Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Słowo kluczowe "odpowiedzialność karna"

Data publikacji

Artykuły

5-6/2015
Tajemnica adwokacka i odpowiedzialność karna za jej naruszenie (ujawnienie)
Jarosław Warylewski

Zagadnienia związane z tajemnicą adwokacką, pomimo że poruszane w nowożytnej polskiej literaturze prawa karnego i orzecznictwie od blisko 100 lat, wciąż potrafią wzbudzać emocje i dostarczają aktualnych problemów interpretacyjnych. Nazwa „tajemnica adwokacka”, aczkolwiek powszechnie używana, nie jest terminem języka prawnego – nie występuje w żadnym z obowiązujących aktów prawnych. Jej przedmiot oraz zakres wyznaczają przepisy ustawy o adwokaturze oraz Kodeksu etyki adwokackiej.

Artykuły

9/2019
Kwalifikacja działalności przestępczej przez pryzmat odpowiedzialności karnej za uchylanie się od opodatkowania (art. 54 k.k.s.)
Jarosław Zagrodnik

Przedmiotem artykułu jest problem prawnokarnej oceny – przez pryzmat art. 54 Kodeksu karnego skarbowego – zachowania polegającego na uchylaniu się od opodatkowania w odniesieniu do „własnej” działalności przestępczej. (...)

Artykuły

10/2023
Ocena poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny dotyczącej kryminalizacji zjawiska patostreamingu
Agata Ziobroń

W artykule podjęto próbę oceny poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny dotyczącej kryminalizacji zjawiska patostreamingu. Sformułowano również zarys komentarza projektowanej nowelizacji oraz poddano analizie i krytyce obecny kształt znamion ustawowych tegoż przepisu. Główną wadą projektu jest jego populistyczny charakter oraz zbyt szerokie zakreślenie granic odpowiedzialności karnej osób trzecich, nieuczestniczących bezpośrednio w tworzeniu patostreamu.

Artykuły

5/2018
Przestępstwo uchylania się od alimentów po ostatniej nowelizacji
Aleksandra Polińska

Obowiązek łożenia na utrzymanie i wychowanie osób, które mocą własnych starań nie są w stanie sobie same tego zapewnić, w szczególności małoletnich, znany jest w perspektywie prawnej od stuleci. (...)

Artykuły

4/2018
Relacjonowanie wydarzeń a odpowiedzialność karna dziennikarza
Mariusz Kusion

U podstaw niniejszego artykułu leży jedna z nader ogólnikowych konkluzji, którą Sąd Najwyższy wyraził w postanowieniu z 5 marca 2015 r. o oddaleniu kasacji w sprawie obrazy uczuć religijnych przez wokalistę Adama „Nergala” Darskiego. (...)

Artykuły

1-2/2015
Odpowiedzialność „absolutna” kierownika jednostki sektora finansów publicznych – Uwagi krytyczne do praktyki orzeczniczej na gruncie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych*
Diana Krawiec

Z uwagi na obszerność komentowanej Ustawy oraz wykształconej na jej gruncie praktyki orzeczniczej niniejsze opracowanie zostało ograniczone do jednego, choć bardzo istotnego zagadnienia. Rozważone w nim kwestie wskazują, że redakcja ww. Ustawy oraz orzeczenia na jej podstawie wydawane mogą prowadzić do ponoszenia przez osoby pełniące kierownicze funkcje w jednostkach sektora finansów publicznych odpowiedzialności za błędy innych osób na zasadzie odpowiedzialności absolutnej, z czym nie można się zgodzić z powodów podanych poniżej, a w szczególności z uwagi na zbieżność przepisów ww. Ustawy z przepisami Kodeksu karnego.

Artykuły

4/2016
Znaczenie wieku sprawcy niejednochwilowego czynu zabronionego (uwagi w związku z orzecznictwem Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych)
Mariusz Nawrocki

Publikacja porusza problem o fundamentalnym znaczeniu dla prawa karnego, mianowicie wiek, w jakim możliwe jest pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności karnej. Kwestia ta – choć już dogłębnie zbadana – wciąż jest źródłem rozbieżności w orzecznictwie sądów, w szczególności jeśli sprawca dopuścił się niejednochwilowego czynu zabronionego. Źródła owych rozbieżności upatruje się w wyznaczeniu granic temporalnych przestępstwa.

Artykuły

11/2018
Internacjonalizacja odpowiedzialności karnej w aspekcie zasady ne bis in idem
Marta Zwierz

Globalizacja jako pewnego rodzaju zjawisko prowadzące do coraz większej współzależności poszczególnych państw oraz funkcjonujących w ich obrębie zbiorowości wywarła swoje skutki w wielu różnych wymiarach, spośród których dominujące znaczenie odgrywa niewątpliwie jej wymiar prawny. To właśnie prawo stanowi elementarny regulator zachowań społecznych w państwie, stojąc na straży utrzymania ładu i porządku poprzez jednoznaczne określenie granic dozwolonych zachowań ludzkich, potępiając zarazem te z nich, które godzą w sposób niewątpliwy w pewien elementarny system przyjętych przez prawodawcę wartości.

Prawo własności intelektualnej

1-2/2022
Prawne i faktyczne skutki nowelizacji przepisu art. 305 ustawy – Prawo własności przemysłowej
Dariusz Kuberski

Artykuł dotyczy analizy skutków normatywnych nowelizacji przepisu art. 305 ustawy – Prawo własności przemysłowej. Wskazuje na zakres ochrony karnoprawnej znaku towarowego Unii Europejskiej i znaku towarowego rejestrowanego w trybie międzynarodowym w prawie polskim. Autor omawia odpowiedzialność karną z tytułu posługiwania się znakiem towarowym podrobionym oraz oryginalnym znakiem towarowym bezprawnie użytym, wskazuje na wątpliwości interpretacyjne wynikające z nowelizacji treści art. 305 ustawy – Prawo własności przemysłowej.

Artykuły

6/2023
Uwagi dotyczące formalnego immunitetu prokuratora w świetle dopuszczalności wszczęcia postępowania przygotowawczego oraz przeprowadzenia przeszukania
Tomasz Łodziana

Publikacja stanowi omówienie wybranych zagadnień związanych z prawnymi aspektami formalnego immunitetu prokuratora, w szczególności w zakresie możliwości wszczęcia postępowania przygotowawczego w fazie in rem oraz podejmowania, w tej fazie, przeszukania.

1
...2

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".