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Płocku, Wałbrzychu, Warszawie, Wrocławiu.

Prezydium NRA powzięło uchwałę w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP i ustawą Poa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (uchwała nr 88/2012).

Adwokat Jacek Trela zrelacjonował prace Komisji ds. Parlamentarnych. Poinformował, że w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował przepis mówiący o tym, że wydalenie z adwokatury oznacza niemożność powrotu do wykonywania zawodu, szykowane są zmiany dotyczące przepisów wydalenia z adwokatury.

Prace toczą się równolegle w Ministerstwie Sprawiedliwości i w Senacie. Adwokatura przedstawiła swoje stanowisko Ministerstwu, wskazując, że jeśli ktoś po 10 latach ubiega się o powrót do zawodu po wydaleniu z Adwokatury, to powinien przystąpić do egzaminu. Projekt Senatu zmierza natomiast do zaproponowania rozwiązania zbieżnego ze stanowiskiem Adwokatury i prawdopodobnie ten projekt będzie procedowany wcześniej.

Adwokat Jacek Trela przedstawił informacje dotyczące planowanego szkolenia dla adwokatów z procedury przed Sądem Najwyższym. Poinformował, że szkolenie może odbyć się wczesną wiosną 2013 roku i zostanie prawdopodobnie poprowadzone przez grupę 4–5 sędziów – dwóch niewykonujących zawodu i trzech wykonujących oraz kilku asystentów, którzy przygotują materiały.

Prezydium NRA wsparło inicjatywę spotkania młodych prawników, które odbędzie się w czasie konferencji IBA (International Bar Association) w dniach 23–24 listopada 2012 r. w Warszawie.

 

II. POSIEDZENIE PREZYDIUM NRA Z 11 WRZEŚNIA 2012 R.

Wiceprezes NRA adw. Zenon Marciniak otworzył posiedzenie i powitał przybyłych członków Prezydium i zaproszonych gości. Prezydium podjęło w głosowaniu tajnym uchwały merytoryczne w sprawach osobowych.

Adwokat K. Boszko, sekretarz NRA, zreferował problematykę ORA w: Białymstoku, Częstochowie, Katowicach (dwa protokoły), Koszalinie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Toruniu, Warszawie (2 protokoły), Wrocławiu.

Adwokat K. Boszko, omawiając problematykę wypowiedzi publicznych członków samorządu adwokackiego, stwierdził, że winny one odbywać się zawsze w imieniu własnym, bez angażowania w wypowiedź organu czy komisji Adwokatury. Sprawa w przyszłości zostanie uregulowana przez Krajowy Zjazd Adwokatury. Adwokat K. Boszko poruszył ponadto problem archiwizacji dokumentów NRA. Zebranie ofert od firm zajmujących się archiwizacją powierzono panu Łukaszowi Tkaczowi, dyrektorowi Biura NRA.

Prezydium przyznało kilku izbom, zgodnie z wnioskami Komisji Inwestycyjno-Finansowej, odpowiednie kwoty na cele inwestycyjne.

Prezydium podjęło decyzję w sprawie rekomendacji terminu Krajowego Zjazdu Adwokatury w Katowicach na 16–17 listopada 2013 roku.

Prezydium NRA powołało adw. prof. dr. hab. Jacka Giezka na stanowisko przewodniczącego Komisji Etyki, a w skład Komisji: adw. dr Małgorzatę Dąbrowską-Kardas, adw. Andrzeja Malickiego, adw. Wojciecha Marchwickiego (uchwała 89/2012).

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zdecydowało o objęciu patronatem konferencji (szkolenia), która odbędzie się w dniach 5–7 października 2012 roku w Wojcieszycach, organizowanej przez Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział we Wrocławiu, ORA we Wrocławiu oraz Izbę Komorniczą we Wrocławiu.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało dofinansowanie organizacji jubileuszu 200-lecia Katedry Prawa Karnego UJ oraz jubileuszu prof. Andrzeja Zolla.

Prezes A. Zwara poinformował, że w dniach 4–6 września br. w Krynicy-Zdroju odbyło się Forum Ekonomiczne. Adwokaturę reprezentował on oraz adw. Mikołaj Pietrzak. Poinformował, że brał udział w panelu prowadzonym przez Krzysztofa Kwiatkowskiego „E-sądownictwo. Nowe wyzwania”, a adw. Mikołaj Pietrzak był prelegentem w panelu „Jak daleko może posunąć się Państwo? Bezpieczeństwo a prawa jednostki”.

Adwokat Małgorzata Gruszecka złożyła informację ze współpracy z trzema wydawnictwami, które udostępniły programy prawnicze w czasie egzaminu zawodowego adwokackiego.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej omówiło sytuację związaną z projektem zmian w k.p.k. i zdecydowało o przedłożeniu merytorycznego stanowiska Adwokatury odpowiednim organom. Jednocześnie Prezydium NRA upoważniło adw. dr Monikę Strus-Wołos oraz adw. Jacka Trelę do wykorzystania badań opinii wśród śląskich sędziów i prokuratorów przygotowanych przez ORA w Katowicach, współfinansowanych przez NRA.

 

III. POSIEDZENIE PREZYDIUM NRA Z 21 WRZEŚNIA 2012 R.

Po powitaniu przybyłych na posiedzenie przez prezesa NRA adw. A. Zwarę i wstępnych formalnościach Prezydium NRA podjęło uchwałę dotyczącą przyznania odznaki „Adwokatura Zasłużonym”: na wniosek ORA w Bielsku-Białej adwokatom Jerzemu Pagieło i Romanowi Ziai, na wniosek ORA w Siedlcach adwokatom: Stanisławowi  Gerlachowi, Andrzejowi Murkowi, Tadeuszowi Winiarkowi, Mieczysławowi Żakowi, na wniosek ORA w Toruniu prof. dr. hab. Marianowi Filarowi, adwokatom Wiktorowi Indan-Pykno, dr. Tadeuszowi Felskiemu, Jackowi Brudzyńskiemu, Grzegorzowi Kaźmierczakowi (uchwała nr 90/2012).

Prezes adw. A. Zwara wskazał istniejącą sytuację konfliktową między środowiskiem sędziowskim a ministrem sprawiedliwości. Przypomniał, że adwokatura niezmiennie opowiada się za jak największym zachowaniem niezawisłości sędziów. Prezydium NRA przedyskutowało kwestię wiążącą się z niezależnością sądownictwa i zdecydowało o przeniesieniu tej problematyki na forum posiedzenia plenarnego NRA.

Zaistniała potrzeba zmiany regulaminu działań Centrum Mediacyjnego, wobec czego zobowiązano adw. dr Małgorzatę Kożuch i adw. Katarzynę Przyłuską-Ciszewską do opracowania niezbędnej korekty projektu.

Delegowano adw. Macieja Łaszczuka na spotkanie Prezesów Adwokatur z Centralnej i Wschodniej Europy oraz adwokatów: dr Monikę Strus-Wołos, Magdalenę Fertak, Wojciecha Mądrzyckiego, Justynę Mazur oraz Michała Synoradzkiego na misję obserwacyjną wyborów prezydenckich w Gruzji w dniach 27 września–3 października 2012 r.

 

IV. POSIEDZENIE PREZYDIUM NRA Z 2 PAŹDZIERNIKA 2012 R.

Sekretarz NRA adw. K. Boszko zreferował problematykę izb adwokackich w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie, Siedlcach, Szczecinie, Wałbrzychu, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Prezydium powzięło uchwałę nr 91/2012 uchylającą uchwałę nr 121/VIII/2012 ORA we Wrocławiu z 23 sierpnia 2012 r. w sprawie pobierania opłat za umieszczanie adwokatów w rejestrach kancelarii, spółek, filii kancelarii i oddziałów spółek.

Odbyły się dyskusje w sprawach dotyczących przyznawania odznaki „Adwokatura Zasłużonym”, w tym sfinalizowania prac dotyczących tzw. rozetki Wielkiej Odznaki „Adwokatura Zasłużonym”. Przedstawiona została propozycja ustanowienia niższej odznaki adwokackiej, co spotkało się z krytyką. Przedmiotem dyskusji był też Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich, który w obecnym kształcie jest mało użyteczny dla ORA. Prezydium udzieliło zespołowi rekomendacji do dalszych prac nad opracowaniem oferty implementacji systemu informatycznego jednej z firm, przygotowania harmonogramu działania, organizacji prezentacji systemu dla izb adwokackich – tak, aby do początków marca 2013 roku zespół przedstawił Prezydium NRA kompleksową informację.

Prezydium NRA powołało zespół ds. opracowania legitymacji dla adwokatów niewykonujących zawodu i prawników zagranicznych w składzie: adw. Krzysztof Komorowski (przewodniczący), adwokaci Krzysztof Boszko, Rafał Dębowski (członkowie).

Należy usprawnić kwestię przyznawania pieniędzy oraz ich wydatkowania przez zespół ds. FIRA. Przyznano z tego funduszu – ORA w Rzeszowie i Łodzi – bezzwrotne kwoty na cele inwestycyjno-remontowe.

Prezydium NRA przyznało środki finansowe na organizację szkolenia „Ochrona uprawnień wynikających z prawa Unii Europejskiej w postępowaniach krajowych i przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej”, które odbędzie się we wrześniu i październiku br.

0%

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".