Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Palestra
6/2021

28.06.1956 r. o 6:30 robotnicy Zakładów im. Cegielskiego (wówczas im. Stalina) wyszli na ulice Poznania, sprzeciwiając się trudnym warunkom życia i pracy, z transparentami „My chcemy chleba dla naszych dzieci”, „Precz z normami”, ale też „Precz z cenzurą”, „Precz z komunistami”. Dołączyli pracownicy innych zakładów, uczelni, szkół. Zajęto budynki władz państwowych i miejskich, więzienia, sądy, prokuratury, posterunki Milicji. Negocjacje nie przyniosły spokoju. Pierwsze strzały do demonstrantów padły z gmachu Urzędu Bezpieczeństwa, gdzie prawdopodobnie zginął 13-letni Romek Strzałkowski. Do krwawego stłumienia pierwszego w powojennej Polsce wystąpienia przeciwko władzy ludowej owa władza użyła 10 tysięcy żołnierzy, 300 czołgów – walki trwały do 29 czerwca, po czym nastąpiły aresztowania i represje. Śmierć poniosło niemal 70 osób, rannych zostało 600, aresztowano ponad 700. W dwóch z trzech procesów „poczerwcowych” liderem obrońców był adw. dr Stanisław Hejmowski. W odważnej mowie obrończej adwokat oskarżał cały system komunistyczny, system prawny, organy bezpieczeństwa. Za śmierć niewinnych ofiar odpowiedzialnością obarczył funkcjonariuszy władzy. Przyczynę desperackiej decyzji strajkowej  upatrywał w złej sytuacji gospodarczej kraju. Wydarzenia poznańskie relacjonowano na całym świecie, cytując w prasie przemówienie mecenasa Hejmowskiego. W rozprawach uczestniczyli przedstawiciele ambasad m.in. USA i Francji. 

Ostatnie słowa adwokat skierował do sędziów: „Wniknijcie w głąb swoich serc, w głąb swoich sumień.
A wówczas przed waszymi, panowie sędziowie, oczami, niechaj załopoce sztandar biało-czerwony, trzymany wysoko w rękach polskiego dziecka!”.

Pobierz wersję PDF

Pełny spis treści

Sceny z obron czerwcowych
 • Ewa Stawicka
Formuła „zgody następczej” według treści przepisu art. 168b Kodeksu postępowania karnego
 • Marek Skwarcow
W artykule podjęto próbę oceny funkcjonowania nowej formuły zgody następczej, umożliwiającej wykorzystanie jako dowodu w toku postępowania karnego informacji uzyskanych w ramach kontroli operacyjnej, uregulowanej w przepisie art. 168b Kodeksu postępowania karnego. Autor podsumowuje dotychczasowe wypowiedzi przedstawicieli doktryny prawa, jak i dorobek orzecznictwa sądowego, które od wejścia w życie omawianego przepisu na mocy ustawy z 11.03.2016 r. w znakomitej większości krytycznie oceniają nową regulację, w tym zwłaszcza z punktu widzenia określonych przepisami Konstytucji RP praw i wolności obywatelskich takich jak prawo do prywatności, wolności i tajemnicy komunikowania się. Istotne wątpliwości w zakresie zgodności art. 168b k.p.k. z przepisami prawa budzi zwłaszcza nadanie prokuratorowi, a więc organowi niekorzystającemu tak jak sąd z prymatu niezawisłości, prawa do podjęcia decyzji o zaliczeniu w poczet dowodów informacji uzyskanych w ramach kontroli operacyjnej, które nie były objęte pierwotną zgodą sądu.
Problemy związane z nowelizacją ustawy – Prawo o ruchu drogowym i nowymi zasadami korzystania z hulajnóg elektrycznych
 • Mikołaj Tyralik
Artykuł dotyczy nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym, w której wprowadzono przepisy dotyczące zasad poruszania się hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego oraz urządzeniami wspomagającymi ruch. Autor formułuje uwagi krytyczne pod adresem niektórych przyjętych w niej rozwiązań. Zwraca także uwagę na możliwą do wystąpienia niespójność pomiędzy treścią przepisów a zamiarami ustawodawcy.
Możliwość udzielania przez kuratora reprezentującego dziecko upoważnienia do zastępowania aplikantowi adwokackiemu oraz pełnomocnictwa lub substytucji adwokatowi
 • Wojciech Studziński
W artykule omówiono kwestię korzystania przez kuratora reprezentującego dziecko z zastępstwa aplikanta adwokackiego, jak również ustanowienia przez takiego kuratora pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym oraz ustanowienia substytuta. Analizie poddano różnice pomiędzy zastępstwem adwokata przez aplikanta adwokackiego a ustanowieniem pełnomocnika oraz substytuta. Celem autora jest wykazanie, że wbrew odmiennym wypowiedziom orzeczniczym prezentowanym w sądach powszechnych, nie ma przeszkód prawnych, ażeby adwokat pełniący funkcję kuratora ustanawianego na podstawie art. 99 i n. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego korzystał z zastępstwa aplikanta adwokackiego, jak też by ustanowił pełnomocnika lub substytuta.
Uwagi w sprawie zaliczania darowizn na zachowek
 • Rafał Wityński
Artykuł dotyczy ukazania praktycznych problemów, które mogą zachodzić w związku ze stosowaniem instytucji zachowku. Autor wskazuje, że pogląd o każdorazowym odebraniu osobie wydziedziczonej przymiotu spadkobiercy może nieść ogromne konsekwencje dla postępowania o zachowek. Ponadto wykazuje, że obecny kształt instytucji zachowku może powodować „przypadkowe” rozliczenia a casu ad casum. W podsumowaniu stwierdza, że instytucja zachowku – w obecnym kształcie – zbyt daleko ingeruje w swobodę i wolę spadkodawców, przywołując podnoszone w doktrynie prawniczej propozycje de lege ferenda.
Granice uznania administracyjnego w kontekście zarządzania konwoju towaru (paliwa płynnego) na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Tomasz Iwanicki
Coraz częściej występujące zarządzanie konwoju towarów w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej zmusza do określenia jego granic, by nie przybrało ono całkowitej dowolności administracji państwowej. Szczególnie narażone na takie działania są podmioty gospodarcze obracające paliwami płynnymi, które stanowią towar wrażliwy z punktu widzenia walki z uszczelnianiem systemu podatku VAT. Niniejszy artykuł stanowi próbę określenia granic uznania administracyjnego.
Rola opinii psychologicznych w polskim systemie prawnym
 • Agnieszka Szydełko
Opinie psychologiczne w postępowaniach sądowych budzą obecnie wiele emocji. Są one wykorzystywane coraz powszechniej, ale mimo wydania Standardów opiniowania psychologicznego nadal sporządzane są w sposób wręcz dowolny, indywidualny i prezentują bardzo różną jakość. Jednocześnie niejednokrotnie uznawane są za kluczowe dowody w postępowaniu i często przesądzają o kształcie wydawanych orzeczeń.
Poważne nieprawidłowości przy wyborze sędziego Trybunału Konstytucyjnego biorącego następnie udział w składzie rozpatrującym skargę konstytucyjną – wyrok Xero Flor w Polsce sp. z o.o. v. Polska z 7.05.2021 r., Izba (Sekcja I), skarga nr 4907/18
 • Marek Antoni Nowicki
Prezentowany materiał stanowi obszerne streszczenie szeroko komentowanego wyroku wydanego 7.05.2021 r. przez Europejski Trybunał Praw Człowieka (Sekcja I) w sprawie Xero Flor w Polsce sp. z o.o. v. Polska, dotyczącego m.in. poważnych nieprawidłowości przy wyborze sędziego Trybunału Konstytucyjnego biorącego następnie udział w składzie rozpatrującym skargę konstytucyjną wniesiona przez tę spółkę. Uzupełnia je informacja o reakcji Trybunału Konstytucyjnego na ten wyrok.
Niekonstytucyjność art. 117 Kodeksu karnego wykonawczego – glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11.03.2021 r. (SK 9/18) 102
 • Paweł Daniluk
W glosie odniesiono się do problemu konstytucyjności art. 117 Kodeksu karnego wykonawczego. Przy czym rozważania w tym zakresie zostały ograniczone do trzech kwestii. Po pierwsze, nieokreślenia czasu trwania przymusowego leczenia lub przymusowej rehabilitacji skazanego, u którego stwierdzono uzależnienie od alkoholu. Po drugie, nałożenia na sąd obowiązku orzeczenia o zastosowaniu leczenia lub rehabilitacji wobec skazanego, u którego stwierdzono uzależnienie od alkoholu. Po trzecie, braku możliwości zaskarżenia postanowienia o przymusowym leczeniu lub przymusowej rehabilitacji skazanego.
Mówić, ale jak? Narracja, informacja, reklama
 • Małgorzata Kożuch
Autorka porusza w artykule kwestię zwiększenia zaufania społecznego do adwokatów. W co warto zainwestować – produkt (profesjonalne usługi) czy ludzi (członkowie zawodu). Kluczową odpowiedzią jest to, że skuteczne narzędzia oferowane przez branżę marketingową są ważne, ale wartości przemawiają głośniej niż głos.
Czy do zaistnienia właściwości sądu polskiego do prowadzenia sprawy spadkowej o nieprocesowym charakterze wystarcza jeden z alternatywnych łączników jurysdykcyjnych wymienionych w art. 1108 k.p.c.?
 • Ewa Stawicka
Zderzenie sprawiedliwości z niesprawiedliwością – kto wygra tę potyczkę?
 • Wojciech Kotowski
O egzaminie adwokackim i książkach do napisania
 • Andrzej Tomaszek
Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, Marta Tomkiewicz, Prawo karne procesowe. Kazusy dla aplikantów, Warszawa 2021
 • Agnieszka Masalska
Janusz Zbigniew Trześniowski (1932–2019)
 • Janusz Gładyszowski

Zamów wersję papierową

Serdecznie zapraszamy do zamówienia tradycyjnej "papierowej" wersji Palestry przez osoby nie będące adwokatami!

 • Wysyłka każdego numeru wprost do domu
 • Najwyższy poziom artykułów

45,36 pln

netto 42,00 pln

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".