Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Jerzy Pisuliński

prof. dr hab., radca prawny

Jerzy Pisuliński

prof. dr hab., radca prawny

Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ORCID: 0000-0001-7529-4726

e-mail: jerzy.pisulinski@uj.edu.pl

 

Obecnie pełnione funkcje naukowe i zawodowe

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (do 31.08.2020 r.), kierownik Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; przewodniczący Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Członek European Law Institut (od 2011 r.), Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności (od 1996 r.), Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2015–2019).

Członek Kolegium Redakcyjnego miesięcznika „Palestra”, a także komitetów redakcyjnych czasopism prawniczych „Forum Prawnicze”, „Kwartalnik Prawa Prywatnego”, „Rejent”, „Państwo i Prawo”.

Członek Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej powołanej przez Stowarzyszenie Sędziów „Iustitia”, Naczelną Radę Adwokacją i Krajową Izbę Radców Prawnych (od 2017 r.)

 

Działalność naukowa

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1984-1988. Stopień doktora nauk prawnych uzyskany w 1994 r. na podstawie rozprawy doktorskiej „Przekaz i jego funkcjonowanie w obrocie prawnym” (niepublikowana) przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Janiny Preussner-Zamorskiej. Stopień doktora habilitowanego uzyskany w 2002 r. na podstawie monografii „Hipoteka kaucyjna”, Kraków 2002. Tytuł profesora nauk prawnych nadany w 2012 r. 
Staże badawcze i stypendia naukowe: Uniwersytet w Monachium (1992 r.); Institut für deutsches und internationales Recht des Spar-, Giro und Kreditwesens na Uniwersytecie w Moguncji (1999, 2000 i 2002 r.); stypendium DAAD na Uniwersytecie w Moguncji (2000 r.). 
Członek grupy badawczej ds. europejskiego prawa prywatnego (Aquis-Group) w latach 2005–2010. Ekspert Komisji Europejskiej ds. europejskiego prawa umów (2010–2011). 
Wykłady gościnne: Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie n/O (Niemcy); Uniwersytet w Münster (Niemcy); Uniwersytet w Tartu (Estonia); Uniwersytet w Fryburgu (Szwajcaria); East China University of Political Science and Law w Szanghaju (Chiny); Huazhong University of Science and Technology, School of Management (HUST) w Wuhan (Chiny); Hubei Normal University in Huangshi (Chiny).
Zainteresowania naukowe: prawo zobowiązań, prawo rzeczowe, prawo spadkowe, prawo mieszkaniowe, prawo bankowe, prawo konsumenckie, międzynarodowe postępowanie cywilne, prawo prywatne międzynarodowe, europejskie prawo prywatne. 
Autor lub współautor łącznie ponad 160 publikacji naukowych (w tym 32 rozdziałów i artykułów w zagranicznych pracach zbiorowych wydanych i czasopismach naukowych). 

 

Działalność zawodowa

Aplikacja sędziowska w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie w latach 1988–1990.
Radca prawny (od 1992 r.). Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w latach 2006–2015 (zastępca przewodniczącego w latach 2011–2015).
Arbiter wpisany na listę arbitrów Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich oraz Sądu Polubownego  przy Prokuratorii Generalnej RP.  

Znajomość języków: niemiecki, angielski (czynna), francuski, rosyjski (bierna)

 

Wykaz publikacji

Komentarze

Autor/współautor 

Hipoteka po nowelizacji. Komentarz, Warszawa 2011 (s. 624), autor wprowadzenia i rysu prawnoporównawczego, s. 13–56; komentarza do art. 109–112, s. 507–536

Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz, red. J. Pisuliński, Warszawa 2014, autor komentarza do art. 1 (s. 31–82), art. 4 (105–107), art. 10 (s. 254–300), art. 109–1111 (s. 1113–1142), art. 114–128 (s. 1147–1149)

 

Redakcja

D. Rogoń, K. Włodarska, M. Rusinek, Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz, red. J. Pisuliński, Warszawa 2004

Hipoteka po nowelizacji. Komentarz, Warszawa 2011

Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz, red. J. Pisuliński, Warszawa 2014

 

Monografie

Autor/Współautor (wybrane)

Hipoteka kaucyjna, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002

Sachenrecht (w:) Einführung in das polnische Recht, München  2005 (wspólnie z A.Liebscher), (s. 162–230) 

Prawo bankowe. Komentarz, red. E.Fojcik-Mastalska, wydanie 5 (zmienione), Warszawa 2007 (autor komentarza do art. 63g i art. 63h, art. 80-88), (s. 242–268, 308–405)

Principles of the Existing EC Contract Law, Contract I (Pre-contractual Obligations, Conclusion of Contract, Unfair Terms), München 2007, współautor komentarza do przepisów o informacjach przedkontraktowych w komunikacji elektronicznej (s. 90–95), o niedyskryminacji (s. 105–128) oraz komentarza do przepisów o wykonaniu zobowiązania (s. 255–278)

Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań. Projekt z uzasadnieniem pod kierunkiem Jerzego Pisulińskiego i Fryderyka Zolla, red. M. Pecyna, Kraków 2009, autor uzasadnienia (s. 29–41, 168–198, 217–232, 454–467)

Principles of the Existing EC Contract Law, Contract II. General Provisions. Delivery of Goods. Package Travel and Payment Services, München 2009, współautor komentarza do art. 1:301–1:303 (s. 71–75), 3:101–3:203 (s. 157–180), art. 7:101–7:104 (s. 339–355), art. 7:201–7:202 (s. 361–367), art. 8:301(s. 411–420), art. 8:303 (s. 421–426) 

Financial services in European Union private law (w:) The Cambridge Companion to European Union Private Law, red. Christian Twigg-Flesner, Cambridge 2010, (s. 313–328) 

Transfer of movables in Poland, raport krajowy (w:) National Reports on the Transfer of Movables in Europa, vol. 4, red. W.Faber, B. Lurger, München 2011 (s. 467–580)  (wspólnie z K. Zaradkiewiczem)

Kredyt. Kredyt konsumencki (w:) System prawa prywatnego, t. 8, wyd. 2, Warszawa 2011, s. 349 – 458

Hipoteka (w:) System prawa prywatnego, t. 4, wyd. 3 (zmienione), Warszawa 2012, s. 553–718

Hipoteka (w:) System prawa prywatnego, t. 4, wyd.3 (zmienione), Warszawa 2012, s. 553–718

Własność lokali (w:) System prawa prywatnego, t. 3, wyd. 3 (zmienione), Warszawa 2013, s. 715–864

Zabezpieczenie wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym (w:) Prawo umów handlowych, tom 5, red. M. Stec, (wyd. 5 zmienione), Warszawa 2017, s. 245–367 (współautorzy: Ł. Przyborowski, G. Tracz)

Sprzedaż konsumencka (w:) System prawa prywatnego, t. 7, wyd. 4 (zmienione), Warszawa 2018, s. 176–245 (sprzedaż konsumencka) i s. 246–261 (regres sprzedawcy)

Directives (w:) Cases, Materials and Text on European Private Law, red. A. Hartkamp, C. Sieburgh, W. Devroe, Oxford-Portland 2017, s. 349–420 (wspólnie z S. van Loock, I. Samoy)

 

Redakcja (wybrane)

Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana prof. B. Gawlikowi, Warszawa 2012, s. 855 (współredaktor wraz z P. Tereszkiewiczem i F. Zollem)

Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, Warszawa 2013, s. 882 (współredaktor wraz z M. Pecyną i M. Podrecką)

 

Artykuły naukowe (autor i współautor 112 artykułów, w tym m.in.):

Umowa zrzeczenia się dziedziczenia na korzyść określonej osoby (w:) Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Kubasowi, red. B. Jelonek-Jarco, R. Kos, J. Zawadzka, Warszawa 2016, s. 165–178

Postępowanie w sprawie sprostowania, zmiany lub uchylenia europejskiego poświadczenia spadkowego (w:) Sine ira et studio, Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, s. 444–461

Internet platforms under Polish law, „Journal of European Consumer and Market Law” 2016/1, s. 62–64

Przeniesienie własności w prawie polskim. Między francuską i niemiecką tradycją prawną (w:) Prawo obce w doktrynie prawa polskiego: polska komparatystyka prawa, red. A. Wudarski, Stowarzyszenie Notariuszy RP, Europejski Uniwersytet Viadrina, Uniwersytet Zielonogórski, Warszawa 2016, s. 229–242

Von der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie zum Entwurf der Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte des Online-Warenhandels und anderer Formen des Fernabsatzes von Waren, (w:) Schweizerisches Jahrbuch für Europarecht 2015/2016, red. A. Epiney, M. Kern, L. Hohemann, Zürich, Basel, Genf 2016, s. 383–392

O niektórych osobliwościach obrotu nieruchomościami rolnymi, „Rejent”2016/5, s. 23–49

Prawo pierwokupu i nabycia udziałów i akcji oraz prawo nabycia nieruchomości rolnej przez Agencję Nieruchomości Rolnych (w:) Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, red. M. Pazdan, M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Warszawa 2017, s. 1221–1233

Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika – propozycja nowego ujęcia (w:) Prawo kontraktów, red. Z. Kuniewicz i D. Sokołowska, Warszawa 2017, s. 356–378

Das neue Zivilgesetzbuch – eine Herausforderung für den Gesetzgeber, Krakauer-Augsburger Rechtsstudien, Normschaffung, red. J. Stelmach, R. Schmidt, P. Hellwege, M. Soniewicka, Warszawa 2017, s. 99–109

Chwila wykonania zobowiązania pieniężnego w razie zapłaty bezgotówkowej – potrzeba zmiany interpretacji (w:) Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, red. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Warszawa 2017, s. 1034–1043

Sankcja zamieszczenia w umowie niedozwolonego postanowienia w świetle dyrektywy 93/13/EWG i orzecznictwa TS UE (w:) M. Romanowski (red.), Życie umowy konsumenckiej po uznaniu jej postanowienia za nieuczciwe na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, Warszawa 2017, s. 91–110

Struktura części ogólnej prawa zobowiązań (wprowadzenie do dyskusji), Transformacje Prawa Prywatnego 2/2017, s. 37–50

Obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę po nowelizacji kodeksu karnego (w:) Środki reakcji na czyn zabroniony po reformie Kodeksu karnego z lutego 2015 r. Pierwsze doświadczenia, red. J. Majewski, Warszawa 2017, s. 55–79

Paradoksy ochrony konsumenta przez informację (w:) Naturalizm prawniczy. Granice, red. J. Stelmach, B. Brożek, Ł. Kurek, Warszawa 2017, s. 206–223

Mała reforma przepisów o przedawnieniu (w:) Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, red. A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys, Stowarzyszenie Notariuszy RP, Wrocław 2018, s. 905–913

Licencja na oprogramowanie a rozporządzanie rzeczą (w:) „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2018/2, s. 74– 84

Problemy związane z dziedziczeniem w przypadku małżonków (w:) Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego, red. J. Gołaczyński, W. Popiołek, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 137–150

 

Glosy i przeglądy orzecznictwa – autor 19 glos i współautor lub redaktor 13 przeglądów orzecznictwa (w:) „Forum Prawnicze”, „Palestra”, w tym:

J. Pisuliński, Glosa do postanowienia SN z 26.06.2014 r. (II CSK 543/13), „Państwo i Prawo” 2015/6, s. 123–131  

M. Berek, Sz. Romanow, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresu prawa cywilnego, red. J. Pisuliński, „Palestra” 2019/6, s. 102–123

D. Mróz-Krysta, Karol Szadkowski, Julita Zawadzka, Mariusz Zelek, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresu prawa cywilnego, „Palestra” 2019/9, s. 74–113 

 

Publikacje popularnonaukowe – 10 publikacji (w:) „Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna”

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".