Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Palestra
11-12/2011

Na okładce: Sandro Botticelli (1445-1510), Pokłon Trzech Króli, 1475 (fragment)

Pełny spis treści

Konstrukcja idealnego zbiegu a zakres zastosowania zasady rei iudicatae
 • Piotr Kardas
Funkcjonująca w polskim systemie prawa w obszarze prawa karnego skarbowego oraz prawa wykroczeń konstrukcja idealnego zbiegu czynów karalnych generuje wiele swoistych trudności w sferze jej praktycznej aplikacji, które w zasadniczej części związane są z właściwościami tego rozwiązania odróżniającymi je od dwóch innych ustawowych regulacji służących do rozstrzygania przypadków rzeczywistego (uwzględnianego) zbiegu przepisów ustawy, tj. kumulatywnego oraz eliminacyjnego zbiegu przepisów.
Przesłuchanie biegłego z zakresu fonoskopii
 • Agnieszka Masalska
 • Jacek Rzeszotarski
 • Tadeusz Tomaszewski
Uczestnicząc w rozprawach sądowych, w trakcie których przedmiotem postępowania jest ocena dowodu z opinii fonoskopijnej, trudno oprzeć się wrażeniu, że przeszkodą w komunikacji biegłego z sądem, prokuratorem i oskarżonym jest konieczność wyjaśniania przez biegłego przebiegu badań z wykorzystaniem fachowego – często nieznanego uczestnikom procesu – słownictwa.
Dostęp osoby zatrzymanej do pomocy obrońcy. Uwagi w związku z wyrokiem ETPCz z 10 marca 2009 r. w sprawie Płonka przeciwko Polsce
 • Barbara Nita
Zasada prawa do obrony w aspekcie formalnym gwarantowana jest zarówno na płaszczyźnie ustawowej (art. 6 k.p.k.), jak i konstytucyjnej (art. 42 ust. 2 Konstytucji) oraz konwencyjnej (art. 6 ust. 3 lit. c) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (dalej: Konwencja lub EKPC).
Syndyk jako podmiot czynu zabronionego w prawie karnym skarbowym
 • Leszek Wilk
W świetle aktualnego stanu prawnego prawo karne skarbowe stanowi autonomiczną dziedzinę prawa karnego. Kodeks karny skarbowy ma zagwarantowaną przez przepis art. 53 § 1 zd. drugie k.k.s. wyłączność na stanowienie przestępstw i wykroczeń skarbowych.
Odpowiedzialność karna za przestępstwa komunikacyjne (cz. 2)
 • Michał Leciak
Wyjaśnienie zmian normatywnych w ramach konstrukcji art. 178a k.k. pozwala odnieść się do znacznie szerszej nowelizacji Części ogólnej Kodeksu karnego. Ustawodawca po raz kolejny dokonał zaostrzenia odpowiedzialności karnej w ramach przepisów określających funkcjonowanie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów (art. 42 k.k.). Tym razem zmiany objęły art. 42 § 3 k.k.
Zaskarżalność postanowień w przedmiocie wyłączenia sędziego w procesie cywilnym (cz. 1)
 • Joanna Derlatka
Na podstawie przepisu art. 394 § 1 pkt 10 k.p.c. zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienie sądu pierwszej instancji, którego przedmiotem jest oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego. Katalog postanowień sądu pierwszej instancji zaskarżalnych w procesie cywilnym, a wyliczonych w przepisie art. 394 § 1 pkt 1–12, stanowi numerus clausus.
Skuteczność egzekwowania świadczeń alimentacyjnych należnych małoletnim od dłużników ukrywających się za granicą
 • Magdalena Rzewuska
Egzekwowanie alimentów nastręcza od lat wiele trudności. Szczególnie uciążliwa jest procedura uzyskania tego rodzaju płatności w sytuacji ukrycia się dłużnika alimentacyjnego za granicą. Często bowiem, w opinii pozwanego, jest to skuteczny sposób uniknięcia realizacji zobowiązania. Współcześnie problem ten jest o tyle ważki, że nastąpiło otwarcie granic (ratyfikacja układu z Schengen), co zdecydowanie upraszcza możliwość przemieszczania się na terytoria innych państw. Uchylanie się od płacenia świadczeń alimentacyjnych jest jednak przestępstwem, uregulowanym w art. 209 k.k.
Przestępstwo oszustwa klasycznego a bezprawie cywilne
 • Mariusz Nawrocki
Istotą niniejszej publikacji jest ukazanie problematyki „styku” – pewnego rodzaju „nakładania się” norm prawa karnego związanych z przestępstwem oszustwa (art. 286 § 1 k.k.) z normami cywilnoprawnymi odnoszącymi się do niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
Zatrzymanie a prawo do obrony
 • Robert Rynkun-Werner
Demokratyczne państwo prawne kojarzy się nam przede wszystkim z zapewnieniem jednostce odpowiednich gwarancji, w tym praw i swobód obywatelskich, w zakresie ochrony przed ingerencją państwa w wolności osobiste człowieka. Niebezpieczeństwo takiej ingerencji występuje szczególnie wyraźnie w warunkach procesu karnego.
Czy zapis na sąd polubowny zawarty przez spółkę jawną wiąże jej wspólników?
 • Karol Weitz
Z treści art. 8 § 1 k.s.h. wynika, że spółka jawna ma odrębną od jej wspólników podmiotowość prawną i wyposażona jest w zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych, zdolność sądową i zdolność procesową. Wprawdzie każdy wspólnik spółki jawnej odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką (art. 22 § 2 k.s.h.), jednak chodzi tu o odpowiedzialność subsydiarną, ponieważ wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika jedynie w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (art. 31 § 1 k.s.h.).
Odpowiedzialność podmiotu tworzącego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej za zaniechanie stosownych działań w związku z ujemnym wynikiem finansowym zakładu
 • Roman Trzaskowski
Pod rządem ustawy z 30 sierpnia 1990 r. o zakładach opieki zdrowotnej (dalej: u.z.o.z.) w orzecznictwie Sądu Najwyższego ukształtował się pogląd – różnie przyjęty w piśmiennictwie – że podmioty zakładające samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (dalej także: s.p.z.o.z.) mogą odpowiadać za szkodę wynikającą z zaniechania działań, które stosownie do art. 60 u.z.o.z. powinny podjąć ich organy w sytuacji, w której zakład nie może we własnym zakresie pokryć ujemnego wyniku finansowego.
Glosa do postanowienia SN z 12 marca 2010 r., III CZP 129/09*
 • Maciej Kaliński
Nie po raz pierwszy na wokandzie Sądu Najwyższego staje sprawa z zakresu problematyki gruntów warszawskich. Z uznaniem należy powitać wypowiedź dotyczącą odpowiedzialności za długoletnie zaniechanie rozpoznania wniosku złożonego na podstawie art. 7 ust. 2 dekretu z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy.
Glosa do postanowienia SN z 29 października 2010 r., IV CSK 465/09*
 • Józef Forystek
Na obecnym etapie rozwoju prawa międzynarodowego publicznego państwu niemieckiemu przysługuje immunitet jurysdykcyjny w sprawach o roszczenia z czynów niedozwolonych popełnionych przez niemieckie siły zbrojne podczas drugiej wojny światowej na terenie Polski.
Glosa do postanowienia SN z 23 marca 2011 r., I KZP 1/11*
 • Marta Kolendowska-Matejczuk
Wysokość kosztów procesu zasądzanych w sprawie karnej od Skarbu Państwa lub przeciwnika procesowego na rzecz strony, której racje zostały w procesie uwzględnione, jest limitowana wysokością rzeczywiście poniesionych kosztów, przy czym zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. nr 163, poz. 1348 ze zm.), jak i zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. nr 163, poz. 1349 ze 19 zm.), nie może przekroczyć sześciokrotności stawki minimalnej.
Przegląd orzecznictwa SN z zakresu prawa i postępowania cywilnego
 • Zbigniew Strus
Uchwała z 17 listopada 2011 r. (sygn. akt III CZP 5/11) rozstrzygająca, że: „Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej”.
Przegląd orzecznictwa Izby Karnej SN
 • Michał Hudzik
Z uwagi na to, że uchwały i postanowienia wraz z uzasadnieniami wydawane przez Sąd Najwyższy w odpowiedzi na tzw. pytania prawne są niedługo po ich ogłoszeniu powszechnie dostępne, niniejsze opracowanie ograniczy się wyłącznie do przytoczenia odpowiednich tez najnowszych uchwał i postanowień.
Przegląd orzecznictwa SN – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
 • Waldemar Gujski
Zdarza się, że w czasie strajków pracownikom-działaczom związkowym „puszczają nerwy”. Przytaczam poniżej fragmenty uzasadnienia znamiennego w tym zakresie wyroku Sądu Najwyższego z 19 maja 2011 r., sygn. akt I PK 221/10, doskonale bowiem waży on – z jednej strony – racje szczególnej ochrony przedstawicieli syndykatów, a z drugiej – racje pracodawców, dobitnie pokazując, czego działaczom związkowym robić nie wolno, z podkreśleniem, że muszą panować nad emocjami i że nie mogą przekraczać pewnych granic.
Przegląd orzecznictwa NSA
 • Zbigniew Szonert
Wyrokiem z 21 października 2009 r., sygn. akt II SA/Kr 1277/09, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę M. R. i P. R. na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie z (...) kwietnia 2009 r. nr (...), utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Nowosądeckiego z (...) lipca 2006 r. nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki.
Przegląd orzecznictwa TK
 • Michał Jackowski
W październiku 2011 r. Trybunał Konstytucyjny dwukrotnie orzekał w sprawie zgodności z Konstytucją art. 632 pkt 2 k.p.k. Najpierw postanowieniem z 12 października 2011 r. umorzył postępowanie ze skargi konstytucyjnej, w której podniesiono zarzut niekonstytucyjności tego przepisu w zakresie, w jakim uniemożliwia przyznanie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego osobie domagającej się zasądzenia zadośćuczynienia za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie.
Przegląd orzecznictwa ETPCz (kwiecień–czerwiec 2011, cz. 2)
 • Marek Antoni Nowicki
Internet jest narzędziem przekazywania informacji i komunikacji w szczególny sposób odmiennym od mediów drukowanych, zwłaszcza pod względem możliwości gromadzenia i przekazywania informacji. Sieć elektroniczna obsługująca miliardy użytkowników na całym świecie nie jest i potencjalnie nie może więc być przedmiotem takich samych regulacji i kontroli. Ryzyko wyrządzenia przez treści i komunikowanie się w Internecie szkody dla realizacji i korzystania z praw i wolności człowieka, zwłaszcza prawa do poszanowania życia prywatnego, z pewnością jest większe niż w przypadku prasy.
Bariery naszego myślenia o roli sądów. Pomiędzy perspektywą uniwersalną, polską i europejską* (cz. 2)
 • Tomasz Tadeusz Koncewicz
Zrozumienie roli sądu w procesach integracyjnych wymaga przede wszystkim dokonania stosownych modyfikacji klasycznej teorii podziału władzy. Tradycyjne koncepcje i rozumienie racjonalnego prawodawcy mają bardzo ograniczoną użyteczność w prawie unijnym, a stosowanie klasycznych (krajowych) kryteriów do oceny systemu instytucjonalnego Unii może być mylące. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki podziału kompetencji i sfery właściwości pomiędzy poszczególnymi instytucjami.
Czy ograniczenie możliwości powoływania się przez stronę na uchybienia proceduralne wynikające z art. 162 k.p.c. dotyczy wszelkich uchybień popełnianych przez sąd?
 • Ewa Stawicka
Pierwszą część odpowiedzi na zadane w tytule pytanie przynosi samo brzmienie Kodeksu postępowania cywilnego. Z treści art. 162 wynika bowiem wprost, że na błędy formalne popełnione w toku postępowania przez skład orzekający można się później powoływać, niezależnie od tego, czy zostały zgłoszone do protokołu, czy też nie, jeżeli były one tego rodzaju, iż powinny być brane pod uwagę z urzędu (art. 379 i 202 k.p.c.), albo też jeżeli strona będzie w stanie następnie uprawdopodobnić (a zatem mniej, niźli wykazać), że niezwrócenie przez nią uwagi sądowi w stosownym czasie nastąpiło bez jej winy.
Czy celowe jest wyodrębnienie wyspecjalizowanego korpusu obrońców kasacyjnych przy Sądzie Najwyższym?
 • Antoni Bojańczyk
Zacząć wypada od konstatacji wprawdzie dość oczywistej, a jednak istotnej, bo rzucającej światło na pogląd ustawodawcy na rolę adwokatury w systemie prawnym: nie dzieli on ani adwokatury, ani obrońców na jakiekolwiek osobne podkategorie czy grupy, uprawnione do wyłącznego działania w określonych kategoriach spraw.
Wartość dowodowa opinii biegłego. Opinia pełna (cz. 2)
 • Wojciech Kotowski
Przedmiotowy wypadek drogowy – zderzenie pojazdu na przejściu dla pieszych z drugim uczestnikiem ruchu, przekraczającym przejście – należy do tej kategorii wypadków, w których obaj uczestnicy ruchu, nie zachowując szczególnej ostrożności, obowiązującej, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, obu uczestników ruchu przy przekraczaniu przejścia dla pieszych, w różnym stopniu przyczyniają się do jego powstania.
Rzymskie początki współczesnej odpowiedzialności za szkody na mieniu
 • Witold Wołodkiewicz
Ukazanie się drugiego wydania monografii Macieja Kalińskiego pt. Szkoda na mieniu i jej naprawienie (Warszawa 2011) w monumentalnej serii Instytucje Prawa Prywatnego wydawnictwa C. H. Beck świadczy o tym, że zagadnienie odpowiedzialności odszkodowawczej budzi wielkie zainteresowanie tak wśród teoretyków, jak i wśród praktyków prawa.
Jubileusz austriackiego kodeksu cywilnego
W czerwcu 2011 r. minęło 200 lat od wydania tzw. austriackiego kodeksu cywilnego znanego pod skrótem ABGB (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch). Regulacja ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 1812 r., także na obszarze stanowiącej część monarchii habsburskiej Galicji (od 1855 r. także w Krakowie). Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości ABGB obowiązywał na terenie tzw. prowincji poaustriackiej, stopniowo zastępowany jednolitym prawem polskim (np. przepisy prawa zobowiązań zostały zastąpione w 1934 r. kodeksem zobowiązań z 1933 r.).
Prawo rzymskie jako środek tłumaczenia ABGB – kilka uwag w setną rocznicę stulecia
 • Jacek Ożóg
W tekście włączonym do księgi pamiątkowej na stulecie austriackiego kodeksu cywilnego (ABGB) Ignacy Koschembahr-Łyskowski zaprezentował bardzo oryginalny pogląd na temat roli prawa rzymskiego w procesie dekodowania norm tej ustawy. Faktem tym uzasadniony jest przekorny nieco tytuł niniejszego artykułu, jako że mowa będzie przede wszystkim o tezach wyrażonych w powołanej pracy i ich szerszym kontekście metodologicznym związanym z podejściem do prawa rzymskiego. Szczegółowe rozwiązania przyjęte w ABGB będą natomiast przedmiotem rozważań jedynie jako tło dla analiz niezwiązanych z dogmatyką.
Oświadczenie woli wymuszone groźbą w ABGB na tle rzymskich rozwiązań prawnych
 • Mateusz Nocuń
„Co do mej książki przyjm to zapewnienie, że znajdziesz w niej przeważnie ogólne zasady i pojęcia, które należą do kultury europejskiej i opierają się po większej części na prawie rzymskim i kościelnym” – pisał Fryderyk Zoll junior w przedmowie do podręcznika Prawo prywatne w zarysie przedstawione na podstawie ustaw austryjackich, wyrażając słuszne przekonanie, że przepisy ABGB obficie czerpią z prawnego dziedzictwa Europy.
Periodyczne encyklopedie prawnicze
 • Adam Redzik
Encyklopedie periodyczne prawa były czymś wyjątkowym w polskiej nauce i polskich wydawnictwach periodycznych. Celem ich było dostarczenie wiedzy podstawowej z danej dziedziny prawa. Często jednak opracowania haseł były tak szczegółowe, że nie miały konkurencji w literaturze fachowej.
„Natłok słuchaczów był wielki”
 • Stanisław Milewski
Po efemerycznych czasopismach, które wcześniej czy później likwidowała cenzura – o czym była mowa w drugiej części tego cyklu – Bruno hr. Kiciński założył w 1821 roku dziennik, który ukazywał się przez wiele lat, bo aż do 1939. Podobnie jak w „Orle Białym”, zamierzał i w tym piśmie przedstawiać „znakomitsze processa kryminalne”. Jak informował bowiem w „Doniesieniu” reklamującym mające być wydawane czasopismo – wśród „przedmiotów”, które w nim czytelnicy mieli znajdować, na pierwszym miejscu stawiał Nowości Warszawskie.
Sałatka czy bigos
 • Marian Filar
Wprawdzie od „Gaudeamus” na moim Uniwersytecie upłynęły już trzy miesiące, ale przed oczyma stoją mi jeszcze roześmiane buzie „pierwszaków” oczekujących w radosnym gwarze na immatrykulację przed największą wydziałową aulą. A warto dodać, że takich uroczystości było na moim Wydziale kilka, nie ma bowiem tak dużej sali, by wszystkich pukających do drzwi Temidy w niej na raz pomieścić.
Koncert na dwa głosy
 • Andrzej Tomaszek
Dyskutując z aplikantami na zajęciach z etyki adwokackiej, prowadziłem ich zwykle do konkluzji, że adwokat w zasadzie nie może za życia publikować utworów dotyczących prowadzonych przez siebie spraw, bo mógłby popaść w konflikt z zakazem ujawniania tajemnicy adwokackiej. Ubolewałem, że ogranicza to znacznie możliwości i zasadność pisania adwokackich pamiętników czy dzienników, chyba że pisane są one „do szuflady”.
Adwokat Maurycy Karniol w świetle wspomnień i publikacji historycznych
 • Andrzej Bąkowski
W nowoczesnej Adwokaturze Polskiej, datującej się od 1918 r., ale i w tej istniejącej przecież w formach zorganizowanych w okresie rozbiorowym, zakorzeniła się mocno tradycja utrwalania pamięci o swoich wybitnych Kolegach. Zostawili oni następcom coś ważnego w swoich życiorysach i dokonaniach, coś istotnego dla korporacji, ale może przede wszystkim dla idei adwokatury jako obrony ładu społecznego i praworządności, swobód i wolności obywatelskich, a także, bo taka była potrzeba, ideę walki zbrojnej o niepodległość Rzeczypospolitej.
Zła karta Ronikiera (cz. 6). Nikt już nie wydrze tajemnicy
 • Marek Sołtysik
O tyranii śp. starszego pana Chrzanowskiego mówiła już nieraz przed sądem jego córka, Ksawera Ronikierowa. Adwokat Karabaczewski pyta wdowę Chrzanowską, czy w istocie po scysji z ojcem pani Ksawera usiłowała strzelać do siebie. „Niestety – brzmi odpowiedź – córka moja doszła do tego, iż mówi rzeczy kłamliwe. Oczernia ojca – który leży w grobie i bronić się nie może”.
Wybrane problemy psychologii sądowej pod red. Beaty Ledwoch
 • Józef Gierowski
Tradycyjnie ujmowane definicje psychologii sądowej ograniczały jej przedmiot do problematyki związanej z opracowywaniem ekspertyz sądowych. Takie podejście nie jest dziś satysfakcjonujące. Zarówno psychologowie, jak i prawnicy podkreślają, że nie obejmuje ono wszystkich obszarów stosowania wiedzy psychologicznej do rozwiązywania problemów leżących na pograniczu prawa i psychologii.
Adwokatura w dawnej Galicji. Historia samorządności
 • Marcin Zaborski
Kończąc w 2010 r. recenzję obszernego, zbiorowego dzieła, dotyczącego dziejów Izby Adwokackiej w Lublinie, wydanego w 2009 r. staraniem przede wszystkim tamtejszej Rady Adwokackiej, wyraziłem nadzieję, że inne izby pójdą za przykładem adwokatury lubelskiej i doprowadzą do powstania i opublikowania opracowania (opracowań) dotyczącego (dotyczących) własnych dziejów.
Nowe książki
Jest to piąte wydanie tej książki, w której opublikowano zagadnienia dotyczące zawierania umów występujących w obrocie gospodarczym. Obejmuje ona m.in. umowy przedwstępne, umowy sprzedaży, umowy zamiany, umowy dostawy, umowy kontraktacji, umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane, umowy o przelewy wierzytelności, umowy o przejęcie długu, umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy użyczenia, umowy użytkowania, umowy pożyczki, umowy ustanowienia zastawu, umowy przewłaszczenia, umowy zlecenia, umowy agencyjne, umowy akwizycji, umowy komisu, umowy przewozu, umowy spedycji, umowy przechowania, umowy składu, umowy poręczenia, umowy darowizny, ugody, umowy spółki cywilnej.
Sprawozdanie z konferencji „Rodzina a prawo i sąd rodzinny”, Warszawa, 30 maja–1 czerwca 2011 r.
 • Grażyna Nauka
Konferencja została zorganizowana przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej RP oraz wydawcę „Rodziny i Prawa” – Instytut Badań DNA w Warszawie, pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Lublin–Lwów. Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością. Konferencja w 70. rocznicę śmierci prof. Romana Longchamps de Bérier (1883–1941), Lublin, 20 października 2011 r.
 • Magdalena Pyter
20 października 2011 r. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się konferencja naukowa poświęcona osobie i działalności naukowej prof. Romana Longchamps de Bérier. Została ona zorganizowana w związku z przypadającą w bieżącym roku 70. rocznicą śmierci tego wybitnego prawnika okresu dwudziestolecia międzywojennego, zamordowanego przez hitlerowskich oprawców w dniu 4 lipca 1941 r. we Lwowie wraz z trzema synami i wieloma przedstawicielami polskiej inteligencji.
Posiedzenie NRA
Prezes NRA adw. Andrzej Zwara powitał zaproszonych gości adw. adw. Czesława Jaworskiego – Redaktora Naczelnego „Palestry”, Jacka Ziobrowskiego – Prezesa WSD, dr Agnieszkę Zemke-Górecką z Komisji Doskonalenia Zawodowego i Kształcenia Aplikantów Adwokackich, Jadwigę Banaszewską z Wyższej Komisji Rewizyjnej. Poinformował, że Prezydium przyznało odznaczenie „Adwokatura Zasłużonym” adw. adw. Romanowi Kuszowi, Bogusławowi Owsianikowi i Wojciechowi Troszkiewiczowi.
Z prac Prezydium NRA
Posiedzenie rozpoczęło się od uchwał w sprawach osobowych, delegowania członków Prezydium na zgromadzenia izb adwokackich oraz obszernego wystąpienia Sekretarza NRA adw. Krzysztofa Boszki, który omówił protokoły z posiedzeń ORA w Białymstoku, Bielsku-Białej, Gdańsku, Katowicach, Koszalinie, Olsztynie, Opolu, Płocku, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie, Wałbrzychu, Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze.
Legitymacja do udziału w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę, pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych i rozbiórkę obiektu budowlanego
 • Dorota Krekora-Zając
 • Mariusz Zając
Udział innych niż inwestor-wnioskodawca stron w postępowaniu w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę należy do jednych z najbardziej problematycznych i zarazem najbardziej istotnych zagadnień proceduralnych w postępowaniach toczących się na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
Izba krakowska - Ślubowanie 95 adwokatów w krakowskiej izbie adwokackiej
 • Stanisław Jaźwiecki
Po okresie wakacyjnym rytm życia korporacyjnego dał znać o sobie różnymi wydarzeniami. Wśród nich zauważyć należy ważną uroczystość związaną z przyjęciem przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej Mecenasa Jana Kuklewicza (w otoczeniu członków ORA) ślubowania od 95 osób, które (w gronie 109 osób) zdawały państwowy egzamin adwokacki w dniach 14–17 czerwca 2011 r. Ślubowanie odbyło się 21 września 2011 r. w sali audytoryjnej Wydziału Prawa UJ w Pałacu Larischa przy ul. Brackiej 12.
Izba wrocławska - V Otwarte Regaty o Puchar Dziekana ORA we Wrocławiu
 • Jolanta Noculak
W dniach 29–31 lipca 2011 r. w ośrodku dydaktyczno-sportowym Akademii Wychowania Fizycznego w Olejnicy odbyły się V Otwarte Regaty Żeglarskie o Puchar Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. W regatach wzięło udział 36 żeglarzy rekrutujących się głównie ze środowiska adwokatów i aplikantów adwokackich, a także goście w osobach sędziów: SSO Tadeusza Szewioły – załoganta i SSR Grzegorza Karasia – sternika.
XVI Wrocławski Turniej Tenisowy Prawników Temida 2011
 • Marek Brachmański
W dniach od 2 do 4 września br., tradycyjnie na kortach Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu, odbył się, już po raz szesnasty, Wrocławski Turniej Tenisowy Prawników TEMIDA 2011. Organizatorem turnieju było Adwokackie Towarzystwo Sportowe Wrocław, przy współudziale Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Uczestniczyło w nim prawie pięćdziesięciu zawodników reprezentujących wszystkie zawody prawnicze.
Adwokaci w Sejmie VII kadencji oraz Senacie VIII kadencji
W wyniku wyborów parlamentarnych w dniu 9 października 2011 r. do Sejmu RP VII kadencji wybrani zostali następujący adwokaci.
XXIX Mistrzostwa Narciarskie Adwokatury, Krynica, 16–19 lutego 2012 r.
Komitet Organizacyjny przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach pod patronatem adw. Jerzego Zięby, Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach oraz adw. Stanisława Estreicha, Przewodniczącego Komisji Integracji Środowiskowej Sportu, Turystyki i Wypoczynku NRA mają zaszczyt zaprosić Koleżanki i Kolegów adwokatów i aplikantów adwokackich, członków ich rodzin, narciarzy i sympatyków sportów zimowych do udziału w XXIX Mistrzostwach Narciarskich Adwokatury, które odbędą się w dniach 16–19 lutego 2012 r. w Krynicy-Zdroju.
Powrót do Katynia
 • Agnieszka Metelska
„Człowiek płacze nad ich losem, reportażysta go opisuje” – pisze Barbara Stanisławczyk o swojej książce Ostatni krzyk, wydanej przez Dom Wydawniczy Rebis, 2011.
„Unijne podsumowanie roku 2011” – konferencja
W dniach 13–15 stycznia 2012 r. w Krakowie odbędzie się konferencja pt. „Unijne podsumowanie roku 2011 – The EU Summary of the year 2011”. Jej celem jest podsumowanie zmian zachodzących w polityce, gospodarce oraz w prawie Unii Europejskiej. Konferencja skierowana jest do studentów i doktorantów z całej Europy.
Zapiski z tamtego świata adwokata prof. Maurycego Allerhanda
Nakładem Instytutu Allerhanda oraz krakowskiego wydawnictwa Wysoki Zamek ukazały się zapiski wybitnego uczonego i adwokata, profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Maurycego Allerhanda, pochodzące z lat 1941–1942, czyli z okresu okupacji hitlerowskiej we Lwowie. Uzupełnione zostały o wspomnienia jego wnuka dr. Leszka Allerhanda, który w równoległej opowieści prowadzi swoisty dialog z dziadkiem.
Ubezpieczenia ochrony prawnej – informacja
 • Monika Strus-Wołos
W związku z licznymi pytaniami Koleżanek i Kolegów Adwokatów uprzejmie informuję, że w sprawach dotyczących oferty ochrony prawnej i zakresów ubezpieczenia należy kontaktować się z p. Joanną Namerłą z centrali Concordii, nr tel.: 61 8584873 lub za pomocą poczty elektronicznej: ochrona.prawna@grupaconcordia.pl. W najbliższym terminie zostanie także na naszej stronie opublikowany wykaz osób z poszczególnych oddziałów, z którymi Adwokaci będą się mogli kontaktować w wypadku pytań dotyczących produktów ubezpieczeń ochrony prawnej.
Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla prof. dr. hab. Andrzeja Świątkowskiego
Prof. dr hab. Andrzej Świątkowski jest wybitnym naukowcem, który w swoim bogatym i różnorodnym dorobku naukowym ma imponującą liczbę znaczących publikacji z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej.
Bonus vir miser esse nemo potest – wspomnienie o Genowefie Rejman
 • Marcjanna Rejman-Jędrczak
 • Stanisław Jędrczak
Pojęcie prawa, jego kształtowanie, należy do najtrudniejszych zagadnień wywołujących coraz większe trudności interpretacyjne zarówno w sensie teoretycznym, jak i pod kątem praktycznego zastosowania. W niniejszym opracowaniu przedmiotem rozważań jest prawo stanowione, określające status prawny człowieka w świecie powinności, w odróżnieniu od prawa naturalnego rządzącego rzeczywistością, w której człowiek rodzi się i żyje, będąc jednocześnie częścią tej rzeczywistości.

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".