Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Palestra
7-8/2013

Krzysztof Ciesielski

Pełny spis treści

W oczekiwaniu na Zjazd i Jubileusz
 • Czesław Jaworski
W drugiej połowie 2013 r. Adwokatura Polska przeżywać będzie dwa ważne wydarzenia: jubileusz 95 lat odrodzonej, niepodległej, niezależnej Adwokatury oraz kolejny Krajowy Zjazd i izbowe sprawozdawczo-wyborcze zgromadzenia. Przebiegać one będą – w stosunku do poprzednich podobnych wydarzeń – w innej atmosferze politycznej, społecznej i prawnej, w bardzo zmienionym składzie osobowym, pod znakiem daleko zachodzących przeobrażeń wywołanych zmianą stanowiska Państwa, w węższym zakresie do zawodu adwokata i jego organizacji, w szerszym do zawodów zaufania publicznego wykonywanych w formie samorządów zawodowych. Przejawia się to w postaci tzw. deregulacji zawodów, która polega nie tylko na zapewnieniu (jak się powszechnie głosi) szerszego dostępu do wykonywania poszczególnych zawodów, ale także na obniżaniu wysokich dotychczas standardów merytorycznych i etycznych uprawniających do wykonywania np. zawodu adwokata.
Środki oddziaływania wychowawczego w prawie wykroczeń
 • Radosław Krajewski
Odpowiedzialność za wykroczenia, które wraz z przestępstwami współtworzą czyny zabronione, realizowana jest na podstawie założenia, że w związku z tym, iż ich społeczna szkodliwość jest zdecydowanie mniejsza aniżeli przestępstw, wymagają one łagodniejszej reakcji, której podstawowym instrumentem jest grzywna, w tym nakładana w drodze mandatów karnych. W taki sposób, to jest poprzez wymierzenie bądź nałożenie grzywny, załatwiana jest większość spraw o wykroczenia, co postrzegane jest jako najwłaściwsza forma odpowiedzialności sprawców, którzy dopuszczają się łamania przepisów prawa, ale nie wymagają oni surowszego traktowania.
Nieumyślność w świetle propozycji nowelizacji Kodeksu karnego
 • Katarzyna Banasik
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego rozpoczęła prace nad ulepszeniem polskiego prawa karnego i przedstawiła wstępną propozycję nowelizacji części ogólnej Kodeksu karnego. Wśród propozycji znajduje się bardzo istotna i daleko idąca zmiana normatywnego uregulowania nieumyślności. Nowelą byłyby objęte między innymi art. 1, art. 2, art. 9 i art. 28 k.k., a zatem przepisy dotyczące struktury przestępstwa, odpowiedzialności za przestępstwa skutkowe popełnione przez zaniechanie, strony podmiotowej czynu zabronionego oraz błędu.
Podstawy i zakres żądań odszkodowawczych związanych z pobytem w zakładzie karnym (areszcie śledczym)
 • Tomasz Przesławski
Tematem niniejszego artykułu jest problematyka dotycząca zasad i przesłanek odpowiedzialności prawnej Skarbu Państwa za szkody wyrządzane w toku wykonywania kary pozbawienia wolności, jak i innych środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności, a także prawnych i faktycznych podstaw żądań poszkodowanych z tego tytułu oraz kształtowanie się obecnej linii orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.
Zakres podmiotowy zakazu reformationis in peius w postępowaniu ponownym w procesie karnym
 • Paweł Łuczyński
Intuicyjne skojarzenia wiążą problematykę zakazu jedynie z oskarżonym, dla którego zakaz stanowi istotną gwarancję prawa do obrony. Świadomość oskarżonego, że w związku z wniesieniem środka zaskarżenia jego sytuacja prawna nie ulegnie pogorszeniu, wpływa na wykluczenie obawy oskarżonego przed kwestionowaniem niesłusznych dla niego rozstrzygnięć.
Istota prawa do pomocy prawnej dla osoby zatrzymanej procesowo
 • Marta Kolendowska-Matejczuk
 • Przemysław Tarwacki
Zatrzymanie procesowe uregulowane w Rozdziale 27 Kodeksu postępowania karnego jest jednym ze środków przymusu, który w istotny sposób ingeruje w wolności obywatelskie, albowiem stanowi de facto o czasowym pozbawieniu wolności zatrzymanego. W tym stanie rzeczy ustawodawca przewidział wachlarz uprawnień dla zatrzymanego, mający na celu zagwarantowanie rzetelności postępowania oraz gwarantujący zasadność, legalność i prawidłowość zatrzymania, wśród których istotne jest prawo zatrzymanego do niezwłocznego kontaktu z adwokatem.
Głos dziecka na wokandzie – o instytucji wysłuchania małoletniego
 • Joanna Zajączkowska
Instytucja wysłuchania małoletniego, obowiązująca już od ponad dwóch lat, wprowadzona została do Kodeksu postępowania cywilnego nowelą z 6 listopada 2008 r. jako jedna z konsekwencji procesowych zmian Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Norma ta zawarta została w art. 216 k.p.c., odnoszącym się do postępowań rozstrzyganych w procesie, a także w jego odpowiedniku – art. 576 § 2 k.p.c., obowiązującym w postępowaniu nieprocesowym.
Prawo do milczenia w postępowaniu w sprawach nieletnich
 • Maciej Markowski
Prawo do zachowania milczenia w postępowaniu o czyn zabroniony jest jednym z podstawowych elementów prawa do obrony w znaczeniu materialnym i znajduje swój wyraz nie tylko w prawie międzynarodowym, ale chyba we wszystkich cywilizowanych systemach prawnych.
Mediacja w postępowaniu wykonawczym
 • Dariusz Michta
 • Andrzej Szczepański
Stosownie do art. 162 § 1 zd. 1 k.k.w. sąd penitencjarny – rozstrzygając w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia – uwzględnia ugodę zawartą w wyniku mediacji. Jest to jeden z najbardziej kontrowersyjnych przepisów postępowania wykonawczego. W literaturze przedmiotu podnosi się, że jego podstawowym celem jest zagwarantowanie pokrzywdzonemu poczucia bezpieczeństwa i spełnienie jego oczekiwań w tym zakresie.
Fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej – kilka słów komentarza
 • Mikołaj Drozdowski
Nie ulega wątpliwości, że przestępstwo jest zjawiskiem, które wyrządza krzywdę i szkodę osobom nim dotkniętym. W interesie społecznym leży, aby to sprawca czynu zabronionego naprawił wyrządzone swoim postępowaniem szkody. To na nim w pierwszej kolejności musi spoczywać obowiązek dokonania kompensaty na rzecz ofiary przestępstwa.
Wykładnia znamienia „włamanie” na gruncie art. 279 § 1 Kodeksu karnego
 • Paweł Nowak
Kradzież z włamaniem jako kwalifikowany typ kradzieży zwykłej w obecnym brzmieniu obowiązuje na mocy ustawy – Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (dalej: k.k.) i stanowi odpowiednik przestępstwa kradzieży z włamaniem zdefiniowanego w art. 208 k.k. z 1969 r.
Obowiązki informacyjne spółdzielni a ochrona danych osobowych
 • Małgorzata Wrzołek-Romańczuk
Nowelizacja ustawy z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze ustawą z 2005 r. i 2007 r. , jak również zmiana ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych na podstawie drugiej z wymienionych ustaw uregulowały, a następnie rozszerzyły prawo członka spółdzielni dostępu do określonych dokumentów, a tym samym nałożyły na spółdzielnie określone obowiązki w tym zakresie.
Udział Skarbu Państwa w postępowaniu o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Rafał Dul
Wejście w życie ustawy nowelizującej z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, która weszła w życie 6 lutego 2005 r., doprowadziło do swoistej „rewolucji” na gruncie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną bezprawnością zachowania się organu władzy publicznej.
Klauzule niedozwolone w umowach zawieranych w formie aktu notarialnego
 • Bartosz Pawlak
Regulacja normatywna klauzul niedozwolonych – choć wprowadzona do polskiego systemu prawnego ponad 12 lat temu – nadal wzbudza pewne kontrowersje w praktyce. Ustawodawca, w celu implementacji dyrektywy nr 93/13/WE z 5 kwietnia 1993 r. o nieuczciwych warunkach w umowach konsumenckich, wprowadził do krajowego porządku prawnego m.in. dwa mechanizmy.
Regres ubezpieczeniowy przy szkodzie w pojeździe członowym
 • Tomasz Szanciło
Z punktu widzenia prawa nie stanowi zwykle problemu ustalenie sprawcy szkody w zwykłej konfiguracji zdarzenia w postaci kolizji drogowej, czyli osoby zobowiązanej do naprawienia szkody, a w konsekwencji również odpowiedzialności ubezpieczyciela, którego ze sprawcą szkody w dniu zdarzenia łączyła umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Treść umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych po nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego
 • Eligiusz Krześniak
Najnowsza nowelizacja ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (dalej: Pt), która została opublikowana 21 grudnia 2012 r. i weszła w życie 21 stycznia 2013 r., miała na celu głównie implementację dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 listopada 2009 r., zmieniających regulacje dotyczące rynku telekomunikacyjnego.
Czynności zachowawcze (art. 209 k.c.)
 • Michał Warciński
Każdy ze współwłaścicieli może wykonywać wszelkie czynności i dochodzić wszelkich roszczeń, które zmierzają do zachowania wspólnego prawa. Czynności takie nazywane są czynnościami zachowawczymi.
Rzym III – współpraca państw członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji
 • Małgorzata Supera
Wspólne regulacje dotykające problematyki instytucji małżeństwa obowiązują w prawie unijnym od ponad dziesięciu lat. Jako pierwsze zostało wprowadzone rozporządzenie Rady Unii (WE) nr 1347/2000 z 29 maja 2000 r. Po trzech latach zastąpiło je obecnie obowiązujące rozporządzenie Rady Unii (WE) nr 2201/2003 z 27 listopada 2003 r.
Czy tymczasowo aresztowanemu przysługuje prawo do rozmów telefonicznych z obrońcą?
 • Marcin Mazur
Odpowiadając na wskazane pytanie, należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Trzeba zauważyć, że prawo tymczasowo aresztowanego do rozmów telefonicznych z obrońcą zalicza się do zbioru praw określanych jako prawo do obrony formalnej. Na gruncie obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej właściwe regulacje w tej mierze odnajdujemy w art. 42 ust. 2, w myśl którego „każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania.
Dopuszczalność sanowania czynności prawnych dokonanych przez „fałszywego” piastuna organu osoby prawnej
 • Malwina Starczewska
Dopuszczalność stosowania przepisów o pełnomocnictwie względem piastunów osób prawnych wywoływała skrajne poglądy wśród przedstawicieli doktryny i judykatury, jednak coraz częściej pojawiają się opinie o jej dopuszczalności.
Odsetki utracone
 • Łukasz Supera
Zgodnie z regułą podstawową w prawie cywilnym naliczanie odsetek od odsetek (zwanych dalej również odsetkami drugiego stopnia) jest niedozwolone. Jest to tzw. zakaz anatocyzmu, zawarty w art. 482 § 1 k.c. a contrario. Równocześnie od zasady przewidziane są istotne wyjątki. Jednym z nich jest możliwość dochodzenia odsetek od zaległych odsetek od momentu wytoczenia o nie powództwa (art. 482 § 1 k.c.).
Zasadność kryminalizacji narażenia na zarażenie wirusem HIV
 • Marek Derlatka
Problemy HIV (Human Immunodeficiency Virus) oraz AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) budzą w społeczeństwie poczucie lęku, ponieważ medycyna wciąż jest pod presją opracowania skutecznej szczepionki i zatrzymania rozprzestrzeniania się wirusa HIV oraz choroby AIDS.
Europejski nakaz zapłaty a skarga o wznowienie postępowania
 • Karol Weitz
W rozporządzeniu (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. ustanawiającym postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty zostało uregulowane autonomiczne europejskie postępowanie rozpoznawcze, prowadzące do wydania europejskiego nakazu zapłaty.
Glosa do uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2013 r., I KZP 19/12*
 • Janusz Kanarek
Teza glosowanej uchwały brzmi: Reguły wyłączenia wielości ocen mają zastosowanie jedynie w wypadku zbiegu przepisów ustawy, natomiast nie stosuje się ich w razie idealnego zbiegu czynów zabronionych, o którym mowa w art. 8 § 1 k.k.s.
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie IV Wydział Cywilny z 21 kwietnia 2011 r., sygn. VI ACa 996/10
 • Tomasz Bagdziński
Teza głosowanego wyroku brzmi: Wykonywanie zadań o charakterze publicznym nie uzasadnia obniżenia kary nałożonej na przedsiębiorcę przez organ antymonopolowy.
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 13 lipca 2011 r., III CZP 31/11*
 • Justyna Kornaszewska
Teza glosowanej uchwały brzmi: Sprawca wypadku komunikacyjnego, wobec którego zastosowano środek karny polegający na obowiązku naprawienia szkody (art. 46 § 1 w zw. z art. 39 pkt 5 k.k.), może domagać się od ubezpieczyciela – na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów – zwrotu świadczenia zapłaconego na rzecz pokrzywdzonego.
Konstytucyjne aspekty prawa kontraktów na przykładzie wybranych europejskich systemów prawnych (cz. 2)*
 • Marcin Łolik
Pierwotne stanowisko niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (Bundesverfassungsgericht) dotyczące sposobu, w jaki normy konstytucyjne powinny wpływać na prawo prywatne, zostało wyrażone w wyroku dotyczącym sprawy Lüth.
Przegląd kluczowych orzeczeń zapadłych w różnych krajach w sprawach związanych z sieciami peer to peer
 • Piotr Dudek
Stały i dynamiczny rozwój techniki komputerowej w ostatnich latach stanowi duże wyzwanie dla ustawodawców, sędziów i wszystkich zajmujących się w praktyce prawem autorskim, a to z powodu tzw. piractwa komputerowego. Terminem tym można nazwać proceder polegający na nielegalnym pozyskiwaniu lub kopiowaniu programów komputerowych, a także innych utworów chronionych prawem autorskim, takich jak utworów muzycznych, filmów czy utworów literackich za pośrednictwem systemów informatycznych i sieci komputerowych.
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa i postępowania cywilnego
 • Zbigniew Strus
Uchwała składu siedmiu sędziów SN z 19 marca 2013 r., sygn. III CZP 88/12, rozstrzyga zagadnienie prawne przedstawione przez Pierwszego Prezesa SN w postaci pytania: Czy w razie osobistego korzystania przez jednego ze współwłaścicieli z rzeczy wspólnej lub jej części w sposób niezgodny z określonym w art. 206 k.c. pozostałym współwłaścicielom przysługują przeciwko niemu roszczenia o rozliczenie uzyskanej w ten sposób korzyści wynikające z prawa rzeczowego, a jeżeli tak, to które przepisy księgi drugiej Kodeksu cywilnego są ich podstawą?
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Zbigniew Szonert
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wystąpił z wnioskiem o wyjaśnienie, czy w postępowaniu przed sądem administracyjnym w sprawach skarg, których przedmiotem jest uchwała rady gminy, zdolność procesową ma wójt (burmistrz, prezydent), czy rada gminy, wskazując, że w orzecznictwie sądów administracyjnych ujawniły się wątpliwości co do tego, czy w sprawie ze skargi na uchwałę rady gminy, która jako organ, którego działanie jest przedmiotem skargi, jest stroną w tej sprawie, zdolność sądową i zdolność procesową ma rada gminy czy wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta).
Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (marzec–kwiecień 2013). Poglądy Trybunału Konstytucyjnego na ingerencję w wolność osobistą na podstawie rozporządzenia
 • Michał Jackowski
W marcu 2013 r. Trybunał Konstytucyjny wydał dwa wyroki, w których kolejny raz orzekł, że niedopuszczalne jest regulowanie rozporządzeniem kwestii związanych z zasadniczą ingerencją w wolność i nietykalność osobistą. Trybunał stwierdził, że niekonstytucyjne są zarówno przepisy ustaw zawierające upoważnienie, aby tę materię regulować w akcie tej rangi, jak również same przepisy rozporządzenia, które wykonują taką delegację. Oba orzeczenia wydano w związku z przepisami, które uprawniały poszczególne służby do stosowania środków bezpośredniego przymusu.
Prawa rodziny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
 • Zbigniew Cichoń
Europejska Konwencja Praw Człowieka chroni rodzinę i naruszenie praw rodziny w niej wymienionych może prowadzić do uznania tego naruszenia przez Trybunał w Strasburgu i zasądzenia słusznego odszkodowania i zadośćuczynienia oraz kosztów postępowania od zaskarżonego państwa (art. 41 EKPC).
Van Gend en Loos i 50 lat integracji przez prawo (cz. 2)*
 • Tomasz Tadeusz Koncewicz
Choć samo upodmiotowienie jednostki w prawie międzynarodowym nie jest koncepcją nową, to jednak dopiero w prawie unijnym jednostka rzeczywiście wychodzi z cienia władzy i staje się dla niej partnerem.
Czy przedmiot majątkowy należący w chwili testowania do majątku wspólnego małżonków pozostających w ustroju wspólności ustawowej może zostać objęty zapisem windykacyjnym?
 • Ewa Stawicka
Od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U. nr 85, poz. 458), która z datą 23 października 2011 r. wprowadziła do Kodeksu cywilnego zmianę polegającą na dodaniu instytucji zapisu windykacyjnego, toczyły się wśród praktyków prawa spory o to, czy konstrukcja ta będzie realnie dostępna dla testatorów pozostających w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej.
Czy obrońca z urzędu może odmówić oskarżonemu sporządzenia i wniesienia apelacji, uzasadniając to brakiem podstaw do sporządzenia środka odwoławczego?
 • Antoni Bojańczyk
Na wstępie trzeba wyjaśnić powody, które zmuszają do zawężenia tytułowego zagadnienia wyłącznie do tych konfiguracji procesowych, w których oskarżonego i obrońcę łączy stosunek obrończy z urzędu, natomiast poza zakresem rozważań niniejszego tekstu każą pozostawić te układy, w których dochodzi do nawiązania stosunku obrończego z wyboru.
Wrotkarz – pieszy w ruchu drogowym
 • Wojciech Kotowski
Nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać, że osoby poruszające się przy użyciu urządzeń typu wrotki, rolki, łyżworolki, deskorolki po drodze publicznej, a więc w warunkach ogólnodostępnego ruchu wszelkiego rodzaju pojazdów i pieszych, stanowią potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa w tym ruchu.
Duchem go czy literą?
 • Marian Filar
Podczas gdy rzesze studentów prawa na polskich uniwersytetach wylewają poty na egzaminacyjnej sesji i w czasie pisania prac magisterskich, ich starsi koledzy po fachu brylują w mediach. Niedawny Minister Sprawiedliwości – Pan dr Jarosław Gowin oświadczył, że w swej ministerialnej działalności w nosie miał literę prawa, gdyż kierował się w niej jego duchem.
Pożytki z nudnej podróży
 • Andrzej Tomaszek
Kiedy dość niespodziewanie okazało się, że czeka mnie długa podróż i perspektywa spędzenia kilku nudnych dni w odległym mieście, musiałem dokonać szybkiego wyboru zabijających czas lektur.
Vanae voces populi non sunt audiendae
 • Witold Wołodkiewicz
Środki masowego przekazu i różne kręgi wyrażające opinię publiczną często podważają wiarygodność wyroków sądowych, niekiedy nawet tych, które przeszły przez wszystkie instancje sądowe. Żądanie wysokich kar lub uniewinnienia oraz podważanie wiarygodności sędziów to typowe zachowania opinii publicznej, niezadowolonej z wyroków wydanych przez sądy.
Wołyń 1943 – w 70. rocznicę
 • Władysław Lutwak
„Wołyń” kojarzy się w Polsce chyba wyłącznie z rzeziami dokonanymi przez ukraińskich nacjonalistów, których apogeum miało miejsce 11 lipca 1943 r. Zanika pamięć, że przez stulecia Wołyń był przykładem zgodnego współżycia różnych kultur, nacji i konfesji. Znawcy dziejów tej krainy do dziś zastanawiają się, jak było możliwe to, co się wydarzyło przed 70 laty.
Przemilczane ludobójstwo
 • Lucyna Kulińska
Masową eksterminację ludności polskiej, zrealizowaną przez nacjonalistów ukraińskich z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińską Powstańczą Armię, kolaboracyjne policje ukraińskie i część miejscowej ludności ukraińskiej w czasie II wojny światowej na terenie 6 województw przedwojennej Polski określić należy jako ludobójstwo.
Wołyń. Epopeja polskich losów 1939–2013. Akt I i II
 • Andrzej Bąkowski
Ostatnio przeczytałem dwa tomy kilkusetstronicowych relacji osób ocalałych z szalejącej na Wołyniu (do 1939 r. – polskim województwie wołyńskim) eksterminacji etnicznej, a właściciwie ludobójczej, dokonywanej 70 lat temu, w 1943 r., przez osławione mordami na Polakach oddziały OUN – UPA, którym towarzyszyły żądne mordu i łupów gromady chłopów ukraińskich.
Proces o Bagno i o bagno (cz. 3). Siła złego na jednego idealistę
 • Marek Sołtysik
W przededniu procesu, 18 czerwca 1903 roku, kiedy Stanisław Witkiewicz w hotelu we Lwowie kończył ostatnie przygotowania do roli oskarżonego w sprawie przed lwowskim Sądem Karnym, w stolicy Galicji, o kilka ulic dalej, trwał właśnie Wiec Ogólno-Akademicki Młodzieży Polskiej.
Profesor Stanisław Walczak. Promotor reform więziennictwa w latach 1957–1969
 • Adam Redzik
50-lecie Zakładu Prawa i Polityki Penitencjarnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz dziesiąta rocznica śmierci jego założyciela były pretekstem do wydania recenzowanego zbioru prac.
Krzysztof Karsznicki, Sztuka dyplomacji i negocjacji w świecie wielokulturowym
 • Wojciech Kotowski
Nakładem Wydawnictwa Difin ukazało się opracowanie, które niewątpliwie było oczekiwane na rynku wydawniczym przede wszystkim przez podmioty zawodowo zajmujące się dyplomacją oraz uczestniczące w negocjacjach skutkujących zawieraniem transakcji.
Arbitraż i mediacja. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi
 • Zbigniew Banaszczyk
Przedmiotem radości i satysfakcji świata prawniczego winien być fakt coraz to częstszej publikacji ksiąg pamiątkowych poświęconych wybitnym postaciom naszego środowiska. Przybliżenie w nich sylwetek jubilatów, a także wiedzy o ich życiu oraz łączonych zazwyczaj karierach zawodowych i naukowych, mogą być przedmiotem refleksji i źródłem inspiracji każdego z nas.
Marek Antoni Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
 • Justyna Metelska
W serii wydawniczej Praktyczne Komentarze Lex ukazało się szóste, uaktualnione wydanie Komentarza do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka autorstwa wybitnego specjalisty w dziedzinie praw człowieka adwokata Marka Antoniego Nowickiego.
Międzynarodowa konferencja pt. „Funkcjonowanie stałych sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych”, Nowy Tomyśl, 19 kwietnia 2013 r.
 • Wojciech Brych
19 kwietnia 2013 r. odbyła się w Nowym Tomyślu konferencja pt. „Funkcjonowanie stałych sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych”. Była to już kolejna z organizowanych corocznie przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej konferencji z cyklu „Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce”.
Z posiedzeń Prezydium NRA
Prezydium NRA podjęło uchwały o przyznaniu odznaczenia „Adwokatura Zasłużonym” pośmiertnie aktorowi Jerzemu Nowakowi (nr 104/2013) i prof. Tadeuszowi Malakowi (nr 105/2013) za reżyserię i kreację aktorską w spektaklu Ja jestem Żyd z „Wesela”.
Przegląd wydarzeń: marzec–maj 2013
 • Joanna Sędek
Osobowy stan adwokatury powiększył się o prawie dwa tysiące nowych członków. Do egzaminu adwokackiego, który odbył się w dniach 19–22 marca br., przystąpiło 2586 osób, zdało 1927, czyli 74,4%. Tym samym liczba adwokatów czynnych zawodowo wzrosła do 12,5 tys.
V Ogólnopolski Zlot Motocyklowy Adwokatów, III Ogólnopolski Rajd Rowerowo- ‑Pieszy Adwokatów, Mikołajki, 23–26 maja 2013 r.
Klub Motocyklowy Adwokatury Polskiej, Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki Naczelnej Rady Adwokackiej, ORA w Łodzi, ORA w Olsztynie byli organizatorami ogólnopolskiego rajdu adwokatów-motocyklistów oraz rajdu rowerowo pieszego, który odbył się w Mikołajkach w dniach 23–26 maja 2013 r.
Wyniki ankiety dotyczącej sytuacji materialnej adwokatów-seniorów
W związku z istniejącą potrzebą informacji dotyczącej sytuacji materialnej adwokatów-emerytów Ośrodek Badawczy Adwokatury w marcu br. zwrócił się do Okręgowych Rad Adwokackich z prośbą o udzielenie odpowiedzi na krótką ankietę.
Izba olsztyńska - XXIII Ogólnopolski Rejs Adwokacki imienia Adwokat Marii Budzanowskiej po Jezioraku
 • Andrzej Kozielski
W dniach 6–9 czerwca 2013 r. odbył się XXIII Ogólnopolski Rejs Adwokacki im. Adwokat Marii Budzanowskiej po Jezioraku. Patronat nad rejsem objęli: prezes NRA adw. Andrzej Zwara oraz przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu, Turystyki i Wypoczynku NRA adw. Stanisław Estreich. Pierwszy rejs odbył się w 1979 roku, a z obecnych tylko niżej podpisany był jego uczestnikiem. Jest to druga najstarsza impreza sportowa adwokatów (po mistrzostwach adwokatów w tenisie ziemnym).
Izba wrocławska - Wybory w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu
 • Leszek Rojek
W dniu 1 czerwca 2013 r. w Sali Audytoryjnej Wrocławskiego Centrum Kongresowego we Wrocławiu odbyło się zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Ogłoszenie wyników Rankingu Kancelarii Prawniczych oraz konkursu Prawnik Pro Bono
 • Aleksandra Zalewska
W dniu 17 kwietnia 2013 r. w siedzibie „Rzeczpospolitej” odbyła się gala związana z ogłoszeniem wyników Rankingu Kancelarii Prawniczych 2013 oraz konkursu Prawnik Pro Bono. Nagrody wręczał minister sprawiedliwości dr Jarosław Gowin. W uroczystości udział wzięli także m.in. prof. Andrzej Rzepliński – prezes Trybunału Konstytucyjnego, adw. Andrzej Zwara – prezes NRA oraz Maciej Bobrowicz – prezes KRRP.
Przekazanie dokumentów dotyczących wołyńskiego ludobójstwa do zasobu Archiwum Akt Nowych, Warszawa, 28 maja 2013 r.
 • Maciej Kwiek
Redakcja „Palestry” została zaproszona przez dyrektora AAN dr. Tadeusza Krawczaka na uroczystość przekazania archiwum prof. Wiktora Poliszczuka. Wieloletnia praca naukowo‑badawcza prof. Wiktora Poliszczuka – dotycząca tragicznych wydarzeń na Wołyniu w czasie II wojny światowej – trafiła do zbiorów Archiwum Akt Nowych. Dokumenty przekazała wdowa Władysława Poliszczuk.

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".