Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Roman Hauser

prof. dr hab., sędzia

Roman Hauser

prof. dr hab., sędzia

ORCID: 0000-0003-4331-1418

Urodził się 8.10.1949 r. w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 1979 r., a w 1988 r. – stopień doktora habilitowanego. W 2009 r. otrzymał tytuł profesora nauk prawnych. 

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego od 5.08.1991 r. Po raz pierwszy na stanowisko Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego został powołany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20.05.1992 r. Po upływie sześcioletniej kadencji, ponownie został powołany na urząd Prezesa NSA. W latach 2004–2010 pełnił funkcję dyrektora Biura Orzecznictwa, a od 2006 r. – wiceprezesa NSA. Z dniem 23.05.2010 r., został powołany, po raz trzeci, na stanowisko Prezesa NSA, które sprawował do 2015 r. W latach 2016–2019 był naczelnikiem wydziału gromadzenia i publikacji orzeczeń sądów administracyjnych w Biurze Orzecznictwa NSA. Z dniem 26.03.2019 r. został powołany na stanowisko dyrektora Biura Orzecznictwa NSA.

W latach 2014–2015 był Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa, przez dwie kadencje był też członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych.

Współautor założeń teoretycznych i współtwórca reformy sądownictwa administracyjnego, wprowadzającej dwuinstancyjny model postępowania sądowoadministracyjnego w Polsce. Autor kilkuset opracowań naukowych (monografii, komentarzy, podręczników, artykułów, glos i recenzji), których tematyka koncentruje się głównie wokół zagadnień ustrojowych prawa administracyjnego materialnego i postępowania administracyjnego. Jest członkiem zespołów redakcyjnych czołowych czasopism prawniczych (Państwo i Prawo, Monitor Prawniczy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, Casus).

Za wybitne zasługi dla sądownictwa administracyjnego oraz za osiągnięcia w pracy naukowej odznaczony w 2004 r. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W 2000 r. został uhonorowany Orderem Zasługi Republiki Włoskiej II klasy, zaś w 2015 r. Medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”.

Autor ponad 200 publikacji z zakresu postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji.

Bibliografia

R. Hauser, K. Celińska-Grzegorczyk, W. Sawczyn, A. Skoczylas, Postępowania administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne, Warszawa 2009

R. Hauser, S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2009 (pięć wydań)

R. Hauser, Z. Leoński, A. Skoczylas, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2008 r. (cztery wydania)

R. Hauser, J. Trzciński, Prawotwórcze znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2008

R. Hauser, J. Trzciński, O formach kontroli konstytucyjności prawa przez sądy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008/2

R. Hauser, A. Kabat, Questions of law as a procedure for the review of the constutionality of law, „Przegląd Sejmowy" 2007/3

R. Hauser, Nieporozumienia wokół charakteru orzeczeń sądów administracyjnych (w:) Ratio est anima legis. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Janusza Trzcińskiego, red. J. Repel, J. Góral, R. Hauser, M. Zirk-Sadowski, Warszawa 2007

R. Hauser, Regionalne Izby Obrachunkowe w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych (w:) 15 lat funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych, red. R. Hauser, Z. Janku, J. Małecki, Warszawa 2007

R. Hauser, Instytucja pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego (w:)  Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. M. Zubik, Warszawa 2006

R. Hauser, A. Skoczylas, Z. Leoński, Zarys prawa administracyjnego, red. Z. Leoński, Warszawa 2006 (dwa wydania)

P. Grzęda, R. Hauser, System sądownictwa administracyjnego w Hiszpanii, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2006/6

Ł. Baczyński, R. Hauser, Niemieckie ogólne sądownictwo administracyjne, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2006/4–5

R. Hauser, Postępowanie zażaleniowe przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2005/2–3

R. Hauser, Wpływ orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego na tworzenie projektów ustaw, „Przegląd Legislacyjny” 2006/1

R. Hauser, Wpływ orzecznictwa NSA na tworzenie prawa (w:) Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980–2005, red. J. Góral, J. Trzciński, R. Hauser, Warszawa 2005

R. Hauser, Polskie sądownictwo administracyjne (1980–2005) (w:)  XXV-lecie Naczelnego Sądu Administracyjnego na tle dziejów sądownictwa administracyjnego w Polsce, M. Sawicka-Jezierczuk, Warszawa 2005

R. Hauser, Zwolnienie od kosztów sądowych – prawo ubogich (w:) Państwo w służbie obywateli. Księga Jubileuszowa Jerzego Świątkiewicza, red. L. Nawacki R. Hauser, Warszawa 2005

R. Hauser, Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych (w:) Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności. Profesorowi zwyczajnemu dr. hab. Januszowi Borkowskiemu przyjaciele i uczniowie, red. H. Wróblewska, Łódź 2004

R. Hauser, A. Skoczylas, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 21.05.2002 r. (III RN 67/01), OSP 2004/5, s. 67

R. Hauser, A. Kabat, Właściwość sądów administracyjnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2004/2

R. Hauser, A. Kabat, Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w nowych regulacjach procesowych, „Państwo i Prawo" 2004/2

R. Hauser, J. Drachal, E. Mzyk, Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne. Omówienie podstawowych zasad i instytucji procesowych. Teksty aktów prawnych, Warszawa-Zielona Góra 2003

R. Hauser, Konstytucyjny model polskiego sądownictwa administracyjnego (w:) Polski model sądownictwa administracyjnego, red. J. Stelmasiak, J. Niczyporuk, S. Fundowicz , Lublin 2003

R. Hauser, Sporów o dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne ciąg dalszy, „Państwo i Prawo” 2003/11

R. Hauser, Reforma sądownictwa administracyjnego – podstawowe założenia, „Przegląd Podatkowy” 2003/10

R. Hauser, A. Skoczylas, Recenzja pracy L. Leszczyńskiego: Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, Lublin 2000, „Państwo i Prawo” 2001/10

R. Hauser, U progu reformy sądownictwa administracyjnego, „Państwo i Prawo” 2002/11

R. Hauser, A. Kabat, Pytania prawne jako procedura kontroli konstytucyjności prawa, „Przegląd Sejmowy” 2001/1

R. Hauser, Wprowadzenie dwuinstancyjnego postępowania sądowego nie uzasadnia rezygnacji z dwuinstancyjnego postępowania administracyjnego, „Casus” 2000/15

R. Hauser (w:) Kompetencje po reformie administracji publicznej. Komentarz do ustawy o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2000

R. Hauser, Założenia reformy sądownictwa administracyjnego, „Państwo i Prawo” 1999/11

R. Hauser, A. Kabat, Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego (zagadnienia wybrane), „Państwo i Prawo” 1999/1

R. Hauser (w:) Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego, red. R. Hauser, Warszawa 1998 (dwa wydania)

R. Hauser, Rola przepisów procesowych w realizacji norm materialnego prawa administracyjnego (w:) Rola materialnego prawa administracyjnego a ochrona praw jednostki, red. Z. Leoński, Poznań 1998

R. Hauser (w:) Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z komentarzem i przepisami wykonawczymi, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski Warszawa 1995

R. Hauser, Sądownictwo administracyjne w przyszłej konstytucji, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1995/2

R. Hauser, Ochrona obywatela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Poznań 1988

R. Hauser (w:) Wybrane zagadnienia z zakresu materialnego prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Janku, Z. Leoński, Poznań 1983

R. Hauser, Podporządkowanie poziome w systemie rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej, Poznań 1981

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".