Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Słowo kluczowe "postępowania karne"

Data publikacji

Artykuły

9/2016
Kilka uwag o prawie do obrony w związku z nowelizacją kodeksu postępowania karnego z 2016 roku
Wojciech Hermeliński Barbara Nita-Światłowska

Artykuł analizuje zmiany wprowadzone do kodeksu postępowania karnego z dnia 11 marca 2016r., obowiązujące od 15 kwietnia 2016 r. Omówione zostały przede wszystkim zmiany w Kodeksie postępowania karnego, które weszły w życie 15 kwietnia 2016 r., a dotyczące prawa do obrony: zniesienie powszechnego dostępu do prawnika z urzędu i ograniczenie dostępu oskarżonego do akt postępowania przygotowawczego, a także zmiany z zakresu kryminalizacji przestępstwa określonego w art. 233 kodeksu karnego. Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. wprowadziła zmiany w zakresie dostępu oskarżonego/podejrzanego oraz jego adwokata do akt postępowania już na etapie postępowania przygotowawczego. W tekście artykułu zostały omówione również zasady dotyczące wykonania prawa do obrony. Wyżej wymienione zmiany zaowocowały poważnymi skutkami ograniczenia w korzystaniu z ochrony wynikające z zasady prawa do obrony. W opinii autorów zmiany te budzą wątpliwości co do ich zgodności z normami konstytucyjnymi i konwencjonalnymi.

Artykuły

1-2/2019
Postulat nowelizacji Kodeksu postępowania karnego – krytycznie o niektórych proponowanych zmianach
Łukasz Chojniak

Każda nowelizacja ustawy procesowej warta jest odnotowania, jednak projekt opatrzony datą 4.12.2018 r. jest szczególny, nie tylko bowiem zawiera propozycje zasadniczych zmian postępowania karnego, ale także podważa obowiązujące do tej pory niektóre zasady procesowe, także te o charakterze gwarancyjnym, jak na przykład prawo oskarżonego do udziału w rozprawie. Nie brak w nim z pewnością rozwiązań ciekawych i zmierzających być może we właściwym kierunku, czyli ku usprawnieniu postępowania. Nie zmienia to jednak bardzo krytycznej oceny całego projektu.

Artykuły

1-2/2016
Prawo łaski a tzw. abolicja indywidualna – rozważania pro publico bono
Jacek Kędzierski

Prawo łaski to dla prawnika-karnisty zagadnienie marginalne... Z czasów studenckich pamiętam, że na egzaminie z procedury karnej albo prawa konstytucyjnego, czy nawet prawa karnego, pytanie o prawo łaski było pytaniem „wyciągającym” na „trzy”, jeżeli egzaminator był miłosierny i nie chciał postawić „dwa”, no bo o tym, że głowa państwa może ułaskawić prawomocnie skazanego, to wie każdy... Toteż nigdy nie traciłbym czasu na zgłębianie tego zagadnienia i przygotowanie takiego jak niniejsze opracowania.

Artykuły

1-2/2017
Dopuszczalność dowodów uzyskanych z naruszeniem przepisów postępowania w kontekście art. 168a k.p.k.
Sebastian Brzozowski

Przedmiotem artykułu są kwestie dotyczące dopuszczalności dowodów uzyskanych z naruszeniem przepisów postępowania w kontekście art. 168a kodeksu postępowania karnego. Przepis art. 168a k.p.k. w brzmieniu obowiązującym od 15 kwietnia 2016 r. wprowadza jako zasadę dopuszczalność wykorzystania w toku procesu karnego dowodu uzyskanego z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego z art. 1 § 1 k.p.k. W odniesieniu do zakazów dowodowych nie można traktować art. 168a k.p.k. jako podstawy dopuszczalności w procesie dowodów pozyskanych wbrew tym zakazom. Naruszenie przepisów postępowania jest jedną z przesłanek wpływających na ocenę dopuszczalności dowodu w postępowaniu karnym.

Artykuły

1-2/2017
W kwestii interpretacji znowelizowanego przepisu art. 168a k.p.k.
Dagmara Gruszecka

Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu karnym dowodów uzyskanych z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego, w odniesieniu do nowego brzmienia art. 168a k.p.k., wprowadzonego nowelizacją z 2016 r. Autor zwraca uwagę na kontrowersje wspomnianej regulacji, m.in. brak precyzji językowej i możliwe kolizje ze standardami konstytucyjnymi. Ponadto tekst zawiera refleksję nad normatywną treścią niedopuszczalności przewidzianej w art. 168a k.p.k. oraz kilka uwag porównawczych na temat niemieckiego prawa dowodowego.

Artykuły

1-2/2018
Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a konstytucyjne wartości demokratycznego państwa prawa
Robert Rynkun-Werner

Pochłonięci w ostatnim czasie bardziej politycznym niż prawnym sporem o kształt koniecznych zmian w wymiarze sprawiedliwości, w tym tych ustrojowych, często nie dostrzegamy przepisów, które budzą wątpliwości natury konstytucyjnej. Jest to o tyle istotne, że przepisy te, w szczególności z zakresu prawa karnego, dotyczą sytuacji, w których ich realne zastosowanie przez sąd radykalnie zmienia ludzkie życie.

Artykuły

4/2016
Nietypowy „mały świadek koronny”
Adam Jasiński

Opracowanie zachęca do spojrzenia na art. 60 § 4 k.k. z nieco innej perspektywy niż standardowo przyjmowana. Stanowi udzielenie twierdzącej odpowiedzi na pytanie o to, czy na podstawie owej regulacji możliwe jest zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary w stosunku do sprawcy, który - niezależnie od wyjaśnień złożonych w swojej sprawie - ujawnił przed organem ścigania i przedstawił istotne okoliczności, nieznane dotychczas temu organowi, popełnionego przez siebie przestępstwa, zagrożonego karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności. Opracowanie odnosi się także do praktycznych aspektów takiego sposobu rozumienia art. 60 § 4 k.k.

Artykuły

7-8/2019
Ochrona informacji objętych tajemnicą adwokacką w toku postępowania karnego
Łukasz Chojniak

Artykuł poświęcony jest problemowi ochrony tajemnicy adwokackiej w toku postępowania karnego. Autor rozważa w nim, czego w istocie dotyczy tajemnica adwokacka oraz jej relację z tajemnicą obrończą. Podejmowana jest próba analizy powiązania art. 6 Prawa o adwokaturze, który wprowadza pojęcie tajemnicy zawodowej z art. 180 § 2 k.p.k., który dotyczy sytuacji, gdy osoby obowiązane do zachowania tajemnicy adwokackiej mogą być przesłuchiwane co do faktów objętych tą tajemnicą. Ostatnia część artykułu skupia się na omówieniu sytuacji, gdy adwokat ma zostać przesłuchany w innym niż karne postępowaniu na okoliczności objęte tajemnicą obrończą.

Artykuły

3/2017
Ochrona tajemnicy adwokackiej w procesie karnym w związku z czynnościami przesłuchania i przeszukania
Marek Smarzewski Małgorzata Banach

Artykuł zwraca uwagę na wprowadzenie na potrzeby postępowania karnego dualizmu tajemnicy adwokackiej z podziałem na zawodową tajemnicę adwokacką i tajemnicę obrończą, przejawiającego się w odróżnieniu formalnej relacji klient-obrońca od tajemnicy zawodowej adwokata. W ocenie autora przepisy Kodeksu postępowania karnego nie zapewniają należytej ochrony tajemnicy adwokackiej w świetle czynności, które mogą potencjalnie naruszać jej zakres.

Artykuły

1-2/2017
Zabezpieczenie majątkowe w znowelizowanym Kodeksie postępowania karnego
Dariusz Drajewicz

Artykuł przedstawia nowelizacje Kodeksu postępowania karnego w zakresie zabezpieczenia majątkowego, dokonaną ustawami z dnia 27 września 2013 r., 20 lutego 2015 r. oraz 11 marca 2016 r. Artykuł koncentruje się na zmianach, dotyczących w szczególności zakresu przedmiotowego zabezpieczenia majątkowego, uchylenia zabezpieczenia majątkowego, wymogów formalnych postanowienia, a także jego zaskarżalności.

1
...2

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".