Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Palestra
1-2/2023

Przez oddziały zbrojne powstania styczniowego przewinęło się 100.000 ludzi, z których 20.000 oddało życie w walce i na szubienicach. Żadna z ówczesnych formacji militarnych nie miała jednolitego umundurowania. Charakterystyczne, improwizowane elementy ubiorów uczestników zrywu stanowiły czwórgraniaste czapki ze srebrnym orłem i przypięte do stroju kokardy biało-czerwone. Naczelnik państwa wydał 21.01.1919 r. rozkaz specjalny o nadaniu weteranom lat 1863–1864 statusu żołnierzy Wojska Polskiego. Każdemu z żyjących bojowników (w tamtej dacie naliczono ich 3.644) przyznano państwową pensję; każdy z nich otrzymał również specjalne, pełne umundurowanie w kolorze fioletowym, z rogatywką. Napotkanemu wiarusowi inny żołnierz, niezależnie od posiadanego stopnia, miał obowiązek pierwszy zasalutować. W 75. rocznicę irredenty obchodzoną w 1938 r. pozostawało przy życiu jeszcze 52 jej uczestników. Jeśli uświadomić sobie, że najstarsi weterani styczniowego zrywu dożyli połowy lat 40. XX w., to staje się jasne, że wielu członków podziemnej polskiej armii, którym przyszło od 1939 r. toczyć walkę z dwoma najeźdźcami, niewątpliwie zetknęło się wcześniej z kombatantami drugiej połowy XIX w.

Po 75 latach od wybuchu powstania warszawskiego, w którym walczyło ogółem 50.000 żołnierzy, a za cały uniform służyła im nieraz biało-czerwona opaska, liczba pozostających przy życiu uczestników wynosiła około 1.000. Nie zapewniono im urzędowo stałego wsparcia, z wyjątkiem corocznej od 2018 r. nagrody w kwocie kilku tysięcy zł fundowanej przez miasto stołeczne Warszawa, a także przyznania przez władze miejskie uprawnień do darmowego pobytu w domach spokojnej starości oraz do korzystania poza kolejnością z opieki zdrowotnej. W tym samym czasie 82% Polaków deklarowało czczenie rocznic 1.08.1944 r.

foto na okładce: Weterani powstania styczniowego na dachu Pałacu Prasy. Siedzi Wiktor Malewski, stoją od lewej: Antoni
Suss, Mamert Wandali, Walenty Milczarski, Kraków 1939, autor zdjęcia nieznany, Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Pełny spis treści

Państwo
 • Ewa Stawicka
Surveillance capitalism – rozważania prawnoteoretyczne
 • Tomasz A. Zienowicz
Artykuł obejmuje problematykę związana z obrotem danymi osobowymi, ich ochroną, zabezpieczeniem przed niepożądanym przejęciem oraz wskazuje na rozwiązania amerykańskie w zakresie praw i obowiązków uczestników rynku danych osobowych.
Obawa matactwa procesowego jako przesłanka stosowania tymczasowego aresztowania
 • Marek Skwarcow
W artykule autor poddał analizie tematykę obawy matactwa procesowego określoną w przepisie art. 258 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego stanowiącą przesłankę stosowania tymczasowego aresztowania. Ma ona miejsce, gdy istnieje uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w sposób bezprawny utrudniał postępowanie karne. Obawa matactwa procesowego musi być realna, konkretna i uzasadniona faktami, nie może być natomiast ogólna i pozostająca w sferze domniemań, wynikających jedynie z faktu, że oskarżony nie przyznał się do winy, przez co podejmować będzie działania utrudniające prawidłowy przebieg postępowania.
Przymus adwokacki we Francji na tle prawa do sprawiedliwego procesu w świetle art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
 • Magdalena Matusiak-Frącczak
Państwa-strony Europejskiej Konwencji Praw Człowieka są zobowiązane zapewnić, aby prawa w niej przewidziane były efektywnie chronione. Z tego powodu ograniczenia praw podstawowych nie mogą naruszać ich istoty. Powyższe dotyczy również prawa do sprawiedliwego procesu z art. 6 ust. 1 EKPC. Przedmiotem niniejszego artykułu będzie zbadanie, czy przymus adwokacki we francuskiej procedurze cywilnej stanowi dopuszczalne ograniczenie prawa do sądu i czy spełnia wymogi nakreślone przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Zaskarżalność postanowienia sądu drugiej instancji o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 2019 r.
 • Józef Forystek
W artykule autor krytycznie ocenia orzecznictwo wykluczające istnienie zażalenia na postanowienia sądu drugiej instancji kończące formalnie postępowanie w sprawie, w tym o odrzuceniu skargi o wznowienie. W sytuacji kolizji postulatu stabilności prawomocnych orzeczeń z zasadą praworządności ta pierwsza powinna ustąpić drugiej. Zdaniem autora procedura, która z jednej strony przewiduje kontrolę mniej istotnych (ubocznych) orzeczeń formalnych sądu drugiej instancji, a z drugiej strony nie dopuszcza podobnej w zakresie ważniejszych postanowień, bo kończących postępowanie w sprawie, przeczy racjonalności i spójności całego systemu prawnego. Autor opowiada się za dopuszczalnością per analogiam zażalenia dewolutywnego (do Sądu Najwyższego) na postanowienie sądu drugiej instancji o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania w sprawach tzw. kasacyjnych, a w pozostałych do innego składu sądu drugiej instancji. De lege ferenda postuluje przywrócenie uchylonego art. 3941 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego w niezmienionym brzmieniu, względnie modyfikację art. 3942 § 11 k.p.c., inaczej niż przyjęto to w uchwalonej 26.01.2023 r. przez Sejm nowelizacji porządkującej przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (tzw. Lex Kaczyński) przewidującej w tym przypadku jedynie zażalenie poziome.
Wykładnia weksla i deklaracji wekslowej
 • Michał Bieniak
Weksel oraz tzw. deklaracja wekslowa (porozumienie wekslowe) są instytucjami kluczowymi we współczesnym obrocie wekslowym, w którym większość wystawianych weksli jest wekslami niezupełnymi (in blanco). Wykładni obu tych rodzajów oświadczeń woli poświęcone było wiele orzeczeń sądów wyższego rzędu, jednak często zawierają one uproszczenia i nie rozwiewają wszystkich istniejących wątpliwości. Konieczne jest więc usystematyzowanie tej wiedzy, które musi prowadzić do dwojakiego wniosku. W odniesieniu do deklaracji wekslowej znajduje w pełni zastosowanie kombinowana metoda wykładni oświadczeń woli oparta na brzmieniu art. 65 § 2 Kodeksu cywilnego. W odniesieniu natomiast do treści weksla wykładni należy dokonywać – zasadniczo – w oparciu o obiektywną metodę wykładni. Zasada ta jednak dopuszcza pewne wyjątki.
Tworzenie, funkcjonowanie, zakończenie działania grupy spółek
 • Wojciech Gonet
Ustawa z 9.02.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła regulację grupy spółek wraz z wieloma specyficznymi rozwiązaniami dla konglomeratu spółek. Współdziałanie spółek kapitałowych i osobowych, powiązanych ze sobą więziami kapitałowymi lub osobowymi, występowało w czasie obowiązywania Kodeksu handlowego do 31.12.2000 r. oraz po wejściu w życie Kodeksu spółek handlowych, tj. od 1.01.2001 r. Funkcjonowanie spółek powiązanych kapitałowo lub osobowo, tj. przez tego samego lub tych samych wspólników, może prowadzić do pogorszenia sytuacji ekonomicznej, finansowej jednej ze spółek. Do zmiany w Kodeksie spółek handlowych obowiązującej od 13.10.2022 r. brak było regulacji określającej np. wydawanie poleceń przez spółkę dominującą spółkom zależnym. Rozwiązania w tym zakresie wprowadziła nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z 9.02.2022 r.
Zarys zagadnień i wyzwań prawnych związanych z zastosowaniem technologii niewymienialnych tokenów w obszarze prawa własności intelektualnej
 • Anna Bober-Kotarbińska
W niniejszym artykule przybliżone zostaną informacje o nowym narzędziu z zakresu prawa nowych technologii, tj. o niewymienialnych tokenach (ang. non-fungible token, dalej NFT). NFT są narzędziami tworzącymi zapisy określające właściwości niewymienialnych zasobów, dlatego mogą być wykorzystywane jako certyfikaty autentyczności dla treści cyfrowych nabytych przez użytkowników platform internetowych. Zdaniem autorki NFT mogą posłużyć jako nowe narzędzie wspierające twórczość cyfrową. Jednocześnie, wobec braku uniwersalnych uregulowań, autorka wskazuje również potrzebę wprowadzenia obowiązkowych regulacji prawnych reglamentujących możliwość tworzenia NFT. Dla wykazania tej potrzeby w niniejszym artykule również omówiony został związek między NFT a prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej, potencjalne problemy i rozwiązania dla stosowania NFT oraz wykazanie sposobu, w jaki NFT stają się kanałami komercjalizacji własności intelektualnej.Artykuł stanowi rozwinięcie referatu wygłoszonego przez autorkę 26.04.2022 r. podczas Konferencji Prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Gdańskim.
W sprawie uwag krytycznych dotyczących regulacji § 36 Zbioru zasad etyki adwokackiej – polemika
 • Andrzej Malicki
Artykuł stanowi polemikę z poglądami wyrażonymi przez adwokata Mateusza Kisiela w publikacji Uwagi krytyczne dotyczące regulacji § 36 Zbioru zasad etyki adwokackiej opublikowanego na łamach „ Palestry”. Autor niniejszej polemiki w pierwszej kolejności odnosi się do problematyki ograniczenia praw kwalifikowanych prawników biorących udział w spółkach wraz z adwokatami, a także pewnego rodzaju nieporozumień, czy też później sporów, które mogą stać się przedmiotem orzekania sądów polubownych. Omówiona została także problematyka obowiązku denuncjacji, który ma ciążyć na adwokatach, tak z punktu widzenia prawnego, jak i etycznego.
Europejski Trybunał Praw Człowieka – przegląd orzecznictwa (październik–grudzień 2022 r.) wraz z obszernym omówieniem wyroku Juszczyszyn v. Polska – wyrok z 5.10.2022 r., Izba (Sekcja I), skarga nr 35599/20
 • Marek Antoni Nowicki
Prezentowany przegląd orzecznictwa stanowi omówienie najistotniejszych poglądów wyrażonych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyrokach wydanych w okresie październik–grudzień 2022 r., dotyczących: prawa do życia, zakazu tortur, prawa do rzetelnego procesu sądowego, wolności od samooskarżenia, wolności myśli, sumienia i wyznania, wolności wypowiedzi, ochrony własności, prawa do wolnych wyborów, zakazu dyskryminacji. Przegląd ten uzupełnia obszerne streszczenie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Sekcja I) w sprawie Juszczyszyn przeciwko Polsce, dotyczącego środków dyscyplinarnych wobec tego sędziego.
Gwarancje dyplomatyczne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
 • Tomasz Tadla
Publikacja omawia zjawisko obserwowane w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, polegające na zobowiązywaniu państw-stron Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności do pozyskiwania gwarancji dyplomatycznych dla osób deportowanych do krajów niebędących jej stronami. Autor przedstawia aktualny stan przedmiotowego orzecznictwa, zastanawia się nad skutecznością udzielanych zapewnień i ich formułą prawną. Wątpliwości autora budzi okoliczność, że realizacja przedmiotowych gwarancji wiąże się ze zgodą na naruszenie zasady trójpodziału władz w państwach przejmujących jurysdykcję (egzekutywa zobowiązana zostaje do wpłynięcia na rozstrzygnięcia wydawane przez sądy). Pomimo niektórych zastrzeżeń autor z aprobatą odnosi się do samej koncepcji „gwarancji dyplomatycznych”, formułując pojęcie „immunitetu konwencyjnego” oraz wysuwając postulaty de lege ferenda, których realizacja mogłaby nastąpić w formie protokołu dodatkowego do Konwencji.
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych
 • Jerzy Pisuliński
 • Julita Zawadzka
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych składa się z dwóch części. W części pierwszej zostały omówione dwie najnowsze uchwały Sądu Najwyższego dotyczące: odpowiedzialności współwłaścicieli wyodrębnionego lokalu (byłych małżonków) za zapłatę zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną i dopuszczalności dochodzenia przez wierzyciela (przedsiębiorcę) odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego wynikającego z transakcji handlowej w razie ogłoszenia upadłości dłużnika. W drugiej części zostały zamieszczone pogłębione komentarze do dwóch orzeczeń Sądu Najwyższego. W pierwszym wyroku Sąd Najwyższy rozważał sprawę przesłanek, których spełnienie umożliwia przypisanie poszkodowanemu przyczynienia się do powstania szkody. W drugiej uchwale Sąd Najwyższy odpowiedział na pytanie o kolejność zaspokojenia wierzytelności w toku egzekucji prowadzonej z nieruchomości przez wierzyciela pauliańskiego i wierzyciela, na którego rzecz została ustanowiona hipoteka przez właściciela nieruchomości (osobę trzecią w postępowaniu ze skargi pauliańskiej).
Możliwość wykorzystania w procesie dowodu uzyskanego za pomocą tortur przez podmioty prywatne w kontekście konwencyjnej zasady wolności od złego traktowania oraz prawa do rzetelnego procesu – glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 5.11.2020 r., skarga nr 31454/10, w sprawie Ćwik przeciwko Polsce
 • Maciej Babula
Glosowany wyrok dotyczył problematyki wykorzystania w procesie karnym dowodu uzyskanego z zastosowaniem tortur przy zastrzeżeniu, że sprawcami złego traktowania były podmioty prywatne. Trybunał uznał, że wolność od tortur, potwierdzona w treści art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, chroni jednostkę od złego traktowania zarówno w sytuacji dopuszczenia się go przez organy władzy publicznej, jak i podmioty prywatne. W opinii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka niedopuszczalne jest wykorzystanie w procesie dowodu uzyskanego przez podmioty prywatne z wykorzystaniem złego traktowania.
Cóż jest niezwykłego w życiu arbitra?
 • Piotr Nowaczyk
Są ludzie, którzy całe życie zawodowe poświęcili arbitrażowi. Niektórzy zrobili karierę. Jest jeszcze więcej tych, którzy pragną ją zrobić. Rzesze młodych ludzi garną się do arbitrażu. Jest coraz więcej prac magisterskich, dysertacji doktorskich i artykułów o arbitrażu pisanych przez bardzo młodych ludzi. Co takiego pcha ich do arbitrażu? Skąd ta motywacja?
O należytą naprawę treści art. 191 § 1 Kodeksu karnego
 • Jacek Kędzierski
Źle sformułowany przepis artykułu 191 § 1 Kodeksu karnego o przemocy nie obejmuje przemocy pośredniej i tym samym pozbawił prawnokarnej ochrony najemców lokali mieszkalnych przed działaniami kamieniczników, usiłujących przemocą, najczęściej przemocą pośrednią, skierowaną ku przedmiotom lub ku dostępowi do mediów (np. wody, prądu, gazu, ogrzewania i kanalizacji) uniemożliwić korzystanie z mieszkania. Czy kolejna nowelizacja Kodeksu karnego jest krokiem w dobrym kierunku? Czy przemoc pośrednia w polskim Kodeksie karnym ponownie stanie się przestępstwem?
Zasięg korporacyjnego upoważnienia aplikanta do zastępstwa
 • Patricia Różańska-Ungur
Upoważnienie aplikanta do zastępstwa funkcjonuje od dawna. Jako że ma charakter tylko albo aż upoważnienia korporacyjnego, stąd też na tym tle jest ono różnie postrzegane. Do tego dochodzą dylematy w zakresie pełnienia przez profesjonalnego pełnomocnika funkcji kuratora, a także kwestia udzielenia upoważnienia do zastępstwa dla aplikanta czy nawet substytucji procesowej dla innego profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata lub radcy prawnego. Wielość wątków z uwagi na szerokie spektrum aktywności aplikanta, co wiązać należy z odbywaną przez niego aplikacją adwokacką albo radcowską, pociąga za sobą konieczność umiejscowienia go w szeroko rozumianym wymiarze sprawiedliwości jako osoby quasi-funkcyjnej. W literaturze przedmiotu oraz judykaturze w tym zakresie nie ma zgody co do wszystkich kwestii z tym związanych, tzn. układów procesowych, w jakich mógłby on zastąpić swego profesjonalnego mocodawcę. Regulacja prawna powinna w tej kwestii być jednoznaczna i nie zostawiać pola na indywidualną wykładnię sądową. Wszystko zatem, co dla „liniowego” adwokata lub radcy prawnego, jak również aplikanta, stanowi nie lada problem i dylemat procesowy w zakresie m.in. powyższych kwestii, dla osób niewykonujących tego zawodu może być jedynie zagadnieniem wtórnym wymagającym rozstrzygnięcia jednoznacznego, tj. normatywnego, poczynionego nie w drodze wykładni sądowej i poglądów doktryny, ale powszechnie obowiązującej normy prawnej.
Zmiana toru ruchu przyczyną skutkowego zdarzenia drogowego
 • Wojciech Kotowski

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".