Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Słowo kluczowe "odszkodowanie"

Data publikacji

Artykuły

7-8/2018
Wątpliwości w ustaleniu wynagrodzenia z tytułu naruszenia praw autorskich
Lidia Obiedzińska

Prawo autorskie jest uważane za jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin prawa. Jest relatywnie młodą gałęzią prawa, a jej przepisy, w chwili dokonywania wykładni, niejednokrotnie budzą spory w doktrynie. (...)

Artykuły

4/2022
Wykonywanie praw zmarłego pokrzywdzonego w zakresie kompensacji wyrządzonej szkody lub krzywdy
Patrycja Bróżek

Celem niniejszej publikacji jest przede wszystkim próba udzielenia odpowiedzi na pytania, jakiego rodzaju roszczeń na gruncie aktualnego stanu prawnego mogą dochodzić osoby najbliższe dla pokrzywdzonego w przypadku jego śmierci w związku z popełnionym przestępstwem, czy dług polegający na obowiązku naprawienia szkody wchodzi do spadku jako element majątku spadkodawcy, w jakich przypadkach możliwe jest wykonywanie praw zmarłego pokrzywdzonego w przedmiocie kompensacji wyrządzonej szkody lub krzywdy przez osoby, o których stanowi art. 52 k.p.k., czy brak lub nieujawnienie osób najbliższych dla pokrzywdzonego albo pozostających na jego utrzymaniu, czy też brak osób uprawnionych do spadku po nim (ich nieustalenie w toku postępowania karnego lub odrębnego postępowania spadkowego) powinien wykluczać możliwość orzeczenia obowiązku naprawienia szkody?

Artykuły

7-8/2018
Odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody komunikacyjne powstałe w związku z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (zagadnienia praktyczne)
Marek Żołtko

Problematyka likwidacji szkód komunikacyjnych jest niezwykle istotna z punktu widzenia ochrony praw osób uprawnionych do otrzymania świadczenia z ubezpieczenia. W szczególności w ostatnim czasie obserwuje się praktyki zakładów ubezpieczeń naruszające szeroko rozumiane uprawnienia beneficjentów świadczeń ubezpieczeniowych. (...)

Najnowsze orzecznictwo

11/2020
Przegląd bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych
Michał Berek Wojciech Górecki Dominika Mróz-Krysta Kamil Wielgus Jerzy Pisuliński

W prezentowanym przeglądzie orzecznictwa przedstawiono najważniejsze i najnowsze orzeczenia Sądu Najwyższego o dużej doniosłości praktycznej. Pierwsza część zawiera przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w okresie od końca czerwca do września 2020 r. Druga część zawiera uwagi dotyczące poszczególnych orzeczeń odnoszących się do: 1) kwestii objęcia rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych nabycia ujawnionego w księdze wieczystej uprawnienia do wyłącznego korzystania ze stanowiska postojowego w garażu wielostanowiskowym, 2) dopuszczalności dochodzenia zwrotu kosztów opieki sprawowanej nieodpłatnie przez osoby bliskie nad poszkodowanym, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, 3) stosowania art. 124 ust. 1 zd. 2 pr. upadł. w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej jednego z małżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej.

Najnowsze orzecznictwo

12/2022
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach karnych (czerwiec–listopad 2022)
Patrycja Balcer-Czarnecka Janusz Raglewski Dobrosława Szumiło-Kulczycka Witold Zontek

Przegląd orzecznictwa przedstawia wybrane orzeczenia Izby Karnej Sądu Najwyższego wydane w okresie czerwiec–listopad 2022 r. oraz dwa orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE wraz z komentarzami. Prezentowane orzecznictwo dotyczy takich zagadnień jak: odszkodowanie i zadośćuczynienie orzekane na podstawie przepisów ustawy lutowej, ocena stopnia społecznej szkodliwości przestępstwa zniesławienia, problem zamiaru wynikowego przy przestępstwie zabójstwa, problematyka ingerencji sądu w treść wniosku o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy, problem ustalenia przestępstwa bazowego w przypadku przestępstwa paserstwa, kwestia przedawnienia deliktu dyscyplinarnego i przedawnienia przestępstwa, właściwość organu do wydania europejskiego nakazu dowodowego, problem retencji danych elektronicznych i wykorzystywania tych danych w celach dowodowych w postępowaniu karnym.

Artykuły

7-8/2016
Strajk jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność przewoźnika lotniczego na gruncie rozporządzenia (WE) nr 261/2004
Mateusz Kotowicz

Artykuł zawiera analizę prawną pojęć „nadzwyczajne okoliczności” i „strajk” zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 261/2004. Autor koncentruje się na relacji między art. 5.3 i pkt. 14 preambuły rozporządzenia UE. Rozważania doprowadziły autora do wniosku, że strajku pracowników przewoźników lotniczych nie można interpretować jako klauzuli egzoneracyjnej, na mocy której przewoźnik może uniknąć odpowiedzialności za roszczenia pasażerów. Właściwa interpretacja wydana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub zmiana rozporządzenia (tj. propozycja definicji prawnej) wydają się mieć kluczowe znaczenie, w szczególności z punktu widzenia ochrony konsumentów.

Artykuły

7-8/2018
Tryby nadzwyczajne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Paweł Kamiński

Administracyjne postępowanie egzekucyjne jest specyficznym rodzajem postępowania, uregulowanym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dalej: u.p.e.a.). Na to, by przyjąć, że jest to jeden z rodzajów postępowania administracyjnego, pozwala treść art. 18 i 18t u.p.e.a. odsyłających do stosowania odpowiednio przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie nieuregulowanym w ustawie egzekucyjnej. (...)

Najnowsze orzecznictwo

9/2022
Przegląd orzecznictwa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych
Tomasz Antoszek Tomasz Henclewski Karol Szadkowski Mariusz Zelek Jerzy Pisuliński

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych składa się z dwóch części. W części pierwszej zostały krótko omówione cztery orzeczenia Sądu Najwyższego. Pierwsze z nich dotyczy momentu zakończenia biegu terminu przedawnienia roszczenia przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi w rozumieniu art. 118 zdanie drugie k.c. W szczególności odpowiada ono na pytanie, czy taki termin kończy się z końcem roku kalendarzowego, czy też z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiadał początkowemu dniowi terminu. Orzeczenie drugie dotyczy problematyki zbiegu roszczeń wierzyciela pauliańskiego z art. 527 k.c. z roszczeniami wierzyciela hipotecznego osoby trzeciej. Trzecie orzeczenie dotyczy problematyki dopuszczalności zaliczenia kwoty uzyskanej przez spadkobiercę na mocy tzw. zapisu bankowego (dyspozycji wkładem na wypadek śmierci – art. 56 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe) na schedę spadkową w rozumieniu art. 1039 § 1 k.c. Czwarte orzeczenie porusza problematykę skutków uchybienia terminowi sześciomiesięcznemu zastrzeżonemu dla zgłoszenia wniosku o zarejestrowanie zmian umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W drugiej części przeglądu zostały zamieszczone szersze komentarze do czterech orzeczeń Sądu Najwyższego. Pierwsze z nich obejmuje swoim zakresem kwestię dopuszczalności zawarcia umowy ugody (art. 917 k.c.) w sytuacji sporu odnośnie do istnienia stosunku prawnego, w tym zagadnienia kwestionowania przez stronę jej ważności z powołaniem się na nieistnienie pierwotnego stosunku prawnego. Orzeczenie drugie dotyczy dopuszczalności i warunków formalnych, jakie musi spełniać wniosek prokuratora o wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej. Trzecie orzeczenie poświęcone jest problemowi zakresu odpowiedzialności uprawnionego do zachowku za zapisy zwykłe i polecenia. Czwarte orzeczenie dotyczy zagadnienia dopuszczalności formułowania roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia w razie rozpowszechniania wizerunku osoby fizycznej bez jej zgody.

Artykuły

11-12/2015
Dochodzenie odszkodowania przez cudzoziemców z tytułu niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania
Michał Błoński

Brak istotnych ograniczeń w przemieszczaniu się ludności, w tym zniesienie kontroli granicznej w Unii Europejskiej, powoduje, że popełnianie przestępstw przez obywateli państw obcych nie jest zjawiskiem wyjątkowym. Na tych obszarach z kolei, gdzie nie została zniesiona kontrola graniczna, w dalszym ciągu występuje tzw. przestępczość graniczna, związana m.in. z obrotem transgranicznym (przemytem narkotyków, samochodów)A. J. Szwarc, J. Piskorski, Przestępczość cudzoziemców w Polsce, (w:) Przestępczość przygraniczna. Postępowanie karne przeciwko cudzoziemcom w Polsce, red. A. J. Szwarc, Poznań 2000, s. 11–25. , przestępstwami i wykroczeniami akcyzowymi, ale też przestępczość pospolita, gdzie sprawcami są też cudzoziemcy.

Najnowsze orzecznictwo

4/2020
Przegląd orzecznictwa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego
Kinga Konieczna Dawid Rogoziński Katarzyna Wałdoch Paulina Wyszyńska-Ślufińska Jerzy Pisuliński

Przegląd orzecznictwa prezentuje najważniejsze i najnowsze orzeczenia Sądu Najwyższego, które mają wielką wartość praktyczną. Przegląd został podzielony na dwie części: pierwsza to krótkie podsumowanie wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego, natomiast druga część zawiera komentarze do poszczególnych orzeczeń.

1

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".