Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Palestra
5/2022

Obraz Jana Matejki Wernyhora jest eksponowany w Muzeum Narodowym w Krakowie. Artysta rozpoczął pracę nad nim w latach 70. XIX w., w okresie zaostrzenia się stosunków pomiędzy Ukraińcami a Polakami, a ukończył go w latach 1883–1884. Płótno przedstawia XVIII-wiecznego mitycznego wizjonera kozackiego, ze wschodnim krzyżem na piersi, w momencie wygłaszania przezeń przepowiedni przyszłych losów Polski. Wernyhora jest niesiony na ramionach przez Kozaka i Ukrainkę. U jego stóp spoczywa lira – symbol wspólnego dziedzictwa polsko-ukraińskiego. Szlachcic wyobrażony z lewej strony (starosta korsuński Nikodem Suchodolski) spisuje proroctwo. Na pierwszym planie dwie skontrastowane postacie: dziecko z ryngrafem Matki Boskiej Częstochowskiej i prawosławny pop.

Sama przepowiednia ma apokryficzny charakter; pierwsza utrwalona pismem wersja pochodzi z 1809 r., choć wizjoner miałby ją wygłosić w roku 1768. Później kilkakrotnie wzniecano popularność utworu, dopisując kolejne fragmenty.

Matejkowskie przedstawienie Wernyhory zainspirowało Stanisława Wyspiańskiego do wprowadzenia tej postaci do dramatu Wesele.

Do treści obrazu nawiązał w swojej malarskiej twórczości lwowianin Kazimierz Sichulski (z wykształcenia prawnik), znany jako naśladowca motywów Huculszczyzny oraz karykaturzysta. Kilka wersji akwareli sporządzonych przez Sichulskiego w latach 1915–1917 (jedna z nich jest eksponatem warszawskiego Muzeum Wojska Polskiego, inna – Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem) przedstawia Józefa Piłsudskiego w mundurze strzeleckim, w pozycji siedzącej, przy szabli – zza jego pleców zaś wychylają się po bokach dwie postacie stylizowane na przedstawienia Matejki: Stańczyk i Wernyhora.

foto na okładce: Wernyhora, obraz Jana Matejki, 1884

Pobierz wersję PDF

Pełny spis treści

Pan-Dziad z lirą
 • Ewa Stawicka
Nowelizacja administracyjnego postępowania nieważnościowego a kwestia dochodzenia odszkodowania za bezprawie władzy państwowej
 • Józef Forystek
Ustawa z 11.08.2021r. nowelizująca przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nie zrealizowała wytycznych Trybunału Konstytucyjnego zawartych w wyroku z 12.05.2015 r. (P 46/13), których celem było wzmocnienie pozycji osób poszkodowanych bezprawną działalnością państwa. Uchwalona ustawa zmierza wręcz w przeciwnym kierunku – do pozbawienia ich prawa do wynagrodzenia za szkody spowodowane działalnością organów państwa i działa wyłącznie na korzyść Skarbu Państwa. Nowelizacja narusza wiele podstawowych praw obywatelskich, w tym do poszanowania praw słusznie nabytych i interesów w toku, prawo do sądu i sprawiedliwości proceduralnej oraz prawo do drogi sądowej i efektywnej realizacji roszczenia odszkodowawczego za szkody wyrządzone bezprawiem władzy. Do każdego z jej przepisów można sfomułować zarzuty natury konstytucyjnej, najwięcej w stosunku do art. 2 ust. 2 ustawy. W wyniku przeprowadzonej analizy znowelizowanych przepisów należy dojść do wniosku, że de lege lata trzydziestoletni termin przedawnienia stwierdzenia nieważności decyzji trzeba odnieść wyłącznie do postępowań nieważnościowych sensu stricto. Nie może dotyczyć on spraw nadzorczych w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa (art. 158 § 2 k.p.a.), a więc o tzw. słabszym skutku. Tylko w takim przypadku istnieje szansa na utrzymanie zgodności nowego unormowania z zasadą zupełności i spójności całego systemu prawnego. Znowelizowane przepisy stanowią bowiem integralną część regulacji dotyczącej cywilnoprawnej odpowiedzialności deliktowej państwa i w związku z tym nie można wykładać ich bez uwzględnienia całego kontekstu normatywnego (cywilnego, administracyjnego i konstytucyjnego).
Zarządcze i organizacyjne możliwości pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi w zakładzie pracy
 • Michał Matuszak
Mobbing jest wciąż jednym z największych wyzwań szeroko rozumianego zatrudnienia. W ocenie jednak autora artykułu nie da się tego problemu rozwiązać jedynie w drodze ustawodawczej, istotne są bowiem w tym zakresie działania pracodawcy oraz wykorzystanie – do przeciwdziałania mobbingowi, a także minimalizowania jego skutków – możliwości zarządczych i organizacyjnych pracodawcy. Pracodawca posiada instrumenty do osiągania pożądanych efektów w tym zakresie.
Bitcoin – współczesna alternatywa wobec pieniądza fiducjarnego w perspektywie postępowania karnego
 • Aleksander Petrys
W zeszłorocznym wrześniowym numerze czasopisma „Palestra” opublikowany został artykuł dotyczący prawnokarnej perspektywy funkcjonowania kryptowalut w polskim porządku prawnym. Celem niniejszego opracowania jest uchwycenie tej tematyki z perspektywy regulacji Kodeksu postępowania karnego. W oparciu o wybrane przykłady przestępstw z Kodeksu karnego, tj.: prania pieniędzy, hackingu, kradzieży, a także e-terroryzmu. Autor wyraża swoje obawy związane z ciągłym brakiem ustawy komplementarnie regulującej materię kryptowalut w polskim porządku prawnym, niemniej jednak zauważa, że pierwszym tak znaczącym krokiem ku temu była implementacja przez Polskę unijnej dyrektywy Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act (AML-V), czego dowodem będą tezy przedstawione w niniejszym opracowaniu.
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych
 • Dominika Mróz-Krysta
 • Piotr Olechowski
 • Jerzy Pisuliński
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych składa się z dwóch części. W części pierwszej zostały krótko omówione cztery uchwały Sądu Najwyższego dotyczące: początku biegu terminu przedawnienia roszczenia konsumenta o zwrot części opłat nienależnie pobranych przez ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia na życie, dopuszczalności zastrzeżenia kary umownej od wierzyciela za niewykonanie czynności, bez której świadczenie dłużnika w umowie o roboty budowlane nie może być spełnione, dopuszczalności zastrzeżenia kary umownej bez ustalenia jej maksymalnej wysokości, kontroli postanowień umowy określających wysokość prowizji, stanowiącej wynagrodzenie z tytułu udzielenia pożyczki. W drugiej części przeglądu zostały zamieszczone komentarze do trzech orzeczeń Sądu Najwyższego: uchwały rozstrzygającej problem dopuszczalności modyfikacji terminu spełnienia świadczenia po rozpoczęciu biegu terminu przedawnienia; wyroku w sprawie żądania zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej w celu umożliwienia dochodzenia należności z tytułu cła i podatku VAT; wyroku, w którym oceniono skuteczność wypowiedzenia umowy kredytu w razie niezachowania wymagań określonych w art. 75c Prawa bankowego.
Przestępstwo nielegalnego posiadania broni lub amunicji pomimo posiadania pozwolenia na broń – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 16.12.2020 r. (IV KK 420/19)
 • Miłosz Kościelniak-Marszał
Interpretacja art. 263 § 2 k.k. poprzez odwołanie się do treści rozporządzenia Ministra Środowiska z 23.03.2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz nie spełnia standardów konstytucyjnych i prowadzi do niedopuszczalnej wykładni rozszerzającej przepis karny. Dodatkowo konieczność rozróżnienia przypadków posiadania niewłaściwej broni lub amunicji przez osoby legitymujące się pozwoleniem na broń i sytuacji osób, które posiadają broń lub amunicję, mimo że w ogóle nie mają pozwolenia na broń, powoduje, że art. 263 § 2 k.k. powinien być uznany za adresowany wyłącznie do tych ostatnich.
Zatrudnianie obywateli Ukrainy na terytorium Polski po 24.02.2022 r.
 • Anna Kanarek-Równicka
Tytułowe zagadnienie stanowi niezwykle aktualny problem. Wobec wojny w Ukrainie do Polski przybył duży odsetek obywateli Ukrainy. Sytuacja ta zmusiła polskiego ustawodawcę do szybkiej reakcji i wprowadzenia mechanizmów zapewniających im legalny pobyt oraz legalną pracę w Polsce. Opracowanie podejmuje analizę wprowadzonych tzw. specustawą pomocową rozwiązań dotyczących tytułowego zagadnienia. Przeprowadzona analiza pokaże krótkowzroczność przyjętych w niej rozwiązań.
Czy anonim może być dowodem w procesie cywilnym?
 • Łukasz Błaszczak
Problematyka anonimu w procesie cywilnym wywołuje wiele kontrowersji nie tylko na płaszczyźnie teoretycznej, ale i praktycznej. Rodzi się bowiem pytanie, czy w świetle obowiązującej regulacji Kodeksu postępowania cywilnego anonim może zostać zakwalifikowany jako dowód z dokumentu, czy też należałoby odmówić mu takiego statusu i zakwestionować jakąkolwiek wartość dowodową anonimu. Innym zagadnieniem, które pojawia się na tle przedmiotowych rozważań, jest ustalenie, czy zawnioskowanie dowodu z anonimu nie pozostaje w sprzeczności z klauzulą dobrych obyczajów (art. 3 k.p.c.) i czy przypadkiem nie wyczerpuje znamion nadużycia prawa procesowego w postępowaniu dowodowym. Opracowanie podejmuje odpowiedź na te pytania oraz rozstrzyga inne wątpliwości, które wiążą się z przedmiotowym zagadnieniem.
Najechanie samochodu ciężarowego na bus znajdujący się na pasie awaryjnym drogi ekspresowej
 • Wojciech Kotowski
Jaka miała być adwokatura PRL-u?
 • Andrzej Tomaszek
Wilhelm Edmund Rappé, Fundacje kościelne i wyznaniowe w Polsce w świetle prawa porównawczego, Lwów 1939–Warszawa 2021
 • Stanisław Zagórski

Zamów wersję papierową

Serdecznie zapraszamy do zamówienia tradycyjnej "papierowej" wersji Palestry przez osoby nie będące adwokatami!

 • Wysyłka każdego numeru wprost do domu
 • Najwyższy poziom artykułów

45,36 pln

netto 42,00 pln

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".