Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Kategoria "Artykuły"

Data publikacji

Palestra: 7-8/2019

Tajemnica adwokacka w świetle wyzwań współczesności - uwagi wprowadzające
Maciej Gutowski Piotr Kardas Jacek Giezek

Oddajemy w Państwa ręce numer „Palestry” poświęcony w całości zagadnieniom związanym z instytucją tajemnicy adwokackiej. Naszym zamierzeniem jest przedstawienie możliwie całościowej i kompleksowej analizy obejmującej problematykę tajemnicy adwokackiej, postrzeganej z perspektywy: procesu cywilnego, procesu karnego, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, postępowania podatkowego, postępowań szczególnych, w tym postępowań przed sejmowymi komisjami śledczymi oraz innego typu komisjami parlamentarnymi; postępowania dyscyplinarnego. Kontekst analiz tworzy szkic prawnoporównawczy prezentujący tytułową tematykę w ujęciu rozwiązań i praktyki kilku państw europejskich dopełnionych spojrzeniem przyjmowanym w systemach common law.

Palestra: 12/2018

Nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych – analiza karnoprawna
Michał Derek

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa z 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Zgodnie z intencją projektodawcy zasadniczym celem tej regulacji jest zwiększenie bezpieczeństwa finansowego obywateli poprzez „wprowadzenie powszechnego systemu dobrowolnych III-filarowych programów oszczędzania na cele emerytalne w sektorze przedsiębiorstw”. Ustawa przewiduje oparcie modelu systematycznego oszczędzania kapitału na składkach współfinansowanych przez podmioty zatrudniające (art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy o PPK) oraz osoby zatrudnione (art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK). Model ten zakłada zawarcie umów: o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym, której stroną ma być podmiot zatrudniający i instytucja finansowa, oraz o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego, łączącej podmiot zatrudniający i osobę zatrudnioną.

Palestra: 12/2017

Refleksje nie tylko jubileuszowe
Czesław Jaworski

Na lata 2017–2018 przypadają w Polsce trzy wielkie, 100-letnie Jubileusze: a) 100 Lat Odrodzonego Sądownictwa Polskiego, w tym także Sądu Najwyższego, którego uroczysta inauguracja odbyła się w dniu 1 września 1917 r. w Pałacu Krasińskich w Warszawie, b) 100 Lat Odrodzonej Niezależnej Adwokatury, której bieg rozpoczyna się od dnia 24 grudnia 1918 r., tj. podpisania dekretu w przedmiocie Statutu Tymczasowego Palestry Państwa Polskiego przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w kontrasygnacie prezydenta ministrów Jędrzeja Moraczewskiego i ministra sprawiedliwości Leona Supińskiego, c) 11 listopada 1918 r. – narodziny nowego, suwerennego Państwa Polskiego.

Palestra: 4/2017

Na dwudziestolecie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Czesław Jaworski

2 kwietnia 1997 r. Zgromadzenie Narodowe, składające się z posłów i senatorów, uchwaliło ustawę zasadniczą – Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Za przyjęciem Konstytucji było 451 członków Zgromadzenia Narodowego, 40 było przeciwnych, a 6 wstrzymało się od głosu. 25 maja w referendum konstytucyjnym naród przyjął Konstytucję RP. W głosowaniu wzięło udział 12 130 200 osób, tj. 42,86% wszystkich uprawnionych do głosowania.

Palestra: 10/2018

Prawny spór o zgodność z Konstytucją RP regulacji i ich następstw osiągnięcia „wieku emerytalnego” przez sędziów Sądu Najwyższego
Andrzej Świątkowski

W dniu 4 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym. Obniża ona o pięć lat wiek przechodzenia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku (art. 37 § 1). (...)

Palestra: 11/2017

Ograniczone uprawnienie pracodawcy kontrolowania korespondencji internetowej pracownika
Andrzej Świątkowski

Artykuł dotyczy orzeczenia wydanego przez Wielką Izbę Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Bărbulescu przeciwko Rumunii. Trybunał potwierdza podstawową zasadę praw człowieka dotyczącą poszanowania i ochrony prawa do prywatności w kontekście komunikacji cyfrowej, zakazuje tajnego monitorowania w miejscu pracy i nakłada na pracodawców obowiązek prawny, aby w przypadku podjęcia monitorowania wpierw należycie powiadomić i poinformować danego pracownika o jej przyczynach.

Palestra: 3/2017

Konflikt interesów w adwokackim orzecznictwie dyscyplinarnym
Wojciech Marchwicki Marek Niedużak

Artykuł stanowi przegląd orzecznictwa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w odniesieniu do konfliktu interesów. Obejmuje orzeczenia z okresu przedwojennego, z czasów socjalistycznej Polski i z okresu po transformacji. Analiza orzecznictwa sugeruje, że sąd wypracował dość spójny, ale jednocześnie dość restrykcyjny pogląd na konflikt interesów. Słabość analizowanego orzecznictwa polega na kazuistyce i braku jasnej definicji konfliktu interesów.

Palestra: 9/2018

Adwokat spełniony – wywiad z adw. Czesławem Jaworskim z 2004 r.
Ewa Szadkowska

[…] Bez pana palestra już nie będzie taka sama. [...]

Palestra: 5/2017

Wybrane problemy instytucji opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych
Aleksander Maziarz

Opłata adiacencka z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej jest ważnym źródłem przychodu dla gmin. Dzięki tej opłacie gminy mogą zobowiązać właścicieli nieruchomości do udziału w kosztach budowy obiektów służących zaopatrzeniu w wodę, odprowadzających ścieki czy budowy dróg publicznych. Jednakże polska ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami w bardzo ogólny sposób określa warunki pobierania tego rodzaju opłat administracyjnych. To powoduje problemy z zastosowaniem tej instytucji, ponieważ interpretacja poszczególnych warunków nie jest jednoznaczna. Dlatego celem tego artykułu jest analiza różnych warunków, które umożliwiają nałożenie obowiązku uiszczenia opłaty adiacenckiej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych.

Palestra: 1-2/2017

100 lat Odrodzonego Sądownictwa w Polsce
Czesław Jaworski

Na rok 2017 przypada ważne wydarzenie – 100 lat Odrodzonego Sądownictwa w Polsce.

1
...85

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".