Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Palestra
6/2022

Austria, Belgia, Dania, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Islandia, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania i Włochy. Szesnaście zachodnioeuropejskich państw uczestniczących w programie powojennej odbudowy zwanym planem Marshalla. Nie było wśród nich Hiszpanii, gdyż nie brała ona udziału w II wojnie światowej. Plakat z 1948 roku miał się bez wątpienia kojarzyć ze wspólnym nabieraniem wiatru w koło zamachowe zmian wiodących ku barwnemu dobrobytowi. Między flagami Niemiec i Włoch umieszczono błękitno-niebieski proporzec, który oznacza Wolne Terytorium Triestu. Jak wszystkie tego rodzaju twory quasi-państwowe w najnowszej historii, tak i ten z góry skazany był na brak równowagi i rychłe zniknięcie z map. Wolne Terytorium Triestu stanowiło tymczasowy kompromis pomiędzy wpływami brytyjsko- amerykańskimi na terenie pokonanych Włoch a Jugosławią, która pod rządami Josipa Broz Tity balansowała na krawędzi zależności od Związku Sowieckiego. Terytorium miało funkcjonować pod militarnym nadzorem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nigdy nie zrealizowano zamiaru powołania cywilnego gubernatora.

Dominantę jednej ze stref stanowił stary handlowy port Triest – i tam przeważała ludność włoska; druga strefa opierała się na niewielkim potencjale portu Koper i była w przeważającej mierze opanowana przez żywioł słoweński. Najpierw doszło do zaanektowania owej drugiej części przez Jugosławię. Wkrótce potem anglosaskie wojska wycofały się z pierwszej strefy i została ona przyłączona do Włoch; wcześniej ona tylko skorzystała z planu Marshalla. Paradoksalnie, dzisiaj Triest sprawia wrażenie miasta, które czasy wszelkiej świetności ma za sobą. Koper – ze Starym Miastem malowniczo położonym na skałach – jest obecnie nowoczesnym portem handlowym Słowenii, o dużej dynamice obrotów.

foto na okładce: Plakat promujący European Recovery Program, zwany planem Marshalla, 1948

Przygotowanie okładki do druku: A.P. GRAF 

Pobierz wersję PDF

Pełny spis treści

Program Odbudowy Europy
 • Ewa Stawicka
Stosowanie mechanizmów prawa procesowego do eliminacji dowodów niepożądanych w procesie karnym
 • Hanna Kuczyńska
Od momentu wejścia w życie art. 168a Kodeksu postępowania karnego (15.04.2016 r.) sądy powszechne stają przed koniecznością znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak procedować z dowodami, co do których legalności można mieć wątpliwości. Treść tego przepisu wskazuje jasno (co do zasady i skrótowo rzecz ujmując), że sądy (i inne organy procesowe) powinny korzystać w procesie czynienia ustaleń faktycznych z dowodów prima facie nielegalnych, a więc dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa lub w sposób sprzeczny z przepisami prawa wykorzystywanych. Wprowadzenie do systemu postępowania karnego tego przepisu uczyniło system postępowania dowodowego – już od początku dość szczątkowy i niejasny – jeszcze bardziej niejasnym i sprzecznym wewnętrznie. W niniejszym opracowaniu zostanie przedstawiona analiza modelu polskiego systemu prawa dowodowego pod kątem elementów mechanizmu wykluczania z procesu dowodów niepożądanych. Za takie elementy można uznać: sposób wprowadzania dowodów na rozprawę; etap oceny dopuszczalności dowodu; etap powstania niedopuszczalności – czy chodzi o zakaz uzyskania dowodu, czy zakaz jego wykorzystania – a wreszcie model przyjętej procedury decydowania o dopuszczalności dowodu. Istotne jest bowiem ustalenie nie tylko „dlaczego” dowód jest uznany za niedopuszczalny (w perspektywie jego nielegalności), ale przede wszystkim „jak”, czyli w jakiej procedurze dochodzi do podjęcia takiej decyzji. Wynikiem tej analizy musiały się stać postulaty de lege ferenda, wskazujące na konieczne zmiany, których należy dokonać w celu stworzenia funkcjonalnego modelu mechanizmu oceny dopuszczalności dowodów.
Przystosowywanie elektronicznych form zatrudnienia do standardów unijnych
 • Andrzej Świątkowski
Autor, analizując podjęte przez instytucje unijne próby wypracowania jednolitej definicji statusu osób zatrudnionych na platformach cyfrowych, argumentuje, że de lege lata bardziej uzasadnione jest kontynuowanie praktyki polegającej na wypracowywaniu w judykaturze Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej precedensów, gwarantujących minimalne standardy pracowniczego zatrudnienia dotychczasowym niepracownikom i samozatrudnionym, wykonującym pracę w ramach cyfrowych platform.
Postępowanie zabezpieczające w sprawach własności intelektualnej
 • Agnieszka Gołaszewska
Artykuł przedstawia wybrane problemy postępowania o udzielenie zabezpieczenia – specyficzne dla postępowania o udzielenie zabezpieczenia w sprawach własności intelektualnej. Obejmują one praktykę składania listów ochronnych, kwestię dopuszczalności cofnięcia wniosku o udzielenie zabezpieczenia oraz doręczanie postanowień w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia. W odniesieniu do pierwszej kwestii postuluje ujednolicenie praktyki sądowej w takim kierunku, aby sąd zapoznawał się z treścią listu ochronnego – co jednak musi wpisywać się w modele postępowania przewidziane w Kodeksie postępowania cywilnego. W odniesieniu do drugiej kwestii – postuluje się ograniczenie dopuszczalności cofania wniosków o udzielenie zabezpieczenia. Artykuł zamyka krytyczna analiza praktyki sądowej w zakresie doręczania orzeczeń o udzieleniu zabezpieczenia.
Dopuszczalne poziomy hałasu drogowego – kilka uwag o pozornej ochronie akustycznej
 • Piotr Poniatowski
Hałas w środowisku jest jednym z największych problemów ekologicznych współczesnego świata. Jego głównym składnikiem jest hałas komunikacyjny, przede wszystkim drogowy. Zanieczyszczenie to ma negatywny wpływ na zdrowie człowieka, w związku z czym ustanawia się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, które stanowią punkt odniesienia dla podmiotów zobowiązanych do zapewnienia odpowiedniego klimatu akustycznego. W niniejszym opracowaniu omówiono obowiązujące w Polsce normy hałasu drogowego i oceniono je pod kątem ich zgodności z przepisami aktów normatywnych określających zasady ochrony środowiska. Przeprowadzona analiza doprowadziła autora do wniosku, że normy te są zbyt wysokie, gdyż hałas, który się w nich mieści, może być szkodliwy dla zdrowia ludzkiego. W związku z tym w końcowej części artykułu zawarto wnioski odnośnie do zmian w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego.
Bądźmy na czasie – rozmowa o nowych technologiach w pracy prawnika z dr. hab. Dariuszem Szostkiem, profesorem Uniwersytetu Śląskiego i dyrektorem Cyber Science oraz z Przemysławem Rosatim, Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej
O nowych technologiach w pracy prawnika z dr. hab. Dariuszem Szostkiem – profesorem Uniwersytetu Śląskiego, dyrektorem Cyber Science oraz z Przemysławem Rosatim – Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej rozmawia Ewa Stawicka, redaktor naczelna miesięcznika „Palestra”.
Zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie – glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 7.09.2018 r. (II AKa 140/18)
 • Bartłomiej Gadecki
Autor, zgadzając się z rozstrzygnięciem Sądu Apelacyjnego, czyni istotne uwagi co do odszkodowania i zadośćuczynienia za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie oraz nieuwzględniania podniesionego przez prokuratora zarzutu przedawnienia. Należy wskazać, że w razie zatrzymania roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie przedawniają się po upływie roku od daty zwolnienia. Jednakże wnioskodawca ma prawo domagać się oceny słuszności zatrzymania po prawomocnym zakończeniu sprawy.
„Osoba najbliższa” według § 22 pkt d Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu
 • Dobrosława Tomzik
Artykuł ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie o osobę najbliższą w rozumieniu art. 22 pkt d Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu. W oparciu o akty prawne, komentarze oraz judykaturę autorka przedstawia własny punkt widzenia na wskazane pojęcie. Artykuł zawiera także uwagi de lege ferenda.
Moja Patronka – wspomnienie Jana Olszewskiego o Antoninie Grabowskiej
 • Justyna Błażejowska
W prezentowanym materiale Jan Olszewski, obrońca polityczny w PRL (1962–1989) i premier pierwszego po wojnie polskiego rządu powołanego przez sejm wybrany w wolnych wyborach (1991–1992), opowiada o początkach swojej drogi w adwokaturze, wracając pamięcią do osoby patronki – Antoniny Grabowskiej. Wymienia zasady, jakie mu wpoiła, którymi później kierował się w całym okresie działalności adwokackiej. Przy okazji wspomina kolegów zawodowych i zarazem przyjaciół – Andrzeja Grabińskiego, Witolda Lisa-Olszewskiego i Władysława Siłę-Nowickiego. Przybliża stosunki panujące w środowisku w latach 60. i szykany wobec niepokornych członków palestry – zarówno ze strony władz PRL, jak i organów bezpieczeństwa państwa. Opatrzona aparatem naukowym relacja stanowi cenne źródło wiedzy nie tylko do nakreślenia życiorysów poszczególnych postaci i samego autora, ale i dziejów adwokatury oraz wymiaru sprawiedliwości w dekadach rządów komunistycznych.
Czarne łabędzie, czyli kolejne katastrofy
 • Andrzej Tomaszek
Adam Behan, Waluty wirtualne jako przedmiot przestępstwa, Kraków 2022, s. 841
 • Janusz Raglewski

Zamów wersję papierową

Serdecznie zapraszamy do zamówienia tradycyjnej "papierowej" wersji Palestry przez osoby nie będące adwokatami!

 • Wysyłka każdego numeru wprost do domu
 • Najwyższy poziom artykułów

45,36 pln

netto 42,00 pln

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".