Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Słowo kluczowe "dowody"

Data publikacji

Artykuły

5/2016
Możliwość wykorzystania „dowodów nielegalnych” w postępowaniu cywilnym w świetle orzecznictwa oraz doktryny
Tomasz Iwanicki

Postępowanie dowodowe stanowi najważniejszy etap każdego procesu, ponieważ właściwe jego przeprowadzenie skutkuje wydaniem prawidłowego wyroku. Procedury te mogą jednak wiązać się z użyciem dowodów pochodzących z budzących wątpliwości źródeł (nielegalnych dowodów). Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie zajmowane są różne stanowiska co do posługiwania się w postępowaniu cywilnym nielegalnie pozyskanymi dowodami: od absolutnego zakazu korzystania z nich po względną możliwość posługiwania się nimi. Analiza aktualnego stanu prawnego – Kodeksu postępowania cywilnego oraz Konstytucji – prowadzi do wniosku, iż właściwym poglądem jest ten zakładający relatywną dopuszczalność używania nielegalnych dowodów. W takim ujęciu osoba nagrywająca rozmowę, w której sama również uczestniczy, nie działa wbrew prawu, chociaż tego typu działanie może być w aspekcie moralnym oceniane niejednoznacznie.

Artykuły

10/2018
Kilka uwag na temat znaczenia przepisu art. 168a k.p.k. dla dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu sądowym dowodu pozyskanego z naruszeniem rygorów ustawowych
Ewa Plebanek

Przyczynkiem do analizy dopuszczalności włączenia w podstawę orzeczniczą sądu w konkretnej sprawie nielegalnie pozyskanego materiału dowodowego, i to na długo przed pojawieniem się ustawowej regulacji odnoszącej się bezpośrednio do tej kwestii, były stany faktyczne, w których dowody obciążające oskarżonego zebrano „przypadkowo” poprzez prowadzone w innej sprawie kontrolę i utrwalanie rozmów, (...)

Artykuły

1-2/2019
Postulat nowelizacji Kodeksu postępowania karnego – krytycznie o niektórych proponowanych zmianach
Łukasz Chojniak

Każda nowelizacja ustawy procesowej warta jest odnotowania, jednak projekt opatrzony datą 4.12.2018 r. jest szczególny, nie tylko bowiem zawiera propozycje zasadniczych zmian postępowania karnego, ale także podważa obowiązujące do tej pory niektóre zasady procesowe, także te o charakterze gwarancyjnym, jak na przykład prawo oskarżonego do udziału w rozprawie. Nie brak w nim z pewnością rozwiązań ciekawych i zmierzających być może we właściwym kierunku, czyli ku usprawnieniu postępowania. Nie zmienia to jednak bardzo krytycznej oceny całego projektu.

Polemiki

9/2022
Kontrola operacyjna oraz użycie systemu Pegasus w Polsce – polemika
Tomasz Łodziana

Niniejszy artykuł stanowi polemikę z wybranymi tezami wskazanymi w artykule Magdaleny Matusiak-Frącczak pod tytułem Kontrola operacyjna oraz użycie systemu Pegasus w Polsce, zamieszczonym na łamach miesięcznika „Palestra” 2022/7–8.

Artykuły

1-2/2016
Dowód z podsłuchu procesowego a ochrona tajemnicy obrończej
Joanna Machlańska

Biorąc pod uwagę charakter prawa do obrony, podstawową ideę rzetelnego i sprawiedliwego procesu karnego, konieczne jest zapewnienie możliwie najszerszych gwarancji ochrony tajemnicy obrończej. W tym kontekście zaskakujące jest to, że pomimo wielu głosów, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego postanowiła nie przedstawiać żadnych przepisów, które bez żadnych wątpliwości uniemożliwiałyby dowodzenie treści komunikatów wymienianych między klientem a jego obrońcą podczas postępowania karnego. Nie wprowadzono również zakazu monitorowania i rejestrowania poufnych rozmów przy użyciu jakichkolwiek środków wymiany informacji między pełnomocnikiem a jego klientem, a także kolejności natychmiastowego i protokolarnego niszczenia jakichkolwiek materiałów pochodzących z takich rozmów. Dlatego w tym artykule pokazano propozycję wprowadzenia niezbędnych zmian do Kodeksu postępowania karnego.

Artykuły

3-4/2011
Obowiązek wyjaśnienia stanu faktycznego w postępowaniu podatkowym – wątpliwości praktyczne i teoretyczne
Dariusz Strzelec

Niniejsze opracowanie jest głosem w dyskusji dotyczącej tego, na kim w trakcie postępowania podatkowego spoczywa obowiązek wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy. Wobec formułowanych na tym tle w nauce poglądów, praktyki aparatu podatkowego oraz niejednolitego orzecznictwa sądów należy rozstrzygnąć, czy i w jakim zakresie obowiązek wyjaśnienia sprawy spoczywa na stronie i czy słuszny jest – wyrażany niekiedy – pogląd, że jeśli strona nie udowodni faktów, na które się powołuje, nie będzie mogła wywodzić z nich konsekwencji prawnych.

Artykuły

3-4/2015
Instytucja specjalisty w polskim i ukraińskim procesie karnym. Analiza prawnoporównawcza
Piotr Fedusio Marek Skwarcow

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie modelu funkcjonowania instytucji specjalisty w polskich i ukraińskich ustawach procesowych, którego zasadniczą rolą jest ujawnianie, zbieranie i utrwalenie dowodów na miejscu przestępstwa. Jest on więc z jednej strony niezwykle interesującą figurą procesową – posiadającą umiejętności, uzdolnienia techniczne i profesjonalną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i kryminalistycznych, ale także ważnym uczestnikiem postępowania, ponieważ od właściwie przeprowadzonych czynności procesowych z jego udziałem zależeć będzie dalszy los postępowania.

Artykuły

1-2/2013
Tajemnica obrończa a podsłuch procesowy i kontrola operacyjna
Dobrosława Szumiło-Kulczycka

Kwestia kolizji pomiędzy tajemnicą obrończą a środkami pozyskiwania dowodów, takimi jak kontrola operacyjna lub podsłuch procesowy, zawsze wywoływała kontrowersje. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu jednego ze swoich niedawnych orzeczeń wyraźnie stwierdził, że „obrońca jest oczywiście poza kręgiem osób, wobec których dopuszcza się kontrolę i utrwalanie rozmów”. Wyrażona przez Sąd Najwyższy oczywistość, a więc aksjomatyczność, zakazu stosowania wobec obrońcy technicznych środków niejawnego pozyskiwania informacji.

Artykuły

3-4/2013
Zgodność z prawem instalacji urządzeń podsłuchowych w mieszkaniu
Marek Chrabkowski

Kontrola operacyjna jest jedną z metod pracy operacyjnej. Polega ona na niejawnym kontrolowaniu treści korespondencji, kontrolowaniu zawartości przesyłek oraz stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie. Z przytoczonej definicji wynika, że w ramach tej metody operacyjnej istnieje możliwość podsłuchiwania i utrwalania rozmów prowadzonych przez inwigilowane osoby w zajmowanym przez nich mieszkaniu, zwanego dalej podsłuchem mieszkaniowym.

1

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".