Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Kategoria "Punkty widzenia"

Data publikacji

Palestra: 6/2018

Kredyty frankowe a abuzywne klauzule waloryzacyjne
Paweł Śmiałek

Kredyty frankowe w ostatnich latach stały się jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów medialnych i społecznych w Polsce. Przyczynkiem do dyskusji stał się ogólnoświatowy kryzys gospodarczy na rynkach finansowych i bankowych od połowy 2007 roku. Bezpośrednią przyczyną załamywania się funkcjonowania światowego systemu finansowego od połowy 2007 r. była hossa na rynku kredytów hipotecznych, których udzielały banki w Stanach Zjednoczonych przy wysokim ryzyku spłaty osobom o niewystarczających możliwościach finansowych (ang. subprime mortgage).

Palestra: 11-12/2014

Nierówność stron i naruszenie zasady prawa do obrony w postępowaniu karnym – postulaty de lege lata i de lege ferenda
Mariusz Olężałek

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego, działająca przy Ministrze Sprawiedliwości, której prace zaowocowały ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw przygotowała zmiany stanowiące kompleksową regulację, której celem jest zwiększenie sprawności postępowania karnego oraz jego efektywności.

Palestra: 10/2014

Udzielenie substytucji doradcy podatkowemu przez adwokata
Rafał Bernat

Aplikanci adwokaccy, rozpoczynając swoją ścieżkę zawodową, często wybierają zawód adwokata z uwagi na sympatię do dziedziny prawa karnego. Chociaż jest to gałąź prawa obejmująca różne zachowania ludzi i wynikające z tego skutki w postaci sankcji karnych, z którą wiele osób (przynajmniej pośrednio) na co dzień się spotyka, to można postawić tezę, że każdy ma do czynienia z prawem podatkowym.

Palestra: 11-12/2014

O uporczywym niepłaceniu podatków raz jeszcze
Andrzej Skowron

Dla każdego, kto zajmuje się problematyką odpowiedzialności karnej skarbowej, jest rzeczą oczywistą, że istnieje zależność pomiędzy pogarszającą się kondycją gospodarczą kraju a wzrostem „aktywności” urzędów skarbowych. Widoczne jest to także na polu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń, przy czym w przypadku tych ostatnich działania takie nie zawsze są uzasadnione, i to bynajmniej nie tylko z założenia niskim stopniem społecznej szkodliwości tego rodzaju zachowań. Mowa o tym, że urzędy skarbowe niejednokrotnie oskarżają podatników o zachowania, które nie tylko nie realizują znamion określonego typu czynu zabronionego, ale wręcz nie są bezprawne.

Palestra: 10/2014

Postępowanie w stosunku do nieobecnych. Wybrane problemy
Michał Piech

Dbałość o interes fiskalny państwa skłoniła ustawodawcę do uchwalenia osobnego kodeksu, penalizującego zachowania wykraczające przeciwko temu obowiązkowi. Ta sama przyczyna legła u podstaw uchwalenia specyficznego dla prawa karnego skarbowego postępowania szczególnego w stosunku do nieobecnych.

Palestra: 4/2017

Wpływ Kodeksu karnego skarbowego na ustawodawstwo pokrewne
Joanna Brylak

Kodeks karny skarbowy jest ustawą kompleksowo regulującą prawo karne skarbowe. Z tej przyczyny dotyczy jego aspektu materialnego, procesowego i wykonawczego. Jako że deliktami skarbowymi są przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (art. 1 § 1 k.k.s.), nie dziwi to, że z łatwością można w nim odnaleźć wiele zapożyczeń z Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego (co do przestępstw skarbowych) oraz z Kodeksu wykroczeń i Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (co do wykroczeń skarbowych).

Palestra: 6/2016

Kilka uwag na temat stosowania art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c.
Jakub Kawałek

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów z dniem 1 stycznia 2016 r. wprowadziła do systemu polskiej procedury cywilnej szereg rozwiązań zmierzających do upowszechnienia w społeczeństwie pozasądowych metod rozwiązywania konfliktów, jako szybszej i tańszej alternatywy dla rozstrzygania spraw na drodze sądowej. Jednym z celów ustawodawcy pozostawało wytworzenie w społeczeństwie polskim możliwie jak najwyższej świadomości istnienia procedur służących porozumieniu się w drodze ugody jeszcze przed wytoczeniem powództwa oraz we wstępnej fazie postępowania.

Palestra: 11-12/2011

Zatrzymanie a prawo do obrony
Robert Rynkun-Werner

Demokratyczne państwo prawne kojarzy się nam przede wszystkim z zapewnieniem jednostce odpowiednich gwarancji, w tym praw i swobód obywatelskich, w zakresie ochrony przed ingerencją państwa w wolności osobiste człowieka. Niebezpieczeństwo takiej ingerencji występuje szczególnie wyraźnie w warunkach procesu karnego.

Palestra: 9-10/2012

Zagadnienia praktyczne występujące w procesie przeciwko dłużnikowi hipotecznemu
Maciej Grzelak

W dniu 26 czerwca 2009 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 131, poz. 1075). Wyżej wymieniona ustawa obowiązuje od 20 lutego 2011 r. i w sposób znaczący zmieniła przepisy dotyczące hipoteki. Wskazać należy, że zmiany wprowadzone ustawą wpłynęły również na praktyczne aspekty dochodzenia przez wierzyciela hipotecznego zaspokojenia. Zasadniczymi zmianami są m.in. zlikwidowanie podziału na hipotekę zwykłą i kaucyjną, możliwość rozporządzenia opróżnionym miejscem hipotecznym oraz możliwość zabezpieczenia hipoteką kilku wierzytelności pochodzących z różnych stosunków prawnych przysługujących temu samemu wierzycielowi.

Palestra: 5/2017

Dobro jako wartość i podstawa prawa
Marek Derlatka

Stanowienie, stosowanie i przestrzeganie norm prawnych nie jest celem samo w sobie, lecz służy konkretnym wartościom, takim jak: dobro, sprawiedliwość, prawda, piękno. Spór pomiędzy zwolennikami kognitywizmu i antykognitywizmu odnośnie do możliwości poznania oraz zdefiniowania tych wartości nie przeszkadza w artykułowaniu przeróżnych powodów wprowadzania nowych regulacji prawnych dla ochrony kolejnych grup społecznych, zwłaszcza mniejszości, rzekomo czy rzeczywiście dyskryminowanych przez tak zwaną większość społeczeństwa.

1
...4

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".