Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Palestra
3/2021

Na okładce: W 100-lecie uchwalenia Konstytucji marcowej Sejm podjął uchwałę, w której złożył hołd jej twórcom i uznał, że założenia Konstytucji z 17.03.1921 r. stanowią do dzisiaj trwały element polskiego ładu ustrojowego. „Konstytucja marcowa oparła ustrój Polski na najszerzej pojętej demokracji, przyznając naczelne miejsce w państwie władzy wyłonionej w powszechnych, opartych na najbardziej demokratycznej ordynacji, wyborach” – pisze w swoim felietonie W setną rocznicę uchwalenia Konstytucji marcowej, opublikowanym na łamach „e-Palestry”, Jacek Kędzierski. „Brała ona pod opiekę prawa pracujących i poręczała szeroki katalog praw obywatelskich. Była przejrzysta, precyzyjna i powinna być wzorem dla twórców kolejnych konstytucji. Była odzwierciedleniem dokonanych przez porozbiorowe 130 lat wielkich przemian zachodzących w Narodzie Polskim. Niestety nie przetrwała długo, a obecnie pomniki wznoszone są nie tym, którzy ją tworzyli, lecz tym, którzy bezmyślnie dokonali jej obalenia”. Zachęcamy do lektury całego felietonu, który dostępny jest na stronie https://palestra.pl/pl/e-palestra/4/2021/w-setna-rocznice-uchwalenia-konstytucji-marcowej.

Na okładce: reprodukcja preambuły Konstytucji marcowej, odznaka posła na Sejm Ustawodawczy oraz medal upamiętniający pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji marcowej autorstwa Feliksa Łopieńskiego, które są dostępne w Bibliotece Sejmowej. 

Pobierz wersję PDF

Pełny spis treści

Wybrane problemy związane z opiniowaniem sądowo-psychiatrycznym w sprawach o zastosowanie środka zabezpieczającego po 1.07.2015 r.
 • Małgorzata Pyrcak-Górowska
Artykuł dotyczy opiniowania sądowo-psychiatrycznego w sprawach sprawców niepoczytalnych. Zwrócono w nim uwagę na: konieczność zasięgnięcia aktualnej opinii biegłych przed orzeczeniem środka zabezpieczającego, wymóg uzasadnienia konieczności zastosowania środka zabezpieczającego, jak również brak kompetencji biegłych psychiatrów do opiniowania o prawnych przesłankach zastosowania środka zabezpieczającego, w szczególności dokonywania oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu zabronionego.
Przypisanie winy na gruncie art. 31 § 3 Kodeksu karnego
 • Magdalena Kowalewska-Łukuć
Możliwość przypisania winy niepoczytalnemu sprawcy w oparciu o art. 31 § 3 k.k. jest przedmiotem licznych analiz w polskiej karnistyce. Poniższy artykuł przedstawia możliwość interpretacji tego przepisu, która respektowałaby zasadę nullum crimen sine culpa i pozwalałaby uniknąć operowania na jego gruncie odpowiedzialnością obiektywną.
Prawnokarna ocena wszczęcia cywilnego postępowania egzekucyjnego w sytuacji, gdy roszczenie wierzyciela zostało zaspokojone
 • Piotr Soroka
Artykuł skupia się na bezprawnym wszczęciu postępowania egzekucyjnego. W polskich realiach prawnych takie bezprawne wszczęcie postępowania może mieć miejsce w sytuacji, gdy pomimo zaspokojenia swojego roszczenia wierzyciel składa do komornika wniosek inicjujący postępowanie egzekucyjne. Zaspokojenie roszczenia nie zawsze wiąże się jednak z osobistym działaniem dłużnika, ale może być także powiązane z działaniem osób trzecich (np. gdy współdłużnik solidarny spełnia zobowiązanie solidarne). Takie działanie wierzyciela nie tylko powoduje odpowiedzialność wierzyciela o charakterze cywilnoprawnym, ale powinno być postrzegane jako przestępstwo. Jest to nietypowy przykład tzw. oszustwa sądowego. Ofiarą podstępu wierzyciela nie jest jednak dłużnik (którego majątek może być zagrożony), lecz komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne. Wniosek o wszczęcie egzekucji powinien być postrzegany bowiem jako zapewnienie wierzyciela, że jego roszczenia nie zostały do tej pory zaspokojone.
Reprezentacja w spółce cywilnej – pytanie o ratio legis, postulaty de lege ferenda
 • Tomasz Wiącek
Celem artykułu jest uargumentowanie tezy o dwojakim uzasadnieniu dla istnienia ustawowej regulacji reprezentacji w spółce cywilnej: pierwszym jest specyfika reżimu majątkowego współwłasności łącznej majątku spółki przysługującej wspólnikom, drugim zaś związanie wspólników dążeniem do osiągnięcia określonego celu gospodarczego. Autor formułuje również postulaty de lege ferenda odnośnie do omawianej instytucji, proponując dostosowanie obecnej regulacji do potrzeb obrotu, popierając swoje propozycje argumentami prawnoporównawczymi.
Dobro nieletniego a demoralizacja w kontekście zgromadzeń spontanicznych
 • Eliza Rutynowska
Artykuł ma na celu wskazanie istotnych zagadnień w przedmiocie coraz częstszej praktyki kierowania wniosków do sądów rodzinnych o podjęcie postępowań w sprawach o demoralizację nieletnich w związku z ich udziałem w rzekomo nielegalnych zgromadzeniach w czasie stanu epidemii. Autorka pragnie wykazać, że zarówno z perspektywy standardów krajowych, międzynarodowych, jak również dobra nieletniego rozumianego w kontekście art. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, należy skłonić się ku opinii, iż uczestnictwo nieletniego w pokojowym zgromadzeniu spontanicznym w dobie pandemii może i powinno być chronione przez państwo jako realizacja konstytucyjnie przysługującego prawa do zgromadzeń.
Administracyjne kary pieniężne a zasada lex mitior retro agit w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym
 • Mikołaj Tyralik
Artykuł dotyczy stosowania zasady lex mitior retro agit w postępowaniu sądowoadministracyjnym, w odniesieniu do decyzji nakładających kary pieniężne. Autor poszukuje rozwiązania dającego sądowi administracyjnemu możliwość uchylenia takiej decyzji, jeżeli przepisy stanowiące podstawę jej wydania zostały uchylone. Podaje także w wątpliwość zgodność tak ukształtowanego modelu sądowej kontroli administracji z Konstytucją RP.
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych
 • Michał Berek
 • Dominika Mróz-Krysta
 • Jerzy Pisuliński
W prezentowanym przeglądzie orzecznictwa przedstawiono najważniejsze i najnowsze orzeczenia Sądu Najwyższego o dużej doniosłości praktycznej. Pierwsza część obejmuje przegląd bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego od końca października 2020 r. do lutego 2021 r. Niestety orzeczenia Sądu Najwyższego za okres od końca listopada 2020 r. do połowy lutego 2021 r. nie zostały opublikowane na stronach internetowych SN mimo obowiązku wynikającego z art. 8 ustawy o Sądzie Najwyższym. Dlatego krótko zostały omówione jedynie dwa orzeczenia (obydwa wydane w lutym 2021 r.). Druga część przeglądu zawiera komentarz do dwóch orzeczeń odnoszących się do: 1) powództwa prokuratora w sprawie o ustalenie bezskuteczności ojcostwa w związku z uznaniem ojcostwa przez mężczyznę po zmianie płci; 2) reprezentacji dziecka przez jego matkę w sprawie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego ojca dziecka.
Pacjent jako beneficjent zabiegów estetycznych – glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 30.05.2016 r. (VII SA/Wa 385/16)
 • Sławomir Wolfram
Zagadnienia związane z zabiegami medycyny estetycznej są istotną kwestią dla oceny prawnej sytuacji osób poddawanych takim zabiegom. Analiza rozpatrywanego orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z punktu widzenia nie tylko praktyki orzeczniczej, ale także praw osób, które przeszły zabiegi medycyny estetycznej, ma duże znaczenie praktyczne. W glosowanym orzeczeniu podniesiono zasadniczo dwa problemy prawne. Pierwszy dotyczy statusu prawnego pacjenta jako podmiotu medycyny estetycznej. Koncepcja ta została przeanalizowana przez pryzmat prawa medycznego w kontekście zabiegów medycyny estetycznej bez celu terapeutycznego. Drugim problemem jest próba uporządkowania siatki pojęciowej związanej z zabiegami estetycznymi, brak jednolitości na tym polu występuje bowiem nie tylko w orzecznictwie, ale również w literaturze prawniczej. Ostateczny wniosek ukazuje, że sama teza glosowanego orzeczenia jest z gruntu trafna, jednak argumentacja zawarta w uzasadnieniu wyroku została poddana krytyce.
Stanisław Pomorski (1934–2017)
 • Leszek Kubicki
 • Elżbieta Kumaniecka
 • Witold Preiss
Andrzej Montowski (1935–2018)
 • Jan Montowski

Zamów wersję papierową

Serdecznie zapraszamy do zamówienia tradycyjnej "papierowej" wersji Palestry przez osoby nie będące adwokatami!

 • Wysyłka każdego numeru wprost do domu
 • Najwyższy poziom artykułów

45,36 pln

netto 42,00 pln

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".