Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Jerzy Zajadło

prof. dr hab.

Jerzy Zajadło

prof. dr hab.

Afiliacja: Uniwersytet Gdański

ORCID: 0000-0002-3113-9828

e-mail: jzajadlo@kki.net.pl

 

Obecnie pełnione funkcje naukowe i zawodowe

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista z zakresu teorii i filozofii prawa, zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na Uniwersytecie Gdańskim.

 

Działalność naukowa

Studia prawnicze (1973-1977) na Wydziale Prawa i Administracji i studia filozoficzne (2013-2015) na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Stopień naukowy doktora nauk prawnych, ze specjalnością historia doktryn polityczno-prawnych, uzyskał w 1983 r. na podstawie przygotowanej pod kierunkiem naukowym prof. Andrzeja Sylwestrzaka rozprawy „Idea prawa natury w myśli politycznej Hugona Grocjusza”. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał w 2001 r. na podstawie rozprawy „Formuła Radbrucha. Filozofia prawa na granicy pozytywizmu prawniczego i prawa natury”. Tytuł naukowy profesora nauk prawnych uzyskał w 2005 r. W latach 1985-1986 był stypendystą Alexander von Humboldt-Stiftung na Uniwersytecie Kolonii.
Autor ponad 400 publikacji naukowych z zakresu teorii i filozofii prawa, praw człowieka oraz prawa międzynarodowego publicznego i prawa konstytucyjnego. 
Członek-korespondent Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

 

Działalność zawodowa

W latach 1984-1986 odbył aplikację sędziowską zakończoną egzaminem sędziowskim w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku, a latach 2002-2005 wykonywał zawód radcy prawnego.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Hestia Insurance” w latach 1991-1996. 
Nagrody i wyróżnienia 
Nagroda Dydaktyczna im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza
Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza
Nagroda Fundacji im. Edwarda Joachima Wende
Nagroda Wydziału I Polskiej Akademii Nauk im. Leona Petrażyckiego

Znajomość języków: angielski, niemiecki, rosyjski

 

Wykaz wybranych publikacji

Książki, monografie i redakcje zbiorów naukowych

Formuła Radbrucha. Filozofia prawa na granicy pozytywizmu prawniczego i prawa natury, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2001

Odpowiedzialność za Mur. Procesy strzelców przy Murze Berlińskim, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2003

Studia Grotiana, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2004

Dylematy humanitarnej interwencji. Historia-etyka-polityka-prawo, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2005

Prawa człowieka: wczoraj – dziś – jutro (red.), Gdańskie Studia Prawnicze, t. XIII, 2005

Zeszyty Studenckie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 2006 (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006

Filozofia dogmatyk prawniczych  (red. ), Gdańskie Studia Prawnicze, 2007, t. XVIII

Dziedzictwo przeszłości. Gustaw Radbruch – portret filozofa, prawnika, polityka i humanisty, Współczesna niemiecka filozofia prawa, t. I, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2007

Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jürgen Habermas, Ottfried    Höffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhman, Ota Weinberger: portrety filozofów prawa, Współczesna niemiecka filozofia prawa, (red.), t. II, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2008

Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007

Fascynujące ścieżki filozofii prawa (red.), Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008

Antologia tekstów dotyczących praw człowieka, (red.), Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2008

Human Rights: Antholology of Texts, (red.), Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2008

Po co prawnikom filozofia prawa?, Wolters Kluwer, Warszawa 2008

Zeszyty Studenckie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 2008 (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008

Humanitarian Interventions: reflections of the special workshop at the 23rd IVR World Congress, Kraków 2007, (red. S. Sykuna, T. Widłak, J. Zajadło), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010

Bezpieczeństwo międzynarodowe – szanse i zagrożenia, Wydawnictwo FRUG, (red. S. Sykuna, J. Zajadło), Gdańsk 2009

Łacińska terminologia prawnicza (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009

Dziedzictwo i Przyszłość. Problemy współczesnej niemieckiej filozofii prawa, Współczesna niemiecka filozofia prawa, (red.), t. 3, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2010

Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego: 100 podstawowych pojęć, C. H. Beck, Warszawa 2011, (red. S. Sykuna, J. Zajadło)

Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych? (red. O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło), C. H. Beck, Warszawa 2012

Łacińska terminologia prawnicza (red.), 2. wyd. poprawione i rozszerzone, Wolters Kluwer, Warszawa 2013

Filozofia prawa: w pytaniach i odpowiedziach (red.), LexisNexis, Warszawa 2013

Radbruch, Seria Horyzonty Filozofii Prawa, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2016

Schmitt, Seria Horyzonty Filozofii Prawa, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2016 

Sprawiedliwość (red.), Gdańskie Studia Prawnicze 2016, t. 35, s. 624

Philopsophy of Law, Law: The Basic Concepts, red. J. Zajadło, K. Zeidler, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Wolters Kluwer, Gdańsk-Warszawa 2016

Wielka encyklopedia prawa, t. 7, Teoria i filozofia prawa, red. A. Bator, J. Zajadło, M. Zirk-Sadowski, wyd. 2, rozszerz., Fundacja "Ubi societas, ibi ius", Warszawa 2016

Felietony gorszego sortu: o Trybunale Konstytucyjnym i nie tylko, Wydawnictwo Arche, Sopot 2017

Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa: 100 podstawowych pojęć (red.), 2 wyd. zm. i uaktualnione, C.H. Beck, Warszawa 2017

Sędziowie i niewolnicy: szkice z filozofii prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk-Sopot 2017

Kaufmann, Seria Horyzonty Filozofii Prawa, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2018

Lord Mansfield: sędzią być!, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk-Sopot 2018

Nieposłuszny obywatel RP, Seria Biblioteka Palestry, Wydawnictwo Arche, Sopot 2018

Felietony Gorszego Sortu 2, Wydawnictwo Arche, Sopot 2018

Kantorowicz, Wydawnictwo Arche-Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019

Prawo i literatura, red. A. Kamień, J. Zajadło, K. Zeidler, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019

Sąd Ostateczny Hansa Memlinga. Losy-prawo-symbole, red. A. Kamień, B. Możejko, J. Zajadło, K. Zeidler, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019

Cyceron dla prawników, Wydawnictwo  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019

Minima Iuridica. Refleksje o (nie)oczywistościach prawniczych, Wydawnictwo Arche-Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019

Judges and Slaves. Skteches from the Philosophy of Law, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019

 

Opracowania zbiorowe/rozdziały w monografiach/słowo wstępne

Some Remarks on the Relation of International Law to Internal Law in the Polish Legal System (w:) A. Rosas (ed.), International Human Rights Norms in Domestic Law: Finnish and Polish Perspectives, Helsinki 1990, s. 15-24

Human Dignity and Human Rights (w:) R. Hanski, M. Suksi (ed.), Introduction to the International Protection of Human Rights. A Textbook, Turku 1998, s. 15-24 oraz Turku 1999 (2. wyd. popr.), s. 15-24

 Ljudsko dostojanstvo i ljudska prava (w:) R. Hanski, M. Suksi (red.), Uvod u meżdunarodnu zaštitu ljudskih prava, Turku 1999, s. 37-48 (w języku serbsko-chorwackim)

New rules on insurance in Poland (w:) A.Sylwestrzak (red.), Prawne problemy rynku finansowego. Bankowość i ubezpieczenia, Gdańsk 1998, s. 88-95 (współautor: Z. Brodecki)

Inimväärikus ja inimõgused (w:) M. L. Sepper, J. Erne, H. Lindpere (red.), Rahvusvahelised inimõgused ja nende kaitse, Åbo Akademi University 2001, s. 23-30 (w jęz. estońskim)

Normatywne funkcje pojęcia „przyrodzona i niezbywalna godność człowieka” (na marginesie art. 30 Konstytucji RP) (w:) S. Pikulski (red.), Ochrona człowieka w świetle prawa Rzeczpospolitej Polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002, s. 480-489

Prawo karne, prawa człowieka i rozliczanie przeszłości (na przykładzie procesów członków Narodowej Rady Obrony NRD i Biura Politycznego SED) (w:) Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Jasudowicza, Toruń 2004, s. 471-494

Filozoficzne problemy ochrony praw jednostki (w:) Z. Brodecki (red.), Acquis Communautaire, t. VI, Ochrona praw jednostki, Lexis-Nexis, Warszawa 2004,  s. 23-37

Spory wokół legalności i legitymizacji humanitarnej interwencji (w:) W obronie praw człowieka, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2004, s. 11-32

Humanitarna interwencja a prawo humanitarne: obowiązek działania cum diligentia maxima (w:) M. Lubiszewski, R. Fordoński, T. Jasudowicz (red.), Wybrane aktualne problemy międzynarodowego prawa humanitarnego, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2005, s. 57-73

Humanitarna interwencja: zagrożenie dla porządku międzynarodowego, moralny imperatyw czy norma zwyczajowa in statu nascendi? (w:) C. Mik (red.), Prawa człowieka w XXI wieku, TNOiK, Toruń 2005, s. 115-144

Prawa człowieka: wczoraj – dziś – jutro (w:) J. Zajadło (red.), Prawa człowieka: wczoraj – dziś – jutro, Gdańskie Studia Prawnicze, t. XIII, 2005, s. 11-18

Słowo wstępne (w:) T. Widłak (red.), Wybrane problemy praw człowieka, Ordo et Iustitia, Zeszyty Naukowe Koła „Forum Badań ONZ”, Gdańsk 2005, s. 3 i n.

Współczesny paradygmat sporu pomiędzy pozytywizmem prawniczym i doktrynami prawa natury (w:) M. Zmierczak (red.), Prawo natury w doktrynach polityczno-prawnych Europy, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2006, s. 187-190

Słowo wstępne (w:) J. Zajadło (red.), Zeszyty Studenckie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 9 i n.

Gustaw Radbruch jako prawnik-karnista (w:) W. Czapliński (red.), Prawo w XXI wieku,  Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 1109-1124

Wprowadzenie: charakterystyka współczesnej niemieckiej filozofii prawa (w:) J. Zajadło (red.), Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jürgen Habermas, Otfried Höffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhman, Ota Weinberger: portrety filozofów prawa, Współczesna niemiecka filozofia prawa,  t. II, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2008, s. 9-28

Jürgen Habermas – demokratyczny pozytywizm (w:) J. Zajadło (red.), Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jürgen Habermas, Otfried Höffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhman, Ota Weinberger: portrety filozofów prawa, Współczesna niemiecka filozofia prawa,  t. II, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2008, s. 84-105

Filozofia a nauki prawne – słowo wstępne (w:) J. Zajadło (red.), Filozofia dogmatyk prawniczych, Gdańskie Studia Prawnicze t. XVIII, Gdańsk 2007, s. 7-11

Czy potrzebujemy nowej filozofii prawa międzynarodowego? (w:) J. Zajadło (red.), Filozofia dogmatyk prawniczych, Gdańskie Studia Prawnicze t. XVIII, Gdańsk 2007, s. 237-259
 
Co to są hard cases? (w:) J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008, s. 7-18

Prawo kontra prawo – uwagi wstępne (w:) J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008, s. 19-20

Prawo kontra prawo – Pogoda dla donosicieli (w:)  J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008, s. 20-31

Prawo kontra moralność – uwagi wstępne (w:) J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008, s. 40-41

Prawo kontra obyczajowość – uwagi wstępne (w:) J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008, s. 68-69

Prawo kontra obyczajowość – Moua zniewala Xeng Xiong (w:) J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008, s. 69-79

Prawo kontra religia – uwagi wstępne (w:) J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008, s. 90-91

Prawo kontra nauka – uwagi wstępne (w:) J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008, s. 114-115

Prawo kontra medycyna – uwagi wstępne (w:) J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008, s. 132-133

Prawo kontra historia – uwagi wstępne (w:) J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008, s. 153-154

Prawo kontra historia - Krew u stóp Muru (w:)  J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008, s. 154-164

Prawo kontra polityka – uwagi wstępne (w:) J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008, s. 175-176

Prawo kontra media – uwagi wstępne (w:) J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008, s. 200

Prawo kontra ekonomia (w:) J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008, s. 219-220

Prawo kontra ekologia – uwagi wstępne (w:) J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008, s. 238

Prawo kontra etyka prawnicza – uwagi wstępne (w:) J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008, s. 260-261

Prawo kontra etyka prawnicza – Good Job, nadworny doradco! (w:) J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008, s. 261-274

Prawo kontra zdrowy rozsądek – uwagi wstępne (w:) J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008, s. 283-284

Prawo kontra człowiek – uwagi wstępne (w:) J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008, s. 311

Prawo kontra człowiek – Tortury wysterylizowane (w:) J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008, s. 311-328

Kodeks Etyki dla Muzeów ICOM – charakterystyka teoretyczno- i filozoficzno-prawna (w:) J. Włodarski, K. Zeidler (red.), Prawo muzeów, Wolters Kluwer Polska, Warszawa  2008, s. 138-143

Odpowiedzialność za wykonanie/niewykonanie rozkazu – problemy filozoficzno-prawne (w:) Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wyzwania XXI wieku, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, 2008, s. 31-48 (współautor: P. Zajadło)

Przedmowa do wydania polskiego (w:) G. Radbruch, Filozofia prawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2009, s. IX-LXIV

Przedmowa (w:) R. Tokarczyk, Klasycy prawa natury, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 9-12

Koncepcja odpowiedzialności za ochronę (Responsibility to Protect) – nowa filozofia prawa międzynarodowego? (w:) J. Kranz (red.), Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2009, s. 243-296

Po co prawnikom filozofia prawa? (w:) D. Kala (red.), Praworządność i jej gwarancje, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 152-173

Wprowadzenie (w:) J. Zajadło (red.), Łacińska terminologia prawnicza, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 9-10

Ius a lex (w:) J. Zajadło (red.), Łacińska terminologia prawnicza, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 11-15

Teoria i filozofia prawa (w:) J. Zajadło (red.), Łacińska terminologia prawnicza, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 16-58

Zwroty i pojęcia (w:) J. Zajadło (red.), Łacińska terminologia prawnicza, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 200-229

Sędzia konstytucyjny a demokratyczna legitymacja kontroli konstytucyjności prawa (w:) M. Szyszkowska (red.), Demokracja w XXI wieku, tCHu doM wYdawniczy, Warszawa 2009, s. 61-88

Sędzia konstytucyjny – profil filozoficznoprawny (w:) W. Staśkiewicz, T. Stawecki (red.), Dyskrecjonalność w prawie: materiały XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Miedzeszyn k. Warszawy 22-24 września 2008 r., LexisNexis, Warszawa 2010, s. 15-33

Etyka prawa i etyka prawnicza wobec terrorystycznego scenariusza tykającej bomby (w:) L. Paprzycki, Z. Rau (red.), Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu: nowoczesne technologie i praca operacyjna, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 932-957

Słowo wstępne (w:) S. Sykuna, J. Zajadło (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe – szanse i zagrożenia, Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych, Gdańsk 2009, s. 7-11

Scenariusz tykającej bomby – nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa (w:) S. Sykuna, J. Zajadło (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe – szanse i zagrożenia, Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych, Gdańsk 2009, s. 173-193

Introduction (w:) J. Zajadło, S. Sykuna, T. Widłak (red.) Humanitarian Interventions: reflections of the special workshop at the 23rd IVR World Congress, Kraków 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 7-13 (współautorzy: S. Sykuna, T. Widłak)

Humanitarian Intervention: Threat to International Order, Moral Imperative, or Customary Norm in statu nascendi? (w:) J. Zajadło, S. Sykuna, T. Widłak (red.), Humanitarian Interventions: reflections of the special workshop at the 23rd IVR World Congress, Kraków 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 15-34

Wprowadzenie: rewolucja czy ewolucja w poglądach Gustawa Radbrucha? (w:) P. Mochnaczewski, A. Kociołek-Pęksa (red.), Dobre prawo, złe prawo: w kręgu myśli Gustawa Radbrucha, Wydawnictwo Wyższej Szkoły zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, Warszawa 2009, s. 13-26

Radbruch jako polityk: socjalizm, demokracja, tolerancja, państwo prawa (w:) P. Mochnaczewski, A. Kociołek-Pęksa (red.), Dobre prawo, złe prawo: w kręgu myśli Gustawa Radbrucha, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, Warszawa 2009, s. 64-86

Interwencja humanitarna czy odpowiedzialność za ochronę? (Na przykładzie kryzysu w Darfurze) (w:) Z. Kędzia, A. Rost (red. nauk.), Współczesne wyzwania wobec praw człowieka w świetle polskiego prawa konstytucyjnego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, s. 271-286

International Justice – between state sovereignty and human rights? (w:) B. Wojciechowski, M. Zirk-Sadowski, M. J. Golecki (red.), Between Complexity of Law and Lack of Order. Philosophy of Law in the Era of Globalization, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń-Beijng 2009, s. 72-90 (współautor: S. Sykuna)

Precedens rzeczywisty i pozorny, czyli po co prawnikom filozofia prawa (w:) A. Śledzińska-Simon, M. Wyrzykowski (red.), Precedens w polskim systemie prawa: materiały z konferencji Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, zorganizowanej 24 czerwca 2008 r., Zakład Praw Człowieka UW, Warszawa 2010, s. 23-57

Cultural Defence: New Challenges for Criminal Law in Europe? (w:) M. Zirk-Sadowski, M. Golecki, B. Wojciechowski (red.), Multicentrism as an Emerging Paradigm in Legal Theory, Peter Lang Verlag,  Frankfurt a. Main 2009, s. 111-126 (współautor: S. Sykuna)

Od interwencji humanitarnej do odpowiedzialności za ochronę (w:) T. Jasudowicz, M. Balcerzak, J. Kapelańska-Pręgowska, Współczesne problemy praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, TNOiK, Toruń 2009, s. 217-236

Prawa podstawowe w filozofii prawa Roberta Alexy’ego - wprowadzenie (w:) R. Alexy, Teoria praw podstawowych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, s. 11-32

Wprowadzenie (w:) J. Zajadło (red.), Dziedzictwo i Przyszłość. Problemy współczesnej niemieckiej filozofii prawa, Współczesna niemiecka filozofia prawa,  t. 3, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2010, s. 7-9

Teoria prawa a filozofia prawa (w:)  J. Zajadło (red.), Dziedzictwo i Przyszłość. Problemy współczesnej niemieckiej filozofii prawa, Współczesna niemiecka filozofia prawa,  t. 3, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2010, s. 27-49

Polityka wobec przeszłości (w:) J. Zajadło (red.), Dziedzictwo i Przyszłość. Problemy współczesnej niemieckiej filozofii prawa, Współczesna niemiecka filozofia prawa,  t. 3, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2010, s. 161-184

Etyka prawna i etyka prawnicza wobec scenariusza tykającej bomby (w:) J. Warylewski (red.), Wojskowy wymiar sprawiedliwości: materiały z konferencji naukowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z 2.03.2006 r., Zespół Redakcyjno-Wydawniczy Marynarki Wojennej, Gdynia 2010, s. 33-51

Scenariusz tykającej bomby – problem etyki prawa i etyki prawniczej (w:) J. Oniszczuk (red.), Normalność i kryzys: jedność czy różnorodność. Refleksje filozoficzno-prawne i ekonomiczno-społeczne w ujęciu aksjologicznym: część II projektu "Banki centralne wobec kryzysu ekonomicznego" – wartości, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010, s. 147-164

Aksjologia prawa międzynarodowego a filozofia prawa (uwagi na marginesie doktryny Responsibility to Protect) (w:) A. Wnukiewicz-Kozłowska (red.), Aksjologia współczesnego prawa międzynarodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011;
Koncepcja Responsibility to Protect jako strategia karania i zapobiegania zbrodni ludobójstwa (w:) B. Machul-Telus, U. Markowska-Manista, L. M. Nijakowski (red.), Krwawy cień genocydu: Interdyscyplinarne studia nad ludobójstwem, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011, s. 95-114

Ius, lex i Trybunał Konstytucyjny (w:) U. Jackowiak, I. Nakielska, P. Lewandowski (red. nauk.), Współczesne problemy prawa. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu  Młynarczykowi, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Gdynia 2011, s. 81-96

Filozofia prawa a teoria prawa we współczesnej jurysprudencji niemieckiej (w:) P. Jabłoński (red.), Czy koniec teorii prawa?, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo - 2011, nr 312, s. 225-240

Intellectual property and technology – looking for the twelfth camel? (w:) A. Kur, V. Mizaras (red.), The structure of intellectual property law: can one size fit all?, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton 2011, s. 182-192 (współautor: M. Barczewski)

Słowo wstępne (w:) J. Zajadło, S. Sykuna (red.), Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. IX-X

Idea solidarności we współczesnej filozofii prawa i filozofii polityki (w:) A. Łabno (red.), Idea solidaryzmu we współczesnej filozofii prawa i polityki. W poszukiwaniu nowych form solidaryzmu społecznego, t. I, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, s. 46-58

Zasada solidarności – w kierunku nowej filozofii prawa międzynarodowego (w:) A. Łabno (red.), Idea solidaryzmu we współczesnej filozofii prawa i polityki. W poszukiwaniu nowych form solidaryzmu społecznego, t. I, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, s. 74-105

Fiat iustitia , ruat coelum (w:) B. Sitek, T. Jasudowicz, M. Seroka (red.), Fides et bellum. Księga poświęcona Pamięci Księdza Biskupa, Profesora, Generała śp. Tadeusza Płoskiego, Tom II, Olsztyn 2012

Neokantowskie inspiracje Gustawa Radbrucha (w:) A. Kryniecka (red.), Filozofia Marii Szyszkowskiej: księga dedykowana, Kresowa Agencja Wydawnicza, Białystok 2012, s. 281-300

Paradygmatyczne znaczenie formuły „fiat iustitia, ruat coelum” (w:) A. Dębiński i in. (red.), Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 461-475

The Problem of Slavery and Legal Axiology (w:) K. Pałecki (red.), Neutralization of Values in Law, Wolters Kluwer, Warszawa  2013, s. 352-368

Co łączy medyków, prawników i Gdańsk (w:) K. Basińska, J. Halasz (red.), Etyka w medycynie - wczoraj i dziś: Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, s. 87-99

Godność, wolność i równość w Konstytucji RP (w:) M. Szyszkowska, T. Mędzelowski (red.), Demokracja i niepospolite jednostki, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Tarnów 2013, s. 69-90

Teoretyczno- i filozoficzno-prawne pojęcie prawdy (w:) K. Kremens, J. Skorupka (red.), Pojęcie, miejsce i znaczenie prawdy w polskim procesie karnym: materiały Wrocławskiego Seminarium Karnoprocesowego 2013, Oficyna Prawnicza, Wrocław 2013, s. 8-24

Philosophy and theory of law in contemporary German jurisprudence (w:) A. Bator, Z. Pulka (red.), Legal theory and philosophy of law : towards contemporary challenges, Scholar Publishing House, Warsaw 2013, s. 67-88

Zamiast wprowadzenia – po co prawnikom filozofia prawa (w:) J. Zajadło, K. Zeidler, (red.), Filozofia prawa: w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 11-21

Status metodologiczny nauk prawnych (w:) J. Zajadło, K. Zeidler, (red.), Filozofia prawa: w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 23-26

Filozofia prawa a teoria prawa (w:) J. Zajadło, K. Zeidler, (red.), Filozofia prawa: w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 27-32

Filozofia prawa a socjologia prawa (w:) J. Zajadło, K. Zeidler, (red.), Filozofia prawa: w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 33-39

Teoria prawa a socjologia prawa (w:) J. Zajadło, K. Zeidler, (red.), Filozofia prawa: w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 40-44

Robert Alexy (w:) J. Zajadło, K. Zeidler, (red.), Filozofia prawa: w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 45-57

Ius a lex (w:) J. Zajadło, K. Zeidler, (red.), Filozofia prawa: w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 264-270

Prawda (w:) J. Zajadło, K. Zeidler, (red.), Filozofia prawa: w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 293-304

Równość (w:) J. Zajadło, K. Zeidler, (red.), Filozofia prawa: w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 305-318

Solidarność (w:) J. Zajadło, K. Zeidler, (red.), Filozofia prawa: w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 319-330

Czy istnieją i czym są hard cases? (w:) Filozofia prawa: w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 378-388

Formuła Radbrucha (w:) J. Zajadło, K. Zeidler, (red.), Filozofia prawa: w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 417-420

Sumienie sędziego (w:) J. Zajadło, K. Zeidler, (red.), Filozofia prawa: w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 472-488

Zasada jawności a filozoficzno-prawne pojęcie prawdy (w:) Z. Cieślak (red.), Jawność i jej ograniczenia, t. II, Podstawy aksjologiczne, C. H. Beck, Warszawa 2013, s. 53-67

Philosophy and theory of law in contemporary German jurisprudence (w:) A. Bator, Z. Pulka (red.), Legal Theory and Philosophy of Law. Towards Contemporary Challenges, Scholar Publishing House, Warsaw 2013, s. 67-88

Towards a new theory of hard cases (w:) B. Wojciechowski, P. Juchacz, K.M. Cern (eds.), Legal rules, moral norms and democratic principles, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2013, s. 133-162 (współautor: S. Sykuna)

Legitymizacyjne i delegitymizacyjne funkcje polityki wobec przeszłości (zwykła substytucja pojeć czy semantyczna rewolucja?) (w:) M. Masterna-Kubiak, A. Młynarska-Sobaczewska, A. Preisner (red.), Prawowitość władzy państwowej, Beta-druk, Wrocław 2014, s. 581-600

Sędzia William Cushing i Quock Walker Cases (w:) J. Czapska, M. Dudek, M. Stępień (red.), Wielowymiarowość prawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 230-251;
The Problem of Slavery – the Judge Between Moral Conviction and Fidelity to Law (w:) M. Zirk-Sadowski, B. Wojciechowski, K.M. Cern (ed.), Towards Recognition of Minority Groups: Legal and Communication Strategies, Ashgate, Farnham-Burlington 2014, s. 161-171

Łacińska terminologia prawnicza: retoryczny ozdobnik czy warsztatowa konieczność? (w:) J. Bralczyk i in., Wymowa Prawnicza, C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 32-44

Terminologia łacińska w pracy współczesnego prawnika: retoryczny ozdobnik czy warsztatowa konieczność? (w:) D. Kala, E. Kubicka (red.), Kultura języka polskiego w praktyce prawniczej, Qartis, Bydgoszcz 2014, s. 121-131

Idea solidarności w aksjologii współczesnego prawa międzynarodowego (uwagi na marginesie doktryny Responsibility to Protect) (w:) A. Łabno (red.), Idea solidaryzmu we współczesnym prawie konstytucyjnym. Doświadczenia polskie i międzynarodowe, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, s. 392-417

Sędzia pomiędzy moralnym przekonaniem a wiernością prawu (na przykładzie orzecznictwa sądów amerykańskich w sprawach niewolnictwa) (w:) O. Nawrot (red.), Klauzula sumienia w państwie prawa, Spółdzielczy Instytut Naukowy, Sopot 2015, s. 143-161

Etyczny wymiar terminologii łacińskiej w pracy lekarzy i prawników (w:) O. Nawrot, A. Wnukiewicz-Kozłowska (red.), Temida w dobie rewolucji biotechnologicznej: wybrane problemy bioprawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, s. 17-28

Niemiecka filozofia prawa jako źródło inspiracji Antoniego Kościa (w:) P. Stanisz, T. Barankiewicz, T. Barszcz, J. Potrzeszcz (red.), Transkulturowość filozofii prawa Antoniego Kościa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 77-83

Morze, sędziowie i niewolnicy – masakra na statku Zong (w:) B. Możejko (red.), W epoce żaglowców: morze od antyku do XVIII wieku, Wydawnictwo UG i Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Gdańsk 2016, s. 251-260

Sędziowie i filozofia – pomiędzy moralnym przekonaniem a wiernością prawu (w:) P. Banasik (red.), Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych, C.H.Beck, Warszawa 2015, s. 23-36

Graficzny obraz systemu prawa: prawo, estetyka, estetyka prawa?, Przegląd Prawa i Administracji (Acta Universitatis Wratislaviensis), no. 3718. - 2016, T. 104, s. 39-60

Constitutionalisation: a new philosophy of international law (w:) A. Jakubowski, K. Wierczyńska (red.), Fragmentation vs the constitutionalisation of international law: a practical inquiry, Routlege: Taylor & Francis Group, : London-New York 2016, s. 15-31

Do hard cases exist and if so what are they? (w:) J. Zajadło, K. Zeidler (eds.), Philopsophy of Law, Law: The Basic Concepts, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Wolters Kluwer, Gdańsk-Warszawa 2016, s. 263-272

Equality (w:) J. Zajadło, K. Zeidler (eds.), Philopsophy of Law, Law: The Basic Concepts, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Wolters Kluwer, Gdańsk-Warszawa 2016, s. 214-227

From the Editors (w:) J. Zajadło, K. Zeidler (eds.), Philopsophy of Law, Law: The Basic Concepts, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Wolters Kluwer, Gdańsk-Warszawa 2016, s. 7-8

Instead of an introduction: what use is the philosophy of law to lawyers? (w:) J. Zajadło, K. Zeidler (eds.), Philopsophy of Law, Law: The Basic Concepts, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Wolters Kluwer, Gdańsk-Warszawa 2016, s. 9-19

Ius and lex (w:) J. Zajadło, K. Zeidler (eds.), Philopsophy of Law, Law: The Basic Concepts, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Wolters Kluwer, Gdańsk-Warszawa 2016, s. 184-191

Philosophy of law and sociology of law (w:) J. Zajadło, K. Zeidler (eds.), Philopsophy of Law, Law: The Basic Concepts, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Wolters Kluwer, Gdańsk-Warszawa 2016, s. 33-38

Philosophy of law and theory of law (w:) J. Zajadło, K. Zeidler (eds.), Philopsophy of Law, Law: The Basic Concepts, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Wolters Kluwer, Gdańsk-Warszawa 2016, s. 27-32

Postawy sędziów w świetle socjologii refleksyjnej (w:) A. Machnikowska (red.), Legitymizacja władzy sądowniczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk-Sopot 2016, s. 99-122

Radbruch's Formula (w:) J. Zajadło, K. Zeidler (eds.), Philopsophy of Law, Law: The Basic Concepts, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Wolters Kluwer, Gdańsk-Warszawa 2016, s. 295-298

Robert Alexy (w:) J. Zajadło, K. Zeidler (eds.), Philopsophy of Law, Law: The Basic Concepts, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Wolters Kluwer, Gdańsk-Warszawa 2016, s. 47-59

Solidarity (w:) J. Zajadło, K. Zeidler (eds.), Philopsophy of Law, Law: The Basic Concepts, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Wolters Kluwer, Gdańsk-Warszawa 2016, s. 228-238

The judge's conscience (w:) J. Zajadło, K. Zeidler (eds.), Philopsophy of Law, Law: The Basic Concepts, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Wolters Kluwer, Gdańsk-Warszawa 2016, s. 317-331

The methodological status of legal studies (w:) J. Zajadło, K. Zeidler (eds.), Philopsophy of Law, Law: The Basic Concepts, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Wolters Kluwer, Gdańsk-Warszawa 2016, s. 23-26

Theory of law and sociology of law (w:) J. Zajadło, K. Zeidler (eds.), Philopsophy of Law, Law: The Basic Concepts, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Wolters Kluwer, Gdańsk-Warszawa 2016, s. 39-43

Truth (w:) J. Zajadło, K. Zeidler (eds.), Philopsophy of Law, Law: The Basic Concepts, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Wolters Kluwer, Gdańsk-Warszawa 2016, s. 2013-213

Attitudes of judges in the light of reflective sociology (w:) A. Machnikowska (ed.), The legitimation of judicial power, Gdańsk University Press, Gdańsk-Sopot 2017, s. 103-126;
Estetyka prawa (w:) Û. Ladiclavovič Bošic'kij, Â. Stelìna, N. Ìvanìvna Kuders'ka, A. Šmìt (red. kol.), Aktual'nì problemi sučasnogo konstitucìonalìzmu : (na prikladì Ukraïni ta Respublìki Pol'ŝa): kolektivna monografìâ, Talkom, Kiïv 2017, s. 325-334

Słowo wstępne (w:) J. Zajadło (red.), Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa: 100 podstawowych pojęć, 2 wyd. zm. i uaktualnione, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. XI

Sprawa Dred Scott v. Sandford (w:) W. Żyłko (red.), Człowiek, prawo, państwo: Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa 2017, s. 1091-1108

Sprawa Jones v. Van Zandt (w:) G. Baranowska, A. Gliszczyńska-Grabias, A. Harendarz-Połczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, O prawach człowieka : księga jubileuszowa prof. Romana Wieruszewskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 383-391

The idea of equality in modern legal philosophy (w:) B. Wojciechowski, T. Bekrycht, K.M. Cern (eds.), The principle of equality as a fundamental norm in law and political philosophy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 35-58

Co łączy lekarzy i prawników?, B. Kmieciak (red.), Prawo i medycyna: t. 1, Między standardem a odpowiedzialnością, Wydawnictwo Think & Make, Warszawa 2018, s. 14-29;
Etyka (w:) S. Sykuna (red.), Etyka prawnicza: zagadnienia podstawowe, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 2-6

Filozofia prawa Carla Schmitta? (w:) Ł. Perlikowski, K. Jesiołowski (red.), Niemiecka filozofia prawa XX wieku wobec problemów konstytucjonalizmu : Heller - Schmitt – Radbruch, Fundacja Societas et Ius¸ Toruń  2018, s. 145-158

Neokantowski świat wartości Gustava Radbrucha (w:) Ł. Perlikowski, K. Jesiołowski (red.), Niemiecka filozofia prawa XX wieku wobec problemów konstytucjonalizmu : Heller - Schmitt – Radbruch, Fundacja Societas et Ius¸ Toruń  2018, s. 81-100

Polish martial law on the docket-judging the past and the clash of judicial narratives, P, Auriel, O. Beaud, C. Wellman (eds.), The rule of crisis: terrorism, emergency legislation and the rule of law, Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice, vol. 64, Springer International Publishing, Cham 2018, s. 157-183 (współautor: T. Koncewicz)

Stare i nowe interpretacje Carla Schmitta (w:) A. Szmyt, J. Boszycki, J. Stelina, W. Mikołajowicz Iwanow (red.), Aktualne problemy prawa Polski i Ukrainy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk-Sopot 2018, s. 13-25

Cyceron, literatura, prawo (w:) A. Kamień, J. Zajadło, K. Zeidler (red.), Prawo i literatura, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, s. 43-65

Magiczny trójkąt: prawodawcy, sędziowie, profesorowie, w: Konstytucja, praworządność, władza sądownicza: aktualne problemy trzeciej władzy w Polsce / Bojarski Łukasz [i in.] (red.), Warszawa 2019, s. 65-87

„Jesteśmy ostateczni nie dlatego, że jesteśmy nieomylni, lecz jesteśmy nieomylni wyłącznie dlatego, że jesteśmy ostateczni” , w: Sąd Ostateczny Hansa Memlinga: losy, prawo, symbole / Kamień Joanna [i in.] (red.), Studia z Estetyki Prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, s. 253-269

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".