Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Słowo kluczowe "etyka zawodowa"

Data publikacji

Artykuły

10/2019
O etycznych i deontologicznych podstawach obowiązującego adwokatów zakazu łączenia zajęć – uwagi na marginesie uchwały NRA z 21.09.2019 r. zmieniającej § 9 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu
Piotr Kardas Jacek Giezek

Uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej z 21.09.2019 r. znowelizowano § 9 Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu, modyfikując obowiązujący adwokatów zakaz łączenia zajęć. Oceniając pozytywnie dokonaną zmianę, autorzy zwracają uwagę, że zakaz ten nigdy nie miał charakteru absolutnego, a nadawanie mu takiego charakteru także obecnie nie jest uznawane za aksjologicznie uzasadnione. Zmiana normatywna polega natomiast – z jednej strony – na wprowadzeniu dodatkowych kryteriów i ograniczeń związanych z łączeniem zajęć, z drugiej zaś – uelastycznia sztywne ujęcie poprzednio obowiązujące, zwłaszcza w zakresie egzemplifikacji zajęć (nie)kolidujących z wykonywaniem zawodu adwokata, opartych na wątpliwym – z punktu widzenia konstrukcji zawartych w Kodeksie etyki adwokackiej – oportunizmie.

Artykuły

1-2/2014
Kilka uwag o funkcji i znaczeniu etycznych i deontologicznych standardów wykonywania zawodów prawniczych
Piotr Kardas

Rola zasad etycznych w sferze określenia preferowanych sposobów wykonywania czynności procesowych to jedno z istotniejszych zagadnień etyki normatywnej zawodów prawniczych. Znaczenie standardów etycznych analizowane bywa w dwóch perspektywach.

Artykuły

11-12/2012
Przekaz medialny jako wyraz prawa do informacji w toku postępowania karnego
Robert Rynkun-Werner

Od stuleci media, początkowo tylko jako prasa drukowana, aż po nowoczesne formy przekazu, jakimi niewątpliwie stała się dziś telewizja cyfrowa czy Internet, nie tylko współuczestniczą w przekazie informacji, ale bardzo często same tę informację tworzą. Dotyczy to nie tylko spraw publicznych o wymiarze stricte politycznym czy społecznym, lecz również spraw z szeroko rozumianego kręgu wymiaru sprawiedliwości.(...)

Artykuły

7-8/2019
Problem tajemnicy zawodowej adwokata i radcy prawnego a dowód z zeznań świadka w procesie cywilnym
Łukasz Błaszczak

Niniejszy artykuł dotyczy problematyki tajemnicy zawodowej w procesie cywilnym. Na tle procesu cywilnego zagadnienie to jest niezwykle istotne, ponieważ nie istnieją normy prawne, które wprost wskazują na obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej, tak jak ma to miejsce w przypadku samych mediatorów. Mamy tu zatem do czynienia z kolizją pomiędzy unormowaniem wynikającym z kodeksów etyki prawem do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytanie, uregulowanym w ustawie procesowej. W opracowaniu przeanalizowane zostało wiele zagadnień związanych z tym problemem i podjęta została próba rozwiania niektórych wątpliwości związanych z zagadnieniem tajemnicy zawodowej.

Artykuły

7-8/2019
O granicach tajemnicy adwokackiej w prawie prywatnym
Maciej Gutowski

W niniejszym artykule autor przeprowadził analizę instytucji prawnej tajemnicy adwokackiej w ramach świadczonej przez adwokata pomocy prawnej – zarówno z perspektywy istoty, treści, jak i granic tajemnicy adwokackiej w ujęciu praktycznym, tzn. dającym odpowiedź na pytanie, co jest przedmiotem tajemnicy adwokata, czyli w istocie o to, co powinno na zawsze pozostać ukryte w umyśle adwokata, a co i w jaki sposób podlega ujawnieniu jako niemieszczące się w granicach tajemnicy.

Artykuły

1-2/2021
Prawno-etyczne aspekty wykonywania zawodu adwokata w III Rzeszy
Piotr Sobański Błażej Kmieciak

Artykuł koncentruje się na prawnych i etycznych aspektach praktyki adwokackiej w III Rzeszy. W artykule przedstawiono wartość norm etycznych stanowiących integralny element wykonywana zawodów prawniczych. Przedstawione zostały uniwersalne zasady odnoszące się do standardów podejmowania działań adwokackich. Mowa tutaj zwłaszcza o poszanowaniu godności drugiej osoby. Jednocześnie w tekście zostały przedstawione całkowicie przeciwne postawy oparte na: egoizmie, szowinizmie oraz braku szacunku dla człowieka. Zaproponowane rozważania pozwalają na skonstruowanie kluczowych wniosków. Nazistowska etyka była sprzecznością, ponieważ była w swej istocie „nieetyką”. Etyka zawodowa adwokatów była sumą przyjętych zasad narodowego socjalizmu. Dlatego była to „nieetyka” zawodowa. Narodowo-socjalistyczni prawnicy byli oportunistami, konformistami, żądnymi kariery i zysków. Lojalność wobec państwa i oddanie Hitlerowi i nazizmowi były gwarancją sukcesu.

Forum adwokackie

9/2021
Tajemnica zawodowa we włoskim kodeksie etyki adwokackiej
Filip Jegliński

Artykuł dotyczy sposobu uregulowania tajemnicy adwokackiej we włoskim kodeksie etyki adwokackiej. Przedstawieniu regulacji tego kodeksu towarzyszą odniesienia i porównania do polskich norm etycznych dotyczących obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez adwokatów. W celu zapewnienia spójności wywodu pojawiają się równie niezbędne odniesienia do regulacji ustawowych we Włoszech i w Polsce. Omówiony zostaje zakres obowiązku, okoliczności i tryb zwolnienia z obowiązku oraz kwestia tajemnicy śledztwa adwokackiego, instytucji charakterystycznej dla włoskiego postępowania karnego. Główny wywód uzupełniany jest wybranymi przykładami z orzecznictwa dyscyplinarnego włoskiej Narodowej Rady Adwokackiej.

1

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".