Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Palestra
4/2022

Rapallo, nieodległy od Genui prześliczny włoski nadmorski kurort, było w 1920 r. miejscem negocjacji, które na pewien czas uśmierzyły terytorialne niesnaski pomiędzy Królestwem Italii a nowo powstałym, po rozpadzie monarchii austro- -węgierskiej, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Wcześniej tajne porozumienie zawarte w 1915 r. w Londynie przez Rosję, Francję i Wielką Brytanię z jednej strony a Włochy – z drugiej, obiecywało Italii, na wypadek pogromienia Niemiec i cesarstwa Habsburgów w I wojnie światowej, znaczne zyski terytorialne w krainie południowych Słowian. Traktat londyński został unieważniony przez konferencję wersalską pod naciskiem prezydenta USA Woodrowa Wilsona, który zmusił Włochy do rezygnacji z roszczeń do północnej Dalmacji.

Traktat z Rapallo z roku 1920, choć był kompromisem pomiędzy dwoma poprzednimi rozwiązaniami, pozostawił poza granicami przyszłej Jugosławii około pół miliona południowych Słowian, podczas gdy Włochów pozostało w Królestwie Serbów, Chorwatów i Słoweńców ledwo kilkanaście tysięcy. Duży chorwacki port Rijeka został w wyniku traktatu proklamowany Wolnym Miastem Fiume. Status ten niedługo się utrzymał: w 1924 r. Włochy przyłączyły większą część miasta do swojego terytorium. Tym samym przywrócono stan taki, jaki tuż po traktacie wersalskim zaistniał na rok, wskutek wyparcia zbrojnym rajdem sił francusko-brytyjsko-amerykańskich przez samozwańcze oddziały pod wodzą Gabriele d’Annunzio – pisarza, zwolennika filozofii Nietschego i protoplasty myśli faszystowskiej. Później zresztą autor Triumfu śmierci zerwał z Mussolinim, poróżniwszy się z Duce w kwestii sojuszu z III Rzeszą; ideą awanturniczego literata było bowiem wskrzeszenie cesarstwa rzymskiego. 

foto na okładce: kartka świąteczna z 1938 r., Muzeum Zabawek i Zabawy, Kielce

Pobierz wersję PDF

Pełny spis treści

Wielkanoc w Rapallo
  • Ewa Stawicka
Odpowiedzialność przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym za zbrodnie prawa międzynarodowego popełnione w czasie konfliktu w Ukrainie
  • Hanna Kuczyńska
Przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym (MTK) jednostki odpowiadają za zbrodnie prawa międzynarodowego, które zostały ujęte w art. 5 Rzym-skiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Jest to obecnie jedyny międzynarodowy trybunał, który sprawuje uniwersalną jurysdykcję w sprawach karnych na forum międzynarodowym. Za popełnienie zbrodni prawa międzynarodowego można więc ścigać tylko konkretne osoby, które swoimi czynami wypełniły znamiona zbrodni. Rozważania dotyczące tego, czy dana osoba może ponieść odpowiedzialność karną na tym forum, należy prowadzić na kolejnych szczeblach analizy.
Wykonywanie praw zmarłego pokrzywdzonego w zakresie kompensacji wyrządzonej szkody lub krzywdy
  • Patrycja Bróżek
Celem niniejszej publikacji jest przede wszystkim próba udzielenia odpowiedzi na pytania, jakiego rodzaju roszczeń na gruncie aktualnego stanu prawnego mogą dochodzić osoby najbliższe dla pokrzywdzonego w przypadku jego śmierci w związku z popełnionym przestępstwem, czy dług polegający na obowiązku naprawienia szkody wchodzi do spadku jako element majątku spadkodawcy, w jakich przypadkach możliwe jest wykonywanie praw zmarłego pokrzywdzonego w przedmiocie kompensacji wyrządzonej szkody lub krzywdy przez osoby, o których stanowi art. 52 k.p.k., czy brak lub nieujawnienie osób najbliższych dla pokrzywdzonego albo pozostających na jego utrzymaniu, czy też brak osób uprawnionych do spadku po nim (ich nieustalenie w toku postępowania karnego lub odrębnego postępowania spadkowego) powinien wykluczać możliwość orzeczenia obowiązku naprawienia szkody?
Charakter oraz treść prawa do objęcia akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym
  • Tomasz Wiącek
Artykuł koncentruje się na tematyce warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej. Opisując prawo do objęcia akcji w kapitale warunkowo podwyższonym, autor poświęca uwagę instytucji prawa poboru, odnośnie do którego przedstawia swoją koncepcję prawa poboru jako jednego z wielu przypadków praw pierwszeństwa w polskim prawie cywilnym. Szczegółowo opisane zostają różne przypadki praw do objęcia akcji przyznawanego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Autor przedstawia również i argumentuje za słusznością wyrażanej w literaturze tezy, zgodnie z którą prawo do objęcia akcji w kapitale warunkowo podwyższonym stawia uprawnionego w pozycji oblata, któremu spółka złożyła uprzednio ofertę zawarcia umowy objęcia akcji.
Sharenting a prawa dziecka – rozważania nad władzą rodzicielską w dobie mediów społecznościowych
  • Joanna Maniszewska-Ejsmont
W artykule autorka podjęła problematykę prawną zjawiska sharentingu. Wskazuje wynikające z tego zjawiska zagrożenia dla autonomii i prywatności małoletnich dzieci oraz uznaje go za działanie bezprawne. Autorka kieruje uwagę czytelnika na zaniedbane dotychczas zagadnienie relacji istniejącej pomiędzy zjawiskiem sharentingu a sprawowaniem władzy rodzicielskiej. Generalnym założeniem niniejszego artykułu jest próba kompleksowej analizy oraz usystematyzowania wyżej wskazanych konstrukcji prawnych. Posłuży to do wypracowania wniosków dotyczących funkcjonowania obecnych uregulowań oraz zaproponowania kierunków zmian.
Rzecznik Praw Zwierząt – paląca potrzeba czy zbędny wymysł prawodawcy?
  • Aleksandra Hurkała
Celem artykułu jest dokonanie oceny, czy zasadne jest ustanowienie nowego organu – Rzecznika Praw Zwierząt. Przedstawiono dotychczasowe regulacje prawne dotyczące ochrony zwierząt, informacje o działalności organów. Poddano analizie dobór proponowanej nazwy oraz celowość objęcia Rzecznika immunitetem. Porównano proponowane uprawnienia Rzecznika Praw Zwierząt z uprawnieniami innych rzeczników. Zastosowano metody analizy językowo-logicznej i argumentacyjnej. W pracy wykorzystano materiały z procesu legislacyjnego. Analiza zagadnienia wykazała, że propozycja jest zbędna i zawiera wady.
Moc wiążąca prawomocnego orzeczenia sądowego – glosa do wyroku SN z 4.11.2016 r. (I CSK 736/15)
  • Andrzej Koziołkiewicz
W prezentowanej glosie do wyroku Sądu Najwyższego z 4.11.2016 r. prezentowany jest pogląd, że w świetle art. 365 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego nie wystarczy odniesienie się tylko do samej sentencji wyroku, lecz zawsze niezbędne jest zapoznanie się też z motywami rozstrzygnięcia. Autor wskazuje, że bez zapoznania się z motywami uzasadnienia orzeczenia, a przy braku uzasadnienia bez dokładnej analizy motywów, jakie spowodowały wydanie orzeczenia, nie da się ustalić zakresu powagi rzeczy osądzonej i zakresu związania wyrokiem. Tylko dokładna analiza motywów rozstrzygnięcia wyroku i rozważenie, czy i w jakim zakresie orzeczenie to dany stosunek rozstrzyga w sposób wiążący (prejudycjalny), pozwala na określenie zakresu związania tym orzeczeniem: stron, sądów i innych organów. Nie zawsze jest to natomiast w pełni możliwe przy stosowaniu zasady wyłącznego, literalnego związania samym tylko rozstrzygnięciem zawartym w sentencji orzeczenia. Jest to ważki problem z uwagi na nową tendencję orzeczniczą, ograniczającą związanie prawomocnym orzeczeniem tylko do literalnego brzmienia sentencji wyroku. Utrzymanie się tej nowej linii orzecznictwa skutkować może, zdaniem autora, nawet ograniczeniem znaczenia art. 365 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Glosa ma charakter aprobujący.
Europejski Trybunał Praw Człowieka – przegląd orzecznictwa (styczeń–marzec 2022 r.)
  • Marek Antoni Nowicki
Prezentowany przegląd orzecznictwa obejmuje najistotniejsze poglądy wyrażone przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyrokach i decyzjach w okresie styczeń–marzec 2022 r. dotyczące prawa do życia, zakazu tortur, prawa do poszanowania życia prywatnego lub rodzinnego, wolności wypowiedzi, wolności zgromadzania się i prawa do wolnych wyborów. Przegląd ten uzupełnia obszerne streszczenie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Izba (Sekcja I) w sprawie Advance Pharma sp. z o.o. przeciwko Polsce, dotyczącego jaskrawych naruszeń w rezultacie reformy ustawodawczej w procedurze powołania sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, którzy rozpatrywali sprawę cywilną spółki skarżącej.
15 pytań o e-SOA , czyli zinformatyzowana Adwokatura XXI wieku

Zamów wersję papierową

Serdecznie zapraszamy do zamówienia tradycyjnej "papierowej" wersji Palestry przez osoby nie będące adwokatami!

  • Wysyłka każdego numeru wprost do domu
  • Najwyższy poziom artykułów

45,36 pln

netto 42,00 pln

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".