Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Pełny spis treści

Obowiązki informacyjne adwokata związane z podejrzeniem popełnienia przestępstwa prania pieniędzy przez jego klienta
 • Michał Gałęski
 • Robert Zawłocki
Przedmiotowy artykuł poświęcono problematyce obowiązków informacyjnych adwokata związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstwa prania pieniędzy przez jego klienta. Autorzy przedstawili obowiązki informacyjne adwokata, koncentrując się na obowiązku zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu prania pieniędzy. Poczynione rozważania miały na celu zakreślenie możliwych rozwiązań w zakresie karnoprawnej oceny zachowania adwokata, który motywowany dochowaniem tajemnicy adwokackiej nie dopełnia wskazanego obowiązku.
O etycznych i deontologicznych podstawach obowiązującego adwokatów zakazu łączenia zajęć – uwagi na marginesie uchwały NRA z 21.09.2019 r. zmieniającej § 9 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu
 • Piotr Kardas
 • Jacek Giezek
Uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej z 21.09.2019 r. znowelizowano § 9 Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu, modyfikując obowiązujący adwokatów zakaz łączenia zajęć. Oceniając pozytywnie dokonaną zmianę, autorzy zwracają uwagę, że zakaz ten nigdy nie miał charakteru absolutnego, a nadawanie mu takiego charakteru także obecnie nie jest uznawane za aksjologicznie uzasadnione. Zmiana normatywna polega natomiast – z jednej strony – na wprowadzeniu dodatkowych kryteriów i ograniczeń związanych z łączeniem zajęć, z drugiej zaś – uelastycznia sztywne ujęcie poprzednio obowiązujące, zwłaszcza w zakresie egzemplifikacji zajęć (nie)kolidujących z wykonywaniem zawodu adwokata, opartych na wątpliwym – z punktu widzenia konstrukcji zawartych w Kodeksie etyki adwokackiej – oportunizmie.
Równouprawnienie a dożywotnie zatrudnienie sędziów jako nauczycieli akademickich
 • Andrzej Świątkowski
Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uchwalona 20.07.2018 r., wprowadzona w życie w terminie i na zasadach określonych w ustawie z 3.07.2017 r., zawiera w dziale I „Przepisy ogólne”, rozdziale 5 „Pracownicy uczelni” regulacje niezgodne z podstawową – gwarantowaną przepisami Konstytucji RP (art. 32 ust. 1) oraz przepisami Kodeksu pracy (rozdział IIa „Równe traktowanie w zatrudnieniu”, art. 183a–art. 183e) – zasadą niedyskryminowania w zatrudnieniu.
Czynność prawna podjęta w celu przestępczym – próba określenia konstrukcji prawnej
 • Dominik Bierecki
Artykuł omawia problematykę czynności prawnych podjętych w celu przestępczym, które stanowią mechanizm dokonywania w dalszej kolejności czynów zabronionych przez ustawę karną. Czynności takie mają na celu obejście przepisów ustawy karnej, w związku z czym mimo tego, że nie stanowią same w sobie przestępstwa (lecz mają na celu umożliwienie jego dokonania), dotknięte są sankcją bezwzględnej nieważności. Obejście ustawy, polegające na doprowadzeniu do braku zastosowania norm sankcjonujących względem wytworzonego stanu zakazanego przez normy prawne, wymagać będzie zamiaru wszystkich stron czynności prawnej. Niekiedy jednak ze względu na stronę przedmiotową przestępstwa, którego popełnienie umożliwia czynność prawna podjęta w celu przestępczym, wystarczający będzie zamiar tylko jednej ze stron czynności prawnej (sprawcy przestępstwa).
Polisolokata, czyli ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
 • Krzysztof Szponar
W artykule poruszono temat ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zwanych popularnie polisolokatami. Przedstawiono ogólną charakterystykę tego rodzaju umów, a następnie podniesiono tezę o ich nieważności, pod warunkiem że ochrona ubezpieczeniowa ma charakter jedynie pozorny, a w rzeczywistości umowa oceniana ad casum ma charakter wyłącznie inwestycyjny. Autor proponuje taktyki procesowe w zależności od cech konkretnych umów i ich ekonomicznej analizy. W publikacji poruszono także problem dystrybucji ubezpieczeń przez podmioty działające jako ubezpieczający oraz kwestię występowania klauzul niedozwolonych, w szczególności opłaty likwidacyjnej. Wskazano liczne nieprawidłowości związane z konstrukcją polisolokat i procesem ich dystrybucji.
Instytucja rzecznika praw ucznia w polskim prawie a jej funkcjonowanie w polskich placówkach edukacyjnych
 • Mikołaj Wolanin
Autor w artykule przede wszystkim analizuje zapisy ustawy – Prawo oświatowe pod kątem praw ucznia oraz występowania w akcie instytucji rzecznika praw ucznia. Następnie przedstawia wyniki badań prowadzonych poprzez składanie w szkołach wniosków o udostępnienie informacji publicznej dotyczących istnienia oraz funkcjonowania w placówkach instytucji rzecznika praw ucznia. Pokazując swe wyniki, stwierdza, że na 384 badane szkoły w 85 z nich istnieje ta funkcja. Twórca artykułu umieszcza ponadto wyniki z badań mówiące o tym, w ilu placówkach funkcję rzecznika praw ucznia pełni nauczyciel (68), w ilu uczeń (10), a w ilu zarówno jeden, jak i drugi (7). Równocześnie autor przywołuje dane dotyczące występowania tego stanowiska zawarte w raporcie Fundacji Pokolenia „Prawa ucznia w szkole. Raport z badań”. Analizuje też trzy losowo wybrane regulaminy działalności rzecznika praw ucznia w szkołach podstawowych pod kątem jego kompetencji, trybu powoływania oraz sposobu działania. Wysnuwa również wnioski dotyczące tego, jak powinien działać rzecznik i jakie powinien mieć kompetencje.
Przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (kwiecień–wrzesień 2019 r.)
 • Marek Nowicki
Prezentowany przegląd orzecznictwa stanowi omówienie najistotniejszych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanych od kwietnia do września 2019 r. dotyczących między innymi: prawa do życia, zakazu tortur, prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego, prawa do rzetelnego procesu sądowego, domniemania niewinności, prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, wolności wypowiedzi, wolności zgromadzeń i stowarzyszania się, prawa do zawarcia małżeństwa, skarg indywidualnych, mocy obowiązującej oraz wykonania wyroków, zakazu ponownego sądzenia lub karania, zgodnie z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (styczeń–czerwiec 2019 r.)
 • Michał Jackowski
 • Łukasz Lewandowski
W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. Trybunał Konstytucyjny wydał 35 orzeczeń, w tym 17 wyroków. W omawianym okresie orzekał w sprawach dotyczących kwestii ustrojowych (wybór sędziów Krajowej Rady Sądownictwa), wolności i praw osobistych (odmowa świadczenia usługi ze względu na wolność sumienia i religii usługodawcy) oraz prawa karnego materialnego (dwa wyroki w sprawie kary łącznej).
Suma przymusowa na etapie wykonawczym postępowania zabezpieczającego – glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 10.05.2016 r. (I ACz 747/16)
 • Mateusz Kotowicz
Przedmiotem rozważań jest dopuszczalność zagrożenia obowiązanemu nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego na etapie wykonawczym postępowania zabezpieczającego w sytuacji, gdy uprawniony nie złożył stosownego wniosku na etapie rozpoznawczym, tj. przed wydaniem postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia. Rozstrzygnięcie zarysowanego problemu wymaga przeprowadzenia analizy relacji zachodzących między art. 743, 7562 , 10501 oraz 10511 Kodeksu postępowania cywilnego.
Siła pamięci
 • Ferdynand Rymarz
Pamięć o kimś lub o czymś jest nie tylko uczuciowo-intelektualnym wspomnieniem naszej relacji do nich, ale jest również dla nas samych wielką wartością. Czerpiemy bowiem z niej siły do naszego działania, odzyskujemy tożsamość i kształtujemy nasze korzenie. Przeszłość sprawiedliwa związana z etyczną odpowiedzialnością, wolna od zła moralnego, staje się znakiem pamięci i mocy do budowania przyszłości.
Wiesław Marian Chrzanowski (1923–2012)
 • Marcin Zaborski
Działacz narodowodemokratyczny, żołnierz NOW-AK, powstaniec warszawski, więzień polityczny w Polsce Ludowej, w III RP Minister Sprawiedliwości, Marszałek Sejmu i senator IV kadencji, profesor KUL, Kawaler Orderu Orła Białego oraz Orderu Świętego Grzegorza Wielkiego.
Publikacja wyroku Sądu Dyscyplinarnego (SD 1/15)
Publikacja wyroku Wyższego Sądu Dyscyplinarnego

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".