Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Józef Forystek

dr, adwokat

Józef Forystek

dr, adwokat

ORCID: 0000-0003-2726-2396 
 

e-mail: jozef.forystek@forystek.pl

Urodził się w 1966 r. W latach 1985–1991 studiował prawo oraz równolegle psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W trakcie studiów przez kilka kadencji pełnił funkcję członka zarządu koła naukowego studentów prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa (TBSP UJ), a w roku akademickim 1988/89 był jego wiceprezesem. Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończył w 1991 r. z wynikiem bardzo dobrym broniąc pracę magisterską na temat stadialnych i zjawiskowych form przestępnego współdziałania napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Zolla, którą obronił również z wynikiem bardzo dobrym. Rozprawę doktorską, której promotorem był prof. dr hab. Grzegorz Ostasz obronił w 2018 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim. W latach 1991–1995 odbył aplikację adwokacką w krakowskiej Izbie Adwokackiej, a w jej trakcie w 1993 r. staż w zagranicznej firmie prawniczej Pinsent & Co. w Birmingham (Anglia). W dniu 20.05.1995 r. zdał egzamin adwokacki cum laude z pierwszą lokatą i został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. W 1997 r. został również wpisany na listę doradców podatkowych.

W latach 1995–1996 pracował jako jedyny polski adwokat w warszawskim oddziale amerykańsko-angielskiej firmy prawniczej Dewey Ballantine Theodore Goddard, następnie w latach 1996–1997 w oddziale amerykańskiej kancelarii Dewey Ballantine. Zawód adwokata wykonuje nieprzerwanie od 1991 r., początkowo w ramach indywidualnej kancelarii, a od 1997 r. jako założyciel i partner w kancelarii Forystek Góralczyk Rychlicki oraz Forystek Góralczyk Rychlicki Budzowska Fiutowski Jamorski.

Od 2003 r. założyciel i partner zarządzający współce Forystek & Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni.
W trakcie kilkuletniej współpracy z zagranicznymi kancelariami uczestniczył w restrukturyzacji i prywatyzacji sektora tytoniowego w Polsce oraz przy nabywaniu akcji polskich spółek przez inwestorów zagranicznych. Brał udział w prywatyzacjach przedsiębiorstw państwowych, jak i przy wprowadzaniu akcji spółek do publicznego obrotu. Obsługiwał wówczas polskie i zagraniczne spółki giełdowe. Przez kilkanaście lat związany był z obsługą prawną największych banków zagranicznych w Polsce (Citibank oraz Deutsche Bank) oraz międzynarodowych koncernów (PepsiCo, KFC, Cadbury-Wedel, British Airways, Derby, Universal Music), ambasad (Republiki Serbii), osób prawnych prawa kościelnego (licznych Zakonów i Caritas Polska).

Specjalizuje się w prawie nieruchomości oraz w sporach sądowych i arbitrażowych, szczególnie w sprawach odszkodowawczych dotyczących bezprawia państwowego oraz reprywatyzacji nieruchomości przejętych na podstawie powojennych aktów nacjonalizacyjnych, m.in: dekretu o gruntach warszawskich, dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej, ustawy o nacjonalizacji przemysłu, a także w tzw. sprawach zabużańskich. Stale występuje w sprawach kasacyjnych przed Sądem Najwyższym i NSA oraz prowadzi liczne sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu oraz przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Od początku lat 90-tych XX w. reprezentuje liczne rody arystokratyczne (m.in. Habsburgów, Tarnowskich, Potockich, Reyów, Sapiehów, Lubomirskich, Tyszkiewiczów, Puzynów, Pinińskich, Krasińskich, Komorowskich, Starowieyskich). 

Wykładał na konferencjach naukowych dotyczących zagadnień z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego. Pełnił funkcję sędziego izbowego Sądu Dyscyplinarnego Krakowskiej Izby Adwokackiej przez pięć kolejnych kadencji, a od 2021 r. jest sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury Polskiej. Dwukrotnie został wybrany delegatem na Krajowy Zjazd Adwokatury (XI i XIII KZA).

Ekspert i komentator prawniczych (tzw. żółtych) stron dziennika „Rzeczpospolita”. Autor książek, w tym Komentarza do ustawy o mieniu zabużańskim (2020) oraz licznych artykułów i glos publikowanych począwszy od 1990 r. na łamach takich czasopism, jak: „Państwo i Prawo”, „Nowe Prawo”, „Przegląd Sądowy”, „Palestra”, „Rejent”, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”, „Transformacje Prawa Prywatnego”, „International & Comparative Law Review”, Loyola of Los Angeles, jak również książek i artykułów naukowych o tematyce historycznej, które ukazały się na w „Zeszytach Historycznych WiN-u” i „Humanities and Social Sciences”. 

Włada biegle językiem angielskim.

Bibliografia

Rozprawy książkowe

Historia AK-WiN w zeznaniach Adama Lazarowicza „Klamry”, Kraków–Rzeszów 2021, stron 708, współautor prof. dr hab. Grzegorz Ostasz

Komentarz do ustawy o mieniu zabużańskim. Studium historyczno-prawne, Kraków 2020, stron 630

Bojówki dywersyjne na terenie podrzeszowskich placówek AK „Świerk” i „Grab” w gminie Świlcza (1943-1947), Kraków 2019, stron 658

Artykuły naukowe 

Wskazanie osoby uprawnionej do rekompensaty zabużańskiej a zasada tempus regit factum – uwagi na marginesie glosy Anny Korzeniewskiej-Lasoty do wyroku NSA z 24.09.2019 r. (I OSK 2808/17), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2020/6, s. 42–60

Skutki jedności stosunku materialnoprawnego (na przykładzie prawa do rekompensaty zabużańskiej), „Państwo i Prawo” 2020/11, s. 108–124

Nowe krzywdy Zabużan – aktualne problemy orzecznictwa, „Palestra” 2020/7–8, s. 129–150

Waloryzacja przedwojennych zobowiązań pieniężnych a sprawa przeliczania hipotek i kapitałów zakładowych spółek handlowych, „Rejent” 2020/5, s. 41–63

Niepodległościowa działalność Józefa Frankiewicza a sprawa jego werbunku przez Jana Wołkowa – brakująca część wspomnień, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2018/48, s. 57–74

The Rule of Law and the Effectiveness of Enforcement of Claims of Former Owners Wrongfully Deprived of Their Property, “International & Comparative Law Review”, Loyola of Los Angeles, 2018/41, s. 489–501

Odpowiedzialność deliktowa za zaniechanie wydania decyzji administracyjnej, „Palestra” 2017/5, s. 15–33

The underground system of justice in the Home Army's Rzeszów Sub-Region, „Humanities and Social Sciences” 2016/4, s. 1–18

The underground system of justice in the Home Army's Rzeszów Sub-Region, „Humanities and Social Sciences” 2016/4, s. 1–18

Adwokaci w podziemnym wymiarze sprawiedliwości Podokręgu AK Rzeszów, „e.Palestra” 2016/13, s. 402–423

Dochodzenie roszczeń reprywatyzacyjnych w świetle orzecznictwa sądów cywilnych i administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego, „Monitor Prawniczy” 2011/21, s. 1133–1144

Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa w sprawach reprywatyzacyjnych, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2011/3, s. 29–56

Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa w sprawach reprywatyzacyjnych, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2011/3, s. 29–56

Problematyka nieruchomości zamiennych w dekrecie o gruntach warszawskich, „Rejent” 2010/12, s. 32–53

Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie za szkody spowodowane bezprawną decyzją administracyjną. (Krytyczne uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z 9 lipca 2009 r., III CZP 47/09), „Przegląd Sądowy” 2010/4, s. 28–41; współautor: Adam Starczewski

Nieakt (Actum non existens) w demokratycznym państwie prawa, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2001/2, 75–92

Glosy

Glosa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 28.10.2015 r. (P 6/13), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2016/3, s. 139–153

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 29.10.2010 r. (IV CSK 465/09) [Dot. immunitetu jurysdykcyjnego państw obcych i jego zakresu; roszczeń z czynów niedozwolonych popełnionych przez niemieckie siły zbrojne], „Palestra” 2011/11–12, s. 115–125

Glosa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 1.03.2010 r. (P 107/08), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2010/3, 165–176

Glosa. Grunty warszawskie – oddanie gruntu zamiennego w użytkowanie wieczyste, „Monitor Prawniczy” 2010/13, s. 750–755

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 26.11.2009 r. (III CSK 30/09) [Dot. wznowienia postępowania spadkowego; wielokrotnego stwierdzenia nabycia spadku po tej samej osobie], „Rejent” 2010/6, s. 122–130

Glosa do wyroku SN z 3.12.1986 r. (I CR 378/86), „Państwo i Prawo” 1990/6, s. 116–119

Biogramy:
Brydak Edward (w:) Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich, t. 3, Warszawa 2018, s. 37–38; współautor Janusz Kanimir

Kokoszka Józef (w:) Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich, t. 3, Warszawa 2018, s. 203–204

Martynuska Władysław (w:) Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich, t. 3, Warszawa 2018, s. 299–300

Koryl Józef (w:) Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 1939-1945, t. 17, Kraków 2015, s. 82–83

Publikacje popularno-naukowe

Kredyty frankowe: zwrot świadczeń, a nie ich rozliczenie, „Rzeczpospolita” PCD, 20 XI 2019

Rzeczoznawcy będą dokonywać wyceny roszczeń frankowiczów, „Wycena w praktyce” 2019/11, s. 13–17

Operaty szacunkowe w sprawach zabużańskich. Jak poradzić sobie z nietypowymi problemami?, „Wycena w praktyce” 2019/7, s. 10–14

Państwo zabierze ojcowiznę polskim rolnikom

[Proponowane przez PiS przepisy spowodują, że nacjonalizacja ziemi ornej będzie możliwa niemal w każdej sytuacji, gdy zmienia ona właściciela, również przy dziedziczeniu-alarmują adwokaci], „Rzeczpospolita” PCD, 4.02.2016, współautor adw. Agnieszka Wojciechowska

Co dalej z dekretem o reformie rolnej

[Autor prezentuje orzecznictwo sądowe i sądowo-administracyjne dotyczące dekretu z 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej], „Rzeczpospolita” PCD, 8–9.01.2011

Upaństwowiony majątek, ale nie spółki

[Autor analizuje sytuację prawną przedwojennych spółek z o.o. i S.A., które pomimo nacjonalizacji ich majątków, nie zostały wykreślone z rejestru handlowego, zachowując tym samym zdolność prawną do dnia dzisiejszego], „Rzeczpospolita” PCD, 17.09.2009

Przedwojenne hipoteki a reprywatyzacja, „Rzeczpospolita” PCD, 11.08.2009

Miało być szybciej i taniej, jest gorzej

[Autor krytycznie odnosi się do praktyki sądów gospodarczych polegającej na stosowaniu przepisu art. 479 (9) § 2 k.p.c. do wniosków o uzasadnienie wyroku], „Rzeczpospolita” PCD, 17.10.2005

Walka zabużan o swoje. 

[Całokształt działań i zaniechań organów władzy państwowej jest źródłem szkody i odpowiedzialności odszkodowawczej państwa], „Rzeczpospolita” PCD, 15.09.2003

Bezprawie legislacyjne jako źródło szkody, „Rzeczpospolita” PCD, 9.06.2003

Kij w mrowisko

[Dot. konstytucyjności dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej], „Rzeczpospolita” PCD, 31.08.2000

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".