Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Palestra 3/2016

Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej Warszawa, 16 września 2017 r.

Udostępnij

Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej w Gdańsku w dniu 13 listopada 2015 r.

Posiedzenie NRA otworzył prezes NRA adw. Andrzej Zwara, który po powitaniu przybyłych członków NRA i zaproszonych gości poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłej adwokat dr hab. Moniki Zbrojewskiej, Sekretarz Ośrodka Badawczego Adwokatury, co też uczyniono.

Adwokat Dariusz Strzelecki, dziekan ORA Pomorskiej Izby Adwokackiej, witając wszystkich zebranych, stwierdził, że jest zaszczytem goszczenie członków NRA w Gdańsku. Przedstawił informacje organizacyjne związane z posiedzeniem oraz dotyczące przebiegu uroczystości Jubileuszu 70-lecia Pomorskiej Izby Adwokackiej.

Prezes NRA przedstawił sprawozdanie z prac Prezydium NRA z ostatniego okresu. Podziękował dziekanom ORA w Wałbrzychu i w Olsztynie za zorganizowanie wspaniałych uroczystości jubileuszowych. Stwierdził, że na przekór czasem krążącym opiniom warto organizować takie uroczystości jak biegi sportowe i budować swoistą metafizykę – integrującą adwokatów z różnych części Polski. Podziękował również dziekanowi ORA w Krakowie za zorganizowanie biegu w Święto Niepodległości.

Prezes NRA podniósł, że w ostatnim okresie odbyło się kilka spotkań w Kancelarii Prezydenta RP. Zostało zawarte porozumienie dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej. Prezydent ma świadomość, że ustawa, która wejdzie w życie od przyszłego roku, została wadliwie skonstruowana i nikt nie będzie z niej zadowolony, ale dobrze, że w ogóle została uchwalona jako wyraz realizacji pomocy osobom prawnie wykluczonym. Przepisy tworzone w czasie kampanii wyborczej wymagają poprawy. Prezydent RP zamierza zgłosić własny projekt ustawy. W spotkaniu w Kancelarii Prezydenta RP wzięli również udział adwokaci Anisa Gnacikowska, Rafał Dębowski, Jacek Trela. Kancelaria jest zainteresowana podjęciem współpracy z adwokatami prof. Maciejem Gutowskim i prof. Piotrem Kardasem. Odbyło się kilka spotkań z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Prezes przypomniał rozmowy i adwokacką opozycję wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji i stanowisko mające na celu ścisłą ochronę tajemnicy zawodowej. RPO opowiada się za pełną ochroną tej tajemnicy i będzie wspierał starania Adwokatury. 24 września br. zostało podpisane porozumienie Stowarzyszeń i Samorządów Prawniczych w tej materii. Prezes przypomniał, że odżywają próby zmiany Konstytucji RP. Zapewne pojawią się postulaty przeformułowania art. 17. Przypomniał,  że dzięki staraniom m.in. adw. Czesława Jaworskiego w dziale I Konstytucji RP ujęto trzy zasady samorządowe, na których opiera się ustrój państwa – samorząd terytorialny, gospodarczy i zawodów zaufania publicznego. Trzeba zacząć budować forum współpracy różnych środowisk w tym zakresie. Adwokat Jerzy Glanc poinformował o sytuacji w przedmiocie wdrażania programu informatycznego. Trwają rozmowy z firmą CONFIDO.

Prezes NRA poinformował, że niebawem zostanie sfinalizowany zakup lokalu dla powiększenia siedziby NRA przy ul. Świętojerskiej 16.

Adwokat Jacek Trela odniósł się do relacji Prezesa NRA w przedmiocie tajemnicy zawodowej adwokackiej. Wskazał, że pojawiają się ze strony władz nowe propozycje, które poszerzają zakres ewentualnych naruszeń tajemnicy adwokackiej.

W toku obrad zarysowały się różne stanowiska co do kompetencji rzecznika dyscyplinarnego izby i jego zastępców. A mianowicie: czy istnieje sytuacja taka jak w Prokuraturze, że zastępca jest uzależniony w swoim postępowaniu od szefa? W dyskusji wzięli udział adwokaci Jacek Trela, prof. Maciej Gutowski, Jerzy Glanc, Włodzimierz Łyczywek, Ewa Krasowska, Jacek Ziobrowski. Nie wypracowano jednego stanowiska. Na wniosek adw. Jarosława Zdzisława Szymańskiego, dziekana ORA w Łodzi, postanowiono odroczyć podjęcie uchwały w tej sprawie na kolejne posiedzenie.

Wiceprezes NRA adw. Jerzy Glanc stwierdził, że zmiana ustawy Prawo o adwokaturze wymusza dokonanie zmiany Regulaminu funkcjonowania okręgowych rad adwokackich. Adwokat Rafał Dębowski dodał, że komisja ds. regulaminów przy ORA w Warszawie przystąpiła do prac nad nowymi Regulaminami. Przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie działania Centrum Mediacyjnego przy NRA.

Adwokat Ewa Krasowska przedstawiła projekt Regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych, którego uchwalenie jest konieczne w związku z nowelizacją Prawa o adwokaturze. Podkreśliła, że ważne jest utrzymanie sądownictwa dyscyplinarnego przy Adwokaturze.

Odbyła się dyskusja w kwestii nowelizacji uchwały „O doskonaleniu zawodowym adwo­katów” i uwzględniania jako spełniania obowiązku doskonalenia zawodowego prowadzenia zajęć z zakresu edukacji prawnej w szkołach ponadgimnazjalnych (adwokaci Andrzej Malicki, Anisa Gnacikowska, Jerzy Zięba, Jarosław Zdzisław Szymański, Jacek Trela).

Adwokat Jacek Ziobrowski, prezes WSDA, przedstawił sprawozdanie z działalności Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Z referatu wynikało, że liczba nieetycznych zachowań maleje.

Adwokat Stanisław Kłys przedstawił szczegółowe informacje o kolejnych Dniach Kultury Adwokatury Polskiej w Krakowie, które odbędą się 19–22 listopada 2015 r. i razem z dziekanem ORA w Krakowie zaprosił wszystkich do Krakowa.

Podjęto następujące uchwały: nr 48/2015 – o ustalenie honorarium dla mediatora; nr 49/2015 – o nowelizacji zasad doskonalenia zawodowego adwokatów; nr 50/2015 – o określeniu składek miesięcznych tworzących Fundusz Administracyjny NRA (obniżenie o 5zł w stosunku do poprzedniego roku); nr 51/2015 – o warunkach dotyczących przeniesienia aplikanta z jednej izby do innej izby; nr 52/2015 – uchylająca uchwałę Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Częstochowie z 20 czerwca 2015 r. jako sprzeczną z art. 40 Prawa o adwokaturze.

0%

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".