Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Stanislav Balík

dr hab., adwokat

Stanislav Balík

dr hab., adwokat

profesor akademicki, adwokat, dr nauk prawnych, Dziekan Wydziału Prawa University of West Bohemia w Pilźnie, były sędzia Sądu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej w Brnie (2004-2014)

Ukończył prawo na Uniwersytecie Karola w Pradze w 1979 r., a dwa lata później studia historyczno-archiwalne na Wydziale Filozoficznym tegoż uniwersytetu. W 1980 r. uzyskał stopień doktora prawa, a w 1983 r. doktora filozofii. Do 1989 r. pracował jako prawnik (radca prawny). Od 1990 r. do 2004 r. był adwokatem. W 1999 r. został pierwszym wiceprezesem Czeskiej Izby Adwokackiej, a w latach 2002–2003 był prezesem Czeskiej Izby Adwokackiej. Od 1996 r. wykładowca w Katedrze Historii Prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie (Masarykova univerzita). Jest autorem licznych publikacji naukowych, w tym wielu o dziejach adwokatury w Czechach i na Słowacji, a także współautorem podręczników. Zasiada w kolegiach redakcyjnych czasopism: „Bulletin advokacie”, „Historický obzor”, „Journal on European History of Law”.

 

Wykaz publikacji

Książki (monografie)

Balík, Stanislav a kol: Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Česká advokátní komora – Národní galerie v Praze: 2009. 271 s. ISBN 978-80-7035-427-8

Balík, Stanislav a kol: Dějiny notářství v českých zemích. Praha: Notářská komora ČR – Národní galerie v Praze, 2014. 183 s. ISBN 978-80-7035-549-9

Balík, Stanislav et al.: History of the legal profession in Bohemia, Moravia and Silesia. Praha: Česká advokátní komora – Národní galerie v Praze, 2010, 271 s. ISBN ISBN 978-80-7035-455-1

 

Artykuły w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie Scopus

Balík, Stanislav: Brief History of the Constitutional Court of the Czech and Czechoslovak Republic and its role in upholding the rule of law. Journal on European History of Law, 2010, roč. 1, č. 1, s. 28-31. ISSN: 2042-6402

 

Artykuły w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie ERIHplus i ERIH

Balík, Stanislav: Podíl českých právníků na základní řadě Ottova slovníku naučného, Právník, 9, 1984, s. 888-896. ISSN 0231-6625

Balík, Stanislav – Zylinskij, Bohdan: Vilém Skřivan – zapomenutý přispěvatel Právníka (Ke 125. výročí časopisu Právník). Právník, 9, 1986, s. 846-854. ISSN 0231-6625

Balík, Stanislav: K právní úpravě životního prostředí, hygieny a zdravotnictví v Praze druhé poloviny 19. století. Documenta pragensia, VII/2, 1987, s. 476-484. ISSN 0231-7443

Balík, Stanislav: Pražští advokáti před sto lety (1887). Documenta pragensia, VIII, 1988, s. 177-205. ISSN 0231-7443

Balík, Stanislav: Význam příprav vydání základní řady Ottova slovníku naučného pro rozvoj kultury a vzdělanosti v českých zemích na přelomu 19. a 20. století. Documenta pragensia, X/2, 1990, s. 495-501. ISSN 0231-7443

Balík, Stanislav: Trest smrti v dějinách. Historický obzor, 1, 1990-1991, s. 22-26. ISSN 1210-6097

Balík, Stanislav: Antonín rytíř Randa  (8. 7. 1834 - 6. 10.1914). Historický obzor, 11, 1992, s. 325-326. ISSN 1210-6097

Balík, Stanislav: K tradici porotního soudnictví v českých zemích. Historický obzor, 1, 1994, s. 13-16. ISSN 1210-6097

Balík,Stanislav: Ke stavu zpracování dějin advokacie v českých zemích. Historický obzor, 11-12, 1995, s. 275-277. ISSN 1210-6097

Balík, Stanislav – Fiedlerová, Miroslava: Et tu Ottův slovník naučný ? (Úvaha o spolupráci prof. dr. Emila Otta s redakcí nejrozsáhlejší české encyklopedie s edicí hesla „Advokát“. Právník, 4, 1995, s. 391-401. ISSN 0231-6625

Balík, Stanislav: Právnický ples roku 1889,  Documenta pragensia, XII, 1995, s. 263-268. ISSN 0231-7443

Balík, Stanislav – Keller, Radek: Anděla Kozáková – Jírová, první Češka JUDr. na pražské universitě. Documenta pragensia, sv. XIII (1996), s. 235-241. ISSN 0231-7443

Balík, Stanislav – Homolková, Martina: Jednota kandidátů advokacie v království Českém v letech 1880-1914. Documenta pragensia, XVIII, 2000, s. 235-239. ISSN 0231-7443

Balík, Stanislav: Koexistence česky a německy mluvících advokátů v Praze v letech 1848-1918. Documenta pragensia, XIX, 2001, str. 129-134, 368-369. ISSN 0231-7443

Balík, Stanislav: Pražská advokacie v letech 1648-1781. Documenta pragensia, XXVII, 2008, s. 867-873, 1118-1119. ISSN 0231-7443

Article published in a Czech peer-reviewed journal included in the List of non-impact peer-reviewed journals published in the Czech Republic

Balík, Stanislav: Několik úvah a informací o přispěvatelích základní řady Ottova slovníku naučného ve středních Čechách. Památky středních Čech, 1, 1985, s. 109-120. ISSN 0862-1586

Balík, Stanislav: Základní řada Ottova slovníku naučného a čeští lékaři. Časopis lékařů českých, 9, 1988, s. 281-283. ISSN 0008-7335

Balík, Stanislav: Pro Sexto Roscio – první obhajovací řeč M.T. Cicerona. Bulletin advokacie, 9, 1992, s. 47-48. ISSN 1210-6348

Balík, Stanislav: Ještě k problematice dovolání dle občanského soudního řádu (úvaha právněhistorická). Bulletin advokacie, 8, 1993, s. 17-18

Balík, Stanislav: Dílo Beccariovo  „O zločinech a trestech“ (Připomenutí stého výročí prvého a dosud posledního českého překladu – s ukázkou). Bulletin advokacie, 6-7, 1993, s. 21-26. ISSN 1210-6348

Balík, Stanislav – Fiedlerová, Miroslava: Balík, Stanislav - Fiedlerová, Miroslava: K rozmístění advokátních kanceláří v Čechách v roce 1925, Bulletin advokacie, 2, 1994, s. 63 - 68. ISSN 1210-6348

Balík, Stanislav: O věcech feriálních. Bulletin advokacie, 5, 1994, s. 45-46. ISSN 1210-6348.
Balík, Stanislav: Neruda o ženách – právničkách. Bulletin advokacie, 3, 1995, s. 55-59. ISSN 1210-6348

Balík, Stanislav – Fiedlerová, Miroslava: Advokáti v hledišti Národního divadla (1893-1894). Bulletin advokacie, 2, 1996, s. 49-52. ISSN 1210-6348

Balík, Stanislav – Piková, Petra: Podíl advokátů v Čechách na výkonu práva chudých v letech 1869-1914. Bulletin advokacie, 10, 1997, s. 53-65. ISSN 1210-6348

Balík, Stanislav: Slibuji. Bulletin advokacie, 2, 2003, s. 3-6. ISSN 1210-6348

Balík, Stanislav: Odkaz Antonína Randy v proměnách času. Bulletin advokacie, 9, 2014, s. 6-7 ISSN 1210-6348

Balík, Stanislav: Magna charta libertatum (Zamyšlení u příležitosti 800. výročí Velké listiny svobod). Bulletin advokacie, 5, 2015, s. 7-8 ISSN 1210-6348

Balík, Stanislav: Porozumienia sierpniowe (Několik poznámek k 35. výročí Srpnových dohod a dějinám Solidarnośći). Bulletin advokacie, 7-8, 2015, s. 91-92 ISSN 1210-6348

Balík, Stanislav: Časopis českých advokátů a počátky advokátského časopisectví. Bulletin advokacie, 3, 2016, s. 13-14 ISSN 1210-6348

Balík, Stanislav: Právnické rozhledy v letech 1901-1919. Bulletin advokacie, 4, 2016, s. 13-14 ISSN 1210-6348

Balík, Stanislav: Právní prakse a časopisecká intermezza v letech 1943-1956. Bulletin advokacie, 7-8, 2016, s. 13-14 ISSN 1210-6348

Balík, Stanislav: Zprávy advokacie v letech 1956-1969. Bulletin advokacie, 9, 2016, s. 11-12 ISSN 1210-6348

Balík, Stanislav: Advokátní praxe (1970) a Bulletin advokacie v letech 1971-1989. Bulletin advokacie, 10, 2016, s. 21-22 ISSN 1210-6348

Balík, Stanislav: Mandákův Bulletin advokacie a jeho souputníci v letech 1990-2007. Bulletin advokacie, 11, 2016, s. 17-18 ISSN 1210-6348

Balík, Stanislav: Advokáti – poúnoroví poslanci Národního shromáždění republiky Československé. Bulletin advokacie, 3, 2018, s. 67-68 ISSN 1210-6348

Balík, Stanislav: Advokacie   před-   a   pookupační   (1968). Bulletin advokacie, 7, s. 93-94 ISSN 1210-6348

Balík, Stanislav: Od Říjnového diplomu k advokátnímu řádu z roku 1868. Bulletin advokacie, 12, 2018, s. 71-72 ISSN 1210-6348
        
Article published in another peer-reviewed journal (not listed in the above categories)

Balík, Stanislav: K správnímu vývoji Milánu od 11. století do r. 1535. Právněhistorické studie, 28 , 1987, s. 159-177. ISSN 0079-4929

Balík, Stanislav: Balík, Stanislav: O aktualnych zadaniach zwiazanych z opracowywaniem dziejów adwokatury na ziemiach czeskich. PALESTRA - Pismo Adwokatury Polskiej, 11-12, 1997, s. 118-120. ISSN 0031-0344

Balík, Stanislav: Czeskie czasopiśmiennictwo prawnicze w latach 1861-1945, PALESTRA – Pismo Adwokatury Polskiej, 9, 2014, s. 343-348. ISSN 0031-0344

Balík, Stanislav: Podíl českých právních historiků na vytváření chorvatských právních dějin. Právněhistorické studie, 45, 2015, s. 64-68. ISSN: 0079-4929    

 

Książki akademickie

Balík, Stanislav: Minulost, přítomnost a perspektivy advokacie.  Plzeň: Západočeská univerzita, 1998

Balík, Stanislav – Balík, Stanislav ml.: Právní dějiny evropských zemí a USA. 4. vydání. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-273-8

Balík, Stanislav – Balík, Stanislav ml.: Právní dějiny mimoevropských zemí. 3. vydání. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 2011. ISBN 978-80-7380-280-0

Balík, Stanislav – Balík, Stanislav ml.: Texty ke studiu světových právních dějin. 1. vydání. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-211-1

Balík, Stanislav – Balík, Stanislav ml.: Rukověť k dějinám římského práva a jeho institucí. 3. vydání. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-256-1

Balík, Stanislav: Advokacie včera a dnes. Advokacie včera a dnes. Vybrané texty z dějin a současnosti advokacie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2000, 256 s. ISBN 80-902627-7-5

Chapter(s) in a scholarly book publication

Balík, Stanislav: Jílové od revolučního roku 1848 do pádu monarchie (1849-1918), in: Jílové u Prahy. Historie a současnost. Jílové u Prahy: Okresní muzeum Praha-západ, 1987, s. 91-115

Balík, Stanislav: Chalupného působení v advokacii, in: Zumr, Josef (ed.), Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor. Praha: Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 1999, s. 157-165. ISBN: 80-7007-129-X

Balík, Stanislav: Antonín Randa a advokacie. In Prof. Dr. Antonín Randa. Praha : Univerzita Karlova, 2009, s. 72-75. ISBN: 978-80-87146-17-0

Balík, Stanislav: Balík, Stanislav: Všeobecný občanský zákoník a občanskoprávní tematika na stránkách časopisu Právník v letech 1861-1914, in: Dvořák, Jan - Malý Karel a kol., 200 let Všeobecného občanského zákoníku. Praha 2011, s. 164-180

Stanislav: Balík, Rétorika a právní etika u M. F. Quintiliana, in: Franta, Vladimír – Königsmarková: Andrea a kolektiv, Fenomén řeči očima fonetiky a kybernetiky, Praha – Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni v nakladatelství Olga Krylova 2010, str. 86-88. ISBN 978-80-7043-958-6

Balík, Stanislav: Che cosa è „Jiné právo“?. In Jiné právo literární. Praha : Auditorium, 2011, s. 127-130. ISBN: 978-80-87284-16-2

Balík, Stanislav – Poledník, Petr: Advokát – příklad Jana Kobera. In Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011, s. 38-51. ISBN: 978-80-7325-244-1

Balík, Stanislav: Judikatura Ústavního soudu ČR ve vztahu k totalitním režimům. In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc., k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer, 2016, s. 27-36. ISBN: 978-80-7478-976-2

Balík, Stanislav: Komory advokátní. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 153-158. ISBN: 978-80-7380-602-6

Balík, Stanislav: Komory notářské. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 158-161. ISBN: 978-80-7380-602-6

Balík, Stanislav: Jednota českých právníků. In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 878-881. ISBN: 978-80-7380-587-6

Balík, Stanislav: Řády advokátní. In Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 716-726. ISBN: 978-80-7380-671-2
        
Balík, Stanislav: Société internationale ďhistoire de la profession ďavocat v letech 1988-1997. In Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. Brno : The European Society for History of Law, 2017, s. 42-47. ISBN: 978-80-87475-51-5            

 

Artykuły w czasopismach naukowych innych

Balík, Stanislav: Produkční a mimoprodukční funkce lesa v lesním zákonodárství let 1852-1985 v českých zemích, in: Funkce lesů v životním prostředí.Sborník referátů ze symposia s mezinárodní účastí v Brně 25.- 27. 6. 1985. Brno 1986, s. 241-247

Balík, Stanislav: Osobní korespondence prof. dr. Emila Otta – pramen k dějinám českého právnictví. Práce z dějin Československé akademie věd, 2, 1987, s. 231-249

Balík, Stanislav – Pešek, Jiří: Die böhmischen Rechtsanwälte 1868-1914 : Geschichte und Topographie der Prager Advokatenschaft  im mitteleuropäischen Vergleich.
Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen, R.I, Bd. 207, 1996, s. 125-142

Balík, Stanislav: Pařížská „Conférence du stage“ (Několik slov o slavné rétorické soutěži pařížských advokátních koncipientů) in: Bezouška, Petr – Bednář, Václav: (eds.): Nečtiny 1999-2005, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2005, s. 7-12. ISBN 80-86898-45-8

Balík, Stanislav: Napoleonův dekret o advokacii z roku 1810. In Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. s. 20-35. ISBN: 978-80-7380-120-5

Balík, Stanislav: The Constitutional Court and the Supreme Administrative Court roles in the protection of fundamental rights of parties to administrative proceedings in the Czech Republic. In Almanac. Yerevan: NJHAR, 2008. s. 247-254., ISSN: 1829-0124

Balík, Stanislav: Likvidace soukromé advokacie v českých zemích v letech 1948-1951. In Z minulosti advokacie. Praha: Linde, 2008. s. 52-64. ISBN: 978-80-7201-730-0

Balík, Stanislav: Soudce obecného soudu v řízení před Ústavním soudem ČR. In Ústavní základy soudní moci: sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2009. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. s. 13-17. ISBN: 978-80-87382-02-8

Balík, Stanislav: Juan Ginés de Sepúlverda versus Batolomé de Las Casas - střet argumentace "populistické" a přirozenoprávní. In Polemiky a spory v právní vědě. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. s. 95-99. ISBN: 978-80-244-2665-5

Balík, Stanislav: Constituţia sau lege constituţională ad hoc?. In Valorile constituţionale - factori ai stabilităţii regimului democratic. Chişinău: Curte constituţională a Republicii Moldova, 2010. s. 46-48. ISBN: 978-9975-4029-3-4

Balík, Stanislav: Čtvrtstoletí institutu osobního užívání bytu (1964-1989) v teorii a dobové praxi. In Proměny soukromého práva : sborník příspěvků z konference ke 200. výročí vydání AGBG. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 47-56. ISBN: 978-80-210-5613-8

Balík, Stanislav: Legal and historical argumentation in the Constitutional Court´ s case law. In Historical legal systems and European integration : Historic-Legal Section, English part. The fundamental values of law : Section of Theory and Philosophy of Law, English part. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. s. 293-298. ISBN: 978-80-7160-314-6

Balík, Stanislav: Bardská smlouva a okolnosti vzniku francouzského protektorátu v Tunisku. In Dny práva na Moravské vysoké škole Olomouc : sborník příspěvků z 2. ročníku mezinárodní konference. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2011. s. 2-10. ISBN: 978-80-7455-000-3

Balík, Stanislav (st.) - Balík, Stanislav: Nad Hanelovou rozpravou O pojmu a objemu historie práva rakouského. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2009–2010. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. s. 24-32. ISBN: 978-80-7380-325-4

Balík, Stanislav: Vybrané otázky právní etiky. In XIX. Karlovarské právnické dny. Praha: Leges, 2011. s. 386-395. ISBN: 978-80-87212-77-6

Balík, Stanislav: Předpisy k zestátnění domovního majetku v Československu z r. 1959 a jejich dobová aplikace. In Dny práva 2011 – Days of Law 2011. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 1-8. ISBN: 978-80-210-5917-7

Balík, Stanislav: Etika zákonodárce. In De arte boni et aequi. Pocta k životnému jubileu Alexandry Krskovej. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012, s. 222-234. ISBN: 978-80-8082-520-1

Balík, Stanislav: Is the Constitutional Court the Third Chamber of the Parliament?. In 20th Anniversary of the Constitutional Court of the Republic of Albania. International Conference Separation and balancing of powers Role of constitutional review. Tirana: Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, 2012. s. 273-279

Balík, Stanislav: Několik úvah o advokátském taláru v minulosti a současnosti. In Oděv v právu. Ostrava: KEY Publishing, 2013. s. 141-147. ISBN: 978-80-7418-188-7

Balík, Stanislav: Nacismus a komunismus - pohromy 20. století. In Návrat k hodnotám aneb Za co jsme bojovali. Brno: Konfederace politických vězňů ČR, 2013. s. 100-103. ISBN: 978-80-7325-309-7
Balík, Stanislav (st.) – Balík, Stanislav: Arménsko - mongolská smlouva z roku 1253. In Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti : pocta Prof. Ignácovi Antonínovi Hrdinovi, O. Praem. k šedesátým narozeninám. Praha: Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2013. s. 29-35. ISBN: 978-80-260-3820-7

Balík, Stanislav: Case law of the Constitutional court of the Czech Republic concerning church property restitution. In Europos konstitucinio palikimo standartai - Standards of Europe´s constitutional heritage. Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstucinis Teismas, 2013. s. 47-54. ISBN: 978-9955-688-17-4

Balík, Stanislav: Advokátní komory v českých zemích v letech 1848-1918. In Medzinárodná konferencia o histórii advokácie Sloboda advokácie v dejinách. Bratislava: Slovenská advokátska komora, 2013. s. 10-12

Balík, Stanislav: Disciplinární řízení proti advokátům a kandidátům advokacie v Čechách v letech 1872-1914. In Dny práva 2013 = Days of law 2013. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 7-15. ISBN: 978-80-210-6814-8

Balík, Stanislav: Advokacie a notářství za časů Koldínových. In: Pavel Kristián z Koldína. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference. Klatovy: Město Klatovy, 2015

 

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".