Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Palestra
9/2021

Autoportret Cypriana Kamila Norwida wykonany przez poetę na papierze piórkiem i kredką, lekko podkolorowany na niebiesko i własnoręcznie opisany atramentem: „C. Norwid, Ipse ipsum, 1857” (ipse ipsum – we własnej osobie).
Cyprian Kamil Norwid przedstawił siebie stojącego na mapie Europy, do końca nie rozwiniętej. Wspiera się założonymi rękami na ogromnej obsadce z ołówkiem. Zwrócony jest lekko w prawo, wpatrzony w dal. Jego profil, z bujnym zarostem, z brodą i wąsami, z długimi włosami, w dużym miękkim kapeluszu z piórem na głowie, odbiega od znanych
wizerunków „czwartego romantyka”. Poeta ubrany jest jak podróżny w długi do kolan, lekko rozchylony płaszcz. Otaczają Norwida trzy, stojące wokół mapy, ujadające psy. Alegoria? Podsumowanie sytuacji życiowej autora i nieistniejącej Polski?


Rok 1857, w którym powstał rysunek, to okres zamykający emigracyjne trudy Norwida poszukiwania swojego miejsca w świecie, w Niemczech, we Włoszech, Francji, w Belgii, Anglii, a także po zarobkowym pobycie w Stanach Zjednoczonych. Choroby, słabnący wzrok, narastająca głuchota, niedostatek, brak perspektyw na powrót do Polski, to czas refleksji emigranta politycznego, świetnego, choć niedocenionego za życia poety, dramaturga, malarza, rzeźbiarza, rysownika. Prezentowany rysunek jest własnością Muzeum Branickich w Suchej. Ma wymiary 14 x 11 cm. Należy do kolekcji C.K. Norwida znajdującej się w Pismach Zebranych – tom E, „Pism prozą Cypriana Norwida: dział pierwszy obejmujący legendy i nowele” (s. 48–49). Książka wydana w 1911 r. w Warszawie przez Zenona Przesmyckiego „Miriam”; nakład Jakuba Mortkowicza.

Pobierz wersję PDF

Pełny spis treści

VADE-MECUM
 • Ewa Stawicka
Z VADE-MECUM
 • Cyprian Norwid
Sytuacja kryminalistyki (60 lat później)
 • Józef Wójcikiewicz
Autor, zainspirowany artykułem Jana Sehna w „Palestrze” z 1961 r. na temat stanu kryminalistyki, przedstawia sytuację tej nauki 60 lat później. Omawia pokrótce obecne poglądy odnośnie do jej sfery naukowej, procesowej i dydaktycznej. Dochodzi do wniosku, że niektóre współczesne koncepcje zagranicznych autorów paradygmatu kryminalistyki (ślad, zarządzanie miejscem zdarzenia, holistyczne postrzeganie nauki, generalizacja) były realizowane w polskiej nauce już kilkadziesiąt lat temu.
Prawo do obrony w procesie karnym na tle regulacji prawa międzynarodowego
 • Monika Paulińska
Artykuł ma na celu wskazanie wybranych kwestii dotyczących prawa do obrony w procesie karnym w kontekście regulacji statuowanych w prawie Unii Europejskiej. Regulacje te, jako wyraz dążeń prawodawcy unijnego, z założenia powinny stanowić gwarancje przestrzegania prawa do obrony oraz praw człowieka, w sposób immanentny z nim związanych. Modelowe regulacje dotyczące prawa do obrony ujęte w prawie UE w praktyce nie zapewniają właściwej realizacji prawa do obrony na poziomie państw członkowskich. Poza „zewnętrznymi” uwarunkowaniami, jak transpozycja prawa unijnego w zakresie procedury karnej, międzynarodowa współpraca sądowa, wykładnia przepisów, wymaga przede wszystkim przyjęcia w prawie krajowym spójnych i komplementarnych regulacji prawnych. W artykule odniesiono się m.in. do prawa do udziału w czynnościach postępowania dowodowego, obrony obligatoryjnej, obrony z urzędu, naruszeń prawa do obrony. Powyżej wskazane kwestie zostały omówione w nawiązaniu do orzecznictwa sądowego, w celu ukazania przykładów najczęściej występujących błędów proceduralnych, ich wpływu na status prawny oskarżonego, naruszenia prawa do obrony, podkreślenia niespójności w wykładni przepisów, co skutkuje rozbieżnością w linii orzeczniczej sądów polskich. Warunkiem zasadniczym do realizacji prawa do obrony jest zachowanie poprawności proceduralnej i formalnej, co oczywiste, niemniej za równorzędnie istotną powinna być uznana płaszczyzna działań i zachowań podejmowanych przez obrońcę w kontekście ich etycznego wymiaru, który wyznacza granice legalności działania. Uwzględniając powyższe, nawiązano również do instytucji obrońcy w aspekcie jego działań wyznaczonych przez model postępowania określony w Karcie podstawowych zasad wykonywania zawodu prawnika w Europie i Kodeksu postępowania prawników europejskich, w aspekcie przede wszystkim pojęcia „nadrzędności interesów klienta”.
Doręczenia elektroniczne w Kodeksie postępowania karnego
 • Jakub Kisiel
Niniejszy artykuł przedstawia problematykę doręczeń elektronicznych przewidzianych w art. 132 § 3 Kodeksu postępowania karnego i znaczenia użytego w nim sformułowania „potwierdzenie transmisji danych”. Jest swoistego rodzaju polemiką ze stanowiskiem doktryny i orzecznictwa, mającą na celu poszukiwanie rozwiązania, które będzie funkcjonalnym odpowiednikiem doręczeń tradycyjnych. Autor omawia również możliwość doręczania akt w postaci elektronicznej oraz możliwość doręczeń w sposób niekonwencjonalny.
Bitcoin – współczesna alternatywa wobec pieniądza fiducjarnego w aspekcie prawnokarnym
 • Aleksander Petrys
Przedmiotem artykułu jest karnoprawna analiza kryptowalut w polskim porządku prawnym. Celem niniejszej pracy jest ukazanie legislacyjnej próżni, w jakiej się znajdują, a także wzięcie pod uwagę prawnokarnych konsekwencji z niej wynikających dla posiadaczy kryptowalut w Polsce. Interdyscyplinarny charakter prezentowanej materii zmusza do podjęcia refleksji nie tylko na gruncie prawa karnego, lecz także w oparciu o cywilistyczny dorobek naukowy. Polityka deprecjacji kryptowalut przez polskiego ustawodawcę powinna ulec gruntownemu przewartościowaniu.
Zarzut braku środków prawnych umożliwiających skarżącym odwołanie się od decyzji ministra sprawiedliwości o zakończeniu przed terminem ich kadencji jako wiceprezesów Sądu Okręgowego w Kielcach – omówienie wyroku ETPCz z 29.06.2021 r. w sprawie Broda i Bojara przeciwko Polsce, Izba (Sekcja I), skargi nr 26691/18 i 27367/18
 • Marek Antoni Nowicki
Prezentowane omówienie stanowi obszerne streszczenie szeroko komentowanego wyroku wydanego 29.06.2021r. przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie Broda i Bojara v. Polska, dotyczącego zarzutu braku środków prawnych umożliwiających skarżącym odwołanie się od decyzji ministra sprawiedliwości o zakończeniu przed terminem ich kadencji jako wiceprezesów Sądu Okręgowego w Kielcach. Uzupełnia je informacja o reakcji Ministerstwa Sprawiedliwości na ten wyrok oraz fragmenty listu skierowanego do Ministra Sprawiedliwości przez Sekretarza Generalnego Rady Europy.
Reprezentacja pokrzywdzonej spółki w procesie karnym – glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 2.08.2018 r. (II AKa 125/18)
 • Wioletta Pytka
Glosa dotyczy kwestii reprezentacji pokrzywdzonego, niebędącego osobą fizyczną, w procesie karnym, w sytuacji gdy jedyni członkowie zarządu pokrzywdzonej spółki są podejrzani o popełnienie przestępstwa na jej szkodę. Tezę glosowanego orzeczenia należy uznać za słuszną. Natomiast problem, który wyłonił się w niniejszym stanie faktycznym, nie został w pełni przeanalizowany przez Sąd Apelacyjny w Warszawie. Nierozstrzygnięte pozostało pytanie, kto w tej konkretnej sprawie jest uprawniony do reprezentacji pokrzywdzonego. Brak jest bowiem osoby fizycznej, która jako członek organu pokrzywdzonego podmiotu niebędącego osobą fizyczną mogłaby wykonywać uprawnienia do jego reprezentacji w postępowaniu karnym. Jednym z proponowanych rozwiązań jest zastosowanie art. 210 Kodeksu spółek handlowych.
Zaufanie w zasadach kodeksu etyki
 • Małgorzata Kożuch
Nieuchronnie nadszedł moment zadecydowania o wprowadzeniu zmian w Zbiorze zasad etyki i godności zawodu adwokata. Kontekst zawodowej aktywności jest poddany zasadom etyki szczegółowej, stosowanej, ponowoczesnej. Czy oznacza to koniec jakiejś epoki? Zapewne są tacy, którzy podchwycą to hasło. Pytanie, czy starczy im sił, by podjąć refleksję nad tematem, co dalej? Wisława Szymborska napisała kiedyś, że „każdy przecież początek/to tylko ciąg dalszy/a księga zdarzeń/zawsze otwarta w połowie”.
Tajemnica zawodowa we włoskim kodeksie etyki adwokackiej
 • Filip Jegliński
Artykuł dotyczy sposobu uregulowania tajemnicy adwokackiej we włoskim kodeksie etyki adwokackiej. Przedstawieniu regulacji tego kodeksu towarzyszą odniesienia i porównania do polskich norm etycznych dotyczących obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez adwokatów. W celu zapewnienia spójności wywodu pojawiają się równie niezbędne odniesienia do regulacji ustawowych we Włoszech i w Polsce. Omówiony zostaje zakres obowiązku, okoliczności i tryb zwolnienia z obowiązku oraz kwestia tajemnicy śledztwa adwokackiego, instytucji charakterystycznej dla włoskiego postępowania karnego. Główny wywód uzupełniany jest wybranymi przykładami z orzecznictwa dyscyplinarnego włoskiej Narodowej Rady Adwokackiej.
Czy w braku planu miejscowego wydawane warunki zabudowy powinny określać parametry dopuszczalnej zabudowy w sposób „widełkowy”, czy też wystarczy podawanie w decyzji wartości minimalnych bądź maksymalnych?
 • Ewa Stawicka
Transformacja sprzed wieku
 • Andrzej Tomaszek
Recenzja książki Łukasza Błaszczaka, Powództwo oczywiście bezzasadne. Artykuł 1911 k.p.c., Warszawa 2021
 • Stanisław Zagórski
Z archiwów „Palestry” o etyce obrończej
 • Adolf Suligowski
Porządkując wydawnictwa i dokumenty w lokalu redakcyjnym „Palestry”, natknęliśmy się na odbitkę ksero „Gazety Sądowej Warszawskiej” z 22.03.1886 r. (8 kwietnia starego stylu). Kilka spiętych stroniczek spoczywało w białej kartonowej teczce, jednej z wielu prowadzonych przez adwokata Stanisława Mikke – redaktora naczelnego pisma, który zginął w katastrofie tupolewa lecącego w kwietniu 2010 r. do Smoleńska. Z całą pewnością Staszek miał zamiar uczynić redaktorski użytek z zawartości publikacji sprzed grubo ponad stu lat. A skoro nie zdążył, teraz my uważnie przyjrzeliśmy się znalezisku.

Zamów wersję papierową

Serdecznie zapraszamy do zamówienia tradycyjnej "papierowej" wersji Palestry przez osoby nie będące adwokatami!

 • Wysyłka każdego numeru wprost do domu
 • Najwyższy poziom artykułów

45,36 pln

netto 42,00 pln

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".