Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Lech K. Paprzycki

prof. dr hab., sędzia

Lech K. Paprzycki

prof. dr hab., sędzia

Profesor nauk prawnych, sędzia i Prezes SN (1999-2016).

Urodził się 14.04.1947 r. w Warce. Studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim ukończył w 1970 r. Pracę magisterską pisał na temat dyrektyw sądowego wymiaru kary w kodeksie karnym z 1932 r. i 1969 r. W latach 1970-1972 odbył aplikację w okręgu Sądu Wojewódzkiego dla woj. warszawskiego w Warszawie. W latach 1972-1973 był asesorem, w latach 1974-1976 sędzią w Sądzie Powiatowym, a następnie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim. W latach 1976-1980 był sędzią i wiceprezesem Sądu Rejonowego w Pruszkowie, a następnie do 1990 r. sędzią Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. Do 1.07.1990 r. był adiunktem w Instytucie Problematyki Przestępczości w Warszawie, z czego musiał zrezygnować wobec powołania na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. Do 2016 r. pełnił funkcję Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami Izby Karnej.

W 1984 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tematem pracy doktorskiej był zakaz działalności zawodowej w ujęciu prawa karnego. Ponadto jest autorem wielu prac publikowanych w kraju i zagranicą dotyczących m.in. kwestii dowodu z opinii biegłych psychologów i psychiatrów w postępowaniu karnym. Lech K. Paprzycki jest aktywnym członkiem organizacji krajowych i zagranicznych m.in. Towarzystwa Badawczego Prawa Europejskiego, Międzynarodowej Komisji Prawników z siedzibą w Genewie, Fundacji Prawa Wykonawczego, Stowarzyszenia Parlamentarzystów na Rzecz Afryki. Jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego.

Jest nie tylko członkiem Kolegium Redakcyjnego Redakcyjnym miesięcznika "Palestra", ale zasiada, bądź zasiadał w licznych radach i komitetach redakcyjnych, m.in.: Kolegium Redakcyjnym miesięcznika "Paragraf na drodze", Radzie Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych (przewodniczący), Radzie Naukowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (z-ca przewodniczącego), Radzie Naukowej "Europejskiego Przeglądu Sądowego", Radzie Programowej "Studiów i Analiz Sądu Najwyższego", Zespole Redakcyjnym Rocznika Orzecznictwo SNwSK, Kolegium Redakcyjnym "Prokuratura i Prawo", Kolegium Redakcyjnym "Diariusz Prawniczy".

Główne zainteresowania naukowe dotyczą: zakresu problematyki psychiatrycznej i psychologicznej w prawie i postępowaniu karnym a szczególnie: poczytalności, winie, karze oraz środkom zabezpieczającym; opiniowaniu psychiatryczno-psychologicznemu w procesie karnym, a także problematyce prawnej ochrony zdrowia psychicznego na tle unormowań ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z 1994 r.; prawa dowodowego i opiniowania w zakresie wypadków komunikacyjnych; problematyki zatrzymania i stosowania tymczasowego aresztowania, a także odszkodowania za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie; problematyka obcego prawa karnego, a także prawa karnego europejskiego – jego aspektów procesowych, już istniejącego (europejski nakaz aresztowania), jak i perspektyw jego rozwoju, także w zakresie prawa materialnego.

Jest autorem ponad 300 artykułów, glos i recenzji oraz wydawnictw zwartych, m.in.:
Przestępstwa zabójstwa - ustawowe znamiona czynu, Warszawa 1989
Kodeks postępowania karnego. Omówienie zmian, Warszawa 1995
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy oraz przepisy wprowadzające. Wprowadzenie, Warszawa 1996
Kodeks postępowania karnego z komentarzem, Sopot 2000 (J. Grajewski współautor)
Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2004 (O. Górniok [red.], P. Hofmański współautor)
Kodeks postępowania karnego, t. I (J. Grajewski [red.], S. Steinborn współautorzy), Kraków 2006
Opiniowanie psychiatryczne i psychologiczne w procesie karnym [red.], Kraków 2006
Prawna problematyka opiniowania psychiatryczno-psychologicznego w postępowaniu karnym oraz w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, Kraków 2006
Opiniowanie psychiatryczne i psychologiczne w procesie karnym, Kraków 2009

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".