Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Słowo kluczowe "obrońca"

Data publikacji

Artykuły

7-8/2020
Wybrane problemy etyczne obrony oskarżonego na przykładzie mów Cycerona Pro Murena i Pro Cn. Plancio
Jerzy Skorupka

Autor artykułu rozważa kwestie, które w dotychczasowym polskim piśmiennictwie romanistycznym są raczej pomijane. Mianowicie etyczną stronę wyborów dokonanych przez Cycerona w sprawach, w których podejmował się obrony. Ze względu na ramy opracowania badanie tej kwestii ogranicza się do spraw Lucjusza Mureny i Gnejusza Plancjusza oraz Aulusa Licyniusza Archiasza i Gajusza Antoniusza. Wynik przeprowadzonych badań został odniesiony do współczesnych standardów etycznych dotyczących sprawowania obrony w sprawach karnych. W konkluzji autor stwierdza, że pomimo, że najważniejsze dzieła Cycerona poświęcone były etyce, niektóre wybory Cycerona mogą współcześnie budzić wątpliwość. Nie oznacza to jednak, że w chwili podejmowania omówionych decyzji Cyceron postępował nieetycznie albo jego wybory były etycznie wątpliwe.

Artykuły

3/2017
Granice możliwości nieorzekania fakultatywnego zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej (art. 75 § 2 Kodeksu karnego)
Kazimierz Postulski

W orzecznictwie od dawna panuje tendencja szerokiego zastosowania instytucji wykonywania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, nawet jeśli jest ona opcjonalna. Dalsze zmiany kodeksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego w latach 2012–2016 dały sądom nowe instrumenty probacyjne, o których mowa w przedmiotowym artykule.

Artykuły

7-8/2019
Między dyskrecją adwokata a dyskrecjonalnością ujawnienia - uwagi prawnoprównawcze na temat dysponenta tajemnicy i jej efektywnej ochrony
Dagmara Gruszecka

Tajemnica adwokacka, a zwłaszcza tajemnica obrończa, objęta jest bez wątpienia jednym z najważniejszych i najstarszych zakazów dowodowych. Zapewnienia ona zachowanie poufności komunikacji między adwokatem a jego mandantem w zakresie udzielonej pomocy prawnej i zabezpiecza przed ewentualnym ujawnieniem zawierzonych prawnikowi informacji osobom trzecim. Celem jest tu zarówno – z uwagi na charakter zawodu zaufania – otwartość klientów w udostępnianiu informacji swoim prawnikom, jak i umożliwienie tym drugim świadczenia skutecznej pomocy prawnej. Zwłaszcza ochrona tajemnicy obrończej jest powszechnie uznawana za bezwzględną, ale kto powinien być postrzegany jako dysponent samej tajemnicy – adwokat czy też jego mocodawca? W artykule starano się dokonać analizy porównawczej w zakresie podejść do przedstawionego problemu uchylenia tajemnicy i osoby do tego uprawnionej w różnych systemach prawnych prawa kontynentalnego oraz common law.

Artykuły

11-12/2014
Składanie przez skazanego wniosków do sądu w postępowaniu karnym wykonawczym
Kazimierz Postulski

Postępowanie wykonawcze wszczynane jest z urzędu bezzwłocznie, gdy orzeczenie podlegające wykonaniu staje się wykonalne (art. 9 § 1 k.k.w.). Pojęcie „bezzwłoczność” definiuje § 357 regulaminu urzędowania sądów powszechnych, w myśl którego każde orzeczenie powinno być skierowane do wykonania nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego uprawomocnienia lub od daty zwrotu akt sądowi pierwszej instancji. Natomiast postanowienia wydane w postępowaniu wykonawczym wykonalne z chwilą wydania powinny być skierowane do wykonania w dniu ich wydania.

Artykuły

5-6/2014
Obrońca w postępowaniu w sprawach nieletnich
Magdalena Maraszek

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie w sposób syntetyczny, choć wielopłaszczyznowy, zagadnień związanych z udziałem obrońcy w postępowaniu w sprawach nieletnich.

Artykuły

11-12/2012
Przekaz medialny jako wyraz prawa do informacji w toku postępowania karnego
Robert Rynkun-Werner

Od stuleci media, początkowo tylko jako prasa drukowana, aż po nowoczesne formy przekazu, jakimi niewątpliwie stała się dziś telewizja cyfrowa czy Internet, nie tylko współuczestniczą w przekazie informacji, ale bardzo często same tę informację tworzą. Dotyczy to nie tylko spraw publicznych o wymiarze stricte politycznym czy społecznym, lecz również spraw z szeroko rozumianego kręgu wymiaru sprawiedliwości.(...)

Artykuły

9/2021
Prawo do obrony w procesie karnym na tle regulacji prawa międzynarodowego
Monika Paulińska

Artykuł ma na celu wskazanie wybranych kwestii dotyczących prawa do obrony w procesie karnym w kontekście regulacji statuowanych w prawie Unii Europejskiej. Regulacje te, jako wyraz dążeń prawodawcy unijnego, z założenia powinny stanowić gwarancje przestrzegania prawa do obrony oraz praw człowieka, w sposób immanentny z nim związanych. Modelowe regulacje dotyczące prawa do obrony ujęte w prawie UE w praktyce nie zapewniają właściwej realizacji prawa do obrony na poziomie państw członkowskich. Poza „zewnętrznymi” uwarunkowaniami, jak transpozycja prawa unijnego w zakresie procedury karnej, międzynarodowa współpraca sądowa, wykładnia przepisów, wymaga przede wszystkim przyjęcia w prawie krajowym spójnych i komplementarnych regulacji prawnych. W artykule odniesiono się m.in. do prawa do udziału w czynnościach postępowania dowodowego, obrony obligatoryjnej, obrony z urzędu, naruszeń prawa do obrony. Powyżej wskazane kwestie zostały omówione w nawiązaniu do orzecznictwa sądowego, w celu ukazania przykładów najczęściej występujących błędów proceduralnych, ich wpływu na status prawny oskarżonego, naruszenia prawa do obrony, podkreślenia niespójności w wykładni przepisów, co skutkuje rozbieżnością w linii orzeczniczej sądów polskich. Warunkiem zasadniczym do realizacji prawa do obrony jest zachowanie poprawności proceduralnej i formalnej, co oczywiste, niemniej za równorzędnie istotną powinna być uznana płaszczyzna działań i zachowań podejmowanych przez obrońcę w kontekście ich etycznego wymiaru, który wyznacza granice legalności działania. Uwzględniając powyższe, nawiązano również do instytucji obrońcy w aspekcie jego działań wyznaczonych przez model postępowania określony w Karcie podstawowych zasad wykonywania zawodu prawnika w Europie i Kodeksu postępowania prawników europejskich, w aspekcie przede wszystkim pojęcia „nadrzędności interesów klienta”.

Artykuły

10/2016
Wiedza adwokatów z zakresu kryminalistyki – w świetle własnych badań ankietowych przeprowadzonych na obszarze apelacji katowickiej
Joanna Koczur

Celem tego artykułu jest przedstawienie i analiza wyników własnych badań empirycznych przeprowadzonych w obszarze apelacji katowickiej. Badania te są związane z wiedzą prawników w dziedzinie kryminologii. Respondenci określili między innymi poziom swojej wiedzy na temat przeprowadzania kontroli, kryminalistyczne metody przesłuchań świadków, analizę ekspertyz niektórych obszarów konsultacji lub znajomość wartości diagnostycznej różnych metod identyfikacji. Wyniki badań przeprowadzonych przez autora nie budzą jednak optymizmu - zwłaszcza w świetle lipcowej poprawki do postępowania karnego. Okazało się, że ekspertyza sądowa prawników nie jest wystarczająca, aby kontrolować jakość dowodów przez obronę w procesie karnym. Dlatego postulatem powinny być daleko idące zmiany w tym zakresie - nawet w postaci obowiązkowego dodatkowego szkolenia dla prawników z kryminalistyką.

Artykuły

3/2016
Prawo do wyboru obrońcy z urzędu
Michał Piech

Artykuł dotyczy prawa do wyboru obrońcy z urzędu. Obecnie nie ma takiego przepisu w postępowaniu karnym. Poprzez artykuł 89 polskiego postępowania karnego można skorzystać z artykułu 117³ § 3 polskiego postępowania cywilnego. Oskarżony (podejrzany) w polskim postępowaniu karnym jest jedynym, który nie ma możliwości wyboru pełnomocnika sądowego. Relacje między klientem a adwokatem oparte są na wzajemnym zaufaniu. Uważam, że pozwany powinien mieć prawo wyboru obrońcy z urzędu. Przyczyniłoby się to dla dobra systemu wymiaru sprawiedliwości jak również uczciwości w postępowaniu karnym.

Artykuły

7-8/2012
Prawo skazanego do obrony w zmienionym Kodeksie karnym wykonawczym
Kazimierz Postulski

Problematyka prawa skazanego do obrony w postępowaniu wykonawczym była poruszana w piśmiennictwie kilkakrotnie. Obejmowała ona jednak przede wszystkim kwestie związane z obroną formalną, a więc z prawem skazanego do korzystania z pomocy obrońcy. Wydaje się, że nie mniej istotnym zagadnieniem jest prawo skazanego do obrony w postępowaniu wykonawczym, w jej aspekcie materialnym, odnoszącym się do uprawnień, które umożliwiają odpieranie zarzutów, przedstawianie własnych racji oraz dochodzenie praw, które mu przysługują w tym postępowaniu.

1
...2

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".