Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Tomasz Sójka

prof. dr hab., adwokat

Tomasz Sójka

prof. dr hab., adwokat

Afiliacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ORCID: 0000-0001-7555-6829

e-mail: tsojka@amu.edu.pl

 

Obecnie pełnione funkcje naukowe i zawodowe

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych zatrudniony jako profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, adwokat. Specjalizuje się w prawie spółek i rynku kapitałowego, a także w prawie nowych technologii.

 

Działalność naukowa (ścieżka kariery)

Opublikował cztery monografie prawnicze wydane w renomowanych wydawnictwach, a także zredagował komentarz do prawa rynku kapitałowego. Ponadto jest autorem ponad 60 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i opracowaniach monograficznych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Był stypendystą Uniwersytetu Oxfordzkiego, De Paul University w Chicago, oraz Instytutu TMC Assera w Hadze. 

 

Działalność zawodowa (ścieżka kariery)

Był założycielem i partnerem zarządzającym kancelarii Sójka, Maciak, Mataczyński (2003–2018).
W latach 2006–2008 był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie – biorąc udział przy tworzeniu zasad ładu korporacyjnego dla spółek z GPW.
W swojej praktyce prawniczej świadczył usługi doradcze przy realizacji szeregu transakcji na rynku kapitałowym, w tym: fuzji i przejęć (M&A) największych spółek na polskiej giełdzie, restrukturyzacji kapitałowej; publicznych i niepublicznych emisjach papierów wartościowych, wezwania do sprzedaży akcji oraz wycofywaniu spółek z giełdy. Doradzał spółkom publicznym w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych oraz przestrzegania zasad corporate governance. Uczestniczył także w wielu sporach sądowych i arbitrażowych związanych z konfliktami pomiędzy udziałowcami największych spółek kapitałowych. Pełnił także funkcję arbitra w międzynarodowych sporach. Dysponuje doświadczeniem legislacyjnym – doradzał między innymi przy tworzeniu projektu przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej w Kodeksie spółek handlowych oraz ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Znajomość języków: angielski, niemiecki

 

Wykaz publikacji

Komentarze

S. Sołtysiński, T. Sójka, Komentarz do art. 339, 345, 360, 362, 366, 433, 434, 438, 439, 440, 442, 443, 448, 451 k.s.h. (w:) Kodeks spółek handlowych, t. III, Komentarz do art. 301-458, red. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Warszawa 2013, s. 310-324, 363-373, 375-403, 469-495, 501-529, 545-546, 1582-1606, 1620-1650, 1654-1657, 1667-1678, 1681-1695, 1727-1735, 1742-1757, 1759-1776

T. Sójka (w:) Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, red. T. Sójka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015, Wprowadzenie s. 29-56; komentarze do ustawy o ofercie publicznej: art. 1 – 68a (s. 115–312), 82-83 (s. 445-454), art. 98 (s. 566–602); ustawy o obrocie instrumentami finansowymi: art. 1-3 (s. 673–699), 4–22 (s. 708–759), 25–46 (s. 766–826), 48–68e (s. 838–870), 72–81g (s. 889–961), 147–161a (s. 1190–1252), 177 (s. 1310–1311); ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym: art. 19 (s. 1482–1484) 

T. Sójka (w:) Kodeks cywilny, t. 2, Komentarz do art. 450–1088, red. Gutowski Maciej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016; komentarz do artykułu 518 k.c. (s. 248–251), 860 k.c. (s. 1179–1185); komentarz do artykułu 861 k.c.–875 k.c., s. 1185–1217 (wspólnie z R. Szyszko); komentarz do artykułu 9216 k.c.–92116 k.c, s. 1413–1435 

 

Wykaz autorskich monografii

Uprawnienia organizacyjne obligatariuszy. Studium cywilnoprawne ze szczególnym uwzględnieniem pozasądowej restrukturyzacji zobowiązań z obligacji. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018,  s. 275 (22 arkusze wydawnicze)

Umowa objęcia akcji, Wolters Kluwer Polska Warszawa 2012, (s. 450)

Obowiązki informacyjne spółek publicznych i odpowiedzialność cywilna za ich naruszenie, Warszawa 2008  (s. 400)

Umorzenie akcji, Kraków 2004 – poszerzona i zaktualizowana wersja rozprawy doktorskiej (s. 395)

 

Artykuły

T. Sójka, Etap zdarzenia rozciągniętego w czasie jako informacja poufna, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2014/1, s. 6–11

T. Sójka, Umowa o doradztwo inwestycyjne w obrocie instrumentami finansowymi, „Przegląd Prawa Handlowego” 2014/4, s. 39–45

T. Sójka, Wpis na rachunek papierów wartościowych, „Monitor Prawa Bankowego” 2014/7–8, s. 109–120

T. Sójka, Zgromadzenie obligatariuszy, „Monitor Prawa Bankowego” 2016/7–8, s. 68–85

T. Sójka, Odpowiedzialność cywilna zarządzającego portfelem instrumentów finansowych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017/1, s. 103–117

T. Sójka, Reaktywne mechanizmy obrony przed wrogim przejęciem w prawie polskim, „Przegląd Prawa Handlowego” 2017/11, s. 5–11

T. Sójka, Zapobiegawcze mechanizmy obrony przed przejęciem spółki w prawie polskim, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2017/11, s. 7–13

T. Sójka, O potrzebie zmian unormowań niepublicznych spółek kapitałowych – uwagi na kanwie projektu przepisów o prostej spółce akcyjnej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2018/9,  s. 12–18

 

Wykaz współautorskich publikacji naukowych i udział w opracowaniach zbiorowych

Publikacje naukowe w opracowaniach zbiorowych

J. Napierała, T. Sójka, Przetarg z elementami negocjacji (w:) Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, red. M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka, Warszawa 2013, s. 235–249

T. Sójka, Wpływ dyrektywy o rynkach instrumentów finansowych (MiFID) i przepisów transponujących tę dyrektywę do polskiego porządku prawnego na treść stosunków cywilnoprawnych pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi maklerskie (inwestycyjne), a ich klientami (w:) Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego, red. J. Kruczalak-Jankowska, Warszawa 2013, s. 367–381

T. Sójka, Prawo do informacji dominującego akcjonariusza spółki publicznej – ograniczenia przedmiotowe (w:)  Spółki z udziałem skarbu państwa a Skarb Państwa, red. A. Kidyba, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015, s. 137–152

T. Sójka, Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (w:) Współczesne problemy prawa zobowiązań, red. A. Olejniczak et al., Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015, s. 639–651

T. Sójka, Wykonywanie praw z akcji zapisanych na rachunku zbiorczym (w:) Tendencje reformatorskie w prawie handlowym, red. J. Olszewski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 207–216

T. Sójka, R. Głowacki, Zakres zakazu nabywania akcji własnych – umowy przedwstępne i instrumenty pochodne odnoszące się do akcji własnych (w:) USUS MAGISTER EST OPTIMUS. Rozprawy prawnicze Ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, red. B. Jelonek-Jarco, R. Kos, J. Zawadzka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 161–173

T. Sójka, Ogólna charakterystyka umów dotyczących świadczenia usług maklerskich (w:) Cywilnoprawna ochrona inwestorów korzystających z usług maklerskich na rynku kapitałowym, red. T. Sójka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016, s. 27–49

T. Sójka, Obowiązek lojalności usługodawcy: powierniczy charakter umów o świadczenie usług maklerskich (w:) Cywilnoprawna ochrona inwestorów korzystających z usług maklerskich na rynku kapitałowym, red. T. Sójka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016, s. 74-95

T. Sójka, Przedkontraktowe obowiązki informacyjno-doradcze (w:) Cywilnoprawna ochrona inwestorów korzystających z usług maklerskich na rynku kapitałowym, red. T. Sójka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016, s. 95-129

T. Sójka, Świadczenie usług maklerskich w warunkach konfliktu interesów (w:) Cywilnoprawna ochrona inwestorów korzystających z usług maklerskich na rynku kapitałowym, red. T. Sójka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016, s. 129-165

T. Sójka, Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (w:) Cywilnoprawna ochrona inwestorów korzystających z usług maklerskich na rynku kapitałowym, red. T. Sójka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016, s. 165-197

T. Sójka, Umowa o przekazywanie zleceń (w:) Cywilnoprawna ochrona inwestorów korzystających z usług maklerskich na rynku kapitałowym, red. T. Sójka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016, s. 197-202

T. Sójka, Umowa o doradztwo inwestycyjne w obrocie instrumentami finansowymi (w:) Cywilnoprawna ochrona inwestorów korzystających z usług maklerskich na rynku kapitałowym, red. T. Sójka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016, s. 202-226

T. Sójka, Umowa o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych (w:) Cywilnoprawna ochrona inwestorów korzystających z usług maklerskich na rynku kapitałowym, red. T. Sójka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016, s. 226-264

T. Sójka, Rozdział V – Obligacje (w:) System Prawa Handlowego, t. 4, Prawo Instrumentów Finansowych, red. M. Stec, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 231-296

T. Sójka, M. Stańczyk, Utworzenie struktury holdingowej przez podział spółki, [w:] Z badań nad prawem prywatnym. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kochowi, red. A. Olejniczak, M. Orlicki, J. Pokrzywniak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2017, s. 523-535

T. Sójka, Duties of a corporate board in the context of a takeover attempt (w:) The Takeover of Public Companies as a Mode of Exercising EU Treaty Freedoms, red. M. Mataczyński, Peter Lang GmbH International Academic Publishers, 2017, s. 133-149

T. Sójka, Preventive anti-takeover defences in Polish law (w:) The Takeover of Public Companies as a Mode of Exercising EU Treaty Freedoms, red. Maciej Mataczyński, Peter Lang GmbH International Academic Publishers (2017), s. 117-132

T. Sójka, J. Stranz, Najnowsze zmiany w dyrektywie o prawach akcjonariuszy – w kierunku pobudzania aktywizmu akcjonariuszy (w:) Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej, red. K. Bilewska, Warszawa 2018, s. 296-308

T. Sójka, Czy istnieje zasada równego traktowania obligatariuszy? (w:) A. Societates et obligationes – tradycja, współczesność, przyszłość. Księga jubileuszowa profesora Jacka Napierały, red. A. Olejniczak, T. Sójka, Poznań 2018, s. 575-589

T. Sójka, M. Saczywko, Instytucja tzw. akcji lojalnościowych – ujęcie prawnoporównawcze (w:) „Ius est ars boni et aeqi” – księga pamiątkowej prof. Józefa Frąckowiaka, red. M. Leśniak, Wrocław 2018, s. 1059–1070

T. Sójka, Foundation and financing of a stock corporation (w:) Vicari Andrea, Schall Alexander, Company Laws in the EU, C.H. Beck, Hart, Nomos 2020

 

Podręczniki

T. Sójka, Wiadomości ogólne o spółkach handlowych (w:) Prawo spółek handlowych. Podręcznik akademicki, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 649

T. Sójka, Spółka komandytowo-akcyjna (w:) Prawo spółek handlowych. Podręcznik akademicki, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 649

J. Napierała, T. Sójka, Spółka akcyjna (w:) Prawo spółek handlowych Podręcznik akademicki, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 649

T. Sójka, Umowy związane z obrotem instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym (w:) Umowy w obrocie gospodarczym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 410

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".