Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Piotr Benedykt Zientarski

dr hab., adwokat

Piotr Benedykt Zientarski

dr hab., adwokat

Afiliacja: Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

ORCID: 0000-0002-7157-8446

e-mail: Piotr.Zientarski@sejm.pl

 

Obecnie pełnione funkcje naukowe i zawodowe

Poseł na Sejm IX kadencji. Wcześniej Senator VI, VII, VIII, IX. Adiunkt w Koszalińskiej Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych w Koszalinie (wykładowca przedmiotów prawno-administracyjnych, np. prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, gospodarcze). Od 2018 r. – adiunkt w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

 

Działalność naukowa 

W 1975 r. na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obronił pracę magisterską „Przestępstwo niegospodarności (art. 217 k.k.) w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Daszkiewicz. 
W 1977 r. zdał egzamin sędziowski i radcowski. W 1981 r. – egzamin adwokacki wraz z wpisem na listę adwokatów. Stopień doktora nauk prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego uzyskał 29.09.2010 r.. na podstawie rozprawy „Organizacja wewnętrzna Senatu Rzeczypospolitej Polskiej” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Chmaja (recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak, dr hab. Bogumił Szmulik). 

 

Aktywność legislacyjna i prawotwórcza podczas sprawowania funkcji senatora RP – charakterystyka ogólna

Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Ustawodawczej (od 19.03.2009 r. do 11.11.2015 r.). Był także przewodniczącym Podkomisji do spraw Zmian Konstytucji powołanej przez tę Komisję 17.11.2010 r. i funkcjonującej do 7.11.2011 r.

 

Działalność dydaktyczna, organizacyjna i popularyzatorska

Wykorzystując uzyskaną wiedzę prawniczą, prowadzi zajęcia z zakresu prawa konstytucyjnego dla koszalińskich szkół średnich. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu różnych dziedzin prawa w czasopismach lokalnych. Przeprowadzał także szkolenie aplikantów adwokackich z zakresu prawa konstytucyjnego i spadkowego w latach 20110-2015. Ponadto, prowadził wykłady dla słuchaczy uniwersytetów III wieku w Koszalinie, Sianowie i Szczecinku z zakresu prawa konstytucyjnego. W latach 2011–2017 sprawował opiekę naukową nad studentami Koszalińskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych. W ramach powyższej działalności był wykładowcą przedmiotów prawno-administracyjnych (prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, gospodarcze i karne) oraz recenzentem 19 prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia na kierunku administracja – specjalność administracja publiczna. W Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie recenzował 3 licencjaty oraz 17 prac dyplomowych, kolejne 6 prac licencjackich znajduje się w fazie przygotowywania.

Był przewodniczącym oraz członkiem komitetów organizacyjnych i naukowych kilkudziesięciu konferencji krajowych i międzynarodowych. Bierze udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych kilku czasopism. Jestem członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Palestra”, periodyku „Studia Orientalne”, a także członkiem Rady Naukowej Humanistycznych Zeszytów Naukowych „Prawa Człowieka”. Jest także członkiem Komisji Nauk Kosmicznych – Zespołu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk o/Gdańsk. Komisja ma charakter integrujący obszary inżynierii kosmicznej i satelitarnej, prawa kosmicznego, zarządzania oraz morski.

 

Nagrody i wyróżnienia

Odznaczenie jubileuszowym medalem z okazji 80-lecia Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu Al-Farabi w Ałmatach

Odznaczenie tytułem doktor honoris causa Narodowego Uniwersytetu Kazachskiego Al-Farabi w Ałmatach (18.08.2014 r.)

Odznaczenie medalem pamiątkowym Ministra Sprawiedliwości „Neminem captivabimus nisi iure victum” za zasługi w realizacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz wkładu w rozwój praworządności

Odznaczenie medalem pamiątkowym Ministra Sprawiedliwości za zasługi dla polskiego wymiaru sprawiedliwości

Medal dla obrońcy praw człowieka nadany przez Naczelną Radą Adwokacką w 2014 r.

Medal pamiątkowy za 8-letnią działalność (m.in. opiniowanie projektów prawnych) nadany przez Krajową Radę Sądownictwa (2015 r.)

Srebrny Orzeł Senatu RP nadany przez Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza w 2011 r. za działalność naukową na forum senackim (organizacja konferencji naukowych)

 

Wykaz publikacji

Monografie

Zientarski P.B., Sytuacja prawna mniejszości narodowych w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Naukowe „Silva Rerum”, Poznań 2019, ISBN 978-83-65697-85-5

Zientarski P.B., Organizacja wewnętrzna Senatu. Studium prawno-ustrojowe, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ISBN 978-83-7780-077-5

Zientarski P.B., Sytuacja prawna mniejszości narodowych w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Naukowe „Silva Rerum”, Poznań 2019

Zientarski P.B., Such-Pyrgiel M. (2019) Sustainable Tourism Development in The Era of Digital Transformation, OPUS International Journal of Society Researches 10/17/March 2019, ISSN 2528-9527, DOI: 10.26466/opus.530216, http://dergipark.gov.tr/opus/issue/42322/530216

Zientarski P.B., International Experience of Interaction of Constitutional Courts and Parliaments in Guaranteeing the Supremacy of the Constitution (w:) International Almanac ‘Constitutional Justice in the New Millenium’, publikacja po konferencji “XIV Yerevan International Conference „International Experience of Interaction of Constitutional Courts and Parliaments in Guaranteeing the Supremacy of Constitution”, Erewań 03-10-2009, s. 52-60, ISSN 1829-0124 

Zientarski P.B., Chmaj M., Ochrona słusznych interesów ubezpieczonych a prawa ubezpieczycieli, „Wiadomości ubezpieczeniowe” 1/2015, s. 39-51, ISSN 0137-7264

Zientarski P.B., Szwoch M., Strona w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę (w:) „Zeszyty Naukowe” 6/2010, Wydawnictwo Koszalińskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych w Koszalinie, Koszalin 2010, s. 159-173, ISSN 1898-9438

Zientarski P.B., Funkcje Senatu. Podstawy konstytucyjne a praktyka (w:) Zientarski P.B. (red.), Konstytucja jako fundament państwa prawa w 15. rocznicę uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Senatu, Warszawa 2013, s. 49-53

Zientarski P. B., Konstytucja Łotwy a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (w:) Kleina K., Świątecki P., Odzyskiwanie niepodległości przez kraje bałtyckie, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017, s. 23-31, ISBN 978-83-65711-18-2

 

Opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, dokumentacja prac badawczych, ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych 

Zientarski P.B. (red.), Gołębiowska A. (red.), Woch M. (red.) Instytucje kontroli i nadzoru w działaniach organów władzy publicznej w Polsce, Marek Woch, Warszawa 2016, ISBN 978-83-945317-0-6

Zientarski P.B. (red.), Gołębiowska A. (red.), M. Woch (red.), Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce, Marek Woch, Warszawa 2017, ISBN 978-83-945317-0-6 

Zientarski P.B. (red.), Konstytucja jako fundament państwa prawa w 15. rocznicę uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Senatu, Warszawa 2013, ISBN 978-83-63220-76-1, s. 103

Zientarski P.B. (red.), Rola notariatu w zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami z perspektywy prawa wybranych państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, Kancelaria Senatu, Warszawa 2014, ISBN 978-83-63220-06-8

Zientarski P.B. (red.), Bisztyga A. (red.), Doświadczenia ustawodawcze Polski i Kazachstanu w zakresie polityki samorządowej i mniejszości narodowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ISBN 978-83-8019-194-5 

Zientarski P.B. (red.), Bisztyga A. (red.), Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP, Kancelaria Senatu, Warszawa 2014, ISBN 978-83-63220-81-5

Zientarski P.B. (red.), Bisztyga A., Kazachstan – Polska. Wybrane zagadnienia ustrojowe, społeczne i edukacyjne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ISBN 978-83-8019-696-4

Zientarski P.B. (red.), Gołębiowska A., Efektywność działania administracji publicznej w Polsce, Kancelaria Senatu, Warszawa 2016, ISBN 978-83-65711-02-1

Zientarski P.B. (red.), Model dojścia do urzędu sędziego, Kancelaria Senatu, Warszawa 2015, ISBN 978-83-63220-17-4

Zientarski P.B. (red.), Model nadzoru nad działalnością sądów i pracą orzeczniczą sędziów, Kancelaria Senatu, Warszawa 2015, ISBN 978-83-63220-22-8

Zientarski P.B. (red.), Gołębiowska A., Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne, Kancelaria Senatu, Warszawa 2016, ISBN 978-83-63220-91-4 

Zientarski P.B. (red.), Gołębiowska A., Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w administracji, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017, ISBN 978-83-65711-06-9

Zientarski P.B. (red.), Gołębiowska A., Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa państwa, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017, ISBN 978-83-65711-10-6 

Zientarski P.B. (red.), Gołębiowska A., Koncepcje i instrumenty zarządzania w administracji publicznej, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017, ISBN 978-83-65711-19-9 

Zientarski P.B. (red.), Gołębiowska A., Sołectwo – studium prawnoustrojowe, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017, ISBN 978-83-65711-13-7 

Zientarski P.B. (red.), Izdebski H. (red.), Mreńca E. (red.), Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego, Kancelaria Senatu, Warszawa 2018, ISBN 978-83-65711-29-8 

Zientarski P.B. (red.), Sitek M. (red.) Wybrane aspekty informatyzacji w samorządach a zasada dobrej administracji, Kancelaria Senatu, Warszawa 2019, ISBN 978-83-65711-52-6

Zientarski P.B. (red.), Mreńca E. (red.), Czwojdrak B. (red.), Administracja państwowa i samorząd w Polsce w ujęciu historyczno-prawnym. Wybrane zagadnienia, Kancelaria Senatu, Warszawa 2018, ISBN 978-83-65711-42-7 

Zientarski P.B. (red.), Mreńca E. (red.), Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w procesie stanowienia aktów prawa miejscowego, Kancelaria Senatu, Warszawa 2018, ISBN 978-83-65711-27-4 

Zientarski P.B. (red.), Mreńca E. (red.), Myszona-Kostrzewa K. (red.), Aspekty prawne działalności kosmicznej, Kancelaria Senatu, Warszawa 2019, ISBN 978-83-65711-53-3 

Zientarski P.B. (red.), Sitek M. (red.), Wybrane aspekty realizacji zasady równoważonego rozwoju samorządu terytorialnego, Kancelaria Senatu RP, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-65711-54-0

 

Rozdziały w opracowaniach zbiorowych

Zientarski P.B., Rozdział. III, Parlamentarna Grupa ds. Przestrzeni Kosmicznej jako forma aktywności parlamentarnej (w:) Zientarski P. B. (red.), Mreńca E. (red.), Myszona-Kostrzewa K (red.), Aspekty prawne działalności kosmicznej, Kancelaria Senatu, Warszawa 2019, ISBN 978-83-65711-53-3

Zientarski P.B. (red.), Mreńca E. (red.), Czwojdrak B. (red.), Administracja państwowa i samorząd w Polsce w ujęciu historyczno-prawnym. Wybrane zagadnienia, Kancelaria Senatu, Warszawa 2018, ISBN 978-83-65711-42-7 

Zientarski P.B., Część III. Myśl polityczna Odrodzenia, (w:) Szmulik B. (red.), Pogłódek A. (red.), Historia doktryn politycznych i prawnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, ISBN 978-83-255-6551-0, s. 87-106

Zientarski P. B., Część IV. Myśl polityczna i prawa XVII i XVII w. Rozdział I. Myśl polityczna i prawa XVII w., (w:) Szmulik B. (red.), Pogłódek A. (red.), Historia doktryn politycznych i prawnych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2014, ISBN 978-83-255-6551-0, s. 107-125. 

Zientarski P.B., Rozdział II. Aspekty aksjologiczne partycypacji społecznej a obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, (w:) Zientarski P.B. (red.), Mreńca E. (red.), Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w procesie stanowienia aktów prawa miejscowego, Kancelaria Senatu, Warszawa 2018, ISBN 978-83-65711-27-4 

Zientarski P.B., Rozdział.V., Kierunki zmian funkcji Senatu, (w:) Zientarski P. B. (red.), Bisztyga A. (red.),  Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP, Kancelaria Senatu, Warszawa 2014, ISBN 978-83-63220-81-5, s. 65-85

Zientarski P.B., Część IV. Myśl polityczna i prawa XVII i XVII w. Rozdział I. Oświecenie (w:) Szmulik B. (red.), Pogłódek A. (red.), Historia doktryn politycznych i prawnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, ISBN 978-83-255-6551-0, s. 125-148

Zientarski P.B., Rozdział I., Prace legislacyjne w polskim Parlamencie nad informatyzacją w samorządach (stan prawny na dzień 1 marca 2018 r.) (w:) Zientarski P. B. (red.), Sitek M. (red.), Wybrane aspekty informatyzacji w samorządach a zasada dobrej administracji, Kancelaria Senatu, Warszawa 2019, ISBN 978-83-65711-52-6, s. 5-16

Zientarski P.B., Rozdział. I, Zrównoważony rozwój samorządu terytorialnego z perspektywy polityki państwa (w:) Zientarski P.B. (red.), Sitek M. (red.), Wybrane aspekty realizacji zasady równoważonego rozwoju samorządu terytorialnego, Kancelaria Senatu RP, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-65711-54-0, s. 5–16 

Zientarski P.B., Mreńca E., Rozdział. 42, Koncepcja „aktu ustawodawczego” w ustawie konstytucyjnej z 23.04.1935 r. (w:) Makiłła D. (red.), Wilczek-Karczewska M. (red.), Z historii ustroju i konstytucjonalizmu w Polsce, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna, Warszawa 2018, ISBN 978-83-88953-42-2, s. 589-615 

Zientarski P.B., Bisztyga A., Rozdział. VI, Uwagi o Senacie i Mażilisie Parlamentu Republiki Kazachstanu oraz o wyborach deputowanych tych izb, (w:) Zientarski P.B. (red.), Bisztyga A., Kazachstan – Polska. Wybrane zagadnienia ustrojowe, społeczne i edukacyjne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ISBN 978-83-8019-696-4, s. 103-116

Zientarski P.B., Chmaj M., Rozdział V. Wolność tworzenia i działania partii politycznych w Polsce (w:) Rogalski M. (red.), Wymiar wolności w prawie administracyjnym, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2018, ISBN 978-83-64054-31-0, s. 69-80

Zientarski P.B., Mreńca E., Rozdział VI, Rola Naczelnika Państwa i jego Kancelarii Cywilnej w procesie tworzenia prawa, (w:) Zientarski P. B. (red.), Mreńca E. (red.), Czwojdrak B. (red.), Administracja państwowa i samorząd w Polsce w ujęciu historyczno-prawnym. Wybrane zagadnienia, Kancelaria Senatu, Warszawa 2018, ISBN 978-83-65711-42-7, s. 115-143 

Zientarski P.B., Mreńca E., Rozdział VII, Koncepcje eksperckiego organu do spraw legislacji w II Rzeczypospolitej  (w:) Zientarski P. B. (red.), Mreńca E. (red.), Czwojdrak B. (red.), Administracja państwowa i samorząd w Polsce w ujęciu historyczno-prawnym. Wybrane zagadnienia, Kancelaria Senatu, Warszawa 2018, ISBN 978-83-65711-42-7, s. 143-155 

Zientarski P. B., Gołębiowska A., Rozdział I. Prawo do dobrej administracji jako prawo podstawowe o randze konstytucyjnej (w:) Zientarski P.B. (red.), Gołębiowska A. (red.), Efektywność działania administracji publicznej w Polsce, Kancelaria Senatu, Warszawa 2016, ISBN 978-83-65711-02-1, s. 11-29 

Zientarski P.B., Gołębiowska A., Rozdział II. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych przez Naczelny Sąd Administracyjny (w:) Zientarski P. B. (red.), Gołębiowska A., Efektywność działania administracji publicznej w Polsce, Kancelaria Senatu, Warszawa 2016, ISBN 978-83-65711-02-1, s. 31-49

Zientarski P.B., Gołębiowska A., Stępień E., Rozdział I. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a samorząd terytorialny (w:) Zientarski P.B. (red.), Gołębiowska A., Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne, Kancelaria Senatu, Warszawa 2016, ISBN 978-83-63220-91-4, s. 13-33 

Zientarski P. B., Gołębiowska A., Rozdział IV. Konstytucyjne i ustawowe podstawy prawa obywatela do informacji o działalności organów samorządu terytorialnego (w:) Zientarski P.B. (red.), Gołębiowska A., Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne, Kancelaria Senatu, Warszawa 2016, ISBN 978-83-63220-91-4, s. 45-63

Zientarski P.B., Gołębiowska A., Rozdział II. Aspekty prawne ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w administracji (w:) Zientarski P.B. (red.), Gołębiowska A. (red.), Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w administracji, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017, ISBN 978-83-65711-06-9, s. 31-45

Zientarski P. B., Gołębiowska A., Rozdział I. Organy administracji rządowej i samorządowej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego (w:) Zientarski P.B. (red.), Gołębiowska A., Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa państwa,  Kancelaria Senatu, Warszawa 2017, ISBN 978-83-65711-10-6, s. 9-28

Zientarski P.B., Gołębiowska A., Rozdział III. Prawne uwarunkowania skuteczności działań administracji publicznej (w:) Zientarski P.B. (red.), Gołębiowska A., Koncepcje i instrumenty zarządzania w administracji publicznej, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017, ISBN 978-83-65711-19-9, s. 55-71

Zientarski P. B., Gołębiowska A., Rozdział I. Podstawy prawne działania gminnych jednostek pomocniczych, (w:) Zientarski P. B. (red.), Gołębiowska A., Sołectwo – stadium prawnoustrojowe, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017, ISBN 978-83-65711-13-7, s. 7-19

Zientarski P.B., Mreńca E., Rozdz. II (s. 71-83), Czynniki wpływające na jakość aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego (w:) Zientarski P.B. (red.), Izdebski H. (red.), Mreńca E. (red.), Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego, Kancelaria Senatu, Warszawa 2018, ISBN 978-83-65711-29-8, s. 71-83

Zientarski P.B., Mreńca E., Rozdz. I (s. 9-23), Kompetencja prawotwórcza organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie współkształtowania powszechnie obowiązującego prawa  (w:) Zientarski P.B. (red.), Izdebski H. (red.), Mreńca E. (red.), Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego, Kancelaria Senatu, Warszawa 2018, ISBN 978-83-65711-29-8, s. 9-58

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".