Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Aktualności

02.04.2020 15:27

Podsumowanie najważniejszych rozwiązań tarczy antykryzysowej

Prezentujemy podsumowanie najistotniejszych rozwiązań tarczy antykryzysowej, w tym w szczególności wprowadzonych ustawą z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) przygotowane przez kancelarię adwokatów i radców prawnych Głuchowski, Siemiątkowski, Zwara.

Czytaj więcej

02.04.2020 14:30

Tarcza antykryzysowa - Podsumowanie najistotniejszych rozwiązań

Podsumowanie najistotniejszych rozwiązań tarczy antykryzysowej, w tym w szczególności wprowadzonych ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) przygotowane przez kancelarię radców prawnych Piotr Matysiak.

Czytaj więcej

29.03.2020 10:38

Proponowane przez Rząd rozwiązania mające na celu poprawę sytuacji przedsiębiorców dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa - stan na dzień 28.03.2020 r. -

Zapraszamy do lektury opracowania Radcy Prawnego Piotra Matysiaka z Poznania, na temat instrumentów pomocowych przewidzianych w ustawie o „tarczy antykryzysowej” oraz praktyczne informacje o tym kto i w jaki sposób może skorzystać z nowych rozwiązań. I. Poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw: 1. Zwolnienie mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez okres 3 miesięcy. (...)

Czytaj więcej

28.03.2020 08:55

Kary pieniężne za nie wykonanie decyzji o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu choroby zakaźnej – uwagi de lege ferenda

Proponowane przez Radę Ministrów zmiany w ustawie z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zakładają nową procedurę karania za niepodporządkowanie się decyzji o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu choroby zakaźnej. De lege lata, według przepisów art. 53 i 54 ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych, kto nie wykonuje decyzji o skierowaniu do pracy przy zapobieganiu oraz zwalczaniu epidemii, wydanej na podstawie art. 47, podlega karze grzywny, a orzekanie następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Projektodawca, nie dokonując zmian w powyższym zakresie, chce, aby ponadto w trybie administracyjnym karane było także niewykonywanie decyzji o skierowaniu do pracy w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wysokość kary pieniężnej ma wynieść od 5.000 zł do 30.000 zł.

Czytaj więcej

27.03.2020 13:05

Spółdzielnia mieszkaniowa – upływ kadencji organu kontroli w kontekście wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii

Ogłoszenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, dokonane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego , zrodziło m.in. pytanie co do możliwości zwoływania walnych zgromadzeń osób prawnych, w tym walnych zgromadzeń w spółdzielniach mieszkaniowych. Analiza Rozdziału 5 rozporządzenia zatytułowanego „Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności” prowadzi do jednoznacznego wniosku, że rozporządzenie nie obejmowało swoim zakresem tych zgromadzeń.

Czytaj więcej

27.03.2020 05:04

Stan epidemii a prawo rodzica do kontaktów z dzieckiem

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego , w okresie od 14.03.2020 r. na obszarze RP ogłoszony był stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Wobec przebiegu zdarzeń i rozprzestrzeniania się wirusa, na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii , począwszy od 20.03.2020 r. do odwołania na terytorium kraju obowiązuje stan epidemii. Obostrzenia wprowadzone w celu zapobiegania i zwalczania rozprzestrzeniania się wirusa zmusiły społeczeństwo do reorganizacji swojego funkcjonowania w zasadzie w każdej sferze życia, w tym również zrodziły wiele komplikacji związanych z niezakłóconą dotąd realizacją uprawnień i obowiązków w zakresie utrzymywania relacji rodzinnych.

Czytaj więcej

22.03.2020 22:11

Doręczenia elektroniczne między pełnomocnikami w okolicznościach epidemii COVID-19

Niniejsza publikacja została sporządzona w związku z potrzebą ustalenia, czy na podstawie art. 132 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego możliwe jest doręczanie pism procesowych między profesjonalnymi pełnomocnikami w sposób elektroniczny. Należy nadmienić, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, w trosce o bezpieczeństwo przedstawicieli rynku usług prawniczych oraz całego społeczeństwa, doręczenia pism procesowych między pełnomocnikami bezpośrednio w postaci elektronicznej stanowią skuteczne remedium na problemy i wyzwania obecnie panującej sytuacji.

Czytaj więcej

20.03.2020 23:38

Obowiązywanie zakazów i ograniczeń handlu w niedziele i święta w stanie zagrożenia epidemicznego w kontekście oświadczenia Minister Rozwoju

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 zostały wprowadzone uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie epidemii, w tym uchwalono ustawę z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zostało wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13.03.2020 r. Wspomniana Specustawa wprowadza szereg zmian do obowiązujących aktów prawnych (...).

Czytaj więcej

19.03.2020 12:23

Jeszcze kilka słów o bezpiecznym wniesieniu środka odwoławczego mailem do sądu i o wniosku o przywrócenie terminu w stanie zagrożenia epidemicznego (cz. 2)

Wnioski: 1. Nieformalne wniesienie środków odwoławczych (lub nawet innych pism procesowych) e-mailem do sądu może być dokonane w sposób w pełni bezpieczny - w stanie zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2 - pod warunkiem zachowania niżej opisanych reguł. 2. Dokonanie wydruku wniesionego e-mailem środka odwoławczego i sporządzenie adnotacji o dacie i godzinie wpływu, należy do obowiązków kierownika sekretariatu danego wydziału. Obowiązek ten powinien zostać zrealizowany bez zbędnej zwłoki. 3. Dla uzyskania stanu bezpieczeństwa można wniesiony środek odwoławczy lub inne pismo procesowe połączyć z wnioskiem o przywrócenie terminu uwarunkowanego zdarzeniem przyszłymi niepewnym, jakim jest niedokonanie przez pracownika sekretariatu wydruku i adnotacji, wymaganych wskazanymi niżej przepisami. 4. Złożenie takiego warunkowego wniosku nie pozbawia możliwości złożenia wniosku bezwarunkowego lub ewentualnego wyeliminowania warunku po dowiedzeniu się o spóźnionej adnotacji o dacie i godzinie wpływu przez pracownika sekretariatu.

Czytaj więcej

18.03.2020 07:59

Nowe zastosowanie instytucji wznowienia przewodu sądowego na gruncie kodeksu postępowania karnego w czasach epidemii wirusa COVID-19?

W obecnych okolicznościach faktycznych, tj. w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz wydaniem przez Ministra Zdrowia rozporządzenia z 13.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, przed wieloma praktykami zawodów prawniczych zmaterializował się m.in. problem dalszych działań w postępowaniach, w których zamknięto przewód sądowy i odroczono ogłoszenie wyroku. Bieżąca sekwencja wydarzeń w naszym kraju skłania do refleksji, że znacznie utrudnione zostało należyte wykonywanie przez m.in. prawników-praktyków swoich obowiązków.

Czytaj więcej
1
...11

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".