Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Sprawozdanie z działalności redakcyjno-wydawniczej miesięcznika „Palestra” – 2018-2020

Data publikacji

04.01.2021 14:21

Udostępnij

Zmiany redakcyjne w „Palestrze”

Rok 2018 nie był łaskawy dla redakcji „Palestry”. Przyszło nam pożegnać wybitnego Adwokata i Nestora Adwokatury Warszawskiej Mecenasa Czesława Jaworskiego, Redaktora Naczelnego miesięcznika „Palestra” i wieloletniego Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. W związku z zakończeniem współpracy z zastępcą redaktora naczelnego dr hab. Adamem Redzikiem, a także rezygnacją z pracy redaktora Macieja Kwieka, konieczne było powołanie nowego zespołu redakcyjnego miesięcznika. Uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z 16 października 2018 r. funkcję nowego redaktora naczelnego „Palestry” objął adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski, Dziekan ORA w Poznaniu, a na stanowisko sekretarza redakcji Prezydium NRA powołało red. Klaudiusza Kaletę.

Zmodyfikowany i rozbudowany został skład zespołu Kolegium Redakcyjnego miesięcznika, by jeszcze bardziej dostosować do potrzeb i wzmocnić planowany rozwój czasopisma Naczelnej Rady Adwokackiej, mającego nadal dobrze służyć samorządowi adwokackiemu, być elementem tożsamości, edukacji i rozwoju adwokatów i aplikantów adwokackich.

W skład Prezydium Kolegium Redakcyjnego wchodzą obecnie: adw. prof. dr hab. Piotr Kardas (przewodniczący), adw. prof. dr hab. Jacek Giezek (wiceprzewodniczący), adw. Maciej Łaszczuk (wiceprzewodniczący).

Członkami Kolegium Redakcyjnego są: Stanislav Balik, Zbigniew Banaszczyk, Andrzej Bąkowski, Monika Florczak-Wątor, Lech Gardocki, Joseph Hoffmann, Aleksander Kappes, Jan Kuklewicz, Katalin Ligeti, Erik Luna, Elwira Marszałkowska-Krześ, Marek Mikołajczyk, Andrzej Mączyński, Frank Meyer, Marek Antoni Nowicki, Adam Olejniczak, Lech K. Paprzycki, Krzysztof Piesiewicz, Krzysztof Pietrzykowski, Jerzy Pisuliński, Stanisław Rymar, Philippe Sands, Piotr Sendecki, Tomasz Siemiątkowski, Tomasz Sójka, Ewa Stawicka, Stephen C. Thaman, Andrzej Tomaszek, Paweł Wiliński, Witold Wołodkiewicz, Józef Wójcikiewicz, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Włodzimierz Wróbel, Małgorzata Wrzołek-Romańczuk, Stanisław Zabłocki, Jerzy Zajadło, Robert Zawłocki, Piotr Zientarski, Jerzy Zięba.

Z ogromnym żalem pożegnaliśmy w 2020 r. Adwokata Andrzeja Bąkowskiego (1927–2020), Członka Kolegium Redakcyjnego „Palestry” i jej autora od ponad 30 lat. Człowieka oddanego Adwokaturze, głęboko zaangażowanego w działalność publiczną i samorządową, pełniącego w samorządzie adwokackim wiele zaszczytnych funkcji: sędziego i wiceprezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, wieloletniego Rzecznika Dyscyplinarnego, współpracownika Komisji Etyki Adwokackiej.
Mecenas Andrzej Bąkowski zasłynął jako odważny obrońca w procesach politycznych. Dwukrotnie był sędzią Trybunału Stanu w latach 1991–1993 i 1997–2001. Odszedł wielki humanista, otwarty na innych, ciekawy świata, patriota, pasjonat historii, cieszący się szacunkiem całego środowiska.

Po stu latach funkcjonowania na rynku wydawniczym miesięcznik „Palestra” został w styczniu 2019 r. formalnie zgłoszony przez redakcję i zarejestrowany przez sąd w rejestrze dzienników i czasopism, dzięki czemu otrzymał prawną ochronę tytułu prasowego oraz Wydawcy.

Zmiany organizacyjne i oszczędności

Już w pierwszych miesiącach funkcjonowania nowej redakcji zmiany organizacyjne oraz techniczne pozwoliły na wygenerowanie oszczędności finansowych związanych z wydawaniem miesięcznika.

Ograniczenie liczebności osób zatrudnionych w redakcji pozwoliło poczynić oszczędności na wynagrodzeniach. Ujednolicony został nakład czasopisma na poziomie ok. 10.000 egz. oraz ustandaryzowano objętość numerów (standardowy numer ma objętość 144 s. + okładki). Wcześniej zarówno nakład, jak i objętość cały czas się zmieniały powodując nieprzewidywalne wahania kosztów składu, korekty, druku i kolportażu.

Ustandaryzowane i zryczałtowane zostały również honoraria autorskie, dzięki czemu łatwiej przewidywać i planować koszty związane z wydawaniem miesięcznika. Artykuł – 300 zł, glosa – 200 zł, stałe rubryki (300–500 zł). Wprowadzone zostały również wynagrodzenia dla Recenzentów artykułów (ryczałtowo 100 zł za recenzję).

Dokonane zmiany w zasadach funkcjonowania „Palestry” skutkowały w roku 2018 obniżeniem wydatków z kwoty 1.761.103,21 zł z roku 2017 do kwoty  851.540,15 zł. W roku 2019 wydatki te, mimo że „Palestra” w całości (w wyniku podjętych przez Prezydium decyzji) nieodpłatnie trafiała do adwokatów i aplikantów, zostały obniżone do kwoty  708.116,83 zł. Rok 2020 powinien przynieść kolejne oszczędności, między innymi związane z informatyzacją i powszechnym dostępem internetowym do materiałów publikowanych na łamach „Palestry”. 

„Palestra” ukazuje się jako miesięcznik. W ciągu roku zasadniczo ukazują się 2 numery łączone. Zazwyczaj numery 1–2 i 7–8 mają co najmniej podwójną objętość. Prócz standardowych, różnorodnych tematycznie numerów, redakcja inicjuje powstawanie numerów tematycznych dotyczących szczególnie aktualnych problemów ważnych dla praktyki adwokatów i – szerzej – całego środowiska prawniczego. 

W 2019 r. zostały opublikowane dwa tematyczne numery. Jeden dotyczący tajemnicy adwokackiej („Palestra” 2019/7–8), drugi odnoszący się do zmian w kodeksie postępowania cywilnego („Palestra” 2019/11–12).

Również w pierwszej połowie 2020 r. ukazały się już dwa numery tematyczne. Poświęcone one zostały: problematyce znaczenia, konsekwencji i wpływu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19.11.2019 r. w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18, C-625/18 na reguły prawa polskiego („Palestra” 2020/5) oraz prawnokarnym aspektom odpowiedzialności za działania podejmowane w dobie COVID-19 („Palestra” 2020/6).

Na początku 2020 r. Prezydium NRA ukształtowało nowe zasady i ceny dotyczące zakupu drukowanych egzemplarzy „Palestry”. Egzemplarze takie otrzymują adwokaci, którzy zadeklarowali taką chęć w swoich Izbach. Pozostali adwokaci oaz aplikanci adwokaccy otrzymują dostęp do elektronicznych wersji numerów „Palestry”.

Cena drukowanego numeru pojedynczego dla zewnętrznych odbiorców (kolporterów, księgarni, instytucji publicznych) wzrosła do poziomu bardziej zbliżonego do cen innych czasopism naukowych funkcjonujących na rynku – z 22,68 zł brutto do 45,36 zł brutto, natomiast cena numeru podwójnego wzrosła z 45,36 zł do 86,40 zł brutto. Przy zamówieniach rządu 200–300 tego typu zamówień miesięcznie przychody wzrastają w skali roku o ok. 55.000–81.000 zł brutto.

Stopniowo redakcja uruchamia także i buduje inicjatywy dotyczące współpracy reklamowej w czasopiśmie i na portalu „Palestry”. W 2019 r. wpływ z reklamy wyniósł 10.000 zł.

Z uwagi na zagrożenie COVID-19 i konieczność ograniczenia kontaktów związanych z dystrybucją, decyzją Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej numery 3, 4, 6, 7-8 z 2020 r. zostały wydrukowane w nakładzie 500 egz., a numer 5/2020 (jako numer tematyczny) w nakładzie 1.000 egzemplarzy. W listopadzie 2020 r. Prezydium NRA podjęło decyzję o druku kolejnych numerów „Palestry” w nakładzie ograniczonym do 1000 egz.  aż do momentu poprawy sytuacji epidemiologicznej.

Budowanie pozycji pisma i kwestie związane z punktacją MNSiW 

Wiosną 2019 r. redakcja „Palestry” rozpoczęła procedurę aplikowania w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej w celu otrzymania formalnego statusu Wydawnictwa NRA. Ostatecznie, po półrocznych działaniach Wydawnictwo NRA otrzymało status wydawnictwa naukowego i – zgodnie z nowym Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.12.2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – znalazło się na nowej liście wydawnictw naukowych (Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa – 43200). Dzięki tej inicjatywie każdy autor recenzowanej monografii prawniczej opublikowanej w Wydawnictwie NRA otrzymuje 80 pkt w ewaluacji jednostek naukowych. Daje to Wydawnictwu możliwość przyciągania najlepszych autorów i publikowania ich monografii prawniczych na takich samych warunkach i zasadach, jak największe i najbardziej prestiżowe działające w Polsce wydawnictwa prawnicze (np. Wolters Kluwer, C.H. Beck).

Od początku jednym z priorytetów redaktora naczelnego oraz zespołu redakcyjnego było zadbanie o to, żeby „Palestra” została doceniona nie tylko jako czasopismo środowiska adwokackiego, ale również jako punktowane czasopismo naukowe. Wiązało się to jednak z koniecznością zmodyfikowania czasopisma pod kątem wymogów punktacji. Sporządzenie list czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które miało miejsce w 2018 r. objęło tytuły czasopism naukowych wpisanych do międzynarodowych baz danych oraz tych, które zgłosiły się do ministerialnego programu „Wsparcie dla czasopism”. Żadne polskie czasopismo z dyscypliny nauk prawnych nie znajdowało się wówczas w takich bazach jak SCOPUS, ERIHPlus czy Web of Science, więc praktycznie na liście znalazły się wyłącznie czasopisma z programu „Wsparcie dla czasopism”. Nabór wniosków do programu pomocy de minimis „Wsparcie dla czasopism” trwał natomiast od 2 do 16 października 2018 r., czyli zakończył się zanim redakcję objął nowy redaktor naczelny „Palestry”.

Od stycznia 2019 r. wprowadzone zostały w „Palestrze” pierwsze zmiany i modyfikacje dotyczące m.in. dostosowania się do wymogów międzynarodowych baz danych agregujących czasopisma naukowe. Prócz zmian szaty graficznej, czcionek, interlinii i sposobu łamania, ujednolicone zostały zasady dotyczące zapisów cytowań oraz standardy redakcyjne i korektorskie, a także rozbudowane i uporządkowane zostały wszystkie formalne i merytoryczne elementy niezbędne do tego, by czasopismo naukowe mogło się ubiegać o wpisanie do polskich oraz międzynarodowych baz referencyjnych i naukowych (m.in. polskie i angielskie wersje notek autorskich, słów kluczowych i abstraktów, numery ORCID naukowców, afiliacje oraz adresy e-mail wszystkich Autorów). Artykuły są opiniowane zgodnie z procedurami opisanymi na stronie „Palestry”. Przestrzegamy również wszystkich wytycznych rekomendowanych przez Committee on Publication Ethics (COPE) i oczywiście od zawsze spełniamy wszystkie formalne kryteria kolejnych rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących sporządzania wykazów czasopism naukowych.

Modyfikacji uległa struktura działów, zmniejszona została liczba stałych rubryk oraz zwiększona liczba publikowanych naukowych artykułów, glos i przeglądów orzecznictwa. Inaczej zostały rozłożone akcenty tematyczne publikowanych artykułów oraz zakres weryfikacji merytorycznej publikacji. „Palestra” realizuje jednak nadal cele wytyczone jeszcze w 1910 i 1924 r., dostosowując publikowany materiał do aktualnych potrzeb i doskonalenia zawodowego, dążąc do tego, aby być istotnym głosem w dyskursie publicznym, w dyskusjach nad prawem i nad legislacją.

W 2019 r. roku opracowany został nowoczesny program dostępowy „Palestry” zawierający wszystkie elementy niezbędne do funkcjonowania czasopisma w naukowym obiegu międzynarodowym oraz w bazach indeksujących czasopisma naukowe, oparty na responsywnej stronie internetowej. Stworzony został zarazem model powszechnego dostępu do wszystkich treści publikowanych w czasopiśmie w formie elektronicznej (open access). „Palestra” udostępnia nieodpłatnie pełne wersje wszystkich artykułów w publicznym dostępie od razu po wydaniu numeru, podczas gdy większość czasopism korzystających z pomocy de minimis najczęściej udostępnia swoje treści z półrocznym opóźnieniem. Nowa strona internetowa stała się również podwalinami do budowy portalu „Palestry”, mającego kumulować wiedzę naukową i praktyczne publikacje ważne dla środowiska adwokackiego.

Przez ostatnie dwa lata kilkakrotnie wnioskowaliśmy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dopisanie miesięcznika „Palestra” do wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów, jako czasopisma o dużej tradycji i niewątpliwej renomie w środowisku prawniczym:

 • w marcu 2019 – wniosek o uwzględnienie „Palestry” na tworzonej  liście czasopism naukowych,
 • w maju 2019 – podobny wniosek do Przewodniczącego Zespołu Oceniającego czasopisma naukowe z dziedziny prawa,
 • we wrześniu 2019 – wniosek o dopisanie Wydawnictwa NRA do listy wydawnictw naukowych rekomendowanych przez MNiSW,
 • w lutym 2020 r. – pismo z informacją o wpisaniu „Palestry” do międzynarodowej bazy European Reference Index for the Humanities (ERIHPlus) i prośbą o uwzględnienie tego faktu przez dopisanie do listy czasopism naukowych.

Z odpowiedzi ministerstwa wynika jednak, że kolejna formalna szansa na aspirowanie do tego wykazu formalnie pojawi się dopiero podczas kolejnej ewaluacji czasopism naukowych. Obecność „Palestry” w ERIHPlus, publikowanie w ramach otwartego dostępu (open access), pozycja „Palestry” na rynku czasopism prawniczych powodują, że „Palestra” spełnia wszelkie wymogi wpisu na listę punktowanych czasopism naukowych. Ostatecznie jednak o wpisie na tę listę decyduje ministerstwo właściwe do spraw nauki (od 1 stycznia 2021 roku jest to Ministerstwo Edukacji i Nauki).

W tej chwili za publikację na łamach czasopisma „Palestra” autorzy otrzymują 5 pkt do ewaluacji w jednostkach naukowych, ale liczymy, że już niebawem liczba ta będzie wyższa.

HUB informacyjny i kompleksowa platforma wiedzy dla adwokatów 

Przygotowując się do wzmocnienia pozycji naukowej czasopisma „Palestra” dbamy, by cały czas współpracować z różnymi bazami indeksacyjnymi promującymi czasopisma naukowe. „Palestra” jest obecnie indeksowana w bazach BazHum, Index Copernicus oraz CEEOL.

Sukcesem zakończył się również ponad półroczny proces aspirowania „Palestry” do międzynarodowej bazy European Reference Index for the Humanities (ERIHPlus). Proces rozpoczęty w połowie 2019 r. został zakończony 10 stycznia 2020 r. wpisaniem „Palestry” na listę czasopism indeksowanych w ERIHPlus, co jest jednym z wymogów otrzymania punktacji w ministerialnym wykazie.

Na początku 2020 r. zgłosiliśmy do rejestru dzienników i czasopism czasopismo „e-Palestra”, które ma przede wszystkim bieżącą wersję elektroniczną, dającą możliwość szybkiego publikowania aktualnych, ważnych dla środowiska publikacji, które następnie będą się pojawiać w formie drukowanego rocznika, kolportowanego do bibliotek, wybranych sądów, uczelni, ważnych instytucji administracji. W założeniu rocznik „e-Palestra” również będzie aspirował do stania się punktowanym czasopismem naukowym.

Redakcja „Palestry” od początku zmian zainicjowanych w redakcji w 2018 r. rozpoczęła intensywne prace nad kilkoma projektami mającymi na celu upowszechnienie informacji merytorycznych i praktycznych dla adwokatów i aplikantów adwokackich oraz zapewnienie możliwie szerokiego dostępu do merytorycznych treści z miesięcznika „Palestra” w wersji elektronicznej.

Podstawowym efektem, który jest zwieńczeniem tych prac, jest uruchomiony na początku 2020 r. portal „Palestry”. Został on całkowicie sfinansowany z pozyskanych środków zewnętrznych, jako element doskonalenia zawodowego.  Daje on obecnie możliwość publikacji autorom w jednym z trzech modułów:

 • „Aktualności”,
 • rocznik „e-Palestra”,
 • miesięcznik „Palestra”.

Moduły te prezentują przydatną dla adwokatów i aplikantów adwokackich wiedzę prawniczą we wszystkich aspektach – zarówno bardziej teoretycznym, służącą pogłębionej analizie omawianych przez autorów rozwiązań, jak i bliższą praktycznemu ujęciu omawianych aktualnych problemów orzeczniczych czy wykładniczych.

Portal jest jednym z najbardziej nowoczesnych rozwiązań internetowych w Polsce, z jakich korzystają czasopisma prawnicze. Wykonany w nowej technologii Progresywnej Aplikacji Webowej jest w pełni responsywny, dostosowując się do dowolnego urządzenia, na którym jest wyświetlany. Jest przyjazny osobom z niepełnosprawnościami, oferuje możliwość czytania artykułów i wybranych książek, posiada integrację z mediami społecznościowymi oraz zapewnia bieżącą informację na temat istotnych dla środowiska adwokackiego inicjatyw.
Pod adresem www.palestra.pl działa nowa, zmieniona strona internetowa „Palestry”, na której prezentowane są w nowoczesnej formie:

 • pełne treści z numerów miesięcznika „Palestra”,
 • pełne treści z numerów rocznika „e-Palestra”,
 • pełne treści wybranych publikacji z oferty książkowej „Biblioteki Palestry”,
 • treści z kwartalnika „Młoda Palestra” – Czasopisma Aplikantów Adwokackich, 
 • „Aktualności” związane ze  środowiskiem adwokackim oraz prawniczym.

W portalu „Palestry” wszystkie artykuły z numerów miesięcznika „Palestra”, rocznika „e-Palestra” oraz „Biblioteka Palestry” można czytać zarówno w wersji pdf, jak i w wersji edytowalnej tekstów.

Pełnotekstowe, kontekstowe wyszukiwanie pozwala znaleźć artykuły, które zawierają w treści szukaną przez użytkowników frazę lub wyrazy. 

Wielkość czcionki i ułożenie tekstu dopasowuje się do każdego rodzaju urządzenia, z którego korzystamy – od komputerów stacjonarnych, po telefony komórkowe.

Możliwość zainstalowania na swoich urządzeniach ikony „Palestry” ułatwia szybki dostęp do portalu w każdej chwili i dowolnym miejscu.

Wersja desktopowa, wyposażona w skrypt ułatwiający cytowanie fragmentów tekstu, umożliwia błyskawiczne zaznaczenie fragmentu artykułu i przeniesienie go do swoich dokumentów na trzy różne sposoby – jako czysty tekst, informację bibliograficzną lub też jako tekst wraz z pełnym źródłem, czyli  informacją bibliograficzną oraz oznaczeniem strony, na której znajduje się cytowany fragment w oryginalnym numerze czasopisma.

Dodatkowo w czasie czytania zawartości poszczególnych numerów dostępna jest dla czytelnika informacja o procentowym statusie przeczytanego artykułu, wraz z informacją na jakiej stronie z wersji papierowej się on aktualnie znajduje oraz intuicyjnymi, edytowalnymi przypisami, rozwijającymi się i chowanymi w miejscu, w którym czytamy, co powoduje, że nie tracimy wątku i nie musimy przewijać ciągle tekstu, by sprawdzić przypisy.

Jak wspomniano powyżej, portal „Palestry” jest przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami. Daje  – zarówno w wersji desktopowej, jak i mobilnej – możliwość zmiany wielkości tekstu strony, a także włączania wersji kontrastowej, co jest ważne szczególnie dla osób niedowidzących.

Zgodnie z propozycją redakcji „Palestry” Naczelna Rada Adwokacka podjęła 9 lipca 2020 r. uchwałę wprowadzającą możliwość uzyskania punktów w ramach doskonalenia zawodowego za udział w e-learningu polegającym na uczestniczeniu w wykładach, seminariach, webinariach lub w doskonaleniu opartym na weryfikowanej lekturze artykułów. Możliwości te zapewnia między innymi redakcja „Palestry”, która posiada mechanizm weryfikacji lektury artykułów oraz nagrań wideo. Za zweryfikowane uczestnictwo w wybranym wykładzie czy konferencji dostępnych na stronie https://palestra.pl/pl/e-palestra/wszystkie/1 – za każdą pełną godzinę uczestnik otrzymuje 1 punkt, a za udział w doskonaleniu opartym na weryfikowanej lekturze artykułów dostępnych na https://palestra.pl/pl/czasopismo – za artykuł o objętości 10-20 stron otrzymuje 0,5 punktu, a za publikację o objętości 20-30 stron – 1 punkt.

Przez niespełna pół roku, do początku 2021 r., adwokaci pobrali ponad 10.000 certyfikatów potwierdzających otrzymanie punktów szkoleniowych.

Istnieje również możliwość otrzymania punktów za opublikowanie artykułu na łamach „Palestry” oraz „e-Palestry”. Za publikację zgodnego z wymaganiami obu czasopism utworu, zaopiniowanego i zaakceptowanego przez Recenzentów, o objętości do 20 stron – Autor otrzyma 6 punktów, natomiast za utwór o objętości powyżej 20 stron – 12 punktów.

Adwokaci i aplikanci adwokaccy mogą założyć w portalu „Palestry” swoje konta, które umożliwią im m.in. dostęp do zbiorów dedykowanych wyłącznie dla nich. Na początek przygotowana została mobilna wersja książki z serii „Horyzonty Filozofii Prawa”, mająca takie same funkcjonalności, jak opisywane wyżej artykuły w „Palestrze”. Zachęcamy do zalogowania się i lektury książki Kamila Zeidlera i Ewy Tecław – Perelman – https://palestra.pl/pl/biblioteka-palestry/horyzonty-filozofii-prawa/perelman.

Rubryka „Aktualności” w portalu „Palestry” to nie tylko newsy ze środowiska prawniczego. To również miejsce na informacje z życia środowiska, zapowiedzi i sprawozdania dotyczące organizowanych w całej Polsce konferencji naukowych, szkoleń i imprez sportowych oraz  integracyjnych dla środowiska adwokackiego, których patronem medialnym jest „Palestra”.
To również miejsce na wspomnienia z życia zawodowego i towarzyskiego, opowiadania o historii, lżejsze w formie praktyczne artykuły dotyczące analizy bieżących problemów prawnych, felietony i komentarze. Zachęcamy wszystkich do przesyłania tego typu materiałów do redakcji „Palestry”.

Całość jest uzupełniona przez „Newsletter” Palestry rozsyłany do wszystkich adwokatów i aplikantów adwokackich oraz informacje publikowane na stronie „Palestry” na portalu Facebook, prowadzonej przez redakcję.

Dodatkowe inicjatywy

W związku z przejęciem przez NRA od ORA w Warszawie praw do wydawania kwartalnika „Młoda Palestra” na początku 2019 r. dokonane zostały w rejestrze prasy stosowne zmiany dotyczące „Młodej Palestry”.

Przedstawicielom redakcji „Młodej Palestry” na przełomie 2018 i 2019 r. przedstawione zostały przez Redaktora Naczelnego i Przewodniczącego Prezydium Kolegium Redakcyjnego „Palestry” wytyczne, założenia i oczekiwania dotyczące modyfikacji i zmian w tytule, których należałoby dokonać, żeby przywrócić charakter aplikancki tego tytułu.

Wszelkie inicjatywy dotyczące publikacji książkowych zostały przekazane z redakcji „Palestry” do Ośrodka Badawczego Adwokatury.

Na zlecenie OBA opracowane zostały elektroniczne wersje książek z serii „Horyzonty Filozofii Prawa” w sposób pozwalający adwokatom i aplikantom adwokackim na korzystanie ze wszystkich funkcjonalności tych tekstów jakie są dostępne w portalu „Palestry”, dla zalogowanych, uprawnionych Czytelników.

Na platformie „e-Palestry” zamieszczono merytoryczne wideowykłady – w tym wykłady przygotowane specjalnie w tym celu przez redaktora naczelnego „Palestry” – zapisy konferencji oraz szkolenia z „Adwokackiej Akademii Przedsiębiorczości”.

Liczba użytkowników portalu „Palestry” po pierwszym kwartale od uruchomienia wynosiła 40.000 osób.
Na początku grudnia 2020 r. liczba użytkowników wyniosła ponad 177.000 osób.

Redaktor naczelny "Palestry"

Maciej Gutowski
 

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".