Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Palestra
1-2/2022

Na okładce:

Czas noworoczny skłania do podejmowania postanowień, a niektóre decyzje sam za nas podejmuje. Intensywniejsze posługiwanie się przez prawników w pracy zawodowej nowoczesnymi technologiami należy do takich właśnie imperatywów, kategorycznie nam narzucanych przez wchodzące stopniowo w życie regulacje prawne, globalny postęp techniczny, a także bezprecedensowe warunki wytworzone pandemią koronawirusa. Zanim zaczniemy nowinki postrzegać jako ułatwienie, przyjdzie się z nimi dogłębnie zapoznać. Samorząd adwokacki wychodzi tej konieczności naprzeciw. Nabycie niezbędnych umiejętności, uzyskanie oprogramowania koniecznego do wirtualnej komunikacji z sądami i urzędami oraz do archiwizacji i ochrony danych prowadzonych spraw – przekroczyłoby możliwości finansowe i organizacyjne większości kancelarii. Wkład każdego z nas – płatnika składek – pozwoli w wygodny i jednolity sposób oswoić się z nową wiedzą, jak również usprawnić funkcjonowanie biura i dostosować je do wymogów nowoczesnego ustawodawstwa.

Jednorodne konta pocztowe; porządkowanie pism, orzeczeń i innych dokumentów gromadzonych w toku postępowań; przejrzystość dostępu do informacji o terminach, których należy dotrzymać i czynnościach, które trzeba wykonać – oto przykłady stosowania w praktyce pojęcia zwanego LegalTech. Umiejętność wyszukiwania i zapisywania na własny użytek informacji, nie tylko za pośrednictwem płatnych fachowych programów, ale również ogólnodostępnych stron internetowych – to zrąb LegalResearch. Wreszcie – konkretna wiedza na temat cyberbezpieczeństwa. Te trzy grupy zagadnień postaramy się sukcesywnie przybliżać Czytelnikom poprzez łamy i portal „Palestry”.

Przygotowanie okładki do druku: A.P. GRAF

Pobierz wersję PDF

Pełny spis treści

Prawo myśli
 • Ewa Stawicka
Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze
 • Urszula Promińska
Wprowadzenie do prawa znaków towarowych złej wiary zgłaszającego znak towarowy do rejestracji, jako bezwzględną przeszkodę nabycia prawa ochronnego i przyczynę jego ustania przez unieważnienie, stawia wiele pytań. Do istotnych należą m.in. kwestia rozumienia złej wiary zgłaszającego, jak również relacja, w jakiej pozostaje zła wiara zgłaszającego do formalnego systemu nabywania prawa ochronnego na znak towarowy, opartego na pierwszeństwie zgłoszenia. Należy także dodać, że zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze jako samodzielna przeszkoda rejestracji i przyczyna unieważnienia występuje zarówno w przepisach prawa wspólnotowego, jak i w ustawach wszystkich państw unijnych. Tym samym wyjaśnienie pojęcia złej wiary zgłaszającego znak towarowy jawi się jako problem o ogólnym i zasadniczym znaczeniu. Powszechnie we wszystkich porządkach prawnych przyjęło się, że ustalenie kryteriów dobrej/złej wiary nie należy do ustawodawcy. Wymagają one rozstrzygnięcia w drodze wykładni dokonywanej w doktrynie i orzecznictwie. W przypadku złej wiary zgłaszającego znak towarowy szczególna rola przypada Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Rozważania poniższe nie pretendują do wyczerpującego wyjaśnienia przedmiotowej problematyki. Celem jest raczej jej uporządkowanie i przedstawienie własnego poglądu w sprawie rozumienia złej wiary zgłaszającego znak towarowy do rejestracji oraz funkcji, jaką pełni jako przeszkoda w ramach reżimu nabywania praw do znaków towarowych.
Obowiązkowe zastępstwo procesowe w sprawach własności intelektualnej – uwagi na tle art. 872 Kodeksu postępowania cywilnego
 • Agnieszka Gołaszewska
Artykuł 872 Kodeksu postępowania cywilnego został wprowadzony do obowiązującej ustawy procesowej na podstawie ustawy z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw . Powołany przepis wprowadził w sprawach własności intelektualnej obowiązek zastępstwa procesowego strony przez zawodowego pełnomocnika – adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego. Tym samym wskazana regulacja przewiduje trzeci w systemie polskiego prawa procesowego obowiązek zastępstwa procesowego stron tego postępowania przez zawodowego pełnomocnika. Celem publikacji jest kompleksowe omówienie norm prawnych wynikających z powołanego przepisu – począwszy od ratio legis rozwiązania, poprzez zakres przedmiotowy obowiązku zastępstwa procesowego, sposób realizacji owego obowiązku w postępowaniu cywilnym – po postulaty de lege ferenda płynące z doświadczeń funkcjonowania art. 872 k.p.c. w praktyce sądowej.
Polubowne rozwiązywanie sporów w Urzędzie Patentowym RP
 • Magdalena Ławreszuk
Ochrona przedmiotów własności przemysłowej, stanowiąca jedną z najmłodszych gałęzi prawa, idzie z duchem czasu i podąża za trendami również w zakresie rozwiązań prawnych, takich jak adaptowanie procedur polubownego rozwiązywania sporów. Sama tradycja mediacji i negocjacji sięga bardzo dawnych czasów, jednak ich zastosowanie w sporach z zakresu własności intelektualnej dopiero dziś spotyka się z większym zainteresowaniem. Dlatego też nowelizacje przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej i Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadziły alternatywę dla dotychczasowych procedur administracyjno-prawnych w postaci polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji. Rozwiązania te, oprócz oczywistych zalet wynikających z ADR dla stron postępowania, postawiły także przed Urzędem Patentowym RP nowe zadania w zakresie administrowania postępowaniem, jak i stosowania nowych regulacji prawnych w ramach działalności wykraczającej poza obszar jego dotychczasowych kompetencji. Aktualnie Urząd Patentowy RP oferuje dwie sformalizowane ścieżki polubownego rozwiązywania sporów, które przebiegają wedle zupełnie odmiennych zasad i reżimów prawnych, ale łączą je wspólne wszystkim ADR-om standardy. Działającymi aktualnie trybami postępowań polubownych w Urzędzie są po pierwsze mediacja WIPO, po drugie mediacja administracyjna oparta na przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego.
Niekonwencjonalne znaki towarowe w praktyce Urzędu Patentowego RP i Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
 • Blanka Bułacz-Kmieciak
Na przestrzeni lat rozwój gospodarczy oraz wzrost świadomości konsumentów spowodowały, że tradycyjne metody marketingowe wykorzystywane na rynku przestały być skuteczne. Przedsiębiorcy tworzą nowe systemy identyfikacji wizualnej, aby dotrzeć do szerszej grupy odbiorców, co znacząco wpływa nie tylko na sposób przedstawienia znaków towarowych, ale również na ich postrzeganie przez konsumentów. Rozwój ten spowodował konieczność modernizacji systemów prawnych i dostosowania ich do wymagań rynku. W konsekwencji wprowadzone zmiany pozwoliły również na rejestrację oznaczeń, które do tego momentu ze względu na ograniczenia technologiczne nie mogły zostać zarejestrowane.
Usunięcie znaku towarowego a treść prawa ochronnego na znak towarowy
 • Julia Chlebny
Celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy usuwanie znaku towarowego objęte jest prawem ochronnym na znak towarowy. W tym celu przede wszystkim należy rozważyć, czy w pojęciu używania znaku towarowego mieści się jego usuwanie, ewentualnie czy ustawodawca przewidział skuteczną ochronę tylko przed używaniem cudzego znaku, czy może również przed innymi działaniami wprost nieprzewidzianymi w ustawie, a mającymi wpływ na związek oznaczenia z towarem. Pomimo że usunięcie cudzego znaku towarowego i ewentualnie oznakowanie towaru własnym znakiem może prowadzić do zaburzenia przejrzystości rynkowej, a konieczność ochrony interesów podmiotu uprawnionego do usuniętego znaku towarowego jest w wielu przypadkach niewątpliwa, trudno na tle obecnie obowiązującej ustawy Prawo własności przemysłowej obejmować treścią prawa wyłącznego usuwanie znaku. Ochrony godnych ochrony interesów uprawnionego do znaku towarowego należy poszukiwać przede wszystkim na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Jak bezpiecznie „zarejestrować” nazwę domeny internetowej „.pl”
 • Ireneusz Matusiak
W dobie społeczeństwa informacyjnego nazwa domeny internetowej jest niezbędnym narzędziem do rozwoju biznesu i generowania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zarejestrowania i korzystania z nazwy domeny „.pl” w sposób nienaruszający praw innych podmiotów. Przeprowadzenie czynności wymienionych w artykule stanowi gwarancję bezpiecznego korzystania z domeny internetowej.
Prawne i faktyczne skutki nowelizacji przepisu art. 305 ustawy – Prawo własności przemysłowej
 • Dariusz Kuberski
Artykuł dotyczy analizy skutków normatywnych nowelizacji przepisu art. 305 ustawy – Prawo własności przemysłowej. Wskazuje na zakres ochrony karnoprawnej znaku towarowego Unii Europejskiej i znaku towarowego rejestrowanego w trybie międzynarodowym w prawie polskim. Autor omawia odpowiedzialność karną z tytułu posługiwania się znakiem towarowym podrobionym oraz oryginalnym znakiem towarowym bezprawnie użytym, wskazuje na wątpliwości interpretacyjne wynikające z nowelizacji treści art. 305 ustawy – Prawo własności przemysłowej.
Aspekty intertemporalne kary łącznej ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji Kodeksu karnego z 19.06.2020 r.
 • Jan Kluza
Artykuł porusza kwestię związaną z dokonaną z dniem 24.06.2020 r. nowelizacją Kodeksu karnego z 19.06.2020 r. w zakresie zasad orzekania kary łącznej. Mimo krótkiego okresu od wejścia tych przepisów w życie spotkać już można pierwsze orzeczenia podnoszące wątpliwości związane z interpretacją przepisów przejściowych zawartych w ustawie z 19.06.2020 r. Ze względu zaś na kierunek zmian dokonanych tą ustawą kwestia ta ma zasadnicze znaczenie. W tym zakresie należy wskazać, że art. 81 ustawy z 19.06.2020 r. zawierający przepisy przejściowe nie ma charakteru bezwzględnego i w zakresie w nim nieuregulowanym znajdują zastosowanie ogólne reguły przepisów przejściowych, co szczegółowo zostanie przedstawione w artykule.
O procesie sądowym w starożytnych Atenach V i IV w. p.n.e. na podstawie wybranych mów Demostenesa, Ajschinesa, Hyperejdesa i Isajosa
 • Jerzy Skorupka
W artykule poddano analizie procedury sądowe rozstrzygania sporów w starożytnych Atenach okresu klasycznego, tj. w V–IV w. p.n.e., na podstawie mów sądowych napisanych przez Demostenesa, Ajschinesa, Hyperejdesa i Isajosa. Wyróżniono procedury prywatne (dike) i publiczne (graphai, eisangelia, euthyna, apophasis), wskazując różnice pomiędzy nimi, konsekwencje zastosowania procedury publicznej oraz skutki takiego wyboru dla oskarżonego. Analizie poddano także cechy procedur sądowych, wyróżniając społeczny i niezawodowy charakter wymiaru sprawiedliwości, wielość organów uprawnionych do przyjęcia skargi i rozpoznania sprawy, skargowość, publiczność i jawność rozprawy, kontradyktoryjność postępowania i równość stron, brak instytucji prokuratora i oskarżyciela publicznego oraz obrońcy, a także współcześnie rozumianego postępowania przygotowawczego, swobodną ocenę dowodów, osobne rozstrzyganie o winie i karze oskarżonego. W ostatniej części artykułu opisano przebieg procedury prywatnej i publicznej.
Odpowiedzialność karna rzeczywistego sprawcy za składanie fałszywych zeznań – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 10.12.2020 r. (I KK 58/19)
 • Piotr Karlik
 • Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska
W niniejszej glosie autorzy koncentrują cię na konsekwencjach i znaczeniu postanowienia Sądu Najwyższego z 10.12.2020 r. (I KK 58/19) dla działalności organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Prezentują również wybrane stanowiska Sądu Najwyższego w zakresie interpretacji art. 233 § 1a Kodeksu karnego. Przedstawiają argumentację Sądu Najwyższego i poddają ją krytycznej analizie. W dalszej części wskazują na status rzeczywistego sprawcy przesłuchiwanego w charakterze świadka oraz omawiają zagrożenia niezachowania gwarancji prawa do obrony, wynikającego z niewłaściwej wykładni przepisu art. 233 § 1a k.k. W podsumowaniu przedstawiono również proponowany model działania organów w związku z wydanym orzeczeniem.
Europejski Trybunał Praw Człowieka – przegląd orzecznictwa (październik–grudzień 2021 r.)
 • Marek Antoni Nowicki
Prezentowany przegląd orzecznictwa stanowi omówienie najistotniejszych poglądów wyrażonych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyrokach wydanych w okresie październik–grudzień 2021 r. dotyczących zakazu tortur, zakazu pracy przymusowej lub obowiązkowej, prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego, prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, wolności wypowiedzi i zakazu dyskryminacji. Przegląd ten uzupełnia obszerne streszczenie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Sekcja I) w sprawie dwojga sędziów – Moniki Dolińskiej-Ficek i Artura Ozimka przeciwko Polsce dotyczącej poważnych nieprawidłowości w procedurze powoływania sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Trybunał uznał, że Izba ta – która rozpatrywała sprawy skarżących sędziów – nie była „sądem ustanowionym ustawą”.
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych
 • Adriana Tomczyk
 • Maria Wysocka-Orlik
 • Jerzy Pisuliński
 • Piotr Zielonka
Niniejszy przegląd orzecznictwa obejmuje w pierwszej części krótkie omówienie trzech najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego dotyczących ustalenia granic odpowiedzialności uprawnionego do zachowku za zobowiązanie z tytułu zapisu, początku biegu terminu przedawnienia roszczenia o spełnienie świadczenia, które zostało rozłożone na raty, oraz przedawnienia roszczenia o wykup przysługującego właścicielowi gruntu przeciwko osobie, która wzniosła budynek lub inne urządzenie na gruncie. W drugiej części zamieszczone zostały komentarze do trzech orzeczeń Sądu Najwyższego. Pierwszy z nich dotyczy kwestii dopuszczalności dochodzenia w postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie ze składników tego majątku przez jednego z małżonków ponad przysługujący mu udział. Drugie komentowane orzeczenie rozstrzyga kwestię rozliczeń stron umowy kredytu zawierającej niedozwolone postanowienia umowne, gdy po ich usunięciu umowa kredytu nie może zostać utrzymana w mocy. Trzeci komentarz odnosi się do kwestii zgody zgromadzenia wspólników spółki dominującej na udzielenie przez spółkę zależną poręczenia wekslowego na rzecz członka zarządu spółki dominującej.
Ochrona konsumenta a regulacja rynku prawnego w Polsce
 • Agata Koschel-Sturzbecher
W artykule przedstawione zostały różnice pomiędzy adwokatami i radcami prawnymi a osobami świadczącymi usługi prawne, które nie wykonują zawodów regulowanych. Autorka omawia działania podejmowane w celu ochrony konsumentów na rynku usług prawnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem działań podjętych w stosunku do kancelarii odszkodowawczych i „frankowych”. Dokonuje porównania z ochroną konsumentów na rynku usług prawnych w Niemczech, a następnie przedstawia postulaty de lege ferenda.
Czy jest możliwe zastosowanie sankcji w postaci odrzucenia lub zwrotu apelacji wniesionej w warunkach nadużycia prawa procesowego?
 • Łukasz Błaszczak
Artykuł omawia kwestię nadużycia prawa procesowego w wypadku apelacji. Złożenie bezpodstawnej apelacji powoduje wydłużenie czasu trwania i odwlekanie zakończenia postępowania. Obecne ustawodawstwo nie zawiera adekwatnego i skutecznego rozwiązania tego problemu. Autor przedstawia koncepcję mogącą przyczynić się do rozwiązania tej kwestii.
Cursus honorum (kolejność sprawowania urzędów) wymogiem kariery politycznej
 • Maria Zabłocka
Zderzenie dwóch pojazdów na skrzyżowaniu z włączoną sygnalizacją świetlną
 • Wojciech Kotowski
O stanie wojennym – czterdzieści lat później
 • Andrzej Tomaszek
Dowody w postępowaniu cywilnym. System postępowania cywilnego, red. Łukasz Błaszczak, Warszawa 2021, t. 2
 • Stanisław Zagórski
Regulamin konkursu na esej „Historia Adwokatury w Polsce”

Zamów wersję papierową

Serdecznie zapraszamy do zamówienia tradycyjnej "papierowej" wersji Palestry przez osoby nie będące adwokatami!

 • Wysyłka każdego numeru wprost do domu
 • Najwyższy poziom artykułów

86,40 pln

netto 80,00 pln

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".