Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Włodzimierz Wróbel

prof. dr hab., sędzia

Włodzimierz Wróbel

prof. dr hab., sędzia

Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński 
ORCID: 0000-0001-6636-8738
e-mail: w.wrobel@uj.edu.pl

 

Obecnie pełnione funkcje naukowe i zawodowe

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Karnego, kierownik Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego, kierownik Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Materialnego oraz Studiów Podyplomowych, Prawa Medycznego i Bioetyki. Od października 2012 pełni obowiązki kierownika Katedry Prawa Karnego. 

 

Działalność naukowa

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1987 r. i w tym roku rozpoczął pracę w Katedrze Prawa Karnego UJ. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskał w 1992 r. na podstawie rozprawy pt. Znamiona normy sankcjonowanej i sankcjonującej w przepisie prawa karnego., zaś stopień naukowy doktora habilitowanego w roku 2003 r. na podstawie rozprawy pt. Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym. W 2019 otrzymał tytuł profesora nauk społecznych. Od 1997 r. prowadził zajęcia w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ (sekcja prawa karnego), w latach 2005–2008 kierownik Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ. Członek komisji nauk prawnych Polskiej Akademii Umiejętności. 
Przebywał na stypendiach naukowych na Uniwersytecie Wiedeńskim (Austria) oraz w Instytucie Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego we Fryburgu Bryzgowijskim (Niemcy – stypendium Fundacji Humboldta). 
Współautor Komentarza do Kodeksu Karnego (część ogólna i szczególna – red. A. Zoll); autor (współautor) ponad 100 prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa karnego, prawa konstytucyjnego i teorii prawa. 

 

Działalność zawodowa

W latach 1987–1989 odbył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. W latach 1989–1994 był sekretarz Zespołu Prawa Karnego Materialnego Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości, w latach 1991–2003 pracował w Trybunale Konstytucyjnym jako asystent sędziego, a następnie dyrektor Zespołu Obsługi Skargi Konstytucyjnej Trybunału Konstytucyjnego. W latach 2004–2006 oraz do 2009 r. członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości, w latach 2013–2015 wiceprzewodniczący tej Komisji, w roku 2008 członek zespołu do spraw Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny przy Premierze RP. W latach 1997–2002 r. prowadził wykłady i seminaria z zakresu prawa karnego materialnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (wcześniej ATK). Od 2003 do 2011 r. członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Ekspert komisji sejmowych i senackich, członek komisji egzaminacyjnych na aplikację adwokacką i radcowską, wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa karnego materialnego dla sędziów i prokuratorów. We wrześniu 2011 r. został powołany na stanowisko sędziego w Izbie Karnej Sądu Najwyższego. 

 

Zainteresowania naukowe: konstytucyjne podstawy prawa karnego, zasady odpowiedzialności karnej, teoria prawa karnego, zasady wykładni i techniki argumentacyjne w prawie karnym, prawnokarna ochrona informacji, prawo karne gospodarcze, prawnokarne instrumenty zwalczania korupcji, prawo karne porównawcze, prawo intertemporalne, prawo medyczne, bioetyka, instytucja skargi konstytucyjnej, organizacja wymiaru sprawiedliwości

Znajomość języków: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski (bierna)

 

Wykaz publikacji

Książki


Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym. Zakamycze Kraków 2003

Polskie prawo karne. Część ogólna (współautor: A. Zoll), Kraków 2010

 

Prace zbiorowe i redakcyjne

Zbiór kazusów z prawa karnego materialnego, oprac. Piotr Kardas, Jarosław Majewski, Mateusz Rodzynkiewicz, Włodzimierz Wróbel, Kraków 1994, Staromiejska Oficyna Wydawnicza

Komentarz do ustawy o ochronie obrotu gospodarczego. Stan prawny na 10.07.1995, oprac.: Kazimierz Buchała, Piotr Kardas, Jarosław Majewski, Włodzimierz Wróbel, Warszawa 1995, Wydawn. Prawn.

Kazusy – prawo karne materialne. oprac.: Bogdan Grzegorz, Piotr Kardas, Jarosław Krajewski, Mateusz Rodzynkiewicz, Włodzimierz Wróbel, Kraków 1996

Prawa człowieka a nowa Konstytucja RP. Wybrane zagadnienia stosowania i ochrony, aut.: Małgorzata Byrska, Ewa Kulesza, Anna Łabno, Włodzimierz Wróbel, Eugeniusz Zwierzchowski. Warszawa 1998, Trybunał Konstytucyjny

Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. 2: art. 117–277; T. 3: art. 278–363, red. Andrzej Zoll. Aut.: G. Bogdan, K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kraków 1999 

Kodeks karny. Część ogólna. t. 1. Komentarz do art. 1–116, red. Andrzej Zoll. Aut.: G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, wyd. 2. Kraków 2004

Kodeks karny – część szczególna. Komentarz, t. 2: do art. 117–277 k.k.; t. 3: do art. 278–363 k.k., red. Andrzej Zoll. Aut.: A. Barczak-Oplustil, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, wyd. 2, Kraków 2006

Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. t. 1. Komentarz do art. 1–116 k.k., red. Andrzej Zoll. Aut.: G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, wyd. 3. Warszawa 2007, Wolters Kluwer

Materiały do nauki prawa karnego materialnego. Kazusy i pytania testowe. Aut.: A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, W. Górowski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, W. Wróbel, Warszawa 2007, Wolters Kluwer

Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. 2: art. 117–277, t. 3: art. 278–363, red. Andrzej Zoll. Aut: A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska–Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, wyd. 3, Kraków 2008, Wolter Kluwers

Studia i analizy Sądu Najwyższego, t. 2, red. Krzysztof Ślebzak, Włodzimierz Wróbel, Warszawa 2008, Wolters Kluwer 

Studia i analizy Sądu Najwyższego, t. 3, red. Krzysztof Ślebzak, Włodzimierz Wróbel, Warszawa 2009, Wolters Kluwer

Materiały do nauki prawa karnego materialnego. Kazusy i pytania testowe. Aut.: A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, W. Górowski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, W. Wróbel, Warszawa 2009, Wolters Kluwer

Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. P. Kostański: art. 303-310 (współautor S. Tosza) C.H. Beck, Warszawa 2010

Regionalne izby obrachunkowe. Charakterystyka ustrojowa i komentarz do ustawy, red. M. Stec), komentarz do art. 27; Warszawa 2010

Zakaz wstępu na imprezę masową. Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych (w:) System prawa karnego. Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, t. 6,  red. M. Melezini, Warszawa 2010

 

Artykuły

Usprawiedliwienie karania (założenia systemu wymiaru kary w przyszłym kodeksie karnym). Aut.: Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll (w:) O prawo karne oparte na zasadach sprawiedliwości, prawach człowieka i miłosierdziu, red. i wstęp Adam Strzembosz, Lublin 1988, KUL

Nagminność przestępstwa w systemie dyrektyw sądowego wymiaru kary, „Państwo i Prawo” 1990/3 s. 59-66

Środowiskowe opinie o reformie prawa karnego. Aut.: Mateusz Rodzynkiewicz, Włodzimierz Wróbel, „Państwo i Prawo” 1990/12, s. 86-92

Prawnokarna ochrona dziecka poczętego. Aut.: Jarosław Majewski, Włodzimierz Wróbel, „Państwo i Prawo” 1993/5, s. 35-44

Relacyjne i wartościujące ujęcie bezprawności w prawie karnym, „Przegląd Prawa Karnego” 1993/8, s. 5-18

Struktura normatywna przepisu prawa karnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 1993/3, s. 93-103

Z zagadnień retroaktywności prawa karnego, „Przegląd Sądowy” 1993/4, s. 3-22

Konstytucyjne standardy prawa karnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Aut.: Piotr Tuleja, Włodzimierz Wróbel (w:) Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci profesora Kazimierza Buchały, red. Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, S. Waltoś, A. Zoll, Kraków 1994, Wydawnictwo UJ, s. 255-269

Środki karne w projekcie kodeksu karnego, cz. 1, „Przegląd Sądowy” 1994/7-8, s. 97-116

Z zagadnień wprowadzenia ponownej karalności. Aut.: Piotr Tuleja, Włodzimierz Wróbel, „Państwo i Prawo” 1994/1 s. 68-76

Zasada równości w stanowieniu prawa. Aut.: Piotr Tuleja, Włodzimierz Wróbel (w:) Demokratyczne państwo prawne. Aksjologia, struktura, funkcje. Studia i szkice, red. Henryk Rot, Wrocław 1994

O niektórych problemach interpretacji pojęcia „obowiązujący akt normatywny” w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego (w:) Działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego, red. A. Jankiewicz, Warszawa 1994, Wydawnictwo TK,  s. 49-59

Odpowiedzialność karna funkcjonariuszy wywiadu byłej NRD. Aut.: Ewa Weigend, Włodzimierz Wróbel. „Prokuratura i Prawo” 1995/10 s. 59-71

Środki karne w projekcie kodeksu karnego, cz. 2, „Przegląd Sądowy” 1995/11-12, s. 105-119

Przestępstwo nierzetelnego prowadzenia dokumentacji działalności gospodarczej, „Przegląd Sądowy” 1995/7-/8, s. 26-41

O definiowaniu retroaktywności w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego (w:) Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci profesor Janiny Zakrzewskiej, Warszawa 1996, Wydawnictwo TK, s. 223-240

Niektóre problemy ochrony tajemnicy w projekcie kodeksu karnego, „Przegląd Prawa Karnego” 1996/14-15, s. 19-32

Geldwäsche im polnischen Strafrecht. Aut.: Ewa Weigend, Włodzimierz Wróbel, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 1996/2, s. 416-428

Skarga konstytucyjna przez czeskim Sądem Konstytucyjnym. Aut.: Piotr Tuleja, Włodzimierz Wróbel, „Przegląd Sejmowy” 1997/3, s. 9-33

Skarga konstytucyjna przed Związkowym Trybunałem Konstytucyjnym RFN. Aut.: Piotr Tuleja, Włodzimierz Wróbel, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1997/1, s. 24-37

O niektórych problemach organizacyjnych związanych z rozpoznawaniem przez Trybunał Konstytucyjny indywidualnych skarg konstytucyjnych. Aut.: Piotr Tuleja, Włodzimierz Wróbel (w:) Konstytucja. Trybunał Konstytucyjny. Zbiór studiów, red. C. Banasiński, J. Oniszczuk. Warszawa 1998, Wydawnictwo TK, s. 188-195

Wokół krytyki nowego kodeksu karnego, „Państwo i Prawo” 1998/9-10, s. 51-64

Skarga konstytucyjna w Polsce – pierwsze doświadczenia (w:) Prawa człowieka a nowa Konstytucja, red. A. Łabno, Warszawa 1998, Wydawnictwo TK s. 88-100

Postępowanie w sprawie skargi konstytucyjnej przed austriackim Trybunałem Konstytucyjnym. Aut.: Piotr Tuleja, Włodzimierz Wróbel, „Państwo i Prawo” 1999/11, s. 63-77

Spór o definicję przestępczości zorganizowanej, „Biuletyn Centrum Europejskiego UW” 1999/3-4, s. 71-73

Społeczeństwo informatyczne – szanse i zagrożenia (w:) Zagrożenia etyczne wynikające z rozwoju informatyki, „Nauka” 1999/1, Warszawa 1999, wyd. PAN, s. 159-165

Prawnokarna ochrona tajemnicy państwowej, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2000/1, s. 121-160

Opinia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny. Aut.: Piotr Kardas, Włodzimierz Wróbel, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2001/1, s. 103-192 

Krytycznie o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za przestępstwa komunikacyjne, „Państwo i Prawo” 2001/7 s. 54-64

Gewicht der heutigen strafrechtsgogmatischen Diskussion in der Praxis aus polnischer Sicht. (w:) Krise des Strafrechts und der Kriminalwissenschaften?, red. H-J. Hirsch. Duncker & Humboldt. Berlin 2001, s. 204-208

Zaostrzenie odpowiedzialności karnej w zmianach prawa karnego, „Jurysta” 2001/5 s. 11-17

Czy obowiązujące w Polsce rozwiązania prawne dobrze służą rozwojowi probacji (w:) Zapobieganie i zwalczanie przestępczości w Polsce przy zastosowaniu probacyjnych środków karania. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję ustawodawstwa i Praworządności pod patronatem Marszałka Senatu RP w dniach 1-2.12.2004, Warszawa 2004

Prawotwórcze tendencje w orzecznictwie  Sądu Najwyższego w sprawach karnych. Mity czy rzeczywistość (w:) W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci prof. Andrzeja Wąska, Lublin 2005, s. 383-397

Zmiana przyjętej linii orzeczniczej przez Sąd Najwyższy (w:) Działalność orzecznicza Sądu Najwyższego a prawo wspólnotowe i unijne, red. L. Gardocki, J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki, Rajgród 2005, s. 34-47

Wybrane zagadnienia orzecznictwa kasacyjnego Izby Karnej i Wojskowej Sądu Najwyższego (w:) Działalność orzecznicza Sądu najwyższego a prawo wspólnotowe i unijne, red. L. Gardocki, J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki, „Rajgród” 2005, s. 67-81

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych. (Projekt nowych uregulowań), „Państwo i Prawo” 2005/9, s. 3-17

Zmiany w kodeksie karnym w świetle poglądów sędziów i prokuratorów, „Państwo i Prawo” 2005/12, s. 3-21

Zum Aufbau der Straftat, insbesondere zum formellen/materiellen Straftatbegriff (w:) Strafrechtsentwicklung in Osteuropa. Zwieschen Bewaeltigung und neuen Herausforderungen, red. A. Eser, J. Arnold, J. Trappe. Druncker & Humblot Berlin 2005

Der Stand des Strafrechts in Polen. Aut.: Andrzej Wąsek, Włodzimierz Wróbel (w:) Das dritte deutsch-japanisch-polnische Strafrechtskollquium (Poznań, 2003.06.01-07.) ... Aktuelle Probleme des deutschen, japanischen und polnischen Strafrechts, red. und Vorwort Andrzej J. Szwarc. Poznań 2006 Wydawn. Poznańskie, s. 276

Wina i zawinienie a strona podmiotowa czynu zabronionego, czyli o potrzebie posługiwania się w prawie karnym pojęciem winy umyślnej i winy nieumyślnej (w:) Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Ksiega jubileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, red. J. Giezek. Zakamycze 2006

Z problematyki tak zwanego pozornego zbiegu przepisów ustawy w prawie karnym (w:) Zbieg przepisów oraz zbieg przestępstw w polskim prawie karnym. Materiały II Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2006

Tryb przyspieszony i występek chuligański w projekcie ustawodawczym, „Prokurator” 2006/3

O domniemaniach w zakresie przesłanek odpowiedzialności karnej, „Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ”, Kraków 2006/96. s. 245-254

Skarga konstytucyjna – problemy do rozwiązania (w:) Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. M. Zubik. Warszawa 2006

Adoptando los estándardes internationales: la experiencia polacca en la unificación y armonización del Dérecho Penal (w:) Hacia la unificación del Dérecho Penal. Max-Planck-Institut für ausländisches und internationals Strafrecht, Instituto Nacional de Ciencias Penales, Mexico 2006 INACIPE, s. 65-82

O dwóch aspektach konstytucyjnej zasady domniemania niewinności (w:) Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Ksiega jubileuszowa z okazji 70. Rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, red. K. Krajewski. Wolters Kluwer 2007

Drogi i bezdroża reformy prawa karnego (o rządowym projekcie nowelizacji kodeksu karnego), „Państwo i Prawo” 2007/9

Zasada domniemania niewinności – wybrane zagadnienia na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z 28.09.2006 r. (I KZP 8/06), „Studia i Analizy Sądu Najwyższego”, t. 1, Warszawa 2007

Opinia w sprawie projektu nowelizacji art. 30 i art. 38 Konstytucji i zgodności z Konstytucją projektu ustawy z 30.03.2004 r. o świadomym rodzicielstwie, „Przegląd Sejmowy” 2007/3

Opinia w sprawie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 2007/3

Kara pozbawienia wolności w Kodeksie karnym z 1997 r.: idea i rzeczywistość, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2007/1

Ochrona informacji niejawnych i tajemnicy w postępowaniu sądowym w sprawach karnych. Wybrane zagadnienia (w:) Nowe technologie dowodowe a proces karny, red. L. Gardocki, J. Godyń, M. Hudzik, L. Paprzycki, Warszawa 2007 s. 101-111

Polish Penal Law and the Constitution from the Year 1997. Aut.: Włodzimierz Wróbel, Adam Wojtaszczyk, „Archivum Iuridicum Cracoviensis” 2008

Naruszenie prawa materialnego jako podstawa kasacyjna, „Studia i Analizy Sądu Najwyższego” t. 2, Warszawa 2008, s. 151-163

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w polskim i hiszpańskim prawie karnym. Aut.: Stanisław Tosza, Włodzimierz Wróbel (w:) Księga Jubileuszowa Pani Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej, Warszawa 2008

Wpływ orzecznictwa Sądu Najwyższego na kształtowanie się pojęć i instytucji prawnych (w:) Orzecznictwo w systemie prawa. II Konferencja Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wolters Kluwer Polska, red. T. Bąkowski, K. Grajewski, J. Warylewski, Wolters Kluwer 2008, s.75-89

Spór o „dostateczny poziom represyjności” prawa karnego w płaszczyźnie legislacyjnej (w:) Represyjność polskiego prawa karnego, red. A.J. Szwarc. Poznań 2008, s. 11-25

Funkcje gwarancyjne  rozumowań prawniczych w prawie karnym (w:) Rozumność rozumowań prawniczych, red. M. Wyrzykowski. Warszawa 2008

Zagadnienie naruszenia reguł wymaganej ostrożności (w:) Orzecznictwo sądowe w sprawach karnych. Aspekty europejskie i unijne, red. L. Gardocki, J. Godyń, M. Hudzik. L. Paprzycki, Warszawa 2008, s. 169-181

Nowy model kształcenia wstępnego kadr sądownictwa, „Kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa” 2009/2

Pojęcie „dobra prawnego” w wykładni przepisów prawa karnego (w:) Aktualne problemy prawa karnego. Księga Pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70 urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, red. Ł. Pohl, Poznań 2009, s. 619-631

Opinie prawne w sprawie projektów nowelizacji Konstytucji RP dotyczących ograniczenia biernego prawa wyborczego i immunitetu parlamentarnego (współautorzy: S. Bożyk, P. Chybalski, D. Dudek, R.G. Hałas, L. Kubicki, J. Mordwiłko, Z. Witkowski), „Przegląd Sejmowy” 2009/3 s. 139-199

Rezygnacja z uporczywej terapii w świetle polskiego prawa, „Medycyna Praktyczna” 2009/9, s. 160-167

Opinia w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (druk nr 433), „Przegląd Sejmowy” 2009/6

Prawnokarne regulacje przeciwdziałania zjawiskom korupcji w administracji publicznej (w:) Unormowania antykorupcyjne w administracji publicznej, red. M. Stec, K. Bandarzewski, Warszawa 2009, s. 276-288

Zasady odpowiedzialności żołnierza w polskim prawie karnym (w:) Trestne ciny suvisiace s cinnostou ozbrojenych sil a ozbrojenych zborom, red. J. Madliak, J.Mihalov, Kosice 2009

Czy powrót do racjonalizmu? Projekty nowelizacji kodeksu karnego w perspektywie zmian dokonanych w prawie karnym w latach 2005-2007 (w:) Populizm penalny i jego przejawy w Polsce, red. Z.Sienkiewicz, R.Kokot, Wrocław 2009

Kara pozbawienia wolności w kodeksowym systemie kar i środków karnych (współautor: J. Migdał) (w:) Księga jubileuszowa więziennictwa 1989-2009, red. T. Szymanowski, M. Cichosz, J. Pomiankiewicz, s. 17-32

Wznowienia postępowania w sprawach karnych – wybrane zagadnienia w perspektywie aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego (w:) Studia i Analizy Sądu Najwyższego, t. IV, Warszawa 2010, s. 265-276

Problem klauzuli sumienia w prawie polskim w odniesieniu do ochrony życia, „Annales Canonici” 2010/6, s. 23

Konstrukcja kontratypu jako sposobu uadekwatnienia treści normy sankcjonowanej i sankcjonującej w procesie wykładni prawa karnego (w:) W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, red. A. Choduń, S. Czepita), Szczecin 2010, s. 369

Określenie strony podmiotowej czynu zabronionego z perspektywy funkcji gwarancyjnej (w:) Umyślność i jej formy (red. J. Majewski) Toruń 2011

Zakaz podwójnej karalności i zasada ne bis in idem w obszarze przestępstw, wykroczeń oraz deliktów administracyjnych – wybrane zagadnienia (w:) Zagadnienia prawa dowodowego, red. J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki), Warszawa 2011

Problem pedofilii z punktu widzenia prawa karnego (w:) Dziecko jako obiekt seksualny, PAU Prace Komisji Etyki Medycznej 9, Kraków 2011.

Postęp i regres w prawie karnym materialnym (w:) Księga dedykowana dr Ewie Weigend, red. S. Waltoś, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011

Stosowanie przez sądy formalnie uchylonych przepisów prawa karnego z okresu PRL (w:) Problemy penologii i praw człowieka na początku XII stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy, Warszawa 2011

 

Glosy

Glosa do wyroku SN z 4.02.1987 r. (V KRN 8/87) (dot. art. 147 § 2 Kodeksu karnego), „Palestra” 1989/4, s. 111-115

Glosa do postanowienia TK z 25.09.1991 r. (S 6/91) (dot. ścigania i karania zbrodni stalinowskich). Aut.: Piotr Tuleja, Włodzimierz Wróbel, „Państwo i Prawo” 1992/2, s. 108-112

Glosa do orzeczenia TK z 20.10.1992 r. (K 1/92) (dot. zgodności z Konstytucją kompetencji wojewody stosowania internowania wobec cudzoziemców). Aut.: Piotr Tuleja, Włodzimierz Wróbel, „Państwo i Prawo” 1994/1, s. 109-111

Glosa do orzeczenia TK z 22.06.1993 r. (K 1/93) (dot. retroaktywnej zmiany regulacji prawnej dokonanej w ustawie budżetowej), „Przegląd Sądowy” 1994/2, s. 83-88

Glosa do uchwały SN z 22.12.1993 r. (I KZP 3/93) (dot. ochrony prawnej funkcjonariusza Straży Miejskiej w razie czynnej napaści na niego w czasie pełnienia obowiązków służbowych),  „Przegląd Sądowy” 1995/6, s. 114-123

Glosa do uchwały pełnego składu Izby Karnej SN z 11.01.1999 r. (I KZP 15/98) (dot. zastosowania przepisów nowego k.k. w odniesieniu do spraw warunkowego przedterminowego zwolnienia), „Państwo i Prawo” 1999/3, s. 103-110

Glosa do postanowienia SN z 10.12.1998 r. (I KZP 19/98) (dot. warunków i trybu podjęcia ścigania za przestępstwa popełnione przed wejściem w życie nowego kodeksu karnego), „Prokuratura i Prawo” 1999/6, s. 81-88

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Sądu Dyscyplinarnego z 30.08.2007 r. (SNO 44/07) oraz postanowienia Sądu Najwyższego – Sądu Dyscyplinarnego z 10.01.2008 r. (SNO 84/07) „Państwo i Prawo” 2008/7

Glosa do wyroku TK z 16.04.2009 r. (P 11/08) (współautor: S. Zabłocki) (dot. naruszenia trybu legislacyjnego w zakresie ustawy nowelizującej k.k., a w następstwie utraty mocy obowiązującej przepisu w zakresie sankcji z art. 148 § 2 k.k., „Palestra” 2009/7-8, s. 290-308

 

Publikacje popularno-naukowe

8. Projekt kodeksu karnego, cz.1-8 (cykl artykułów omawiających projekt kodeksu karnego) „Rzeczpospolita” 1993 nr 197, 198, 202, 203, 209, 211, 212, 216

Odchodzenie od teorii ślepych bagnetów, „Rzeczpospolita” 1993/296

Izolacja bez represji, „Rzeczpospolita” 1993/297

Izolacja bez represji, „Rzeczpospolita” 1993/297

Wszystko w jednym – o projekcie kodeksu wykroczeń, „Rzeczpospolita” 1994/46

Dużo innowacji w części ogólnej (dot. projektu k.k.w) – cz. 1, „Rzeczpospolita” 1994/73

Podstawowy cel – przeciwdziałanie powrotowi do przestępstwa (dot. projektu k.k.w) – cz. 2, „Rzeczpospolita” 1994/74

Czy na pewno dekryminalizacja niegospodarności? „Rzeczpospolita” 1995/92

Dokumentacja, która wyrządza szkodę, „Rzeczpospolita” 1995/160

Wokół przetargu, „Rzeczpospolita” 1995/165

Petunia olet, czyli pranie brudnych pieniędzy, „Rzeczpospolita” 1995/167

Przeciwko przestępczości zorganizowanej, „Rzeczpospolita” 1995/199

Nielegalna broń i materiały wybuchowe, „Rzeczpospolita” 1995/208

Zaostrzenie kar za przestępstwa z użyciem przemocy, „Rzeczpospolita” 1995/213

Samochód dobrem szczególnie chronionym, „Rzeczpospolita” 1995/215

Wokół problemów przedawnienia, „Rzeczpospolita” 1995/216

Inaczej dla recydywistów, „Rzeczpospolita” 1995/217

Krzyż przez niemieckim Trybunałem Konstytucyjnym. Aut.: Ewa Weigend, Włodzimierz Wróbel, „Rzeczpospolita” 1995/221

Dekalog pokrzywdzonego. O warunkach, jakie musi spełniać skarga konstytucyjna wnoszona do Trybunału Konstytucyjnego, „Prawo i Życie” 1997/46

Skarga konstytucyjna, czyli dodatkowa gwarancja praw człowieka, cz. 1. Aut.: Piotr Tuleja, Włodzimierz Wróbel, „Rzeczpospolita” 1997 nr 264

Skarga konstytucyjna, czyli dodatkowa gwarancja praw człowieka, cz. 2. Aut.: Piotr Tuleja, Włodzimierz Wróbel, „Rzeczpospolita” 1997/265

Uniwersyteckie poradnie prawne. Aut.: Włodzimierz Wróbel, Fryderyk Zoll, „Prawo i Życie” 1998/28

Liberalizacja czy zaostrzenie odpowiedzialności karnej, „Rzeczpospolita” 1998/66

Zaostrzenie odpowiedzialności karnej w zmianach prawa karnego, „Jurysta” 2001/5, s. 11-17

Prawo wobec dramatu. Po linczu we Włodowie, „Tygodni Powszechny” z 14.08.2005 r.

O jaskółkach i prawie karnym, „Tygodnik Powszechny” z 19.06.2005 r.

W obronie sędziego, „Tygodnik Powszechny” z  9.10.2005 r.

Sukces prawników, sukces obywateli. Po podpisie prezydenta koniec sporu o kształt zawodów prawniczych, „Tygodnik Powszechny” 2005/35

Kultura strachu, „Tygodnik Powszechny” z 21.02.2006 r.

Wyjść z więzienia, „Forum Penitencjarne” 2006/5

Spisane będą czyny i rozmowy... O pułapkach ustawy lustracyjnej, „Tygodnik Powszechny” 2007/11

Chirurgiczna precyzja. Lustracja przed Trybunałem Konstytucyjnym – analiza prawnicza orzeczenia „Tygodnik Powszechny” 2007/20

Czy zmieniać Konstytucję? Spór o ochronę życia, „Tygodnik Powszechny” 2007/13

Jak wysoko można powiesić złodzieja... (dot. projektu nowelizacji k.k.), „Tygodnik Powszechny” 2007/18

Nieuzasadnione podejrzenie. Prokuratura: potężne instrumenty, rozciągliwe definicje, „Tygodnik Powszechny” 2007/35

Prokurator w teatrze. Sprawiedliwość i cywilizacja obrazkowa, „Tygodnik Powszechny” 2007/8

Więcej praw dla ofiar to wydłużenie procesu (dot. propozycji nowelizacji k.p.k.). Wywiad. „Rzeczpospolita” 2007/180

Spór o prokuratora generalnego. Rozwód z rozsądku, „Tygodnik Powszechny” 2008/9

Między korporacją a polityką (dot. prokuratury), „Tygodnik Powszechny” 2008/24

Prawda o ekspresowych sądach, „Rzeczpospolita” 2008/167

Ekspertyzy niepublikowane i inne opracowania
Znamiona normy sankcjonowanej i sankcjonującej w przepisie prawa karnego. Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Zolla. (s. 228) Kraków 1992

Pranie brudnych pieniędzy w projekcie kodeksu karnego – opracowanie w ramach programu badawczego Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, lipiec 1994 (s. 22)

Wpływ zniesienia kary śmierci na poziom przestępczości – wybrane zagadnienia – opracowanie na zlecenie Prezesa Rady Ministrów, maj 1996 r. (s. 96)

Opinia przygotowywana na zlecenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją niektórych regulacji ustawy z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. (kwiecień 2004)

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".