Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Palestra 9-10/2012

Opiniotwórczo o węzłowych problemach współczesnego prawa – Polski Kongres Prawa Instytutu Allerhanda (Allerhand Summit) 2012/2013

Kategoria

Udostępnij

Naczelna Rada Adwokacka i „Palestra” sprawują patronat nad organizowanym przez Instytut Allerhanda cyklem konferencji Polskiego Kongresu Prawa (Allerhand Summit). Kongresowi patronują także m.in. Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowa Izba Gospodarcza, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, PKPP Lewiatan, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Centrum C-Law.Pełna, aktualizowana lista patronów i partnerów całego cyklu na www.kongresy.allerhand.pl. Poszczególnym konferencjom tematycznym w ramach Kongresów Allerhanda patronują m.in. Parlament Europejski, Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Ministerstwo Skarbu Państwa, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Instytut Studiów Energetycznych, Ministerstwo Sportu, Krajowa Izba Sportu, Polski Komitet Olimpijski, Komitet Paraolimpijski, Polska Korporacja Menadżerów Sportu, a wśród patronów medialnych m.in. Interia, TVP Info, bankier.pl, Magazyn MIDA, wyborcza.biz

 

KONCEPCJA

Koncepcja Kongresu Allerhanda – Polskiego Kongresu Prawa (Allerhand Summit) sprowadza się przede wszystkim do spotkania: prawa z ekonomią, teorii z praktyką, tradycji z innowacją, analizy z syntezą, litery z duchem, doświadczenia z wizją, akademii z biznesem, rynku z regulacją, sprawiedliwości z efektywnością, harmonizacji z różnorodnością, ustawy z samoregulacją i wielu innych. Odbywają się one w kilku formułach – zarówno oficjalnych modułach konferencyjnych, jak i nieformalnych, zaaranżowanych spotkaniach kuluarowych.

Polski Kongres Prawa zaprojektowany został jako cykl konferencji naukowych i jednocześnie prawno-biznesowych debat wokół zdefiniowanych obszarów problemowych. Każda z konferencji dedykowana jest innemu sektorowi gospodarczemu i związanemu z nim kompleksowi dylematów prawno-regulacyjnych. Roczna cykliczność spotkań w obrębie poszczególnych sektorów, jak również nacisk na interaktywność formuły, nadają z kolei Kongresom Allerhanda środowiskotwórczy charakter. Wielostronnemu dialogowi sprzyjają nowatorskie i urozmaicone bloki sesyjne. Obok tradycyjnych części wykładowych i dyskusyjnych Kongresy Allerhanda oferują sposobność uczestnictwa w case-studies, w symulacjach realnie istniejących sporów, a także w sondażach opinii na tematy poruszane podczas konferencji.

Spotkaniom w środowisku dialogu sprzyja doświadczenie, jakie przynoszą z sobą goście i uczestnicy Kongresów Allerhanda – naukowcy (prawnicy oraz reprezentanci innych nauk społecznych i ścisłych), przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, regulatorzy i nadzorcy rynku, politycy, urzędnicy i funkcjonariusze publiczni, reprezentanci organizacji i zrzeszeń branżowych, zawodowych i gospodarczych, właściciele i kadra zarządzająca spółek handlowych, notariusze, adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi i doradcy podatkowi, przedstawiciele firm doradztwa gospodarczego, dziennikarze, komentatorzy życia gospodarczego, aktywiści społeczni i reprezentanci organizacji pozarządowych typu think tank oraz watchdog, a także przedstawiciele sektora finansowego, analitycy i inwestorzy.

 

ŚRODOWISKOWE „SZCZYTY”

Spotkania na Kongresach Allerhanda to swego rodzaju środowiskowe „szczyty”, ponieważ dobór i ranga gości, kompozycja paneli oraz reprezentatywność grupy uczestników pozwalają na sformułowanie prognoz i rekomendacji istotnych dla polityki prawa (postulaty de lege ferenda). Samoistnym celem Kongresów Allerhanda jest również zaangażowana debata na tematy najbardziej istotne z punktu widzenia polskiego systemu prawa, gospodarki oraz społeczeństwa, widzianych z perspektywy interesu publicznego.

Obok debat nad najbardziej aktualnymi problemami zajmującymi w danym momencie doktrynę prawa i praktykę gospodarczą Kongresy Allerhanda dają sposobność do spojrzenia w przyszłość i podjęcia próby zredagowania wniosków zdatnych do posłużenia władzy publicznej przy kształtowaniu polityki prawa. W ten sposób Kongresy Allerhanda wpisują się w trend publicznych wysłuchań i konsultacji społecznych wśród interesariuszy. Za pośrednictwem mediów konkluzje Kongresów Allerhanda mogą być także przedstawiane opinii publicznej. W uzasadnionych przypadkach dorobek Kongresów może być też przedkładany organom Unii Europejskiej, czy też właściwym gremiom organizacji międzynarodowych, takich jak OECD czy Bank Światowy. Reprezentatywność środowiska pozwala, aby formułowane tezy zyskiwały należyty akcent w debacie publicznej. Jednocześnie pluralizm przedstawianych poglądów i poszanowanie dla akademickiej rzetelności umacnia wiarygodność przedstawianych konkluzji i postulatów

Intencją organizatorów jest, aby poglądy przedstawiane podczas Kongresów Allerhanda mogły zostać opublikowane w formie książkowej. Przewidziane jest ogłoszenie Call for Papers, otwartego wezwania do nadsyłania referatów i akademickich rozpraw związanych z tematyką danego kongresu.

 

AKTUALNOŚĆ, INTERAKTYWNOŚĆ, INTERDYSCYPLINARNOŚĆ I SPOŁECZNA UŻYTECZNOŚĆ

Żyjemy w czasie coraz większego zgiełku informacyjnego, coraz większej skrótowości komunikatów, coraz większej wirtualności autorytetów, coraz większej kompleksowości stosunków społeczno-gospodarczych. Te zjawiska są faktem. Wielu widzi w nich zagrożenie, ale można spojrzeć na nie również jako na szanse: coraz większej podaży informacji, coraz szerszego pluralizmu poglądów, coraz bogatszego aparatu naukowego.

Jak świadomość owych szans i zagrożeń odzwierciedla się w koncepcji Kongresów Allerhanda? Na rosnący zgiełk informacyjny odpowiadamy coraz większą odpowiedzialnością za słowo, na postępującą skrótowość komunikatów odpowiadamy szacunkiem dla czasu uczestników Kongresu, na inflację autorytetów odpowiadamy starannym doborem gości, na wzrastającą kompleksowość stosunków społeczno-gospodarczych odpowiadamy interdyscyplinarnym spojrzeniem i próbą syntezy. Kongresy Allerhanda to przede wszystkim konferencje prawnicze, przebiegające jednak w poprzek klasycznych dyscyplin uniwersyteckich, tak aby zapewnić ujęcie możliwie sektorowe – odpowiadające rzeczywistości gospodarczej, społecznej i biznesowej. Nauka prawa rozwija  się tym lepiej, im śmielej czerpie z dorobku nauk społecznych, empirii i doświadczenia praktyki gospodarczej. W centrum Kongresów Allerhanda sytuujemy prawo, jednakże z konsekwencją podkreślamy jego służebną wobec gospodarki rolę. Prawodawstwo kreuje otoczenie, w którym funkcjonujemy, a prawnicy mają szczególną kompetencję i powinność odpowiedzialnego wpływania na domenę publiczną dla poprawy funkcjonowania państwa, jakości prawa i efektywności instytucji. Temu ma między innymi służyć forum, które otwierają Kongresy Allerhanda.

Aktualność, interaktywność, interdyscyplinarność, cykliczność – te słowa próbują oddać esencję spotkań w ramach Kongresów Allerhanda.

Dochód z Kongresów jest przeznaczany w całości i wyłącznie na cele naukowe, oświatowe i społeczne.

 

NAJBLIŻSZE KONGRESY

Pierwsze debaty zostaną poświęcone regulacjom rynków finansowychPolski Kongres Regulacji Rynków Finansowych 2012 / Allerhand Summit: Financial Regulations 2012, www. finansowy.allerhand.pl (11 października 2012 r.), prawu energetycznemu wobec dylematów regulacyjnych „rewolucji łupkowejPolski Kongres Prawa Energetycznego 2012 – Gaz Łupkowy 2012 / Allerhand Summit: Energy Law 2012 – Shale Gas, www.energetyczny.allerhand.pl” (17 października 2012 r.), prawu upadłościowemu i naprawczemuPolski Kongres Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacji Przedsiębiorstw 2012 / Allerhand Summit: Insolvency and Restructuring 2012, www.inso.allerhand.pl (8 listopada 2012 r.), prawu sportowemu i organizacji imprez masowychPolski Kongres Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Masowych 2012 / Allerhand Summit: Sport and Events Law 2012, www.sport.allerhand.pl (22 listopada 2012 r.) i prawu podatkowemuPolski Kongres Prawa Podatkowego 2012 / Allerhand Summit: Tax Law 2012, www.tax.allerhand.pl (4 grudnia 2012 r.). W pierwszej połowie 2013 r. planowane są kongresy dedykowane m.in. zamówieniom publicznym i inwestycjom infrastrukturalnym,Polski Kongres Prawa Zamówień Publicznych i Inwestycji Infrastrukturalnych 2013 / Allerhand Summit: Infrastructure & Procurement 2013, www.infrastruktura.allerhand.pl fuzjom i przejęciomPolski Kongres Fuzji i Przejęć 2013 / Allerhand Summit: Mergers & Acquisitions 2013, www.ma.allerhand.pl, prawu farmaceutycznemu i ochrony zdrowiaPolski Kongres Prawa Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia 2013 / Allerhand Summit: Pharma & Health Care 2013, www.farmaceutyczny.allerhand.pl.

0%

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".