Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Jacek Giezek

prof. dr hab., adwokat, Wiceprzewodniczący Prezydium

Jacek Giezek

prof. dr hab., adwokat, Wiceprzewodniczący Prezydium

CZŁONEK PREZYDIUM KOLEGIUM REDAKCYJNEGO MIESIĘCZNIKA „PALESTRA”

Afiliacja: Uniwersytet Wrocławski
ORCID: 0000-0002-0907-5346
e-mail: jacek.giezek@uwr.edu.pl

 

Obecnie pełnione funkcje naukowe i zawodowe

Profesor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa karnego materialnego, etycznych standardów wykonywania zawodów prawniczych, kierownik Katedry Prawa Karnego Materialnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, adwokat, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Prezydium Kolegium Redakcyjnego „Palestry”, przewodniczący Komisji Etyki Naczelnej Rady Adwokackiej, wiceprzewodniczący Komisji Legislacyjnej NRA, stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta, członek Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego. Łączy działalność naukowo-dydaktyczną z wykonywaniem zawodu adwokata.

 

Działalność naukowa

W październiku 1982 r. – po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego – podjął pracę w Zakładzie Prawa Karnego Materialnego Instytutu Prawa Karnego i Kryminologii tego Uniwersytetu jako asystent stażysta. W październiku 1983 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta, a w październiku 1984 r. – starszego asystenta. W dniu 29.05.1987 r. obronił pracę doktorską pod tytułem „Okoliczności wpływające na sędziowski wymiar kary”, której promotorem był prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, recenzentami zaś – prof. dr hab. Aleksander Ratajczak oraz prof. dr hab. Jerzy Wróblewski. Praca ta nagrodzona została w XXX Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie.
W październiku 1987 r. został zatrudniony w Instytucie Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Wrocławskiego na stanowisku adiunkta. W okresie od 1.07.1990 r. do 31.08.1991 r. jako stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta prowadził prace badawcze w zakresie prawa karnego materialnego w kierowanym przez prof. Hansa Joachima Hirscha Instytucie Nauk Kryminalnych Uniwersytetu w Kolonii. Na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego oraz przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem „Przyczynowość oraz przypisanie skutku w prawie karnym” uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji z 26.06.1995 r. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli: prof. dr hab. Kazimierz Buchała, prof. dr hab. Andrzej Wąsek oraz prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek. W okresie od lutego do maja 1997 r. przebywał jako stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta na Uniwersytecie Erlangen-Nürnberg w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Procesowego, kierowanej przez prof. Karla Heinza Gössela. Na stanowisko profesora Uniwersytetu Wrocławskiego powołany został 1.04.1998 r. Tytuł profesora został mu nadany w kwietniu 2015 r. Od września 2015 kieruje Katedrą Prawa Karnego Materialnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest członkiem Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Autor lub współautor około 180 publikacji naukowych (w języku polskim, niemieckim i hiszpańskim), w tym m.in. monografii „Okoliczności wpływające na sędziowski wymiar kary” (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1989), „Przyczynowość oraz przypisanie skutku w prawie karnym” (Wrocław 1994), „Świadomość sprawcy czynu zabronionego” (Wolters Kluwer, Warszawa 2013),  Komentarza do części ogólnej i szczególnej Kodeksu karnego z 1997 roku; Komentarza do przepisów karnych Kodeksu spółek handlowych, Systemu Prawa Karnego (t. 3), a także wielu artykułów naukowych, publikowanych w kraju i za granicą, dotyczących problematyki prawa karnego materialnego, a w pewnym zakresie także procedury karnej oraz zagadnień etycznych związanych z wykonywaniem zawodu adwokata. 

 

Działalność zawodowa związana z wykonywaniem zawodu adwokata

W 1983 r. ukończył aplikację sędziowską. Od 1997 r. jest wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu. W latach 2007-2013 pełnił funkcję wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu oraz członka Komisji Szkolenia Aplikantów adwokackich. Od 2013 r. członek Naczelnej Rady Adwokackiej. Od 2010 r. wiceprzewodniczący Komisji Legislacyjnej, a od 2013 r. Przewodniczący Komisji Etyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W latach 2008-2012 był Arbitrem w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim w Warszawie. Od 1994 r. jest wspólnikiem kancelarii, obecnie działającej pod firmą Kancelaria Adwokacka JKG spółka jawna.
Odznaczony Medalem Adwokatura Zasłużonym.

 

Opracowania monograficzne

Decyzja sędziego w sprawie wymiaru kary i jej psychospołeczne uwarunkowania, „Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 1009, Prawo CLXV, Wrocław 1987, s. 168 (współautorzy: T. Kaczmarek, G. Dolińska, W. Sitek)

Okoliczności wpływające na sędziowski wymiar kary, „Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 1202, Prawo CXCII, Wrocław 1989, s. 192

Przyczynowość oraz przypisanie skutku w prawie karnym, „Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 1608, Prawo CCXXIX, Wrocław 1994, s. 234

Odpowiedzialność cywilna i karna w spółkach prawa handlowego, Warszawa 1994, s. 176 (współautor: D. Wnuk)

Świadomość sprawcy czynu zabronionego, Warszawa 2013, s. 348

 

Komentarze i podręczniki

Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. I (art. 1-31), Kolonia Ltd 2000, s. 194 

Przepisy karne kodeksu spółek handlowych. Komentarze Zakamycza, Zakamycze 2003, s. 717 (współautor – P. Kardas)

Przepisy karne (w:) Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 5, S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Warszawa 2004, s. 1-229 (współautor – P. Kardas)

Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2004, LexisNexis, s. 538 (współautorzy: M. Bojarski, Z. Sienkiewicz)

Komentarz do art.38 i art. 42 Konstytucji RP z 1997 r. (w:) Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku (red. J.Boć), Wrocław  1998

Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2005, wyd. II, LexisNexis, s. 565 (współautorzy: M. Bojarski, Z. Sienkiewicz)

Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2007, wyd. III, LexisNexis, s. 595 (współautorzy: M. Bojarski, Z. Sienkiewicz)

Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2007, s. 21-280, 387-409, 553-608, 696-794 (autorzy pozostałych fragmentów: N. Kłączyńska, G. Łabuda)

Prawo karne materialne, Część ogólna i szczególna, Warszawa 2010, wyd. IV, LexisNexis, s. 637 (współautorzy: M. Bojarski, Z. Sienkiewicz)

Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2012, wyd. V, s. 677 (współautorzy: M. Bojarski, Z. Sienkiewicz)

Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa, Wolters Kluwer, 2015, 625 s., Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska (współautorzy: M. Bojarski, Z. Sienkiewicz)

Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2012, wyd. II, s. 15-274, 375-396, 535-589, 673-762, (autorzy pozostałych fragmentów: N.Kłączyńska, G.Łabuda)

Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, Przestępstwa przeciwko ochronie informacji (art. 268a – art. 269b), Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 296 – art. 299), Warszawa 2014

Przepisy karne (w:) Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. V, S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, wyd. II, Warszawa 2015, s. 1591-1728 (współautor – P.Kardas)

Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2017, Wolters Kluwer, 812 s. (współautorzy: M. Bojarski, Z. Sienkiewicz)

 

Rozdziały w monografiach (pracach zbiorowych)

O subiektywnym przypisaniu nieświadomego przestępstwa nieumyślnego (w:) Teoretyczne problemy odpowiedzialności karnej w polskim oraz niemieckim prawie karnym, Wrocław 1990, s. 53-71 (współautor: T. Kaczmarek)

Postawy wobec własności społecznej a jej prawnokarna ochrona, (w:) Konferencja Młodej Kadry Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Z problemów prawa własności, Wrocław 1990, s. 59-70

Problematyka probacji w aspekcie prawnoporównawczym (w:) Probacja w systemie prawa karnego wykonawczego, red. L. Bogunia, Wrocław 1998, s. 8-42

O tendencjach do subiektywizowania bezprawności oraz obiektywizowania winy we współczesnym prawie karnym (w:) Wybrane Zagadnienia Reformy Prawa Karnego, red. Z. Sienkiewicz, Wrocław 1997, s. 9-19

Funkcja błędu co do ustawowych znamion w nowym kodeksie karnym (w:) Rozważania o prawie karnym. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Aleksandra Ratajczaka, red. A.Szwarc, Poznań 1999, s. 109-120

Sportowe sankcje dyscyplinarne (w:) Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie, red. A. Szwarc, Poznań 2001, s. 93-118

Granice ludzkiego życia a jego prawnokarna ochrona (w:) Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002, s. 101-117 (współautor: R. Kokot)

Obrońca i pełnomocnik z urzędu w procesie karnym – założenia a rzeczywistość (w:) Sprawiedliwość ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej, Warszawa 2002, s. 79-87

Kilka uwag o okolicznościach wyłączających bezprawność oraz winę w nowym polskim kodeksie karnym (w:) Przestępczość przygraniczna, t. 2: Nowy polski kodeks karny, red. G.Wolf, Frankfurt n/Odrą, Słubice, Poznań 2003, s. 71-90

Przekroczenie granic rzeczywistej oraz mylnie wyobrażonej obrony koniecznej (w:) W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci profesora Andrzeja Wąska, Lublin 2005, s. 131-149

Znaczenie testu warunku sine qua non przy wyjaśnianiu przyczynowości. W odpowiedzi Jubilatowi (w:) Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Karczmarka, Zakamycze 2006, s. 201-227

Zbieg przepisów a konstrukcja przestępstwa ciągłego (w:) Zbieg przepisów oraz zbieg przestępstw w polskim prawie karnym, red. J. Majewski, Toruń 2006, s. 91-111

Kolizja dóbr a prawnokarna ochrona wolności (w:) Prawnokarne aspekty wolności, red. M. Mozgawa, Zakamycze 2006, s. 71-88

Wprowadzanie w błąd jako znamię oszustwa popełnianego w obrocie gospodarczym (w:) Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga Jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, Warszawa 2007, Wolters Kluwer, s. 61-75

„Brudne pieniądze” jako korzyść związana z popełnieniem czynu zabronionego (w:) Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, red. J. Skorupka, Warszawa 2009, Wolters Kluwer, s. 758-776

Błąd co do znamion modyfikujących typ czynu zabronionego (w:) Okoliczności wyłączające wine, red. J. Majewski, Toruń 2010, s. 41-68

„Zezwolenie” na naruszenie dobra prawnego – negatywne znamię typu czy okoliczność kontratypowa (w:) Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. Urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, red. Ł.Pohl, Poznań 2009, s. 131-154

W obronie granic obrony koniecznej (w:) Prawo karne wykonawcze w systemie nauk kryminologicznych. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Leszka Boguni, red. T. Kalisz, Wrocław 2011, s. 50-69

„Sprawstwo” polecające – między kierowaniem czynem zabronionym a nakłanianiem do jego popełnienia (w:) Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, red. V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz, Warszawa 2010, s. 63-82

Zwalczanie zachowań o charakterze korupcyjnym w świetle przepisów ustawy o sporcie (w:) Ustawa o sporcie, red. A.Szwarc, Poznań 2011, s. 65-101

Udział w zorganizowanej grupie przestępczej a odpowiedzialność karna na przedpolu naruszenia dobra prawem chronionego (w:) Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, red. A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska-Flieger, Lublin 2011, s. 87-103

Taktyka obrończa oraz jej wpływ na decyzję sędziego (w:) Współczesna adwokatura wobec innych zawodów prawniczych, t. IV, Warszawa 2011, s. 83-99

Dynamika stanu świadomości sprawcy czynu zabronionego oraz jej wpływ na odpowiedzialność karną (w:) Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, Warszawa 2012, s. 563-584

Przewidywanie czynu zabronionego oraz zamiar jego uniknięcia jako podmiotowe elementy świadomej nieumyślności (w:) Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga Jubileuszowa Profesora Mariana Filara, t. I, Toruń 2012, s. 130-155

Kontradyktoryjność procesu karnego – uwagi wprowadzające (w:) Adwokatura jako uczestnik procesu legislacyjnego, Warszawa 2012, s. 27-37

Teorie związku przyczynowego oraz koncepcje obiektywnego przypisania (w:) System prawa karnego, t. 3, Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, Warszawa 2013

Okoliczności wpływające na wymiar kary a modyfikujące znamiona czynu zabronionego (w:) Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego – kara łączna – Księga jubileuszowa profesor Marii Szewczyk, red. Wojciech Górowski, Warszawa 2013, Wolters Kluwer, s. 141-157

Komentarz (w:) Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, red. Paweł Wiliński, Warszawa 2013, Wolters Kluwer, s. 60-66

„Przewidywalność” jako kryterium przypisania czynu zabronionego a tzw. „wiedza szczególna” jego sprawcy (w:) Między nauką a praktyką prawa karnego. Księga Jubileuszowa Profesora Lecha Gardockiego, Warszawa 2014, s. 63-78

Dyrektywy wymiaru kary łącznej (w:) Dyrektywy sądowego wymiaru kary. Pokłosie X Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Warszawa 2014, s. 49-64

Kilka uwag o konstrukcji przestępstwa „prania brudnych pieniędzy” na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z 18.12.2013 r. (I KZP 19/13) (w:) Księga Jubileuszowa poświęcona Sędziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu z okazji 40- lecia pracy zawodowej, Warszawa 2014, s. 117-140

W sprawie modyfikowania terminów przedawnienia karalności (w:) Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej – Księga jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz, red. Marek Bojarski, Joanna Brzezińska, Katarzyna Łucarz, Wrocław 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 89-104

Tajemnica adwokacka – wartość względna czy absolutna? O nieujawnialności informacji objętych tajemnicą adwokacką (w:) Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny, red. Jacek Giezek, Piotr Kardas, Warszawa 2015, Wolters Kluwer, s. 184-198

O etycznych i deontologicznych standardach aktywnej obrony w zmodyfikowanym modelu procedury karnej oraz wiążącej adwokata tajemnicy zawodowej (w:) Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny, red. Jacek Giezek, Piotr Kardas, Warszawa 2015, Wolters Kluwer, s. 13-38

Prawnokarne (obiektywne) przypisanie narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo (w:) Kryminalizacja narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo, red. Jarosław Majewski, Warszawa 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s. 47-68 (współautor: Dagmara Gruszecka)

Konsensualizm w procesie karnym a zasady etyki adwokackiej (w:) Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny, red. Jacek Giezek, Piotr Kardas, Warszawa 2015, Wolters Kluwer, s. 118-133

Interes społeczny jako kryterium legalności działań prokuratorskich (w:) Prawo wobec problemów społecznych – Księga jubileuszowa profesor Eleonory Zielińskiej, red. Barbara Namysłowska-Gabrysiak, Katarzyna Syroka-Marczewska, Anna Walczak-Żochowska, Warszawa 2016, C.H. Beck, s. 89-99

Niedopełnienie obowiązku lub nadużycie (przekroczenie) uprawnienia a tożsamość czynu zabronionego (w:) Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach. Zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu, t. 1, red. Janusz Sawicki, Katarzyna Łucarz, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2016, s. 118-130, (Acta Universitatis Wratislaviensis; 3710)

O kryteriach obiektywnego oraz subiektywnego przypisania z punktu widzenia podstaw odpowiedzialności karnej. Uwagi wprowadzające (w:)  Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej, red. Jacek Giezek, Piotr Kardas, Warszawa 2016, Wolters Kluwer, s. 11-37

Strona podmiotowa czynu zabronionego a model i kryteria subiektywnego przypisania (w:)  Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej, red. Jacek Giezek, Piotr Kardas, Warszawa 2016, Wolters Kluwer, s. 90-113

Znamiona modyfikujące typ czynu zabronionego a okoliczności wpływające na wymiar kary (w:)  Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej, red. Joanna Brzezińska, Jacek Giezek, Warszawa 2017, Wolters Kluwer, s. 153-178

 

Opracowania publikowane w językach obcych

Strafrechtliche Fragen der Transplantation (w) Das erste deutsch-japanisch-polnische Strafrechtskolloquium der Stipendiaten der Alexander von Humboldt-Stiftung, Poznań 1998, s. 89-107

Vorverlagerung der Strafbarkeit im Bereich von Vorbereitung und Versuch unter besonderer Berücksichtigung moderner Gefährdungstatbestände (w:) Einflüsse deutschen Strafrechts auf Polen und Japan, Zweites Deutsch-Polnisch-Japanisches Strafrechtskolloquium 1999 in Osaka, Baden-Baden 2001, s. 75-89

Normative Voraussetzungen der Tatbestandsverwirklichung einer fahrlässigen Straftat, Festschrift für Karl Heinz Gössel zum 70. Geburtstag, C.F.Müller Verlag, Heidelberg 2002, s. 117-127

Einige Bemerkungen über die Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründe im neuen polnischen Strafgesetzbuch (w:) Kriminalität im Grenzgebiet, Band 5-6, Das neue polnische Strafgesetzbuch, Berlin-Heidelberg 2002, s. 69-88

El Combate a la Corrupcion en el Derecho Penal Polaco, Revista de Derecho, Vox Juris, Universidad de San Martin de Porres, Edicion Nr 13/2006, s. 15-31

Einige Bemerkungen uber das erlaubte Risiko und Sorgfaltspflichtverletzungen im Sport (w:) Vergleichende Strafrechtswissenschaft. Frankfurter Festschrift fur Andrzej J. Szwarc, red. J.C. Joerden, U. Scheffler, A. Sinn, G. Wolf, Berlin 2009, s. 543-558

Einige Probleme der Fahrlassigkeit im polnischen Strafrecht (w:) Das vierte deutsch-japanisch-polnische Strafrechtskolloqium, red. J.C. Joerden, A.J. Szwarc, K. Yamanaka, Poznań 2011, (współautor: T.Kaczmarek)

Uber die Möglichkeit der Begründung einer Änderung des Modells der strafrechtlichen Haftung (w:) Strafrechtlicher Reformbedarf, Materialien eines deutsch-japanisch-polnisch-türkischen Tagung im Jahre 2015 in Rzeszów und Kraków (Polen), red. Jan C. Joerden, Andrzej J. Szwarc, Poznań 2016, s. 51-75

O modelo do processo penal polonês (w:) Polska i Brazylia – democracia e direitos fundamentais no constitucionalismo emergente, red. Krystian Complak, Marcos Augusto Maliska, Curitiba, Juruá Editora, 2016, s. 161-163

 

Artykuły

Wpływ nieświadomości społeczno-prawnej oceny czynu na odpowiedzialność karną sprawcy, „Państwo i Prawo” 1984/10, s.100-106

Prawo do naturalnej śmierci, „Gazeta Prawnicza” 1985/9, s. 5

Kilka uwag o istocie błędu, „Przegląd Prawa i Administracji” t. XX, Wrocław 1985, s. 113-123

Wysoki stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu jako okoliczność obciążająca przy wymiarze kary, „Nowe Prawo” 1985/2, s 60-70

O nową koncepcję badań nad sądowym wymiarem kary, „Problemy Kryminologiczne Wielkopolski”, Poznań 1986, s. 483-491 (współautor: T.Kaczmarek)

Okoliczności łagodzące i obciążające  a uzasadnianie wyroków sądowych w części    dotyczącej wymiaru kary, „Nowe Prawo” 1987/5, s. 43-58

Decyzja sędziego w sprawie wymiaru kary jako przedmiot badań empirycznych (propozycja metodologiczna), „Państwo i Prawo” 1988/1, s. 29-36 (współautor: T.Kaczmarek)

Deformacje spostrzegania jako przyczyna przestępstw nieumyślnych, „Nowe Prawo” 1990/4-6, s. 133-153

Przestępstwo z niedbalstwa jako wynik deficytu informacyjnego, „Przegląd Prawa Karnego” 1990/4, s. 16-31 (współautor: T.Kaczmarek)

Prawo a ochrona życia. Nie ma jednej recepty, „Wokanda” 13.10.1991 r. (współautor: M. Mozgawa)

Naruszenie obowiązku ostrożności jako przesłanka urzeczywistnienia znamion przestępstwa nieumyślnego, „Państwo i Prawo” 1992/1, s. 65-75

Przyczynowość hipotetyczna a prawnokarne przypisanie skutku, „Przegląd Prawa Karnego” 1992/7, s. 42-54

Wyjaśnianie przyczynowe w prawie karnym, „Przegląd Prawa i Administracji” t. XXXI, Wrocław 1995, s. 45-61

Przestępstwo umyślnego bankructwa, „Prawo Przedsiębiorcy” 1995/ 26, s. 24-26

Odpowiedzialność karna zarządcy, „Prawo Przedsiębiorcy – Prawo Spółek 1996/39, s. 10-16

Podstawy  wyłączania odpowiedzialności karnej w nowym kodeksie karnym (w:) „Nowa   Kodyfikacja Prawa Karnego”, red. L. Bogunia, Wrocław 1997, s. 71-86

Kilka uwag o ujęciu nieumyślności w nowym kodeksie karnym (w:) „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego”, red. L.Bogunia, Wrocław 1998, s. 9-20

Narażenie na niebezpieczeństwo oraz jego znaczenie w konstrukcji czynu zabronionego, „Przegląd Prawa i Administracji”, t. L, Wrocław 2002, s. 113-134

Odpowiedzialność karna członków spółek handlowych, „Przegląd Prawa i Administracji” t. XLIX, Wrocław 2002, s. 73-88

Obrońca i pełnomocnik z urzędu w procesie karnym, „Jurysta” 2002/7-8, s. 78-82

Sporne problemy przestępstwa działania na szkodę spółki na tle aktualnych wymagań teorii i praktyki, „Palestra” 2002/9-10, s. 7-26 (współautor: P.Kardas)

Działanie na szkodę spółki a przestępstwo nadużycia zaufania – zagadnienie zbiegu przepisów oraz wielości ocen, „Palestra” 2002/11-12, s. 13-30 (współautor: P.Kardas)

Zgodne z prawem zachowanie alternatywne jako kryterium przypisania skutku, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2004/4, s. 49-72

System sankcji w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, „Prokuratura i Prawo” 2004/11-12, s. 81-114 (współautor: Grzegorz Łabuda)

Przepisy karne kodeksu spółek handlowych – propozycje de lege ferenda, „Przegląd Legislacyjny” 2004/2, s. 181-208 (współautor – P.Kardas)

Odpowiedzialność karna notariusza w świetle art. 231 kodeksu karnego, „Rejent”  2006/3, s. 9-39

Adwokacki obowiązek doskonalenia zawodowego, „Palestra” 2006/5-6, s. 179-183 (współautor – A.Malicki)

O powadze rzeczy osądzonej w ramach konstrukcji czynu ciągłego. Uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z 15 czerwca 2007 roku, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2008/1, s. 81-112

Konstrukcja działania na szkodę spółki handlowej oraz przestępstwa stanowiące jej odpowiednik – projekt nowelizacji, „Palestra” 2011/1-2, s. 149-165 (współautor: P. Kardas)

O znaczeniu ryzyka w prawie karnym (w:) Księga dedykowana dr Ewie Weigend, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, red. S.Waltoś, Kraków 2011, s. 117-130

Odpowiedzialność karna za działanie na szkodę spółki – o potrzebie zmian, „Przegląd Prawa Handlowego” 2011/8, s. 27-29 (współautor: P. Kardas)

Przestępstwo narażającego na wyrządzenie szkody nadużycia zaufania (część I), „Wrocławskie Studia Sądowe”, 2011/1, s. 19-38 (współautor: P.Kardas)

Przestępstwo narażającego na wyrządzenie szkody nadużycia zaufania (część 2), „Wrocławskie Studia Sądowe” 2012/1

Przeciwko ustawowej regulacji kryteriów obiektywnego przypisania skutku, „Państwo i Prawo” 2013/5, (współautor – T.Kaczmarek), s. 79-92

Formy stadialne popełnienia czynu zabronionego w polskim prawie karnym (w:) „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio G” 2013/2, s. 41-57

O granicach tajemnicy adwokackiej oraz zgodzie „dysponenta” na jej ujawnienie, „Palestra” 2014/9, s. 60-72

Metoda prawa karnego. O budowaniu „karnistycznych” teorii naukowych oraz ich wpływie na odpowiedzialność karną, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie” 2014/8, s. 29-55

Miejsce i znaczenie teorii prawa we współczesnej literaturze karnistycznej, Acta Universitatis Wratislaviensis. „Przegląd Prawa i Administracji” 2015/102, s. 167-184

Ułaskawienie jako przejaw abolicji indywidualnej, „Palestra Świętokrzyska” 2015/33-34, s. 25-25

O sankcjach alternatywnych oraz możliwości wyboru wymierzanej kary, „Palestra” 2015/7-8, s. 25-36

O modyfikacji funkcji błędu co do znamion czynu zabronionego, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2015/2, s. 181-198

O etyczności działań obrońcy podejmowanych w trybie konsensualnym, „Palestra Świętokrzyska” 2015/31-32, s. 42-51

Nowa filozofia karania, czyli o założeniach i zasadniczych elementach nowelizacji Kodeksu karnego, „Palestra” 2015/7-8, s. 10-24 (współautor: Piotr Kardas)

Zakaz reklamy a budowanie wizerunku adwokata w przestrzeni publicznej, „Palestra Świętokrzyska” 2016/37-38, s. 40-44

Ustawowe terminy do wniesienia środka zaskarżenia w sprawach karnych a standard rzetelnego procesu. Propozycje de lege ferenda, „Palestra” 2016/10, s. 27-41 (współautor: Piotr Kardas)

O podstawach i podmiotach uprawnionych do wnoszenia kasacji w modelu polskiego procesu karnego – artykuł dyskusyjny, „Palestra” 2016/9, s. 26-41 (współautor: Piotr Kardas)

Konstytucyjne podstawy prezydenckiego prawa łaski a możliwość stosowania tzw. abolicji indywidualnej, „Palestra” 2016/1-2, s. 21-39 (współautor: Piotr Kardas)

Kilka uwag o zawinionym wprawieniu się sprawcy czynu zabronionego w stan niepoczytalności lub poczytalności ograniczonej, „Palestra Świętokrzyska” 2016/35-36, s. 28-36 (współautor: Konrad Lipiński)

Tożsamość czynu jako podstawa różnicowania mechanizmów redukujących odpowiedzialność karną, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2017/43, s. 107-129

Surowość grożącej kary jako przesłanka stosowania aresztu tymczasowego, „Palestra Świętokrzyska” 2017/41-42, s. 24-34

O możliwości naukowego uzasadnienia zmiany modelu odpowiedzialności karnej, „Państwo i Prawo” 2017/2, s. 3-19 

Wierzyciel jako podmiot współdziałający w popełnieniu przestępstwa faworyzowania wierzyciela, „Palestra Świętokrzyska” 2018/45-46, s. 23-29

Świadomość sprawcy czynu zabronionego jako ontyczna podstawa tzw. subiektywnego przypisania odpowiedzialności karnej, „Acta Iuris Stetinensis” 2018/21, 1, s. 45-67

Fakty oraz ich ocena jako przedmiot materialnoprawnych domniemań w procesie karnym, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2018/114, s. 77-94

Nowe uregulowania ciągłości popełnienia przestępstwa i wykroczenia (art. 12 § 2 Kodeksu karnego i art. 10a Kodeksu wykroczeń), „Palestra” 2019, 1-2, s. 36-55 (współautor: Piotr Kardas)

Glosy, recenzje oraz inne opracowania

Glosa do wyroku SN z 18.01.1982 (II KR 308/81), „Nowe Prawo 1983/4, s. 121-124

Problemy patologii społecznej, Sprawozdanie z VII Wrocławskiego Sympozjum Kryminologicznego, „Państwo i Prawo” 1987/5, s. 131-134

Teoretyczne problemy odpowiedzialności karnej w polskim oraz niemieckim prawie karnym, Sprawozdanie z polsko-niemieckiego Sympozjum Prawa Karnego, „Państwo i Prawo” 1990/12, s. 100-104

Osobowość sędziego jako wyznacznik wymiaru kary (w:) Elementy socjologii prawa, Warszawa 1991, t. IV, s. 249-254 (współautorzy: T. Kaczmarek, G. Dolińska, W. Sitek)

Recenzja pracy "Recht und Moral: Beitrage zu einer Standortbestimmung", red. H.Jung, H.Muller-Dietz, U.Neumann; Baden-Baden 1991, „Państwo i Prawo” 1992/3, s. 96-98

Recenzja pracy: Modelowanie pojęć w prawie karnym (autor: Mateusz Rodzynkiewicz, Kraków 1998), „Państwo i Prawo 1998/7, s. 94-96

Glosa do wyroku SN z 8.03.2000 r. (III KKN 231/98), „Państwo i Prawo” 2001/6, s. 109-114

Glosa do uchwały SN z 20.11.2000 r. (I KZP 36/2000), „Prokuratura i Prawo 2001/9, s. 105-111

Glosa do postanowienia SN z 3.01.2002 r. (IV KKN 635/97) (dot. obrony koniecznej), „Państwo i Prawo” 2002/11, s. 106-110

Recenzja pracy: Tak zwana kolizja obowiązków w prawie karnym (autor: Jarosław Majewski), „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2003/1,  s. 251-266

Prawniczy słownik wyrazów trudnych, red. J. Boć, Kolonia Ltd 2004, s. 27-28, 61-62, 68-69, s. 99-101, 108-110, 114-116, 140-141, 161, 178, 339-342, 390, 395-397, 401-402, 403-406, 407-408

Glosa do postanowienia SN z 3.06.2004 r. (V KK 37/04), „Palestra” 2005/1-2, s. 262-273

Wykaz dorobku naukowego prof. zw. dr. hab. Tomasza Kaczmarka (w:) Przestępstwo, kara, polityka kryminalna – problemy tworzenia i funkcjonowania prawa – Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Tomasza Kaczmarka, Zakamycze, 2006, s. 9-22

Opinia na temat wybranych przepisów projektu nowelizacji kodeksu karnego (w:) Kodeks karny – projekt nowelizacji (druk sejmowy 1756), „Biuro Analiz Sejmowych” 2007/5, s. 26-33

Konferencja „Adwokatura wobec najnowszych zmian prawa sądowego” – sprawozdanie, „Palestra” 2008/1-2, s. 245-250; 

Wiarygodność przede wszystkim, „Toga. Forum Adwokatów” 2009/11/12, s. 12-14

Olgierd Chybiński (1913-1993) (w:) Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-2010, Wrocław 2010, Uniwersytet Wrocławski, s. 44-46

VI Bielańskie Kolokwium Karnistyczne "Okoliczności wyłączające winę", Warszawa 13.05.2009 r. – zapis dyskusji (w:) Okoliczności wyłączające winę: materiały VI Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, Toruń 2010, s. 140-144

Zapis dyskusji nt. „Charakter prawny kontratypu” z 9.02.2009 r. oraz 20.03.2009 r. na zebraniu naukowym Katedry Prawa Karnego UJ, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2010/14, s. 88-91

Zamach na… Prezydent podpisał tzw. ustawę deweloperską (wypowiedź w artykule),  „Nieruchomości i Prawo” 2011/1, s. 13-14

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8.12.2011 r. (II KK 177/11), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 10/2012, poz. 96

Umyślność i jej formy, VII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne, red. J.Majewski, Toruń 2011, Głos w dyskusji, s. 72-77

Nieumyślność – głos w dyskusji (w:) Pokłosie VIII bielańskiego kolokwium karnistycznego, Toruń 2012

Adwokatura a modele procedur sądowych, Konferencje Izby Adwokackiej we Wrocławiu, t. VI, Warszawa 2013, s. 209, (wstęp i redakcja)

Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego – Izba Karna z 18.12.2013 r. (KZP 19/13) (art. 299 § 1 k.k.), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 7-8/2014, s. 1063-1072

 

Redakcja monografii i komentarzy

Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, tom 43, Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, red. Jacek Giezek, Dagmara Gruszecka, Tomasz Kalisz, Wrocław 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (wstęp i redakcja)

Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej, red. Joanna Brzezińska, Jacek Giezek, Warszawa 2017, Wolters Kluwer (wstęp i redakcja)

Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej, red. Jacek Giezek, Piotr Kardas, Warszawa 2016, Wolters Kluwer

Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny, red. Jacek Giezek, Piotr Kardas, Warszawa 2015, Wolters Kluwer (wstęp i redakcja)

Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Warszawa 2014, Wolters Kluwer (wstęp i redakcja)

Adwokatura a modele procedur sądowych, red. Jacek Giezek, Andrzej Malicki, Warszawa 2013, Wolters Kluwer (wstęp i redakcja)

Adwokatura jako uczestnik procesu legislacyjnego, red. Jacek Giezek, Andrzej Malicki, Warszawa 2012, Wolters Kluwer (wstęp i redakcja)

Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2012, Wolters Kluwer (wstęp i redakcja)

Współczesna adwokatura wobec innych zawodów prawniczych, Warszawa 2011, Wolters Kluwer (wstęp i redakcja)

Adwokatura w systemie organów ochrony prawnej, Warszawa 2010, Wolters Kluwer (wstęp i redakcja)

Adwokatura gwarantem prawa do obrony, Warszawa 2009, Wolters Kluwer (wstęp i redakcja)

Adwokatura wobec najnowszych zmian prawa sądowego, Warszawa 2008, Wolters Kluwer (wstęp i redakcja)

Przestępstwo, kara, polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Tomasza Kaczmarka, Kraków 2006, Kantor Wydawniczy Zakamycze (wstęp i redakcja)

 

Publikacje przekładów prac obcojęzycznych

C. Roxin: Problematyka obiektywnego przypisania (w:) Teoretyczne problemy odpowiedzialności karnej w polskim oraz niemieckim prawie karnym, Wrocław 1990, s. 5-25 (przekład z języka niemieckiego)

G. Jakobs: O prawnokarnej funkcji zamiaru, nieumyślności i winy (w:) Teoretyczne problemy odpowiedzialności karnej w polskim oraz niemieckim prawie karnym, Wrocław 1990, s. 35-52 (przekład z języka niemieckiego)

H.J. Hirsch: Państwo prawne a prawo karne (w:) Joannes Joachimus Hirsch Doctor Honoris Causa Universitatis Studiorum Mickiewicziane Posnaniensis, Poznań 1991, s.51-65 (przekład z języka niemieckiego)

M. Walter: Pojednanie między sprawcą a ofiarą zamiast kary (o zmianie w pojmowaniu przestępczości), „Przegląd Policyjny” 1992/2-3, s. 90-96 (przekład z języka niemieckiego)

U. Sieber: Przestępczość komputerowa a prawno-karna ochrona przepływu informacji, „Przegląd Policyjny” 1995/3-4 (przekład z języka niemieckiego)

M. Walter, W. Fischer: Procesy selekcji dotyczące przestępstw przeciwko mieniu oraz innych karalnych czynów nieletnich w porównaniu Wschodu i Zachodu Europy, „Przegląd Prawa i Administracji” t. XXXI, Wrocław 1995, s. 113-130 (przekład z języka niemieckiego)

K. Stoffers, Problematyka reanimatora w niemieckim prawie karnym, Acta Universitatis Wratislaviensis. „Przegląd Prawa i Administracji”, t. XXXII, Wrocław 1995, s. 29-40 (przekład z języka niemieckiego)

H.J. Hirsch, Problematyka regulacji nieudolnego usiłowania w polskim i niemieckim kodeksie karnym (w:) Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Karczmarka, Zakamycze 2006, s. 257-279 (przekład z języka niemieckiego)

H.J. Rudolphi, Cel państwowego prawa karnego a prawnokarne formy przypisania (w:) Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Karczmarka, Zakamycze 2006, s. 543-555 (przekład z języka niemieckiego)

Keiichi Yamanaka, Zabójstwo krewnego wstępnego w japońskim prawie karnym (w:) Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Karczmarka, Zakamycze 2006, s. 683-692 (przekład z języka niemieckiego)

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".