Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Kategoria "Adwokatura dziś i jutro"

Data publikacji

Palestra: 10/2017

The Role of Bar Leaders in defending the judiciary from attacks by the media and politicians
Piotr Kardas

The end of lawyers? A few years ago, when Richard Susskind first published his renowned book „The end of lawyers? Rethinking the Nature of Legal Services”, no-one – neither the supporters nor the opponents of his theses – could have foreseen the current changes. The aforementioned changes we can observe today indicate the importance of his thought, thus proving - although in a different manner than he himself recalled – its validity and accuracy.

Palestra: 10/2017

Sądy i sędziowie 2017 w ocenie adwokatów – raport z badań*
Robert Rynkun-Werner

Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, że w ostatnich latach sytuacja w wymiarze sprawiedliwości nie jest dobra. Społeczeństwo w większości negatywnie ocenia jego funkcjonowanie. Potwierdzają to badania opinii społecznej przeprowadzane cyklicznie przez CBOS2 . W ostatnich badaniach z lutego 2017 r. ponad 51% badanych obywateli negatywnie oceniło funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce, w tym co ósmy (12%) twierdził, że działa on zdecydowanie źle.

Palestra: 11-12/2015

Projekt Strategii Adwokatury
Maciej Gutowski Piotr Kardas

Realizując powinności nałożone przez Naczelną Radę Adwokacką, czujemy się zaszczyceni, mogąc w imieniu powołanego przez NRA Zespołu ds. Strategii AdwokaturySkład Zespołu: adw. Rafał Dębowski, adw. Anisa Gnacikowska, adw. prof. Jacek Giezek, adw. Jerzy Glanc, adw. Paweł Gieras, adw. Bartosz Grohman, adw. prof. Maciej Gutowski (przewodniczący Zespołu), adw. prof. Piotr Kardas, adw. prof. Piotr Kruszyński, adw. Roman Kusz, adw. Jacek Trela, adw. Dariusz Wojnar, adw. Jerzy Zięba, adw. Andrzej Zwara (opiekun Zespołu). przedstawić Państwu roboczy Projekt Strategii Adwokatury na następne dwadzieścia lat. Projekt ten został opracowany według zdefiniowanych dalekosiężnych celów strategicznych oraz służebnych względem nich metod operacyjnych. Rdzeniem projektu są przyjęte założenia strategiczne, ukształtowane w oparciu o wyniki ankiety, na którą odpowiedziało prawie 9 tysięcy adwokatów i aplikantów, wyrażając swoje poglądy w kluczowych dla Adwokatury sprawach. W toku prac nad projektem mogliśmy liczyć na pomoc wielu z Państwa, za co bardzo serdecznie chcielibyśmy wszystkim podziękować. Pomocnych rąk było tak wiele, że nie sposób przedstawić podziękowań imiennych. Jednak szczególne podziękowania chcielibyśmy złożyć na ręce Pana Mecenasa Czesława Jaworskiego, Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w latach 1995–2001, Redaktora Naczelnego „Palestry”. Pan Prezes wspierał nas na każdym etapie prac nad Strategią, która tworzyła się w znacznej mierze na łamach „Palestry”, zwłaszcza gdy wydawało się, że dalsze losy Projektu są poważnie zagrożone.

Palestra: 1-2/2012

Kontrola sądowa nad postępowaniem dyscyplinarnym wobec adwokatów i aplikantów adwokackich
Radosław Baszuk

Przepisy art. 91a–d ustawy Prawo o adwokaturze w postępowaniu dyscyplinarnym wobec adwokatów i aplikantów adwokackich przewidują kasację do Sądu Najwyższego od orzeczenia wydanego w drugiej instancji przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny. Przyjęte rozwiązanie normatywne jest kwestionowane jako niezapewniające pełnego zakresu kontroli sądowej nad postępowaniem dyscyplinarnym. Argument taki podniesiony został przez autorów Założeń do nowego Prawa o adwokaturze „Nowa Adwokatura”. Rzecznik Praw Obywatelskich we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego z 4 marca 2010 r. wystąpił o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustaw Prawo o adwokaturze, Prawo o notariacie, o radcach prawnych, o prokuraturze – w zakresie, w jakim przepisy te określają podstawy kasacji w postępowaniach dyscyplinarnych. Wniosek ten oczekuje na rozstrzygnięcie w Trybunale. Sprawa nosi sygnaturę K 9/10. Zwraca się także uwagę na konieczność zapewnienia zgodności przepisów ustawy z art. 9 Dyrektywy 98/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 lutego 1998 r., mającej na celu ułatwienie stałego wykonywania zawodu prawnika w państwie członkowskim innym niż państwo uzyskania kwalifikacji zawodowych. Dyrektywa dotyczy wykonywania zawodu prawnika w państwie członkowskim innym niż państwo uzyskania kwalifikacji zawodowych, zatem nie wymaga wprost od polskiego prawodawcy, aby zagwarantował dostęp do sądu w postępowaniu dyscyplinarnym polskim prawnikom. Należy jednak zgodzić się z poglądem, że byłoby paradoksem, gdyby gwarantować dostęp do sądu prawnikom zagranicznym, a jednocześnie pozbawić takiej ochrony prawników, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe w Polsce.

Palestra: 9-10/2011

Wyższe – prawie jak uniwersyteckie?
Jerzy Zięba

Dziesięć lat temu, 27 lipca 2001 r., Sejm przyjął ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych, która m.in. dokonała nowelizacji ustawy Prawo o adwokaturze w zakresie przesłanki wpisu na listę adwokatów, dotyczącej rodzaju studiów prawniczych. W art. 65 pkt 3 wyżej cyt. ustawy magiczne, a zarazem będące marką solidnego prawniczego wykształcenia, słowo uniwersyteckie zostało zastąpione przez słowo: wyższe.

Palestra: 5-6/2011

Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 19 stycznia 2011 r., sygn. Akt V Ua 54/10

Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (...) po rozpoznaniu sprawy z odwołania Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w Białymstoku o zasiłek pogrzebowy na skutek apelacji Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku od wyroku Sądu Rejonowego Sądu Pracy w Białymstoku z dnia 25 października 2010 r. (sygn. akt VI U 366/10) postanowił, iż: I. Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że przyznaje Okręgowej Radzie Adwokackiej w Białymstoku prawo do zasiłku pogrzebowego z tytułu poniesienia kosztów pogrzebu Witolda Andrzeja L. II. Zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Białymstoku na rzecz Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku kwotę 30 (trzydziestu) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Palestra: 5-6/2014

Kilka uwag o zmieniającej się Adwokaturze
Maciej Gutowski

Z mlekiem matki wyssałem” obraz adwokata działającego w samorządzie jako mądrego, dostojnego, darzonego ogromną estymą człowieka. Mój dziadek – adwokat Michał Grzegorzewicz, jeden z najsłynniejszych obrońców w „procesach poznańskich” z 1956 r. – był adwokatem „starej daty”.

Palestra: 1-2/2018

Propozycje modelowych założeń reformy aplikacji adwokackiej
Maciej Gutowski Piotr Kardas

Dostęp do zawodów prawniczych oraz zasady odbywania aplikacji od lat stanowią przedmiot kontrowersji, sporów i różnych, czasami radykalnych „reform”. Od momentu transformacji ustrojowej w zasadzie każda większość polityczna wprowadzała do modelu kształcenia prawników zmiany, konsekwentnie pomijając przy tym sprawdzoną w wielu systemach koncepcję uczynienia z godności sędziego korony zawodów prawniczych. Szczęśliwie, niezależnie od modyfikacji otwierających ponad – jak się wydaje – racjonalnie postrzegane społeczne potrzeby dostęp do zawodu adwokata, dotychczas nie kwestionowano zasady prowadzenia praktycznego kształcenia przyszłych adwokatów w ramach samorządu adwokackiego.

Palestra: 9-10/2015

Pomiędzy strategią a imponderabiliami
Maciej Gutowski Czesław Jaworski Andrzej Zwara

Adwokatura jako samorząd zawodowy, reprezentująca osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, działa w dwóch niezależnych, a jednocześnie przenikających się obszarach – w obszarze wymiaru sprawiedliwości oraz w obszarze doradztwa prawnego [i w tym sensie stanowi część rynku świadczeń (usług) prawnych]. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że w pierwszym przypadku adwokaci i aplikanci adwokaccy podlegają przy wykonywaniu zawodu przepisom określonym w procedurach karnych, cywilnych i administracyjnych; w drugim zarówno przepisom prawa materialnego z różnych dziedzin prawa, jak i pewnym zwyczajom i mechanizmom rynkowym, takim jak: konkurencja, reklama, informatyzacja, wpływ mediów itp.

Palestra: 3-4/2012

Adwokat jako zawód zaufania publicznego w orzecznictwie trybunału konstytucyjnego
Paweł Kuczma

Zawód adwokata należy do jednej z trzech najstarszych i elitarnych profesji świata (obok lekarza i duchownego), które pomagały ludziom rozstrzygać ich troski związane ze zdrowiem, życiem i śmiercią. Przez wieki, aż po dzień dzisiejszy, profesja ta rozwijała się niemal we wszystkich kulturach, choć zawód ten nie wszędzie cieszył się jednakowym szacunkiem. Wynikało to z faktu, że do zadań adwokata należała m.in. obrona złoczyńców, stąd pojawiają się pejoratywne porównania do „diabła”, „papugi”, „sępa od nieszczęść” i wiele innych . Na ziemiach polskich prawne podstawy istnienia adwokatury odnaleźć można w Statutach Kazimierza Wielkiego, ale zawarta tam regulacja dobitnie świadczy o tym, że zawód ten musiał funkcjonować znacznie wcześniej.

1
...2

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".