Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Kategoria "Reforma prawa karnego 2015"

Data publikacji

Palestra: 7-8/2015

Nowa filozofia karania, czyli o założeniach i zasadniczych elementach nowelizacji Kodeksu karnego
Piotr Kardas Jacek Giezek

Wśród kilkudziesięciu nowelizacji Kodeksu karnego z 1997 r. zmiana uchwalona w dniu 20 lutego 2015 r. ma znaczenie szczególne. Z formalnego punktu widzenia to jedynie kolejna ustawa modyfikująca tekst Kodeksu karnego, wpisująca się w charakterystyczną dla całej kodyfikacji z 1997 r. tendencję do dokonywania permanentnych zmian obowiązujących przepisów.

Palestra: 7-8/2015

O sankcjach alternatywnych oraz możliwości wyboru rodzaju wymierzanej kary*
Jacek Giezek

Dokonując ustawą z 20 lutego 2015 r., zwaną dalej ustawą lutową, rozmaitych zmian przepisów rozdziału IV Kodeksu karnego, mających niewątpliwie kluczowe znaczenie dla obecnej, bardzo zresztą rozległej reformy prawa karnego materialnego, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie do Kodeksu art. 37a, stwarzającego możliwość orzekania kar nieizolacyjnych – a więc grzywny lub ograniczenia wolności – we wszystkich tych przypadkach, w których ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności, której górna granica nie przekracza ośmiu lat.

Palestra: 7-8/2015

Sekwencja krótkoterminowej kary pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności (art. 37b k.k.) – zagadnienia podstawowe
Mikołaj Małecki

Wielka nowelizacja prawa karnego, związana z wejściem w życie ustawy z 20 lutego 2015 r., przynosi poważne zmiany w zakresie kształtowania reakcji karnej na popełnienie czynu zabronionego, wśród których znajduje się interesująca, zupełnie nowa instytucja sądowego wymiaru kary, wprowadzona do art. 37b k.k.

Palestra: 7-8/2015

Koncepcja jedności kary ograniczenia wolności w nowym modelu tej kary po nowelizacji z 20 lutego 2015 r.
Tomasz Sroka

Treść kary ograniczenia wolności w modelu obowiązującym do 30 czerwca 2015 r. konstruowana była na podstawie dwóch elementów, mających charakter obligatoryjny. Elementem decydującym o dolegliwości tej kary było nałożenie na skazanego obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym.

Palestra: 7-8/2015

Umorzenie kompensacyjne w trybie art. 59a k.k. – wybrane zagadnienia
Agnieszka Pilch

W dniu 1 lipca 2015 r. wejdzie w życie największa od czasów uchwalenia Kodeksu karnego w 1997 roku nowelizacja przepisów materialnych prawa karnego. Stanowi ona reakcję na prowadzoną od czasu wejścia w życie Kodeksu karnego politykę legislacyjną, niejednokrotnie opierającą się na populizmie karnistycznym, a której rezultatem było ponad 60 nowelizacji, często prowadzących do wzajemnej niespójności obowiązujących przepisów.

Palestra: 7-8/2015

Orzekanie kary grzywny po 1 lipca 2015 r.
Wojciech Górowski

1 lipca 2015 r. wchodzi w życie kilka aktów normatywnych, które w bardzo istotny sposób ingerują w prawo i proces karny i nie bez racji są powszechnie określane jako reformatorskie. Zgodnie z intencją ustawodawcy dojdzie do przemodelowania postępowania jurysdykcyjnego przed sądem w kierunku kontradyktoryjności oraz zmieni się struktura kar orzekanych za popełnione przestępstwa.

Palestra: 7-8/2015

Orzekanie o warunkowym przedterminowym zwolnieniu z odbywania reszty kary pozbawienia wolności po nowelizacji Kodeksu karnego*
Grzegorz Goniewicz

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary pozbawienia wolności (dalej: warunkowe zwolnienie) jest jednym z trzech – obok warunkowego umorzenia postępowania (dalej: warunkowe umorzenie) i warunkowego zawieszenia wykonania kary (dalej: warunkowe zawieszenie) – opisanych w rozdziale VIII Kodeksu karnego środków związanych z poddaniem sprawcy czynu zabronionego próbie.

Palestra: 7-8/2015

Przesłanki wymiaru kary łącznej orzekanej w trybach wyroku skazującego i wyroku łącznego na tle nowego modelu kary łącznej
Marek Bielski

Wchodząca w życie z dniem 1 lipca 2015 r. nowelizacja lutowa wprowadza istotne zmiany rozdziału IX Kodeksu karnego w zakresie przyjmowanego ustawowego modelu instytucji kary łącznej. Ze zmianami regulacji materialnoprawnej skorelowane zostały przewidziane nowelizacją lutową zmiany w przepisach procesowych wprowadzone do rozdziału 60 Kodeksu postępowania karnego.

Palestra: 7-8/2015

Ciąg przestępstw w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r.
Piotr Kardas

Uchwalona w dniu 20 lutego 2015 r. nowelizacja Kodeksu karnego wprowadza poważne zmiany w regulacji odnoszącej się do zbiegu przestępstw oraz kary łącznej, z którymi skorelowane są pewne modyfikacje rozwiązań zawartych w art. 91 k.k. Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania co do konstrukcji ciągu przestępstw stanowią dopełnienie i w pewnym sensie konsekwencję modyfikacji modelu wymiaru kary łącznej.

Palestra: 7-8/2015

Charakter środków zabezpieczających w nowelizacji Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r. Wprowadzenie do dyskusji
Agnieszka Barczak-Oplustil

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 396; dalej: ustawa nowelizująca k.k. z 20 lutego 2015 r.) na nowo uregulowała problematykę środków zabezpieczających w Kodeksie karnym. Wprowadzeniu tych przepisów nie towarzyszył jednak żaden pogłębiony dyskurs na temat charakteru środków zabezpieczających, ich funkcji czy też umiejscowienia w systemie prawa karnego.

1
...2

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".