Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Dobrosława Szumiło-Kulczycka

dr hab., adwokat

Dobrosława Szumiło-Kulczycka

dr hab., adwokat

ORCID: 0000-0002-8891-2041

e-mail: dobroslawa.szumilo-kulczycka@uj.edu.pl

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego zatrudniona w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiceprzewodnicząca Zarządu Komisji Nauk Prawnych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,  członek zarządu Grupy Polskiej AIDP (Association Internationale de Droit Pénal).
Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, stypendystka Fundacji Alexandra von  Humboldta, Rzecznik Dyscyplinarny do spraw Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni kierownik studiów podyplomowych z zakresu „Mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów”, wykładowca Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, uczestniczka licznych krajowych i międzynarodowych programów badawczych, w tym w dwukrotnie w charakterze kierownika zespołu, autorka przeszło 80 publikacji naukowych, czynny zawodowo adwokat.

Bibliografia

Monografie 

Prawo administracyjno-karne, Kraków 2004

Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego, Warszawa 2012
Podręczniki , skrypty, komentarze

Proces karny. Kazusy, (red. Waltoś); Warszawa 2001

Proces karny. Kazusy i ćwiczenia, (red. P. Hofmański, K. Zgryzek), wyd. 1, Warszawa 2010; wyd. 2, Warszawa 2012
Kodeks postępowania karnego. Wybór orzecznictwa z komentarzem, Warszawa 2015 (współautorstwo z K. Dudką i H. Paluszkiewicz po 1/3 części)

Redakcje naukowe 

Łamigłówki procesu karnego, Bielsko–Biała 2014

Komentarz Praktyczny „LEX dla Sędziego i Prokuratora”, Wolters Kluwer; publikacja elektroniczna, rok opublikowania 2014 r., redakcja tematów:

– Terminy kontroli operacyjnej właściwe dla trybu art. 19 ust. 1 ustawy o Policji – nr 195087

– Terminy kontroli operacyjnej właściwe dla trybu art. 19 ust. 3 ustawy o Policji – nr 195088

– Zgoda następcza na wykorzystanie materiałów z kontroli operacyjnej – część I – nr 199490

– Zgoda następcza na wykorzystanie materiałów z kontroli operacyjnej – część II – nr 199494

– Wykorzystanie wyników kontroli operacyjnej w trybie art. 19 ust. 15 ustawy o Policji – nr 207159

– Wykorzystanie wyników z kontroli operacyjnej w trybie art. 19 ust. 15 – wszczęcie postępowania karnego – nr 20716

Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym”, wspólnie z P. Hofmańskim, P. Czarneckim, Warszawa 2015

Judicial management versus independence of judiciary, Warszawa 2018, wspólnie z K. Gajdą-Roszczynialską
Koszty procesu karnego w ujęciu teoretycznym i empirycznym, Kraków 2020

Artykuły w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych

Wznowienie postępowania sądowego – czy na pewno tylko na wniosek? „Palestra” 1998/7–8, s. 25–32

Prawne warunki dopuszczalności wznowienia postępowania sądowego (w:) Środki zaskarżenia w procesie karnym. Księga ku czci prof. Zbigniewa Dody, red. A. Gaberle, S. Waltoś, Kraków 2000, s. 213–236

Zasada prawa do sądu właściwego w polskim procesie karnym i gwarancje jej realizacji (w:) Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci prof. dr hab. Stanisława Waltosia, red. J. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, A. Zoll, Warszawa 2000, s. 247–258

Odpowiedzialność karna przed Trybunałem Stanu, „Przegląd Sejmowy” 2001/3, s. 54–69

Nowo wybrany parlament nie jest spadkobiercą poprzednika, „Rzeczpospolita” z 8.10.2001, nr 235, s. C2

Principles of Criminal Procedure and their Application in Disciplinary Proceedings in Poland, we współautorstwie z S. Waltosiem (w:) XVII Congrès International de Droit Pénal. Colloque préparatoire. Section III. Les principes de procès pénal et leur mise en oeuvre dans les procédures disciplinaires 20–25 Septembre 2003, Santiago (Chile), „Revue Internationale de Droit Pénal” 2003/3–4 , s. 1041–1061

Prawo administracyjno-karne, czy nowa dziedzina prawa? „Państwo i Prawo” 2004/9, s. 3–16

Przewlekłość procesu karnego w Polsce i środki jej zwalczania, we współautorstwie z P. Hofmańskim, S. Waltosiem (w:) Zagubiona szybkość procesu karnego. Jak ją przywrócić, red. S. Waltoś, J. Czapska, Warszawa 2005, s. 19–80

Zasada szybkości postępowania w piśmiennictwie i orzecznictwie okresu Trzeciej Reczypospolitej (w:) Zagubiona szybkość procesu karnego. Jak ją przywrócić, red. S. Waltoś, J. Czapska, Warszawa  2005, s.  188–212

Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki – znaczenie i zakres zasotosowania w sprawach karnych (w:) Zagubiona szybkość procesu karnego. Jak ją przywrócić, red. S. Waltoś, J. Czapska, Warszawa 2005, s. 232–255

Nauka prawa wobec problematyki szybkości postępowania karnego, (we współautorstwie z Sz. Majcherem), „Państwo i Prawo” 2005/8, s. 55–69

Die Beschleunigung des Strafverfahrens in Polen, (we współautorstwie z P. Hofmańskim, S. Waltosiem) (w:) Beschleunigung des Strafverfahrens im Internationalen Vergleich Ideen und Praxis, Archiwum Juridiucum Cracoviense 2004–2005, vol. XXXVII–XXXVIII, s. 179

Uwagi o projekcie ustawy z 22.12.2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw, „Palestra” 2006/5–6, s. 195–199

Sprawność postępowania sądowego w świetle badań empirycznych (po nowelizacji k.p.k. z 2003) (we współautorstwie z W. Dadakiem), „Państwo i Prawo” 2007/9, s. 100–107

Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez zbędnej zwłoki w świetle orzecznictwa i danych empirycznych (w:) Zagubiona szybkość procesu karnego. Światło w tunelu, Kraków 2007, red. S. Waltoś, A. Czapska, s. 47–57

Szybkość postępowania sądowego w świetle akt sądowych (we współautorstwie z W. Dadakiem) (w:) Zagubiona szybkość procesu karnego. Światło w tunelu, red. S. Waltoś, A. Czapska, Kraków 2007, s. 149–202

Executing of the European Arrest Warrant (EAW) in Poland (w:) The European Arrest Warrant and its Implementation in the Member States of the European Union, red. P. Hofmański, A. Górski, Warszawa 2008, s. 117–121

The European Arrest Warrant and its Implementation in the Member States of the European Union. Polish Report, (we współautorstwie z A. Górskim, P. Hofmańskim, A. Sakowiczem) (w:) The European Arrest Warrant and its Implementation in the Member States of the European Union, red. P. Hofmański, A. Górski, Warszawa 2008, s. 319–332

Wykonywanie europejskiego nakazu aresztowania (w:) Europejski nakaz aresztowania w teorii i praktyce państw członkowskich Unii Europejskiej, red. P. Hofmański, Warszawa 2008, s. 140–190

Prawo do obrony, a ochrona pokrzywdzonego przestępstwem – uwagi na tle art. 185a i standardów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, współautorstwo z P. Hofmańskim (w:) W kręgu prawa nieletnich. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Marianny Korcyl Wolskiej, red. P. Hofmański, Warszawa 2009, s. 305–320

Wykorzystanie operacyjnie pozyskanych dowodów w niemieckim procesie karnym – zarys problemu (w:) Węzłowe problemy procesu karnego, red. P. Hofmański, Warszawa 2010, s. 329–339

Dowód za 5 milionów euro (współautorstwo z E. Weigend) (w:) Węzłowe problemy procesu karnego, red. P. Hofmański, Warszawa 2010, s. 1033–1036

Funkcje czynności operacyjno-rozpoznawczych i procesowych na tle niemieckiego i polskiego systemu prawnego (w:) Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2011, s. 263–276

Nowe metody pozyskiwania dowodów, a prawo do prywatności „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011/15. Wydanie specjalne. Księga dedykowana dr Ewie Weigend, red. S. Waltoś, 2011, s. 293–300

Czynności operacyjno-rozpoznawcze i procesowe (na tle prawa polskiego i niemieckiego), „Państwo i Prawo” 2011/11, s. 71–83

Kontrola osobista i przeglądanie zawartości bagaży, przeszukanie (przyczynek do kwestii racjonalności legislacji), „Państwo i Prawo” 2012/3, s. 34–44

Tajemnica obrończa, a podsłuch procesowy i kontrola operacyjna, „Palestra” 2013/1–2 , s. 90–100

Głos w dyskusji na temat szans zwiększenia kontradyktoryjności rozprawy po wejściu w życie nowelizacji kodeksu postępowania karnego (w:) Z problematyki funkcji procesu karnego, red. T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, Warszawa 2013, s. 685–689

Wpływ kontradyktoryjności rozprawy głównej na przebieg postępowania przygotowawczego – głos w dyskusji (w:) Kontradyktoryjność w procesie karnym, red. P. Wiliński, Warszawa 2013, s. 102–104

Proces karny, a idea sprawiedliwości naprawczej (w:) System prawa karnego procesowego. Tom I. Zagadnienia ogólne. Cz. 1, red. P. Hofmański, Warszawa 2013, s. 365–415

Mediacja i alternatywne metody postępowań w sprawach karnych w Polsce w: „Aльтернативні сросоъи вирішення спорів (ADR)”, Lwów 2013, s. 76–88

Zasada sprawności (szybkości) i zasada koncentracji materiału dowodowego (w:) System prawa karnego procesowego. Tom III. Zasady procesu karnego, red. P. Wiliński; Warszawa 2014, s. 939–1004

Kontrola pozyskiwania i wykorzystywania danych telekomunikacyjnych dla celów sprawiedliwości prawno karnej i bezpieczeństwa – perspektywy zmian (w:) Krajowy model regulacji prawnej przetwarzania danych w obszarze monitorowania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom (Analiza i ocena po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z  30.07.2014 r., K 23/11), red. A. Adamski, M. Leciak, Warszawa 2015, s. 41–69

Kilka uwag o reformie procesu karnego, „Monitor Prawniczy” 2015/8, s. 422–425

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".