Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Robert Zawłocki

prof. dr hab., adwokat

Robert Zawłocki

prof. dr hab., adwokat

Afiliacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu
ORCID: 0000-0001-8115-9432
e-mail: robertzawlocki@zawlocki.pl 

 

Obecnie pełnione funkcje naukowe i zawodowe

Adwokat, przewodniczący Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, prof. dr hab. nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa karnego, zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Prawa Karnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek komitetów redakcyjnych kilku prawniczych czasopism naukowych. Łączy działalność naukowo-dydaktyczną z praktycznym wykonywaniem zawodu adwokata.

 

Działalność naukowa i dydaktyczna

Ponad 250 publikacji i opracowań naukowych, w tym m.in.: podręcznik, pięć monografii, współredakcja i współautorstwo Komentarza do Kodeksu karnego oraz redakcja i współautorstwo Systemu Prawa Karnego (Tom 9. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze), wydawanych przez Wydawnictwo C.H. Beck. w Warszawie.
Promotor kilkuset prac magisterskich i kilkunastu rozpraw doktorskich z zakresu prawa karnego.

 

Rozwój zawodowy

Lata 1990-1995: stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Rok 1995: tytuł magistra prawa w oparciu o pracę magisterską, pt.: „Przestępstwo fałszywego oskarżenia w polskim prawie karnym”.
Lata 1995-1997: etatowa aplikacja prokuratorska w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu (zakończona zaliczonym egzaminem prokuratorskim).
Lata 1995-2000: stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Rok 2000: stopień doktora nauk prawnych w oparciu o rozprawę doktorską, pt.: „Przestępstwa przeciwko wierzycielom w polskim prawie karnym”.
Lata 2000-2009: adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Lata 2000–2007: wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.
Lata 2002–2009: wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Ośrodku Zamiejscowym w Gorzowie Wlkp.
Rok 2008: stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w oparciu o rozprawę habilitacyjną, pt.: „Pojęcie i funkcje społecznej szkodliwości czynu w prawie karnym”.
Lata 2008-2016: funkcja Prodziekana ds. studenckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (dwie kadencje).
Lata 2009-2016: stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Lata 2010-2017: stanowisko kierownika Katedry Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Lata 2012-2016: członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości.
Lata 2013-2015: członek Komisji Egzaminacyjnej na aplikację radcowską, powołany przez Ministra Sprawiedliwości.
Od roku 2015: tytuł profesora nauk prawnych.
Lata 2015-2016: członek Zespołu Specjalistycznego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny wniosków o finansowanie nauki w zakresie nauk społecznych i humanistycznych.
Od roku 2016: stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Od roku 2019: przewodniczący Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
Aktualnie członek komitetów redakcyjnych lub rad programowych w czasopismach naukowych: „Palestra”, „Monitor Prawa Handlowego”, „Przegląd Prawniczy”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”.

 

Działalność zawodowa

Od roku 2012 r. indywidualna Kancelaria Adwokacka w Poznaniu.

 

Nagrody i wyróżnienia 

Medal Ministra Sprawiedliwości za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości
Nagrody naukowe i organizacyjne Rektora UAM w Poznaniu

Znajomość języków: angielski

 

Wykaz publikacji

Monografie

Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze, Warszawa 2004, Wydawnictwo C.H. Beck

Odpowiedzialność karna za działanie na szkodę spółki; współautorstwo z dr D. Czurą-Kalinowską, Warszawa 2006, Wydawnictwo C.H. Beck

 Przestępstwa przeciwko wierzycielom w polskim prawie karnym, Sopot 2007, Wydawnictwo Currenda

Pojęcie i funkcje społecznej szkodliwości czynu w prawie karnym, Warszawa 2007, Wydawnictwo C.H. Beck

Prawo karne gospodarcze, Warszawa 2007, C.H. Beck

Odpowiedzialność karna reprezentanta podmiotu zbiorowego, Warszawa 2013, Wydawnictwo C.H. Beck

Podręczniki

Prawo karne, Warszawa 2014, Wydawnictwo C.H. Beck (współautorstwo z M. Królikowskim)

Prawo karne, Warszawa 2016, wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck (współautorstwo z M. Królikowskim)

Prawo karne, Warszawa 2017, wyd. 3, Wydawnictwo C.H. Beck (współautorstwo z M. Królikowskim)

 

Komentarze

Przestępstwa przeciwko wierzycielom. Rozdział XXXVI Kodeksu karnego. Artykuły 300-302 k.k. Komentarz, Warszawa 2001, Wydawnictwo C.H. Beck

Przestępstwa przeciwko obrotowi finansowemu. Komentarz, Warszawa 2002, Wydawnictwo C.H. Beck

Przestępstwa przeciwko przedsiębiorcom. Komentarz, Warszawa 2002, Wydawnictwo C.H. Beck

Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Tom II., opracowanie zbiorowe pod redakcją prof. A. Wąska, Warszawa 2004, Wydawnictwo C.H. Beck – autorstwo objaśnień do przepisów art. 270-277 (Rozdział XXXIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów), s. 541-639

Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Tom II., opracowanie zbiorowe pod redakcją prof. A. Wąska, Warszawa 2004, Wydawnictwo C.H. Beck – autorstwo objaśnień do przepisów art. 296-309 (Rozdział XXXVI. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu), s. 996-1280

Kodeks spółek handlowych. Komentarz do artykułów 459-633. Tom IV., opracowanie zbiorowe pod redakcją prof. S. Sołtysińskiego, Warszawa 2004, Wydawnictwo C.H. Beck – autorstwo objaśnień do przepisów art. 585-595 (Tytuł V. Przepisy karne), s. 1242-1330

Kodeks spółek handlowych. Suplement do Tomu IV. Komentarz do artykułów 459-633, Warszawa 2004; opracowanie zbiorowe pod redakcją prof. S. Sołtysińskiego, wydanie suplementowe (poprawione, uaktualnione i uzupełnione), Wydawnictwo C.H. Beck – autorstwo objaśnień do przepisów karnych z art. 587, 590, 591, 592, s. 33-83

Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 222-316. Tom II. 2. wydanie (poprawione, uaktualnione i uzupełnione), opracowanie zbiorowe pod redakcją prof. A. Wąska (†), Warszawa 2005, Wydawnictwo C.H. Beck – autorstwo objaśnień do przepisów art. 296-309 (Rozdział XXXVI. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu), s. 1094-1391

Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 222-316. Tom II. 2. wydanie (poprawione, uaktualnione i uzupełnione), opracowanie zbiorowe pod redakcją prof. A. Wąska (†), Warszawa 2005, Wydawnictwo C.H. Beck – autorstwo objaśnień do przepisów art. 270-277 (Rozdział XXXIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów), s. 615-718

Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 222-316. Tom II. 3. wydanie (poprawione, uaktualnione i uzupełnione), opracowanie zbiorowe pod redakcją prof. A. Wąska (†), Warszawa 2006, Wydawnictwo C.H. Beck – autorstwo objaśnień do przepisów art. 296-309 (Rozdział XXXVI. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu), s. 1156-1460

Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 222-316. Tom II. 3. wydanie (poprawione, uaktualnione i uzupełnione), opracowanie zbiorowe pod redakcją prof. A. Wąska (†), Warszawa 2006, Wydawnictwo C.H. Beck – autorstwo objaśnień do przepisów art. 270-277 (Rozdział XXXIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów), s. 653-761

Kodeks spółek handlowych. Komentarz do artykułów 459-633. Tom IV., 2. wydanie (poprawione, uaktualnione i uzupełnione), opracowanie zbiorowe pod redakcją prof. S. Sołtysińskiego, Warszawa 2009, Wydawnictwo C.H. Beck - objaśnienia do przepisów art. 585-595 (Tytuł V. Przepisy karne) – autorstwo objaśnień do przepisów art. 585-595 (Tytuł V. Przepisy karne), s. 1337-1443

Kodeks spółek handlowych. Komentarz do artykułów 459-633. Tom IV., 2. wydanie (poprawione, uaktualnione i uzupełnione), opracowanie zbiorowe pod redakcją prof. S. Sołtysińskiego, Warszawa 2010, Wydawnictwo C.H. Beck – autorstwo objaśnień do przepisów art. 585-595 (Tytuł V. Przepisy karne) - s. 1337-1443

Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do artykułów 1-31, Warszawa 2010, Wydawnictwo C. H. Beck – współautorstwo Wprowadzenia (wspólnie z M. Królikowskim), s. 3-74

Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do artykułów 1-31, Warszawa 2010, Wydawnictwo C. H. Beck – autorstwo objaśnień do przepisów art. 13-17 (Rozdział II. Formy popełnienia przestępstwa), s. 513-640

Kodeks karny. Część ogólna. Tom II. Komentarz do artykułów 32-116, Warszawa 2010, Wydawnictwo C. H. Beck – autorstwo objaśnień do przepisów art. 32-38 (Rozdział IV. Kary), s. 3-78

Kodeks karny. Część ogólna. Tom II. Komentarz do artykułów 32-116, Warszawa 2010, Wydawnictwo C. H. Beck – autorstwo objaśnień do przepisów art. 115 (Rozdział XIV. Objaśnienie wyrażeń ustawowych), s. 928-996

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Komentarz, opracowanie pod red. T. Sójki, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010 – autorstwo objaśnień do przepisów karnych z art. 99-104 – s. 753-814

Kodeks spółek handlowych. Suplement do Tomów I-IV. Komentarz do nowelizacji, Warszawa 2009; opracowanie zbiorowe pod redakcją prof. S. Sołtysińskiego, wydanie suplementowe (poprawione, uaktualnione i uzupełnione), Wydawnictwo C.H. Beck – autorstwo objaśnień do przepisów karnych z artykułów: 590, 591, 594, 595 (s. 548-580)

Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 222-316. Tom II. 4. wydanie (poprawione, uaktualnione i uzupełnione), opracowanie zbiorowe pod redakcją R. Zawłockiego (redagowanego wcześniej przez A. Wąska), Warszawa 2010, Wydawnictwo C.H. Beck – autorstwo objaśnień do przepisów art. 222-231 (Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego) – s. 3-119

Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 222-316. Tom II. 4. wydanie (poprawione, uaktualnione i uzupełnione), opracowanie zbiorowe pod redakcją R. Zawłockiego (redagowanego wcześniej przez A. Wąska), Warszawa 2010, Wydawnictwo C.H. Beck – autorstwo objaśnień do przepisów art. 270-277 (Rozdział XXXIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów) – s. 738-853

Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 222-316. Tom II. 4. wydanie (poprawione, uaktualnione i uzupełnione), opracowanie zbiorowe pod redakcją R. Zawłockiego (redagowanego wcześniej przez A. Wąska), Warszawa 2010, Wydawnictwo C.H. Beck – autorstwo objaśnień do przepisów art. 296-309 (Rozdział XXXVI. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu) – s. 1282-1582

Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do artykułów 1-31, 2. wydanie, Warszawa 2011, Wydawnictwo C. H. Beck – współautorstwo Wprowadzenia (wspólnie z M. Królikowskim), s. 3-74

Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do artykułów 1-31, 2. wydanie, Warszawa 2011, Wydawnictwo C. H. Beck – autorstwo objaśnień do przepisów art. 13-17 (Rozdział II. Formy popełnienia przestępstwa), s. 541-674

Kodeks karny. Część ogólna. Tom II. Komentarz do artykułów 32-116, 2. wydanie, Warszawa 2011, Wydawnictwo C. H. Beck – autorstwo objaśnień do przepisów art. 32-38 (Rozdział IV. Kary), s. 3-89

Kodeks karny. Część ogólna. Tom II. Komentarz do artykułów 32-116, 2. wydanie, Warszawa 2011, Wydawnictwo C. H. Beck – autorstwo objaśnień do przepisów art. 115 (Rozdział XIV. Objaśnienie wyrażeń ustawowych), s. 1090 – 1172

Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Komentarz, opracowanie pod red. T. Nieboraka i T. Sójki, Warszawa 2011, Wydawnictwo LexisNexis – autorstwo objaśnień do przepisów karnych z art. 45-47, s. 214-225

Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011 - autorstwo objaśnień do Tytułu V. Przepisy karne (art. 585-595), s. 1772-1869

Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, wyd. 2., zaktualizowane, poszerzone i poprawione - autorstwo objaśnień do Tytułu V. Przepisy karne (art. 585-595), s. 1858-1957

Kodeks spółek handlowych. Komentarz do artykułów 491-633. Tom IV., 3. wydanie (poprawione, uaktualnione i uzupełnione), opracowanie zbiorowe pod redakcją prof. S. Sołtysińskiego, Warszawa 2012, Wydawnictwo C.H. Beck – autorstwo objaśnień do przepisów art. 585-595 (Tytuł V. Przepisy karne) – s. 1386-1501

Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 222-316. Tom II., wydanie I, redakcja tomu: M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2013, Wydawnictwo C.H. Beck – autorstwo objaśnień do przepisów art. 296-309 (Rozdział XXXVI – Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu), s. 699-903

Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, red. M. Bieniak, wyd. 3., zaktualizowane, poszerzone i poprawione - autorstwo objaśnień do Tytułu V. Przepisy karne (art. 585-595), s. 1456-1532

Prawo rynku kapitałowego. [Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.] Komentarz, opracowanie pod red. T. Nieboraka i T. Sójki, Wydawnictwo LexisNexis, wyd. 2, Warszawa 2015 – autorstwo objaśnień do przepisów karnych z art. 45-47, s. 1552-1563

Prawo rynku kapitałowego. [Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.] Komentarz, opracowanie pod red. T. Sójki, Wydawnictwo LexisNexis, 2. Wydanie, Warszawa 2015 – autorstwo objaśnień do przepisów karnych z art. 99-104

Prawo rynku kapitałowego. [Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi.] Komentarz, opracowanie pod red. T. Nieboraka i T. Sójki, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2015 – autorstwo objaśnień do przepisów karnych z art. 178-184

Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do artykułów 1-31, 3. wydanie, Warszawa 2014, Wydawnictwo C. H. Beck – współautorstwo Wprowadzenia (wspólnie z M. Królikowskim), s. 3-74

Kodeks karny. Część ogólna. Tom II. Komentarz do artykułów 32-116, 3. wydanie, Warszawa 2015, Wydawnictwo C. H. Beck – autorstwo objaśnień do przepisów art. 115 (Rozdział XIV. Objaśnienie wyrażeń ustawowych), s. 739–795

Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, red. M. Bieniak, wyd. 4., zaktualizowane, poszerzone i poprawione - autorstwo objaśnień do Tytułu V. Przepisy karne (art. 585-595), s. 1505-1583

Ustawa o kontroli niektórych inwestycji. Komentarz, red. M. Mataczyński, Warszawa 2016, s. 185-202 (objaśnienia do przepisów karnych ustawy)

Komentarz do zmian w Kodeksie karnym w 2015 i 2016 r. (objaśnienia do zmian w art. 38, 60, 63, 165a, 299 i 310), red. D. Kala, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. 
Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do artykułów 1-116, 4. wydanie, Warszawa 2017, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Wydawnictwo C.H. Beck – autorstwo objaśnień do przepisów art. 115 (Rozdział XIV. Objaśnienie wyrażeń ustawowych), s. 1363-1421

Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 222-316. Tom II., wydanie II, redakcja tomu: M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2017, Wydawnictwo C.H. Beck – autorstwo objaśnień do przepisów art. 296-309 (Rozdział XXXVI – Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu), s. 699-903

Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, wyd. 5., zaktualizowane, poszerzone i poprawione - autorstwo objaśnień do Tytułu V. Przepisy karne (art. 585-595), s. 1525-1551

Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, red. M. Bieniak, wyd. 5., zaktualizowane, poszerzone i poprawione - autorstwo objaśnień do Tytułu V. Przepisy karne (art. 585-595), s. 1533-1559

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Komentarz, red. R. Zawłocki, M. Babicz, C.H. Beck Warszawa 2018 – autorstwo komentarza do Rozdziału 1. Przepisy ogólne - oddane do druku w roku 2018 (objętość 20 stron)

Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, red. M. Bieniak, wyd. 6., zaktualizowane, poszerzone i poprawione - autorstwo objaśnień do Tytułu V. Przepisy karne (art. 585-595), s. 1534-1560

Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, red. M. Bieniak, wyd. 7., zaktualizowane, poszerzone i poprawione - autorstwo objaśnień do Tytułu V. Przepisy karne (art. 585-595) – oddane do druku w roku 2019

 

Rozdziały w pracach zbiorowych

System Prawa Karnego. Tom 9. Przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa gospodarcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011 – autorstwo Rozdziału I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne, s. 1-51

System Prawa Karnego. Tom 9. Przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa gospodarcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011 – autorstwo Rozdziału VII. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Zagadnienia ogólne, s. 397-448

System Prawa Karnego. Tom 9. Przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa gospodarcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011 – autorstwo Rozdziału VIII. Przestępstwo niegospodarności, s. 449-485

System Prawa Karnego. Tom 9. Przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa gospodarcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011 – autorstwo Rozdziału XII. Przestępstwa przeciwko wierzycielom, s. 611-676

System Prawa Karnego. Tom 9. Przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa gospodarcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011 – autorstwo Rozdziału XVI. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Zagadnienia ogólne (§ 78 - Rodzajowe dobro prawne, § 80 - Statystyki), s. 771-773 oraz s. 780-785

„Pojęcie przestępstwa”, podrozdział w Tomie 3. zatytułowanym „Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności karnej” Systemu Prawa Karnego (red. tomu – prof. R. Dębski, red. Systemu – prof. A. Marek, prof. L. Paprzycki), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 1-134

Autorstwo: „Przedmowa”, s. 1-6 (w:) Prawo karne gospodarcze. Tom 10. Systemu Prawa Handlowego”, pod własną redakcją (red. Systemu - prof. St. Włodyka), Warszawa 2012

Autorstwo: „Część I. Podstawy odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym”, s. 1-232 (w:) Prawo karne gospodarcze. Tom 10. Systemu Prawa Handlowego”, pod własną redakcją (red. Systemu - prof. St. Włodyka), Warszawa 2012

Autorstwo Wprowadzenia do pracy zbiorowej pt.: „Zgoda pokrzywdzonego”, red. R. Zawłocki, Warszawa 2012, Wydawnictwo C.H. Beck 2012, s. XIX-XXIV

Autorstwo Rozdziału XXV, pt.: „Karnoprawna ochrona konkurencji” (w:) System Prawa Prywatnego. Tom 15. Prawo konkurencji, red. tomu: prof. M. Kępiński, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 1455-1482

System Prawa Karnego. Tom 9. Przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa gospodarcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015 (wydanie drugie) – autorstwo Rozdziału I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne, s. 1-50

System Prawa Karnego. Tom 9. Przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa gospodarcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015 (wydanie drugie) – autorstwo Rozdziału VII. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Zagadnienia ogólne, s. 399-452

System Prawa Karnego. Tom 9. Przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa gospodarcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015 (wydanie drugie) – autorstwo Rozdziału VIII. Przestępstwo niegospodarności, s. 453-492

System Prawa Karnego. Tom 9. Przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa gospodarcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015 (wydanie drugie) – autorstwo Rozdziału XII. Przestępstwa przeciwko wierzycielom, s. 619-686

System Prawa Karnego. Tom 9. Przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa gospodarcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015 (wydanie drugie) – autorstwo Rozdziału XVI. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Zagadnienia ogólne (pkt III – Rodzajowy przedmiot ochrony, s. 781; pkt V – Statystyki, s. 792)

„Pojęcie przestępstwa”, podrozdział w Tomie 3. zatytułowanym „Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności karnej” Systemu Prawa Karnego (red. tomu – prof. R. Dębski, red. Systemu – prof. A. Marek, prof. L. Paprzycki), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, 2. Wydanie, s. 39-139

Autorstwo: „Przedmowa”, s. 1-6 (w:) Prawo karne gospodarcze. Tom 10. Systemu Prawa Handlowego”, wydanie drugie, pod własną redakcją (red. Systemu - prof. St. Włodyka) – oddane do druku w roku 2018

Autorstwo: „Część I. Podstawy odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym”, s. 1-232 (w:) Prawo karne gospodarcze. Tom 10. Systemu Prawa Handlowego”, wydanie drugie, pod własną redakcją (red. Systemu - prof. St. Włodyka) – oddane do druku w roku 2018

 

Redakcja prac zbiorowych

System Prawa Karnego. Tom 9. Przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa gospodarcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011 – redakcja całego tomu, 868 stron

Redakcja pracy zbiorowej pt.: „Prawo karne gospodarcze. Tom 10. Systemu Prawa Handlowego”, pod. redakcją naczelną Systemu – prof. St. Włodyki, Warszawa 2012, 688 stron

Redakcja pracy zbiorowej pt.: „Zgoda pokrzywdzonego”, Warszawa 2012, Wydawnictwo C.H. Beck 2012, 162 strony

System Prawa Karnego. Tom 9. Przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa gospodarcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015 (wydanie drugie) – redakcja całego tomu, 882 strony

Redakcja monografii pokonferencyjnej (wspólnie z M. Pająkiem), pt.: “Prawo karne wobec Konstytucji”, Warszawa 2018 – objętość 160 stron

Redakcja pracy zbiorowej pt.: „Prawo karne gospodarcze. Tom 10. Systemu Prawa Handlowego”, wydanie drugie pod. redakcją naczelną Systemu – prof. St. Włodyki oraz prof. Andrzeja Szumańskiego, Warszawa 2018, 726 stron

 

Redakcja komentarzy

Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz do artykułów 117-221, 4. wydanie, Warszawa 2010, Wydawnictwo C.H. Beck, 1439 stron - redakcja całego tomu komentarza (redagowanego wcześniej przez prof. A. Wąska)

Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do artykułów 222-316, 4. wydanie, Warszawa 2010, Wydawnictwo C.H. Beck, 1735 stron - redakcja całego tomu komentarza (redagowanego wcześniej przez prof. A. Wąska)

Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do artykułów 1-31, Warszawa 2010, Wydawnictwo C.H. Beck, 935 stron - redakcja całego tomu komentarza wspólnie z M. Królikowskim

Kodeks karny. Część ogólna. Tom II. Komentarz do artykułów 32-116, Warszawa 2010, Wydawnictwo C.H. Beck, 1036 stron - redakcja całego tomu komentarza wspólnie z M. Królikowskim

Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do artykułów 1-31, 2. wydanie, Warszawa 2011, Wydawnictwo C.H. Beck, 980 stron - redakcja całego tomu komentarza wspólnie z M. Królikowskim

Kodeks karny. Część ogólna. Tom II. Komentarz do artykułów 32-116, 2. wydanie, Warszawa 2011, Wydawnictwo C.H. Beck, 1204 stron - redakcja całego tomu komentarza wspólnie z M. Królikowskim

Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 117-221. Tom I., wydanie I, Warszawa 2013, Wydawnictwo C.H. Beck, 961 stron - redakcja całego tomu wraz z M. Królikowskim

Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 222-316. Tom II., wydanie I, Warszawa 2013, Wydawnictwo C.H. Beck, 998 stron - redakcja całego tomu wraz z M. Królikowskim

Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do artykułów 1-31, 3. wydanie, Warszawa 2015, Wydawnictwo C. H. Beck, 980 stron - redakcja całego tomu komentarza wspólnie z M. Królikowskim

Kodeks karny. Część ogólna. Tom II. Komentarz do artykułów 32-116, 3. wydanie, Warszawa 2015, Wydawnictwo C. H. Beck, 822 strony - redakcja całego tomu komentarza wspólnie z M. Królikowskim

Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do artykułów 1-116, 4. wydanie, Warszawa 2017, Wydawnictwo C. H. Beck, 1400 stron - redakcja całego tomu komentarza wspólnie z M. Królikowskim

Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 117-221. Tom I., 4. wydanie, Warszawa 2017, Wydawnictwo C.H. Beck, 1454 stron - redakcja całego tomu wraz z M. Królikowskim

Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 222-316. Tom II., 4. wydanie, Warszawa 2017, Wydawnictwo C.H. Beck, 100 stron - redakcja całego tomu wraz z M. Królikowskim

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Komentarz, red. R. Zawłocki, M. Babicz, C.H. Beck Warszawa 2018 - oddane do druku w roku 2018 (objętość 20 stron)

 

Artykuły

Przeciw karze dożywotniego pozbawienia wolności w polskim prawie karnym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1996/2, s. 105-121

Karnoprawna ochrona instytucji samorządu terytorialnego w nowym kodeksie karnym, „Forum Naukowe (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Instytutu Samorządu Terytorialnego)” 2001/1, s. 267-298

Przestępstwo niegospodarności. Przesłanki i elementy odpowiedzialności karnej z art. 296 k.k., „Monitor Prawniczy”, 2002/21, s. 983-991

Oszustwa gospodarcze. Analiza przepisów art. 297 i 298 k.k., „Monitor Prawniczy” 2003/6, s. 258-267

Odpowiedzialność karna za komercyjne korzystanie z cudzych utworów. Analiza przepisów art. 116-118 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Część I, „Monitor Prawniczy” 2003/10, s. 444-449

Odpowiedzialność karna za komercyjne korzystanie z cudzych utworów. Analiza przepisów art. 116-118 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Część II, „Monitor Prawniczy” 2003/11, s. 494-499

Aktualne problemy prawa karnego gospodarczego w Polsce (w:) Prawo wobec wyzwań współczesności, opracowanie zbiorowe pod redakcją P. Wilińskiego, Poznań 2004 (publikacja Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu), s. 283-293

Prawnokarna ochrona tajemnicy gospodarczej przedsiębiorcy (Analiza przepisu art. 23 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) (w:) Nauka wobec współczesnych zagadnień prawa karnego w Polsce. Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Aleksandrowi Tobisowi, opracowanie zbiorowe pod redakcją B. Janiszewskiego, Poznań 2004, Wydawnictwo Poznańskie, s. 219-238
 
Obowiązek identyfikacji prania brudnych pieniędzy na tle odpowiedzialności karnej. Cz. I, „Monitor Prawniczy” 2004/8, s. 363-367

Obowiązek identyfikacji prania brudnych pieniędzy na tle odpowiedzialności karnej. Cz. II, „Monitor Prawniczy” 2004/9, s. 8-14

Przestępczość zorganizowana w ujęciu materialnoprawnym (w:) Prawo wobec wyzwań współczesności. Tom II, opracowanie zbiorowe pod redakcją P. Wilińskiego, Poznań 2004 (publikacja Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu), s. 17-28

O metodzie interpretacji przepisów prawa karnego, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 2004/4, s. 81-96

Kryminalizacja obrotu gospodarczego w Polsce (w:) Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej, opracowanie zbiorowe pod redakcją T. Dukiet-Nagórskiej, Bielsko-Biała 2006, s. 214-231 (pisemna wersja autorskiego referatu, wygłoszonego 10.10.2004 r. na Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Prawa Karnego i Kryminologii w Szczyrku)

Błąd funkcjonariusza publicznego jako podstawa jego odpowiedzialności karnej, „Monitor Prawniczy” 2004/22, s. 1023-1031

Ochrona prawna krajobrazu w Polsce (w:) Przyrodnicze i społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, opracowanie zbiorowe pod redakcją E. Kacprzak, Poznań 2004 (Bogucki Wydawnictwo Naukowe), s. 7-22

Ustawowe cele działalności sejmowej komisji śledczej (w:) Prawo wobec wyzwań współczesności. Tom III, opracowanie zbiorowe pod redakcją P. Wilińskiego, Poznań 2006 (publikacja Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu), s. 35-46

Księgowemu trudno zasłaniać się niewiedzą, „Rzeczpospolita”, nr 274 z 24.11.2005 r., s. C3

Nieumyślność bankructwa jako podstawa odpowiedzialności karnej (Analiza stanu prawnego w Polsce i RFN)”; współautorstwo z mgr E. Hryniewicz, „Monitor Prawniczy” 2006/6, s. 293-302

Przestępstwo przywłaszczenia rzeczy przewłaszczonych, „Monitor Prawniczy” 2006/23, s. 1252-1258

 „Określoność” zakazu karnoprawnego z art. 587 K.s.h., (w:) Prawo wobec wyzwań współczesności. Tom IV, opracowanie zbiorowe pod redakcją P. Wilińskiego, Poznań 2007 (publikacja Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu), s. 165-177

Karnoprawna doniosłość oszacowania dochodu (podatku) przez organ podatkowy w następstwie zastosowania przez podatnika cen transferowych, „Monitor Rachunkowości i Finansów” 2007/6, (dodatek 2/2007), s. 2-6

Istota odpowiedzialności karnej zastępczej (w:) Reforma Prawa Karnego. Propozycje i komentarze. Księga Pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej, Warszawa 2008, s. 306-320

Organizacyjne instrumenty antykorupcyjne na przykładzie PZPN (w:) „Sport i Prawo” 2008/12 („Korupcja w sporcie”), red. A. J. Szwarc, Poznań 2008, s. 153-174 (pisemna wersja referatu wygłoszonego na konferencji naukowej w Poznaniu w 2008 r.)

Nieumyślność jako podstawa odpowiedzialności karnej – w poszukiwaniu kompromisu, „Monitor Prawniczy” 2008/11, s. 1-11

Dyrektywy karania administracyjnego (na przykładzie kar nakładanych przez Prezesa URE) (w:) Prawo energetyczne wobec wyzwań współczesności, red. M. Swora, M. Szewczyk, K. Ziemski, Warszawa 2008, s. 51-58

Upływ czasu a ocena karygodności czynu (w:) Czas i jego znaczenie w prawie karnym, red. J. Warylewski, Gdańsk 2010, s. 415-426 (pisemna wersja referatu wygłoszonego na konferencji naukowej w Gdańsku w 2007 r.)

Karalna niegospodarność (w:) Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, red. Ł. Pohl, Poznań 2009, s. 633-652

Karygodność czynu zabronionego jako podstawa proporcjonalnej kary kryminalnej”, (w:) „Zasada proporcjonalności w prawie karnym”, red. T. Dukiet-Nagórska, Warszawa 2010, s. 105-123

Naprawienie szkody jako podstawa uchylenia albo złagodzenia karania za przestępstwa gospodarcze (w:) Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody, red. Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak, Warszawa 2010, s. 156-166

Ile nieudolności w usiłowaniu nieudolnym (w:) Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, red. V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski i J. Wójcikiewicz, Toruń 2010, s. 231-248

Nowela „listopadowa” Kodeks Karnego, „Monitor Prawniczy” 2010/12, s. 1-7

Wypadek mniejszej wagi – osobliwość wagi ciężkiej” (w:) Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga Jubileuszowa Dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, red. A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska-Flieger, Lublin 2011, s. 349-362

Przestępne ujawnienie informacji poufnej, „Monitor Prawniczy” 2011/4, s. 189-197

Kodeks karny „śmietnikowy”, Tożsamość polskiego prawa karnego, red. S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, B. Orłowska-Zielińska, Olsztyn 2011, s. 76-89

Nowe przestępstwo niegospodarności bezszkodowej z art. 296 §1a k.k., „Monitor Prawniczy” 2011/18, s. 965-974

O przedmiocie oceny społecznej szkodliwości czynu (w:) Profesor Marian Cieślak – osoba, dzieło, kontynuacje, red. W. Cieślak, S. Steinborn, Warszawa 2013, s. 565-584

Bezpieczeństwo imprez masowych jako dobro prawne (10 stron) – artykuł złożony do druku w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu do zbiorowej publikacji pokonferencyjnej („Zabezpieczenia masowych imprez sportowych”, Poznań, 18.11.2011 r.)

O kryteriach oceny społecznej szkodliwości czynu (w:) Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, Tom II, red. P. Kardas, W. Wróbel, T. Sroka, Warszawa 2012, Wolters Kluwer Polska, s. 801-818

Wyłączenie przedawnienia przestępstw funkcjonariuszy PRL, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2012/3, s. 111-121

Społeczna szkodliwość czynu - karnistyczna utopia? (Rozważania na kanwie najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego) (w:) Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga Jubileuszowa Profesora Mariana Filara, Tom I, red. A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak, s. 293-309

Przestępstwo korupcji menedżerskiej (analiza dogmatyczna przepisu art. 296a § 1 k.k.), „Przegląd Antykorupcyjny (CBA)” 2012/2, s. 7-16

Karnoprawna ochrona konkurencji, „Studia Prawa Prywatnego” 2012/1, s. 3-18

O potrzebie reformy pozakodeksowego prawa karnego, „Forum Prawnicze” 2012/4, s. 9-22

O komunikatywności języka prawnego, „Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication” 2013/13, s. 69-97

Karygodność czynu zabronionego a warunkowe umorzenie postępowania karnego (w:) Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego (Instytut Nauk Prawnych PAN), Warszawa 2013, s. 207-224

Czy przepisy karne w Kodeksie spółek handlowych są potrzebne?, „Monitor Prawa Handlowego” 2013/1, s. 5-12

O zbędności kodeksowego rozdziału przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu” (w:) Idee nowelizacji Kodeksu karnego, red. M. Lubelski. R. Pawlik, A. Strzelec, Kraków 2014, s. 109-119

Propozycja zmian Kodeksu karnego w zakresie przestępstw przeciwko dokumentom, „Człowiek i Dokumenty (czasopismo Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych) 2014/1, s. 39-46

Prawnospadkowe konsekwencje popełnienia przestępstwa – artykuł przygotowany wspólnie z J. Haberko, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014/1, s. 29-42

Reprezentant podmiotu zbiorowego jako sprawca przestępstwa (w:) Rola urzędów administracji państwowej w identyfikowaniu nieprawidłowości w zamówieniach publicznych” (IV Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna z 9.12.2013 r., organizowanej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (książka pokonferencyjna), s. 20-35

Przestępne posługiwanie się cudzą kartą płatniczą – artykuł przygotowany wspólnie z M. Gałęskim (w:) Przestępczość w XXI wieku. Zapobieganie i zwalczanie. Problemy prawno-kryminologiczne, red. E. W. Pływaczewski, W. Filipkowski, Z. Rau, Warszawa 2015, s. 806-819

Życie pewnego wyroku, czyli historia karnoprawnego objawienia (w:) Fiat iustitia pereat mundur. Księga jubileuszowa poświęcona Sędziemu Sądu Najwyższego -  Stanisławowi Zabłockiemu z okazji 40-lecia pracy zawodowej, pod red. P. Hofmańskiego, Warszawa 2014, s. 653-661

Zmiany w kodeksowych przestępstwach gospodarczych w projekcie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2014/13, s. 135-148

Karnoprawna ochrona środowiska naturalnego, „Przegląd Prawa Karnego” 2014/1, s. 127-146

Ocena społecznej szkodliwości czynu zabronionego w kompensacyjnym, konsensualnym i kontradyktoryjnym procesie karnym (w:) Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz, red. M. Bojarski i inni, Wrocław 2015, s. 400-409

Akt oskarżenia jako przedmiot procesowego sporu przed kontradyktoryjną rozprawą (w:) Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1.07.2015 r. Przewodnik po zmianach, red. P. Wiliński (Wolters Kluwer 2015), s. 192-202

Reforma prawa karnego materialnego od 1.07.2015 r. Uwagi ogólne dotyczące najważniejszych zmian w Kodeksie karnym, „Monitor Prawniczy” 2015/11, s. 569-573

Czy Kodeks karny jest jeszcze potrzebny? (w:) Meandry prawa karnego i kryminalistyki. Księga Jubileuszowa prof. zw. dra hab. Stanisława Pikulskiego, pod red. J. Kasprzaka i innych, Szczytno 2015, s. 289-298

Umorzenie restytucyjne z art. 59a Kodeksu karnego - zasady stosowania i związane z nimi podstawowe problemy interpretacyjne, „Monitor Prawniczy” 2015/14, s. 737-746

Karnoprawne aspekty uszczuplenia majątku spółki zależnej, „Monitor Prawniczy” 2015/2, s. 5-16

Nowa funkcja nadzwyczajnego złagodzenia kary po reformie Kodeksu karnego, „Palestra” 2016/1-2

Reforma kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania z perspektywy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (w:) Warunkowe zawieszenie wykonania kary, red. zb. A. Adamski, Toruń 2016, s. 21-41

O pochodzeniu i naturze przestępstw ubezpieczeniowych (w:) Przestępczość ubezpieczeniowa: etiologia, fenomenologia, przeciwdziałanie, red. W. Zalewski, Gdańsk 2016, s. 45-60

Karalne fałszowanie towaru i usługi jako przestępstwo i wykroczenie (w:) Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach. Zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu, red. J. Sawicki i K. Łucarz, Tom 1, Wrocław 2016, s. 533-540

Konsensualizm – karnistyczna persona non grata (w:) Prawo wobec problemów społecznych. Księga Jubileuszowa profesor Eleonory Zielińskiej, red. B. Namysłowska-Gabrysiak, Warszawa 2016, s. 441-451

Wolność człowieka od prawa karnego – artykuł oddany do druku w 2017 r. do publikacji pokonferencyjnej (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Karnoprawne aspekty hurtowego nabywania leków, „Przedsiębiorstwo i Prawo” 2018/2, s. 23-38

O braku dylematów ustawodawcy (na przykładzie nowelizacji k.k. w roku 2017) (w:) Między stabilnością a zmiennością prawa karnego. Dylematy ustawodawcy, red. W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka, Olsztyn 2017, s. 17-22

Pojęcie i istota deliktu administracyjnego, „Monitor Prawniczy” 2018/1, s. 13-21

O realiach niestabilnego Kodeksu karnego (dlaczego niestabilność Kodeksu karnego może nie mieć większego znaczenia) (w:) O stabilność kodeksu karnego w świetle realiów. Księga Jubileuszowa prof. zw. dra hab. Stanisława Hoca, pod red. D. Muchy, Opole 2018, t. II, s. 291-298

Polskie prawo karne w następnej dekadzie, „Monitor Prawniczy”2019/2, s. 100-104

 Obowiązki informacyjne adwokata w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa prania pieniędzy przez jego klienta (współautorstwo z M. Gałęskim), „Palestra” 2019/10, s. 5-2
 

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".