Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Monika Florczak-Wątor

dr hab., radca prawny

Monika Florczak-Wątor

dr hab., radca prawny

Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie

ORCID: 0000-0002-4324-5652

e-mail: m.florczak-wator@uj.edu.pl

 

Obecnie pełnione funkcje naukowe i zawodowe

Członek Kolegium Redakcyjnego „Palestry”, radca prawny, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierownik Programu Interdyscyplinarnego „Society of the Future” w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, współzałożyciel i członek ICON-S Central and Eastern European Chapter, członek International Faculty of the European Law & Governance School z siedzibą w Atenach, członek Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego, członek Rady Programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego, współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Demokracja w Praktyce, członek European Group of Public Law, członek Komitetu Redakcyjnego i sekretarz „Przeglądu Konstytucyjnego”. 

 

Działalność naukowa

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2001, dyplom z wyróżnieniem) oraz studia politologiczne ze specjalizacją stosunki międzynarodowe na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (2002, dyplom z wyróżnieniem). Studiowała również na Wydziale Prawa Katholieke Universiteit Leuven w Belgii (semestr zimowy roku akademickiego 2000-2001). Stopień doktora nauk prawnych otrzymała w 2005 r. na podstawie rozprawy doktorskiej „Rodzaje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne”. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych został jej nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ z 23.03.2015 r. w oparciu o dorobek naukowy i monografię „Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych”. 
W latach 2013-2015  kierowała międzynarodowym projektem badawczym „The horizontal dimension of constitutional rights in a comparative perspective” finansowanym ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (grant przyznany w ramach programu POMOST). W latach 2014-2018 realizowała indywidualny projekt badawczy pt. "Obowiązki ochronne państwa w stosunkach horyzontalnych w świetle Konstytucji RP i Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności" finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (grant przyznany w konkursie OPUS 6). Obecnie kieruje zespołowym projektem badawczym z udziałem naukowców zagranicznych finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki „Specyfika prawotwórstwa sądu konstytucyjnego i jego granice” (grant przyznany w konkursie SONATA BIS 5). Jest również członkiem zespołu projektu badawczego „Teoria argumentacji a rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa”, którego kierownikiem jest prof. Andrzej Grabowski.

 

Staże zagraniczne i pobyty badawcze

Czechy, Brno, Masaryk University, Judicial Studies Institut (16.01.2019-6.02.2019)

USA, Waszyngton, Catholic University of America (01.2019-6.02.2019)
Włochy, Genua, Tarello Institute for Legal Philosophy (1.07.2018-14.07.2018)

Francja, Strasbourg, Europejski Trybunał Praw Człowieka, (23.06.2017 – 1.07.2007 oraz 21.09.2015 – 3.10.2015)

Szwajcaria, Bern, Institut für öffentliches Recht, Universität Bern (9.11.2015 – 16.11.2015)

 

Działalność zawodowa

W latach 2002-2005 odbyła aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. Od 2006 r. jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W latach 2004-2017 pracowała w Biurze Trybunału Konstytucyjnego – początkowo na stanowisku radcy, później starszego radcy w Zespole Orzecznictwa i Studiów, a następnie na stanowisku asystenta – eksperta w służbie prawnej Trybunału. Wykładowca Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

 

Nagrody i wyróżnienia

W 2005 r. otrzymała pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Przeglądu Sejmowego” na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu prawa konstytucyjnego za rozprawę doktorską „Rodzaje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne”. Czterokrotnie otrzymała nagrodę Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia w pracy naukowej (2007, 2010, 2015, 2016) oraz czterokrotnie nagrodę Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za wysoką jakość pracy dydaktycznej przyznawaną w oparciu o wyniki ankiet studenckich (2011, 2012, 2013, 2018). W 2016 r. otrzymała nagrodę Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego indywidualną II stopnia za działalność naukową w 2015 r.

 

Znajomość języków: angielski, niemiecki

 

Wykaz publikacji

Monografie

Obowiązki ochronne państwa w świetle Konstytucji RP i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2018, s. 291

Applying the Constitution of the Republic of Poland in Horizontal Relations, Jagiellonian University Press, Cracow 2015, p. 154

Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych, Wydawnictwo UJ, Kraków 2014, s. 450

Międzynarodowa współpraca Sejmu RP (współautor: P. Czarny), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, s. 164

Trener akademicki. Prawo konstytucyjne (współautorzy: P. Czarny, S. Kubas), Wydawnictwo Park, Warszawa–Bielsko-Biała 2009, wyd. 1, 2010 – wyd. 2, s. 160

System konstytucyjny Cypru i Malty (współautor: P. Mikuli), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009, s. 118

„Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne”, Wydawnictwo Ars boni et aequi, Poznań 2006, s. 252

 

Redakcja prac naukowych

Oddziaływanie sądu konstytucyjnego na obowiązujący porządek prawny w Austrii, Niemczech i Polsce, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019

Sądy i trybunały wobec problemu horyzontalnego działania praw jednostki, Wydawnictwo UJ, Kraków 2015, s. 148

Oddziaływanie współczesnych konstytucji na stosunki między podmiotami prywatnymi. The Influence of Contemporary Constitutions on Relations between Private Individuals, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2015

 

Artykuły w czasopismach naukowych

Protection of the weaker party to a property development contract under Polish law. Implementation of the model of the State’s protective duties in practice, Journal of the Vilnius University. Teise vol. 110/2019, s. 147-157 

Evaluation of the Constitution of the Republic of Poland in the Constitutional Survey – Merits of the Current Basic Law, „Przegląd Konstytucyjny” 2018/4, s. 43-58

Obowiązek ochrony beneficjentów prawa do mieszkania jako „innego prawa majątkowego” w rozumieniu art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2018/2, s. 169-184

Konstytucja jako źródło obowiązków państwa w stosunku do obywatela, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018/1, s. 119-131

Commentary on the Polish Constitutional Tribunal’s judgment of 16 March 2017, case no. Kp 1/17, „Przegląd Konstytucyjny” 2018/2, s. 120-147

Ankieta o Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli nauki prawa konstytucyjnego w 2017 r. (współautorzy: P. Radziewicz, M. Wiszowaty), „Państwo i Prawo” 2018/6, s. 3-35

Co wymaga zmiany w procedurze wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Polsce? (współautor: M. Pach), „Państwo i Prawo” 2018/5, s. 22-42

The Role of the European Court of Human Rights in Promoting Horizontal Positive Obligations of the State, „International and Comparative Law Review” 2017/2, s. 39-53 

Wspomnienie o Profesorze Pawle Sarneckim, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2017/1, s. 261-264 i s. 298 (współautor: S. Kubasem) oraz s. 289-290

Domniemanie konstytucyjności ustawy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (współautor: A. Dębowska), „Przegląd Konstytucyjny” 2017/2, s. 5-37

O skutkach prawnych nieopublikowanego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Rozważania na tle oczekującego na publikację wyroku z 9.03.2016 r. (K 47/15), „Przegląd Sądowy” 2016/10, s. 7-28

O niektórych niedoskonałościach mechanizmu ochrony praw jednostki w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2016/5, s. 73-90

Prawo do sądu jako prawo jednostki i jako gwarancja horyzontalnego działania praw i wolności, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2016/3, s. 47-66

New Challenges to Democracy. National Report: Poland, „European Review of Public Law” 2015/95, s. 363-386

Regulation of the Horizontal Relations in the Constitution of the Republic of Poland, „Journal of the Vilnius University”. Teise 2015/96, s. 249-259

Datenschutz-Grundrecht in Polen (współautor D. Blonski), Zeitschrift für Datenrecht und Informationssicherheit “Digma 2015/3, s. 116-122

VIII Seminarium Badaczy Prawa Konstytucyjnego. Niecodzienne, nowatorskie, oryginalne rozwiązania ustrojowe w państwach współczesnych, Kraków, 18-20.09.2013 r. (sprawozdanie) [w:] „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014/1, s. 307-312

Opinia prawna na temat senackiego projektu ustawy o petycjach, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2014/2, s. 187-198

Zmiana normatywna jako skutek negatywnego wyroku zakresowego Trybunału Konstytucyjnego, „Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego” 2013/2, s.89-108

O potrzebie ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji [w:] „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2013/2, s. 25-43

Kontrola konstytucyjności klauzul generalnych [w:] „Przegląd Sejmowy” 2013/4, s. 49-64

Wątpliwości dotyczące wyjątku od zasady bezpośredniego stosowania Konstytucji RP [w:] „Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego” 2012/2, s. 7-21

„Przywilej korzyści” w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego [w:] „Przegląd Sejmowy” 2012/6, s. 29-48

The Dialog of the Judges. National Courts and European Courts: Poland [w:] „European Review of Public Law” 2012/1, s. 381-400

Global Administrative Order: Poland [w:] „European Review of Public Law” 2011/1, p. 301-322

Status prawny wyborcy niepełnosprawnego [w:] „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011/3, s. 109-136

Zmiany w procedurze „Niebieskie Karty” [w:] „es.O.es” Biuletyn Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie nr 4/2011, s. 13-14

Konstytucyjne uregulowania problematyki zastępstwa Prezydenta w Rzeczpospolitej Polskiej i państwach z nią sąsiadujących (w:) „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2010/2-3, s. 185-207

Pozytywne obowiązki państwa w zakresie ochrony praw konwencyjnych jednostki, „Przegląd Naukowy Disputatio” 2010/11, s. 311-325

60. rocznica uchwalenia ustawy zasadniczej RFN (Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków, 26-29 XI 2009), „Państwo i Prawo” 2010/7, s. 112-114

Administration without frontiers? European Migration Law. Poland (w:) „European Review of Public Law” 2009/1, p. 313-343

Możliwości kontrolowania przez Trybunał Konstytucyjny swobody ustawodawcy w zakresie realizacji norm programowych, „Przegląd Sejmowy” 2009/4, s. 111-127

Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przez prawodawcę, „Przegląd Legislacyjny” 2007/1, s. 46-62

Trybunał Konstytucyjny a zasada trójpodziału władzy, „Jurysta” 2004/7-8, s. 11-16

Postanowienia sygnalizacyjne Trybunału Konstytucyjnego, „Jurysta” 2003/5, s. 19-25

Skutki prawne odroczenia przez Trybunał Konstytucyjny utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego, „Przegląd Sejmowy” 2003/2, s. 45-62

 

Rozdziały w pracach zbiorowych

Tłumaczenie tekstu Manuela Atienza pt. Ani pozytywizm prawniczy, ani neokonstytucjonalizm: w obronie postpozytywistycznego konstytucjonalizmu (2017) (w:) red. A. Grabowski, J. Holocher, Studia z teorii konstytucyjnego państwa prawa. Konstytucjonalizm, neokonstytucjonalizm, postpozytywizm, Kraków 2019, s. 377-420

O legitymacji Prezydenta do inicjowania procedury zmiany Konstytucji (w:) Konstytucja. Praworządność. Władza sądownicza. Aktualne problemy trzeciej władzy w Polsce, red. Ł. Bojarski, K. Grajewski, J. Kremer, G. Ott, W. Żurek, Warszawa 2019, s. 15-34

Współpraca zagraniczna samorządu terytorialnego w państwie unitarnym (w:) Unitarny charakter państwa a samorząd terytorialny, red. K. Małysa-Sulińska, M. Stec, Warszawa 2019, s. 42-65

Constitutional Court as the guarantor of the separation of powers (w:) Development of Constitutional Law through Constitutional Justice: Landmark Decisions and Their Impact on Constitutional Culture, red. A. Rainer, A. Rytel-Warzocha, A. Szmyt, Gdańsk 2019, s. 127-142

O skutkach prawnych orzeczeń TK wydanych z udziałem osób nieuprawnionych do orzekania (w:) red. R. Balicki, M. Jabłoński, Państwo i jego instytucje. Konstytucje – sądownictwo – samorząd terytorialny, red. R. Balicki, M. Jabłoński, Warszawa 2018, s. 299-313

Sources of law and the legislative process (w:) Polish Political System. An Introduction, red. J. Szymanek, Warszawa 2018, s. 346-370

Some Remarks on the Protective Obligations of Courts in Times of Crisis Within the Constitutional Tribunal in Poland (w:) Právní stát ve světle evropských hodnot a ústavních garancí demokracie v mezinárodní perspektivě, red. M. Forejtova, Pilsen 2018, s. 202-214

Intertemporalne skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (w:) Znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla tekstu jednolitego ustawy, red. M. Laskowska, Warszawa 2017, s. 97-126

Ważenie zasad konstytucyjnych jako podstawa sądowej wykładni prawa (w:) Argumentacja konstytucyjna w orzecznictwie sądowym. Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Materiały Naukowe, red. A. Kotowski, E. Maniewska, Warszawa 2017, s. 24-38

Obowiązek ochrony pluralistycznego charakteru społeczeństwa demokratycznego przez Państwo - Stronę Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (w:) Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP. Polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2017, s. 538-552

Recenzja (w:) 20 lat funkcjonowania Konstytucji RP, red. A. Ciżyńska, Kraków 2017, s. 6-14

Sześć komentarzy do przepisów Konstytucji – komentarze do art. 4, 5, 6, 37, 60, 63 Konstytucji (w:) Komentarz RP, t. 1, Komentarz Art. 1-86, red. M. Safjan L. Bosek, Warszawa 2016, s. 256-301, 909-923, 1404-1420, 1443-1456

Wyrok z 31.01.2001 r. (P 4/99) – Komentarz (w:) Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. L. Garlicki, M. Derlatka, M. Wiącek Warszawa 2016, s. 354-378

Siedemnaście haseł: Horyzontalne działanie praw konstytucyjnych, Incydentalna kontrola konstytucyjności prawa, Kognicja Trybunału Konstytucyjnego, Kontrola konstytucyjności celów i działalności partii politycznych, Odroczenie utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego, Postanowienie tymczasowe, Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Procedura kontroli konstytucyjności prawa, Przywilej korzyści, Rodzaje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Rozstrzyganie przez Trybunał Konstytucyjny sporów kompetencyjnych, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Sygnalizacja luk i uchybień w prawie, Trybunał Konstytucyjny, Wertykalne działanie praw konstytucyjnych, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego [w:] Wielka Encyklopedia Prawa. t. VI. Prawo konstytucyjne, Warszawa 2016, s. 97-98, 102-103, 123-124, 145-146, 222-223, 245-246, 285-286, 293-294, 300-301, 322-323, 327-328, 355-356, 360-361, 380-381, 399-400, 419-420, 511-512 

Skutki prawne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dla sprawy, w  której wystosowano pytanie prawne. Wybrane zagadnienia (w:) Pytanie prawne sądu do Trybunału Konstytucyjnego. Wybrane zagadnienia, red. K. Urbaniak, Poznań 2016, s. 245-272

Skuteczność skargi konstytucyjnej i perspektywy zmiany jej kształtu – refleksje w związku ze zbliżającym się 20-leciem funkcjonowania skargi konstytucyjnej w krajowym porządku prawnym (w:) „IX Seminarium Warszawskie. Dysfunkcje polskiego prawa – jak poprawić system środków prawnych w Polsce?”, Warszawa 2016, s. 83-96

Effectiveness of the Constitutional Complaint and Perspectives of Changing its Sape – Reflections on the Upcoming 20th Anniversary of the Constitutional Complaint in the National Legal System (w:) „IX Warsaw Seminar. Dysfunctions of Polish Law: How to Improve the System of Legal Remedies in Poland?”, Warszawa 2016, s. 247-262

Wstęp (w:) Europeizacja prawa publicznego – zagadnienia systemowe, red. E. Wójcicka, B. Przywora, M. Makuch, Częstochowa 2015 s. 11-15

Rozstrzyganie kolizji praw konstytucyjnych – teoria a praktyka (w:) Ustroje – tradycje i porównania. Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. dr hab. Marianowi Grzybowskiemu w 70 rocznicę urodzin, red. P. Mikuli, A. Kulig, J. Karp, G. Kuca, Warszawa 2015, s. 327-335

Słowo wstępne (w:) Sądy i trybunały wobec horyzontalnego działania praw jednostki, red. M. Florczak-Wątor, Kraków 2015, s. 7-9

Rola sądów i trybunałów w kształtowaniu koncepcji horyzontalnego działania praw konstytucyjnych (w:) Sądy i trybunały wobec horyzontalnego działania praw jednostki, red. M. Florczak-Wątor, Kraków 2015, s. 13-30

Wstęp, Introduction (w:) Oddziaływanie współczesnych konstytucji na stosunki między podmiotami prywatnymi. The Influence of Contemporary Constitutions on Relations between Individuals, red. M. Florczak-Wątor, Kraków 2015, s. 9-15

Oddziaływanie praw podstawowych na stosunki między podmiotami prywatnymi w Konstytucji Szwajcarii [w:] Oddziaływanie współczesnych konstytucji na stosunki między podmiotami prywatnymi. The Influence of Contemporary Constitutions on Relations between Individuals, red. M. Florczak-Wątor, Kraków 2015, s. 61-83

Skarga konstytucyjna jako środek ochrony konwencyjnych praw i wolności jednostki (w:) Prawo międzynarodowe i europejskie a sądownictwo konstytucyjne, red. P. Tuleja, Kraków 2015, s. 67-83

W poszukiwaniu optymalnego modelu rozstrzygania kolizji wolności sztuki i religii (w:) Wolność wypowiedzi versus wolność religijna. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i cywilnego, red. A. Biłgorajski, Warszawa 2015, s. 45-61

Status konstytucyjny podmiotów prywatnych wykonujących zadania publiczne (w:) 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, red. E. Gdulewicz, W. Orłowski, S. Patyra, Lublin 2015, s. 351-360

Obowiązek zapewnienia przez państwo poszanowania prywatności w stosunkach horyzontalnych w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (w:) Horyzontalne oddziaływanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, red. A. Młynarska-Sobaczewska, P. Radziewicz, Warszawa 2015, s. 187-207

O „minimum” wyznaczonym przez istotę prawa do zabezpieczenia społecznego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (w:) Państwo demokratyczne, prawne i socjalne, t. II. Studia historyczno-prawne i ustrojowo porównawcze. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi, red. M. Grzybowski, B. Naleziński, Kraków 2014, s. 385-396

Tryb rozpatrywania petycji przez Senat w świetle regulaminu izby i dotychczasowej praktyki (w:) Ustroje. Historia i współczesność. Polska - Europa - Ameryka Łacińska. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jackowi Czajowskiemu, Kraków 2013, s. 514-523

Status sędziego w supranarodowych systemach politycznych. Rada Europy (w:) Status prawny sędziego we współczesnych systemach politycznych, red. P. Mikuli, Koszalin-Gdańsk 2013, s. 289-209

Transitional Justice in Poland (w:) red. K. Wojtyczek, The Public Law after 1989 from the Polish Perspective, Wyd. European Public Law Center, Londyn 2012, s. 19-44

Horyzontalny wymiar praw konwencyjnych w porządku prawnym Zjednoczonego Królestwa (w:) Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Współczesne ustroje państwowe i rozwój demokracji w Polsce. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2012, s. 217-230

Stanisław Estreicher (współautor S. Kubas) (w:) Konstytucjonaliści polscy 1918-2011. Sylwetki uczonych, red. R. Mojak, P. Sarnecki, A. Szmyt, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, s. 100-118

O pojęciu „ekspektatywy maksymalnie ukształtowanej” (w:) Prawa człowieka – społeczeństwo obywatelskie – państwo demokratyczne. Księga Jubileuszowa Prof. dr hab. Pawła Sarneckiego, red. P. Tuleja, M. Florczak-Wątor, S. Kubas, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2010, s. 37-47

Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Cypryjskiej (w:) Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Toruń 2010, s. 82-88

Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Malty (w:) Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Toruń 2010, s. 192-198

hasła: Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, komisja senacka, posiedzenia Senatu, posiedzenie jawne Sejmu, posiedzenie tajne Sejmu (w:) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2009

Zasady zmiany Konstytucji Republiki Cypryjskiej (w:) Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, red. R. Grabowski, S. Grabowska, Warszawa 2008, s. 82-87

Zasady zmiany Konstytucji Republiki Malty (w:) Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, red. R. Grabowski, S. Grabowska, Warszawa 2008, s. 219-225

Ustrój Republiki Malty (w:) Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, red. P. Sarnecki, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 276-284

Kilka uwag o pojęciu suwerenności na tle procesu integracji europejskiej (w:) Polska w Unii Europejskiej, red. M. Kruk, J. Wawrzyniak, Zakamycze, Kraków 2005, s. 289-298

Prewencyjna kontrola konstytucyjności ustaw (w:) Konstytucja i sądowe gwarancje jej ochrony, red. P. Tuleja, P. Czarny, Zakamycze, Kraków 2004, s. 65-95

 

Glosy

Skutki prawne wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9.03.2016 r. (K 47/15), LEX/el. 2016, nr 296154

Zgromadzenia cykliczne – glosa do wyroku TK z 16.03.2017 r. (Kp 1/17), LEX/el. 2017, nr 324075

Dopuszczalność sądowej kontroli prawidłowości wyboru sędziego TK oraz Prezesa i Wiceprezesa TK – glosa do wyroku TK z 11.09.2017 r. (K 10/17), LEX/el. 2017, nr 328146

Dopuszczalność wykorzystania w postępowaniu karnym dowodu nielegalnie pozyskanego – glosa do wyroku sądu apelacyjnego z 27.04.2017 r. (II AKa 213/16), LEX/el. 2018, nr 338393

Abolicja indywidualna a prawo łaski Prezydenta – glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17.07.2018 r. (K 9/17), LEX/el. 2018, nr 347424

Glosa do postanowienia SN z 6.09.2012 r. (I CSK 76/2012), „Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego” 2013/1, s. 135-142

Glosa do wyroku NSA z 6.02.2006 r. (I FSK 439/05), „Przegląd Sejmowy” 2011/1, s. 141-149

Glosa do postanowienia SN z 13.07.2005 r. (I CO 6/05), „Przegląd Sejmowy” 2006/6, s. 164-174

Glosa do postanowienia NSA z 26.11.2004 r. (GPP 1/04), „Zeszyty Naukowe Naczelnego Sądu Administracyjnego” 2006/4-5, s. 182-193

Glosa do orzeczenia ETPCz w sprawie Karhuvaara i Iltalehti przeciwko Finlandii, nr skargi 53678/00, „Przegląd Sejmowy” 2005/6, s. 204-210

Glosa do wyroku TK z 13.05.2003 r. (SK 21/2002), „Przegląd Sejmowy” 2003/6, s. 86-94

 

Recenzje

Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, red. K. Skotnicki, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011/4, s. 241-246

Prawotwórcze znaczenie orzeczeń TK w orzecznictwie NSA, R. Hauser, J. Trzciński, „Przegląd Sejmowy” 2009/3, s. 225-229

The Debate on the System of Electing the Members of the European Parliament. From a Uniform Procedure to the Common Principle of the Treaties”, G.N. Anastassopoulos, „Przegląd Sejmowy” 2004/2, s. 232-235

Justice contained. Law and politics in the European Union, L. Conant, „Przegląd Sejmowy” 2003/4, s. 137-140

Akcesja do Unii Europejskiej a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. XLIII Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Polańczyk, 31 maja-2 czerwca 2001 r., „Przegląd Sejmowy” 2003/3, s. 125-126

The European Union and its order. The legal theory of European integration” red. Z. Bieńkowski, A. Scott, „Przegląd Sejmowy” 2002/6, s. 110-113

Spór o suwerenność, red. W.J. Wołpiuk, „Przegląd Sejmowy” 2001/6, s. 115-119

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".