Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Kategoria "Artykuły"

Data publikacji

Palestra: 3-4/2015

Rozmowa ze Stachem
Stanisław Zabłocki

Palestra: 10/2016

Palestra i paideia
Jacek Dubois Michał Zacharski

Artykuł dotyczy relacji między denotacjami terminów „palestra” i „paideia”. Autorzy przedstawiają etymologię słowa „palestra” i ujawniają jego ścisły związek z obszarem wychowania i edukacji - paideia. Następnie analizują tę relację na trzech poziomach: samokształcenie adwokatów, kształcenie aplikantów-prawników oraz w zakresie działalności adwokatury dotyczącej rozwoju nauk prawnych i wzrostu świadomości prawnej w społeczeństwie. Rozważanie prowadzi do kilku uwag na temat roli czasopisma adwokackiego „Palestra”, które może rozwiązać wszelkie niedociągnięcia w dziedzinie edukacji prawnej.

Palestra: 5-6/2015

Tajemnica adwokacka i odpowiedzialność karna za jej naruszenie (ujawnienie)
Jarosław Warylewski

Zagadnienia związane z tajemnicą adwokacką, pomimo że poruszane w nowożytnej polskiej literaturze prawa karnego i orzecznictwie od blisko 100 lat, wciąż potrafią wzbudzać emocje i dostarczają aktualnych problemów interpretacyjnych. Nazwa „tajemnica adwokacka”, aczkolwiek powszechnie używana, nie jest terminem języka prawnego – nie występuje w żadnym z obowiązujących aktów prawnych. Jej przedmiot oraz zakres wyznaczają przepisy ustawy o adwokaturze oraz Kodeksu etyki adwokackiej.

Palestra: 9/2016

Wtórny transfer DNA
Józef Wójcikiewicz

Rozwój genetyki sądowej umożliwił profilowanie z niewielkiej ilości dowodów DNA, nawet z jednej komórki, która mogła pochodzić od niewinnej osoby. Artykuł dotyczy potencjalnego niebezpieczeństwa wtórnego transferu DNA. Przedstawiono szereg eksperymentów w tej dziedzinie, a także kilka przykładów spraw karnych, w których to przeniesienie mogło nastąpić.

Palestra: 5/2016

Europejski nakaz ochrony z perspektywy adwokata
Jacek Barcik

Artykuł koncentruje się na roli adwokata w procedurze wydawania i wykonywania europejskiego nakazu ochrony (ENO). Zagadnieniu temu towarzyszy nakreślenie źródła i celu EPO oraz mechanizmu jego implementacji.

Palestra: 7-8/2016

Rozwiązanie podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru sądowego bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego
Marcin Hotel Tomasz Marek

Nowelizacja ustawy o KRS z 28 listopada 2014 r. Stwarza możliwość rozwiązania podmiotu prawnego wpisanego do rejestru bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i jego usunięcia z rejestru. Zmiany mają umożliwić sądowi rejestrowemu usunięcie z rejestru podmiotów prawnych, które nie prowadzą działalności i nie posiadają żadnej własności. Celem nowego rozporządzenia jest zwiększenie wiarygodności rejestru. Niniejszy dokument ma na celu omówienie przesłanek nowego postępowania, jego przebiegu i skutków dla wierzycieli.

Palestra: 11-12/2015

Prawo restrukturyzacyjne z perspektywy przedsiębiorcy w kryzysie finansowym
Patryk Filipiak

Nowa ustawa – Prawo restrukturyzacyjne wchodzi w życie z początkiem 2016 r. Już obecnie wzbudza pewne emocje w środowisku prawniczym. To dobrze, że trwa dyskusja. Już dziś widzimy, że niektóre nowatorskie rozwiązania będą wyzwaniem dla organów stosujących prawo. Warto jednak wziąć pod uwagę, że jakkolwiek podstawowymi użytkownikami nowych przepisów będą sędziowie, doradcy restrukturyzacyjni i pełnomocnicy profesjonalni, to ustawa ma służyć przede wszystkim przedsiębiorcom: zarówno dłużnikom, jak i wierzycielom. Warto przyjrzeć się nowej regulacji z perspektywy ochrony praw uczestników obrotu gospodarczego. Ramy tego opracowania pozwalają nam spojrzeć na proponowane zmiany przez pryzmat interesu przedsiębiorców będących w kryzysie finansowym.

Palestra: 1-2/2013

Powstanie styczniowe jako fenomen prawny. W 150. rocznicę wybuchu
Maksymilian Stanulewicz

Wielkość naszego narodu w wielkiej epoce 1863 roku istniała, a polegała na jedynym może w naszych dziejach rządzie, który, nieznany z imienia, był tak szanowany i tak słuchany, że zazdrość wzbudzać może we wszystkich krajach i we wszystkich narodach. Te znane słowa Józefa Piłsudskiego, odnoszące się do powstania styczniowego, którego był żarliwym wyznawcą i chłodnym krytykiem jednocześnie, ujmują niezwykle celnie jedno z najbardziej niezwykłych zjawisk w dziejach państwa i prawa Polski.

Palestra: 6/2016

Z zagadnień współdziałania przestępnego. Uwagi na gruncie art. 281 k.k.
Magdalena Budyn-Kulik Marek Kulik

Artykuł dotyczy wybranych aspektów współudziału w przestępczości w zakresie przestępstwa kradzieży z przemocą stosowaną po dokonaniu kradzieży (art. 281 k.k.). Powszechnie przyjmuje się, że czyn ten może popełnić tylko osoba, która wcześniej ukradła rzecz. Autorzy tego artykułu, przyjmując jako regułę wspomnianą wyżej tezę, starają się udowodnić, że możliwe są sytuacje, w których odpowiedzialność karna za popełnienie przestępstwa z art. 281 k.k. może zostać przypisana osobie, która ukradła rzecz, ale nie zastosowała przemocy, aby ją zatrzymać. Przemoc może być wykorzystana przez inną osobę, która odgrywa rolę sprawcy lub pomocnika w popełnieniu czynu z art. 281 k.k.

Palestra: 6/2019

Prawidłowość i proporcjonalność jako kryteria oceny czynności dowodowych
Jerzy Skorupka

Artykuł dotyczy kryteriów oceny czynności dowodowych. Mają one znaczenie uniwersalne, gdyż służą objaśnieniu zakazu dowodowego wyrażonego w art. 168a Kodeksu postępowania karnego, a przez to kwestii dopuszczalności dowodów w procesie karnym, a także w innych wypadkach oceny prawidłowości czynności dowodowych. Autor opracowania wyraża pogląd, że wymienione czynności powinny być oceniane za pomocą dyrektywy prawidłowości wyrażonej w art. 1 Kodeksu postępowania karnego w zw. z art. 7 Konstytucji RP oraz dyrektywy proporcjonalności, której podstawę stanowią art. 31 ust. 3, art. 49, art. 50 Konstytucji RP.

1
...73

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".