Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Palestra
02/2024

Szanowni Czytelnicy!

Drugi numer „Palestry” w 2024 r. kontynuuje obchody 100-lecia Pisma Adwokatury Polskiej, do czego nawiązuje również okładka Czasopisma. Równocześnie w bieżącym numerze „Palestry” na Czytelników w tym roku setnej rocznicy powstania Czasopisma czeka setny przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który opracowywany jest niestrudzenie przez adw. Marka Antoniego Nowickiego. W aktualnym numerze „Palestry” znajdują się również artykuły: prof. dr. hab. Marka Kulika pt. Na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z 1 lipca 2022r., I KZP 5/22, adw. dr. Mateusza Piątkowskiego pt. Dostawy wojskowego sprzętu lotniczego Ukrainie w świetle neutralności w prawie międzynarodowym, adw. Pawła Lipiarza pt. Złożenie przez konsumenta oświadczenia o braku następczej zgody na stosowanie wobec niego klauzul abuzywnych jako podstawa powództwa opozycyjnego, a także mgr. Stanisława Grzegórzko pt. Reprezentacja spółki z o.o. w organizacji jako pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. Ponadto w numerze 2/2024 „Palestry” można przeczytać glosę autorstwa adw. dr. Piotra Dobrowolskiego pt. Prawo do stypendium socjalnego a oczekiwanie na powtarzanie semestru. Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 2.08.2023 r. (II SA/Go 222/23).

Na Czytelników czeka także w dziale Forum adwokackie tekst adw. Anny Nowakowska-Zdolskiej pt. Metoda ustalania obcej praktyki sądowej, jak też w dziale Gawędy adwokata bibliofila artykuł adw. Andrzeja Tomaszka pt. Hańba domowa czy brudna polityka? O „rezygnacji” Marii Budzanowskiej. Ponadto w bieżącym numerze „Palestry” znajduje się także wspomnienie o adw. Andrzeju Makarskim opracowane przez adw. Wiesława Szelesta.

Redaktor naczelny: Michał Bieniak; Sekretarz redakcji: Adam Kozień

Redaktor języka angielskiego: Anna Setkowicz

Członkowie Kolegium Redakcyjnego: Stanislav Balik, Zbigniew Banaszczyk, Jacek Barcik, Wojciech Bergier, Józef Forystek, Piotr Fiedorczyk, Lech Gardocki, Paweł Gieras, Roman Hauser, Joseph Hoffmann, Krzysztof Kostański, Andrzej Kubas, Jan Kuklewicz, Katalin Ligeti, Erik Luna, Frank Meyer, Kamila Mrozek, Dariusz Mucha, Marek Antoni Nowicki, Piotr Ochwat, Szymon Pawelec, Krzysztof Piesiewicz, Piotr Piesiewicz, Krzysztof Pietrzykowski, Jerzy Pisuliński, Paweł Podrecki, Janusz Raglewski, Anna Rakowska-Trela, Stanisław Rymar, Marek Safjan, Philippe Sands, Piotr Sendecki, Elżbieta Skowrońska, Tomasz Sójka, Monika Strus-Wołos, Maciej Szpunar, Dobrosława Szumiło-Kulczycka, Dariusz Świecki, Jaromir Tauchen, Stephen C. Thaman, Andrzej Tomaszek, Józef Wójcikiewicz, Maria Zabłocka, Stanisław Zabłocki, Jerzy Zajadło, Piotr Zientarski, Jerzy Zięba

Pełny spis treści

Trochę dystansu
 • Michał Bieniak
Na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z 1.07.2022 r. (I KZP 5/22). Uwagi o przedawnieniu karalności przestępstwa z art. 240 k.k.
 • Marek Kulik
Opracowanie dotyczy problemu odpowiedzialności za niedoniesienie o przestępstwie wykorzystania seksualnego małoletnich popełnione przed wejściem w życie ustawy z 23.03.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego. Stanowi wyjście naprzeciw problemu, że w okresie po 23.07.2017 r., a przed 1.07.2022 r. (wydanie uchwały I KZP 5/22) prokuratury z założenia nie wszczynały postępowań o przestępstwa z art. 240 § 1 k.k. polegające na niedoniesieniu o przestępstwach z art. 200 k.k., o których sprawca powziął wiarygodną wiadomość przed 13.07.2017 r. Autor rozważa, czy możliwe jest uznanie, że w okresie między 23.07.2017 r. a 1.07.2022 r. termin przedawnienia spoczywał, i uznaje, że pod pewnymi warunkami jest to dopuszczalne. Na marginesie głównego wywodu autor odnosi się do zagadnienia konstytucyjności retroaktywnego wydłużenia terminów przedawnienia karalności i wykonania kary.
Dostawy wojskowego sprzętu lotniczego Ukrainie w świetle neutralności w prawie międzynarodowym
 • Mateusz Piątkowski
Pełnoskalowa rosyjska inwazja przeciwko Ukrainie wstrząsnęła podwalinami układu międzynarodowego opartego na zasadach. W odpowiedzi wiele państw zdecydowało o dostarczeniu Ukrainie różnego rodzaju systemów broni, w tym także sprzętu lotniczego, w celu wsparcia wysiłku obronnego tego państwa. Celem artykułu jest przeanalizowanie, czy w świetle prawa międzynarodowego dostarczenie lotniczego sprzętu wojskowego ofierze agresji jest jego naruszeniem, zwłaszcza w kontekście praw rządzących reżimem neutralności.
Złożenie przez konsumenta oświadczenia o braku następczej zgody na stosowanie wobec niego klauzul abuzywnych jako podstawa powództwa opozycyjnego
 • Paweł Lipiarz
Celem artykułu jest rozważenie, czy złożenie przedsiębiorcy przez konsu-menta oświadczenia o braku następczej zgody na stosowanie wobec niego klauzul abuzywnych po powstaniu tytułu egzekucyjnego może być podstawą powództwa opozycyjnego i czy podniesienie tego zarzutu jest możliwe z uwagi na wskazaną w art 840 §1 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego prekluzję
Reprezentacja spółki z o.o. w organizacji jako pokrzywdzonego w postępowaniu karnym
 • Stanisław Grzegórzko
Poniższy artykuł został poświęcony reprezentacji w postępowaniu karnym pokrzywdzonego, jakim jest spółka z o.o. w organizacji. Repre-zentacja procesowa osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej co do zasady nie wzbudza wątpliwości zarówno w doktrynie, jak i judykatu-rze, gdy powołano w niej zarząd lub inny organ uprawniony do repre-zentacji. Problem pojawia się, głównie w praktyce, gdy takiego organu jeszcze nie powołano, co może mieć miejsce m.in. w przypadku spółki z o.o. w organizacji, a zachodzi potrzeba podejmowania działań w interesie pokrzywdzonego podmiotu, np. ustanowienia pełnomocnika, złożenia wniosku o ściganie. W artykule dokonano analizy przepisów znajdujących zastosowanie w takich przypadkach i zaproponowano rozwiązanie, które choć może nie idealne, to jednak z pewnością przyczyni się do uporządkowania pod-miotów i roli, w jakiej występują, reprezentując dany podmiot, np. spół-kę z o.o., jako pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.
Prawo do stypendium socjalnego a oczekiwanie na powtarzanie semestru. Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 2.08.2023 r. (II SA/Go 222/23)
 • Piotr Dobrowolski
Niniejszy tekst stanowi glosę do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 2.08.2023 r. (II SA/Go 222/23). Sprawa, w której zapadł glosowany wyrok, dotyczyła nabycia prawa do stypendium socjalnego w przypadku wydłużenia (ponad minimalny) okresu studiowania na skutek oczekiwania na powtarzanie semestru. Zgodnie z tezą orzeczenia do maksymalnego okresu 12 semestrów, przez który student ma prawo do pobierania stypendium socjalnego, nie wlicza się właśnie okresu oczekiwania na powtórzenie semestru. Autor analizuje orzeczenie, przychylając się do stanowiska sądu. Sprawa, w której zapadł glosowany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim , dotyczyła nabycia prawa do stypendium socjalnego w przypadku wydłużenia (ponad minimalny) okresu studiowania na skutek oczekiwania na powtarzanie semestru. Zgodnie z tezą orzeczenia do wskazanego w art. 93 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce łącznego okresu 12 semestrów, przez który student ma prawo do pobierania stypendium socjalnego, nie wlicza się właśnie okresu oczekiwania na po-wtórzenie semestru.
Europejski Trybunał Praw Człowieka – przegląd orzecznictwa (październik–grudzień 2023 r)
 • Marek Antoni Nowicki
Prezentowany przegląd orzecznictwa stanowi omówienie najistotniejszych wyroków i decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanych w okresie od października do grudnia 2023 r. dotyczących: prawa do życia, zakazu tortur, zakazu niewolnictwa i pracy przymusowej, prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego, prawa do rzetelnego procesu sądowego, prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, wolności myśli, sumienia i wyznania, wolności wypowiedzi, wolności zgromadzania się i stowarzyszania się, prawa do nauki, prawa do wolnych wyborów, zakazu dyskryminacji.
Metoda ustalania obcej praktyki sądowej
 • Anna Nowakowska-Zdolska
A. Pietryka, Ściganie przestępstwa zgwałcenia. Aspekty dogmatyczne i praktyczne, Warszawa 2023; refleksje po lekturze
 • Michał Burtowy
Hańba domowa czy brudna polityka? O „rezygnacji” Marii Budzanowskiej
 • Andrzej Tomaszek
Adwokat Andrzej Makarski (1948–2021)
 • Wiesław Szelest

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".