Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Słowo kluczowe "zakaz dowodowy"

Data publikacji

Artykuły

9/2023
Skutki procesowe braku niezwłocznego postawienia zarzutów
Adam Bułat Jarosław Wyrębski

Przedmiotem niniejszego artykułu są rozważania, jakie są skutki procesowe nieprzedstawienia zarzutów przez organy procesowe realizujące funkcję ścigania pomimo zaistnienia ustawowych powodów do inauguracji kolejnego etapu postępowania związanego z jego nakierowaniem przeciwko określonej osobie. W szczególności analiza będzie koncentrowała się na skutkach wynikających zarówno z uniemożliwienia podejrzanemu, jako stronie postępowania, możliwości działania w procesie i korzystania z przysługujących mu uprawnień, jak również na konsekwencjach związanych z prowadzeniem przez organy procesowe postępowania dowodowego w nieodpowiedniej fazie postępowania przygotowawczego – właśnie z uwagi na nieuzasadnione dalsze toczenie postępowania in rem wynikające z braku podjęcia stosownej decyzji procesowej przez uprawniony organ ścigania.

Artykuły

5/2016
O przepisie art. 168a k.p.k. jako przyzwoleniu na korzystanie w ramach procesu karnego z dowodów zdobytych w sposób nielegalny
Aleksandra Rychlewska

Z dniem 1 lutego 2015 r. do Kodeku postępowania karnego wprowadzony został nowy art. 168a, formułujący prawne podstawy wykluczenia z postępowania karnego dowodu pozyskanego w drodze przestępstwa. Niemniej, na podstawie ustawy zmieniającej z dnia 11 marca 2016 r. regulacja ta została przeredagowana w taki sposób, iż dopuszczalność przeprowadzenia dowodu pozyskanego na skutek naruszenia prawa staje się zasadą postępowania karnego. W ujęciu aksjologicznym taka zmiana może być postrzegana jako zgoda prawodawcy na posługiwanie się dowodami zdobytymi w nielegalny sposób.

Artykuły

1-2/2017
Dopuszczalność dowodów uzyskanych z naruszeniem przepisów postępowania w kontekście art. 168a k.p.k.
Sebastian Brzozowski

Przedmiotem artykułu są kwestie dotyczące dopuszczalności dowodów uzyskanych z naruszeniem przepisów postępowania w kontekście art. 168a kodeksu postępowania karnego. Przepis art. 168a k.p.k. w brzmieniu obowiązującym od 15 kwietnia 2016 r. wprowadza jako zasadę dopuszczalność wykorzystania w toku procesu karnego dowodu uzyskanego z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego z art. 1 § 1 k.p.k. W odniesieniu do zakazów dowodowych nie można traktować art. 168a k.p.k. jako podstawy dopuszczalności w procesie dowodów pozyskanych wbrew tym zakazom. Naruszenie przepisów postępowania jest jedną z przesłanek wpływających na ocenę dopuszczalności dowodu w postępowaniu karnym.

Artykuły

1-2/2017
W kwestii interpretacji znowelizowanego przepisu art. 168a k.p.k.
Dagmara Gruszecka

Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu karnym dowodów uzyskanych z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego, w odniesieniu do nowego brzmienia art. 168a k.p.k., wprowadzonego nowelizacją z 2016 r. Autor zwraca uwagę na kontrowersje wspomnianej regulacji, m.in. brak precyzji językowej i możliwe kolizje ze standardami konstytucyjnymi. Ponadto tekst zawiera refleksję nad normatywną treścią niedopuszczalności przewidzianej w art. 168a k.p.k. oraz kilka uwag porównawczych na temat niemieckiego prawa dowodowego.

Artykuły

1-2/2016
Dowód z podsłuchu procesowego a ochrona tajemnicy obrończej
Joanna Machlańska

Biorąc pod uwagę charakter prawa do obrony, podstawową ideę rzetelnego i sprawiedliwego procesu karnego, konieczne jest zapewnienie możliwie najszerszych gwarancji ochrony tajemnicy obrończej. W tym kontekście zaskakujące jest to, że pomimo wielu głosów, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego postanowiła nie przedstawiać żadnych przepisów, które bez żadnych wątpliwości uniemożliwiałyby dowodzenie treści komunikatów wymienianych między klientem a jego obrońcą podczas postępowania karnego. Nie wprowadzono również zakazu monitorowania i rejestrowania poufnych rozmów przy użyciu jakichkolwiek środków wymiany informacji między pełnomocnikiem a jego klientem, a także kolejności natychmiastowego i protokolarnego niszczenia jakichkolwiek materiałów pochodzących z takich rozmów. Dlatego w tym artykule pokazano propozycję wprowadzenia niezbędnych zmian do Kodeksu postępowania karnego.

1

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".