Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Słowo kluczowe "apelacja"

Data publikacji

Artykuły

10/2016
Ustawowe terminy do wniesienia środka zaskarżenia w sprawach karnych a standard rzetelnego procesu – propozycje de lege ferenda
Jacek Giezek Piotr Kardas

Badanie poświęcone jest problemowi zgodności z jednolitym, ustalonym terminem na wniesienie odwołania ze standardami rzetelnego procesu, prawem do obrony oraz zasadami sprawiedliwości materialnej i procesowej. Zaczynając od opisu istniejącego modelu odwoławczego, wskazuje on, że w skomplikowanych przypadkach, z dużą ilością dowodów, przygotowanie odwołania w ustawowym terminie można uznać za naruszenie standardu rzetelnego procesu i prawa do obrony. W związku z tym w studium przedstawiono dwa warianty modeli regulacji ustawowej mające na celu przedłużenie terminu na wniesienie odwołania w określonej kategorii spraw lub stworzenie ustawowej możliwości uzupełnienia opłat i uzasadnienia środka zaskarżenia złożonego w ustawowym terminie. Wariantowe przedstawienie teoretycznych modeli rozwiązania problemu dostosowania regulacji dotyczącej terminów wniesienia odwołania do standardu rzetelnego procesu w sposób ustawowy zostało uzupełnione syntetyczną prezentacją najważniejszych teoretycznych, dogmatycznych i pragmatycznych aspektów każdego z proponowanych rozwiązań.

Artykuły

1/2020
Łączenie i mieszanie zarzutów w apelacji karnej
Konrad Lipiński

Artykuł dotyczy zagadnienia charakterystyki poszczególnych zarzutów wymienionych w art. 438 Kodeksu postępowania karnego, zachodzących między nimi relacji oraz zasad ich formułowania. Autor dochodzi w szczególności do wniosku, że błędna z perspektywy prakseologicznej praktyka mieszania zarzutów ma miejsce jedynie wówczas, gdy skarżący jednocześnie powołuje przyczynę oraz skutek tego samego uchybienia. Możliwe jest natomiast połączenie zarzutów, polegające na podniesieniu w stosunku do tego samego czynu uchybień od siebie niezależnych.

Artykuły

7-8/2021
Wydłużenie terminu do wniesienia apelacji w postępowaniu karnym w sprawach szczególnie zawiłych i skomplikowanych a zmiany w obszarze sporządzania uzasadnień wyroków sądów karnych – propozycje de lege ferenda
Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska Adriana Szymborska-Rymer

Postulaty praktyków i potrzeba zapewnienia gwarancji rzetelnego procesu przemawiają za zasadnością wydłużenia terminu do wniesienia apelacji w postępowaniu karnym. Konieczność zmian przepisów w tym zakresie, choć sygnalizowana, nie znalazła odzwierciedlenia w nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z lipca 2019 r. i pomimo wprowadzenia nowych rozwiązań – jak sporządzanie uzasadnień rozstrzygnięć sądu pierwszej i drugiej instancji na formularzach – nadal pozostaje aktualna. Celem artykułu jest omówienie problematyki terminu do wniesienia apelacji w postępowaniu karnym w sprawach szczególnie zawiłych i skomplikowanych oraz przedstawienie propozycji zmian legislacyjnych w tym zakresie, uwzględniających postulaty praktyków i potrzebę zapewnienia gwarancji rzetelnego procesu. Jego podstawę stanowi opinia sporządzona na zlecenie Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej 28.02.2019 r. dotycząca terminów do wniesienia apelacji w sprawach szczególnie zawiłych i skomplikowanych w procesie karnym i cywilnym.

Artykuły

4/2019
Legitymacja do wniesienia środka zaskarżenia przez wspólnika i wspólników spółki cywilnej występujących po stronie powodowej
Michał Zieliński

Artykuł jest analizą praktycznych aspektów związanych z występowaniem w procesie cywilnym wspólników spółki cywilnej jako współuczestników jednolitych i wnoszeniem przez nich apelacji. Omawia istotne różnice związane z legitymacją procesową i legitymacją do wniesienia środka zaskarżenia. Przedstawia rozważania na temat wymogów niezbędnych dla skutecznego pod względem legitymacji czynnej zgłoszenia roszczeń przez wspólników spółki cywilnej oraz czynności, jakie powinien przedsiębrać sąd w razie ujawnienia braków w legitymacji procesowej po stronie powodowej. Analizuje kwestie opłacenia apelacji przez współuczestników jednolitych i kwestie współuczestnictwa jednolitego na gruncie postępowania apelacyjnego i skuteczności czynności procesowych samodzielnie działających współuczestników jednolitych. Pomimo bowiem jasnego brzmienia przepisów Kodeksu postępowania cywilnego zbyt często zapomina się w orzecznictwie o różnicy w zakresie źródeł do przedsiębrania określonych czynności przez strony procesu – autor przypomina więc o źródle legitymacji procesowej w prawie materialnym, zaś legitymacji do wniesienia środka zaskarżenia – z przepisów ustawy procesowej.

Artykuły

4/2018
Zasady obliczania terminu do wniesienia środków zaskarżenia przez przedstawiciela procesowego w postępowaniu karnym
Marek Bielski

Zagadnienie obliczania biegu terminu do wniesienia środków zaskarżenia przez stronę procesową oraz reprezentującego stronę profesjonalnego przedstawiciela procesowego lub przedstawicieli procesowych jest co prawda zagadnieniem mającym z punktu widzenia regulacji Kodeksu postępowania karnego znaczenie techniczne, niemniej jednak... (...)

Artykuły

7-8/2020
Nowa regulacja postępowania uproszczonego w Kodeksie Postępowania Cywilnego
Dariusz Chrapoński

Artykuł przedstawia zarys regulacji postępowania uproszczonego w procesie cywilnym. To postępowanie jest postępowaniem odrębnym, niemniej jednak ma ono charakter obligatoryjny w tym znaczeniu, że w razie spełnienia przesłanek ustawowych sąd powinien rozpoznać sprawę procesową w trybie tego postępowania, bez względu na wolę stron. Przedmiotem tego opracowania jest przedstawienie zakresu zastosowania tego postępowania, a także jego odrębności w stosunku do procesu cywilnego toczącego się na zasadach ogólnych.

Pytania i odpowiedzi prawne

1-2/2022
Czy jest możliwe zastosowanie sankcji w postaci odrzucenia lub zwrotu apelacji wniesionej w warunkach nadużycia prawa procesowego?
Łukasz Błaszczak

Artykuł omawia kwestię nadużycia prawa procesowego w wypadku apelacji. Złożenie bezpodstawnej apelacji powoduje wydłużenie czasu trwania i odwlekanie zakończenia postępowania. Obecne ustawodawstwo nie zawiera adekwatnego i skutecznego rozwiązania tego problemu. Autor przedstawia koncepcję mogącą przyczynić się do rozwiązania tej kwestii.

1

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".