Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Palestra 1-2/2012

Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej

Udostępnij

POSIEDZENIE PLENARNE NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJW KRAKOWIE W DNIU 19 LISTOPADA 2011 R. 

Prezes adw. Andrzej Zwara przekazał prowadzenie obrad wiceprezesowi adw. Jackowi Treli, a sam złożył obszerne sprawozdanie z działań Prezydium NRA, które zostało również w formie pisemnej przesłane każdemu członkowi NRA. Na wstępie omówił zagadnienie dotyczące ubezpieczeń ochrony prawnej obywateli w Polsce. Zauważył, że w krajach zachodnioeuropejskich ubezpieczenie od ryzyka prawnego posiada nawet 90% obywateli (Niemcy). W Polsce jest to nie więcej niż 1%. Przypomniał, że zostało podpisane pierwsze porozumienie w tej materii, a już kolejne towarzystwa ubezpieczeniowe sygnalizują swoje zainteresowanie tematem. Stwierdził, że kontynuacja tego projektu przyczyni się do poprawy warunków materialnych wykonywania zawodu adwokata w przyszłych latach. Podziękował adw. dr Monice Strus-Wołos za koordynację prac związanych z projektem.

Następnie prezes Zwara zauważył, że Centrum Mediacyjne przy NRA może stać się kolejną próbą poszerzenia aktywności zawodowej adwokatów, którzy będą mogli się podjąć roli mediatorów. Poinformował ponadto, że Prezydium NRA przyjęło do realizacji w 2012 r. projekt marketingu środowiskowego, którego zadaniem będzie promowanie profesji adwokata w społeczeństwie.

W dniu 16 listopada 2011 r. Prezydium NRA przyjęło nowy – ramowy program aplikacji adwokackiej oraz regulamin aplikacji. Prezes podziękował adw. Małgorzacie Gruszeckiej i adw. dr Agnieszce Zemke-Góreckiej za kierowanie pracami nad projektami tych regulacji, a także adw. Jakubowi Jacynie i adw. Andrzejowi Malickiemu za przygotowanie projektu zmian w Zbiorze zasad etycznych.

W 2012 r. zadaniem najważniejszym będzie opracowanie projektu nowego Prawa o adwokaturze. Kolejnym zamierzeniem jest utworzenie Sądu Polubownego dla Adwokatury. Jest to pomysł na odciążenie pionu dyscyplinarnego Adwokatury przez wprowadzenie owej formy rozwiązywania konfliktów między adwokatami. Prezes Zwara podziękował adw. D. Wojnarowi za pracę w minionej kadencji w zakresie informatyzacji Adwokatury, dzięki czemu ułatwił zadanie adw. Rafałowi Dębowskiemu. Dodał, że spotyka się często z aplikantami adwokackimi. Zdaniem prezesa A. Zwary młodzi ludzie nie lekceważą samorządu, czują się członkami wspólnoty adwokackiej i wymagają zainteresowania ze strony organów Adwokatury. Gratulując adw. prof. Piotrowi Kruszyńskiemu powołania na stanowisko dyrektora OBA, prezes stwierdził, że Adwokatura musi istnieć i działać zgodnie ze swoją rolą obrońcy praw i godności człowieka. Adwokaturze potrzebne są ośrodki formowania nowych idei oraz przygotowywania nowych projektów. Takimi ośrodkami są OBA i Komisja Legislacyjna.

Zapowiedziano, że w styczniu 2012 r. ukaże się pierwsze wydanie podręcznika historii Adwokatury, autorstwa dr. Adama Redzika i dr. Tomasza J. Kotlińskiego, przeznaczonego dla aplikantów adwokackich. Jest to jeden z elementów przywracania pamięci historycznej.

Prezes podziękował za pracę adw. M. Pietrzakowi, przewodniczącemu Komisji Praw Człowieka, adw. prof. dr. hab. P. Kardasowi, przewodniczącemu Komisji Legislacyjnej, oraz adw. Stanisławowi Estreichowi, przewodniczącemu Komisji Integracji Środowiskowej, Sportu, Turystyki i Wypoczynku. W związku ze zbliżającymi się finałami Mistrzostw Europy w piłce nożnej w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu Adwokatura podjęła działania mające na celu współpracę ze służbami policyjnymi w zakresie porządku na stadionach.

Prezes zrelacjonował rozmowę z ministrem sprawiedliwości, w trakcie której podniósł, że obniżenie wymogów wobec kandydatów na aplikację i skrócenie okresu szkolenia są nie do przyjęcia wobec wymogów stawianych dziś adwokatom na rynku usług prawnych w kraju i za granicą.

Prezes zaproponował, aby w związku ze śmiercią adwokata Mariana Anczyka (w październiku 2011 r.), byłego dziekana ORA w Krakowie i wiceprezesa NRA, wybitnej postaci polskiej Adwokatury, uczcić Jego pamięć minutą ciszy, co uczyniono. Ponadto adw. Rajmund Żuk z uwagi na zasługi adw. M. Anczyka na polu samorządowym, a szczególnie na niwie promowania polskiej Adwokatury za granicą, zaproponował podjęcie uchwały stwierdzającej, że adw. M. Anczyk dobrze zasłużył się Adwokaturze (nr 32/2011).

Adwokat Andrzej Malicki w zastępstwie przewodniczącego Komisji Etyki adw. Jakuba Jacyny poinformował, że propozycje zmian zbioru zasad etyki adwokackiej komisja zebrała na konferencji w Jadwisinie i w większości przyjęła je. Poinformował też o stanowisku adw. Jerzego Naumanna wyrażonym w rozesłanym liście. Dziekan A. Malicki odniósł się do zarzutu podniesionego we wzmiankowanym liście, że NRA nie może dokonywać żadnych zmian w kodeksie. Zarzut uznał za nieuzasadniony. Wynika to z orzecznictwa Sądu Najwyższego. Po dłuższej dyskusji przyjęto zasadę głosowania oddzielnie nad każdą zmianą dokonaną przez Komisję w obowiązującym tekście przyjętym uchwałą NRA nr 32/2005 z 19 listopada 2005 r. (uchwały od 33/2011 do 54/2011). Zmiany Kodeksu wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. (szczegółowy protokół z obrad NRA dostępny jest do wglądu w siedzibach organów izb adwokackich, ujednolicona wersja Kodeksu etyki stanowi zaś załącznik do niniejszego numeru „Palestry”).

Adwokat Agnieszka Zemke-Górecka przedstawiła projekt regulaminu aplikacji adwokackiej. Podniosła, że treść regulaminu to kompromis między stanowiskami dużych i małych izb adwokackich. Po dyskusji podjęto uchwałę nr 55/2011 w przedmiocie Regulaminu aplikacji adwokackiej (zostanie opublikowany w „Palestrze” nr 3–4 z 2012 r.). Adwokat Agnieszka Zemke-Górecka przedstawiła jednocześnie projekt nowego Regulaminu konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich, który uchwalono (nr 56/2011).

Adwokat Janusz Steć przedstawił projekt uchwały dotyczącej doskonalenia zawodowego adwokatów. Po dyskusji podjęto uchwałę nr 57/2011. Adwokat Ksawery Łukawski przedstawił projekt uchwały o Sądzie Polubownym Adwokatury. Projekt zakłada, że Sąd Polubowny Adwokatury ma zadanie rozstrzygać spory między adwokatami, w szczególności dotyczące spraw zawodowych. Będzie to sąd stały, funkcjonujący przy NRA. Podjęto w tej sprawie uchwałę nr 58/2011.

Adwokat Katarzyna Przyłuska-Ciszewska przedstawiła projekt powołania Centrum Mediacyjnego przy NRA. Miałoby ono na celu udzielanie pomocy adwokatom na etapie przedsądowym, gdzie kompetentny mediator-adwokat będzie mógł udzielić pomocy prawnej np. przy redakcji tekstów ugody. Mediacje mają coraz większe znaczenie przy likwidacji sporów i konfliktów oraz uzupełniają system sądów powszechnych. Podjęto uchwałę nr 59/2011 w przedmiocie powołania Centrum Mediacyjnego przy NRA. Z uzasadnieniami uchwał i tekstów regulaminów można zapoznać się w siedzibach ORA.

Prowadzący posiedzenie plenarne adw. Jacek Trela przedstawił projekt uchwały dotyczącej planu pracy NRA na rok 2012. Po dyskusji podjęto w tym przedmiocie uchwałę nr 60/2011. Wiceprezes NRA adw. Zenon Marciniak przekazał informację na temat oferty ubezpieczenia OC dla adwokatów.

Prezes WSDA adw. Jacek Ziobrowski przedstawił informację na temat projektu uchwały dotyczącej postępowania dyscyplinarnego.

Uczestnicy posiedzenia plenarnego NRA zostali poinformowani o wniosku do NRA w przedmiocie powierzenia izbie łódzkiej organizacji Krajowego Zjazdu Adwokatury w 2013 r. (adw. Z. Wodo).

Adwokat prof. P. Kruszyński przekazał, że Sąd Najwyższy podzielił pogląd Adwokatury, iż przepis art. 225 § 3 k.p.k. obejmuje aplikantów adwokackich.

Adwokat J. Trela powiedział o projektach dwóch rozporządzeń ministra sprawiedliwości dotyczących stawek adwokackich w sprawach o odszkodowanie za złe warunki w zakładach karnych oraz zmniejszenia opłaty rocznej za aplikację.

Na tym posiedzenie plenarne NRA zostało zakończone.

0%

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".