Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Słowo kluczowe "Europejska konwencja praw człowieka"

Data publikacji

Artykuły

11-12/2011
Dostęp osoby zatrzymanej do pomocy obrońcy. Uwagi w związku z wyrokiem ETPCz z 10 marca 2009 r. w sprawie Płonka przeciwko Polsce
Barbara Nita

Zasada prawa do obrony w aspekcie formalnym gwarantowana jest zarówno na płaszczyźnie ustawowej (art. 6 k.p.k.), jak i konstytucyjnej (art. 42 ust. 2 Konstytucji) oraz konwencyjnej (art. 6 ust. 3 lit. c) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (dalej: Konwencja lub EKPC).

Artykuły

1-2/2011
Werdykt ławy przysięgłych w świetle prawa do rzetelnego procesu
Arkadiusz Lach

Funkcjonowanie ławy przysięgłych wzbudza kontrowersje od wieków. Niewątpliwie jej powstanie było motywowane chęcią ochrony obywatela przed arbitralnością władzy państwowej. Dlatego w czasie rewolucji francuskiej Robespierre był gorącym zwolennikiem wprowadzenia ławy przysięgłych we Francji, co zostało urzeczywistnione, choć początkowo instytucja ta była raczej karykaturą wymiaru sprawiedliwości, stanowiąc narzędzie rewolucji.

Artykuły

9-10/2011
Udział podejrzanego i jego obrońcy w postępowaniu zażaleniowym na etapie postępowania przygotowawczego
Piotr Lewczyk

Artykuł dotyczy analizy obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania karnego uprawniających podejrzanego i jego obrońcę do udziału w postępowaniu zażaleniowym na etapie postępowania przygotowawczego i warunków korzystania z niego, w kontekście realizacji prawa do sądu, prawa do obrony i zasady fair trial na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Artykuły

3-4/2011
Nabycie prawa do posiadania obrońcy a instytucja przedstawienia zarzutów
Piotr Lewczyk

Przedstawienie zarzutów w postępowaniu karnym pełni doniosłą rolę tak z punktu widzenia podejrzanego, jego obrońcy, jak i organów ścigania. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie konsekwencji wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów przeciwko podejrzanemu oraz powstałych na tym tle w doktrynie i w orzecznictwie rozbieżności, a ponadto próba odpowiedzi na pytanie o zakres gwarancji procesowych przysługujących osobie podejrzanej w obowiązującym k.p.k. w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Artykuły

9-10/2013
Prawo podejrzanego tymczasowo aresztowanego do kontaktu z obrońcą
Karol Zakrzewski

Przedmiotem tych rozważań jest prawo podejrzanego tymczasowo aresztowanego do kontaktu z obrońcą. Potrzeba zajęcia się tym tematem, pomimo istniejących wcześniej publikacji, narodziła się w związku z wnioskiem Komisji Europejskiej w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, dotyczącym prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym oraz prawa do powiadomienia osoby trzeciej o zatrzymaniu, jak również stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego, wyrażonym w wyroku z 10 grudnia 2012 r., sygn. akt K 25/11, dotyczącym zgodności art. 73 § 2 i 3 k.p.k. z art. 42 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Artykuły

7-8/2016
Subsydiarny akt oskarżenia w ujęciu konstytucyjnym
Łukasz Supera Daniel Wyszkowski

W artykule przedstawiono pięć orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego odnoszących się do subsydiarnego aktu oskarżenia, w tym sprawozdania mniejszości (votum separatum). W pierwszej części autorzy omawiają podstawowe zasady subsydiarnego aktu oskarżenia przewidzianego w ustawie o postępowaniu karnym. Druga część dotyczy bezpośrednio pięciu orzeczeń Trybunału. Chociaż Trybunał wskazywał na pewne problemy podczas wydawania wyroków, sędziowie nigdy nie zdecydowali się uznać ustawy za niekonstytucyjną. Jednak niektóre kontrowersje dotyczące subsydiarnego aktu oskarżenia doprowadziły do odmiennych opinii niektórych sędziów. Niektóre problemy rozwiązano następnie poprzez wdrożenie nowych przepisów do Kodeksu Postępowania Karnego. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego prawo do wszczęcia postępowania karnego przez obywatela przeciwko innemu obywatelowi nie jest zagwarantowane jako prawo konstytucyjne. Ponieważ jednak jest ono przewidziane na poziomie zwykłych aktów, musi być regulowane zgodnie z podstawowymi zasadami konstytucyjnymi, takimi jak: zasada równości i prawo do rzetelnego procesu. Ta idea prawa niegwarantowanego przez konstytucję, ale potencjalnie ograniczającego konstytucyjne prawa innych osób, nie została jeszcze w pełni wyjaśniona przez Trybunał.

1

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".