Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Regionalne czasopisma adwokackie

Data publikacji

09.10.2020 12:00

Udostępnij

Miesięcznik „Palestra” jest zapewne najbardziej rozpoznawalnym czasopismem na rynku prawniczym wydawanym przez adwokatów, ponieważ nie tylko ukazuje się od ponad 100 lat, ale ma również zasięg ogólnopolski i znajdują się w nim praktyczne i naukowe merytoryczne treści przydatne w praktyce prawniczej. Istnieją jednak i powstają również inne tytuły prasowe wydawane lokalnie przez adwokatów dla adwokatów. Niektóre z nich mają charakter naukowy, inne bardziej środowiskowy i informacyjny. Są też takie, które rozwijają prawników pod względem zarządzania, nowych technologii czy marketingu i public relations. Redakcja „Palestry” postanowiła zrobić przegląd regionalnych tytułów prasowych wydawanych przez okręgowe izby adwokackie i adwokatów z zacięciem dziennikarskim. 

Najobszerniejsze czasopismo izb adwokackich w wersji papierowej to niewątpliwie „Palestra Świętokrzyska” wydawana od kilkunastu lat przez Okręgową Radę Adwokacką w Kielcach. Pismo jest kwartalnikiem. Redakcję tworzą adwokaci, którym przewodniczy adw. Jerzy Zięba – Dziekan ORA w Kielcach. Zeszyt zwyczajowo otwiera „wstępniak” redaktora naczelnego. W wydanym ostatnio zeszycie nr 51–52/2020 Pan Dziekan dzieli się refleksjami na temat zmian jakie nastąpiły w naszym życiu na skutek zagrożenia epidemicznego. O niepokoju, o solidarności międzyludzkiej, o przewartościowaniu życia również zawodowego, o pracy wymiaru sprawiedliwości. Drugi podniesiony temat to dyskusja, powszechna w ostatnim okresie eliminująca mniejszości, godząca niejednokrotnie w godność człowieka. Autor cytuje słowa Mariana Turskiego byłego więźnia obozu Auschwitz-Birkenau: 

(…) nie bądźcie obojętni, jeżeli widzicie kłamstwa historyczne. Nie bądźcie obojętni, kiedy widzicie, że przeszłość jest naciągana na poczet aktualnej polityki. Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek mniejszość jest dyskryminowana, ponieważ istotą demokracji jest to, że większość rządzi, ale demokracja na tym polega, że prawa mniejszości muszą być chronione jednocześnie. Nie bądźcie obojętni , kiedy jakakolwiek władza narusza przyjęte umowy społeczne (…), bo jeżeli nie, to się nawet nie obejrzycie jak was, jak na waszych potomków, „jakieś Auschwitz” nagle spadnie z nieba”.

„Palestra Świętokrzyska” zdobyła grono znanych autorów, uznanych autorytetów, wśród nich dominują prawnicy, profesorowie wyższych uczelni, adwokaci. Szeroki zakres tematów czasopisma wypełniają głównie teksty naukowe, dominuje prawo cywilne i karne. Na numer marcowo-czerwcowy składają się 23 artykuły. W zeszycie znajdziemy, poza tekstami naukowymi z zakresu prawa, rozważania o etyce adwokackiej, wspomnienie o Pani Prezes NRA Marii Budzanowskiej, ciekawy blok artykułów historycznych. Znaczną część pisma stanowią materiały o tegorocznych obchodach Świąt Wielkanocnych, na ostatniej stronie znalazła swoje miejsce poezja. Czasopismo nie przenosi informacji o wydarzeniach izbowych czy samorządowych ze swojej strony internetowej na łamy kwartalnika. Pismo nie dzieli przekazywanych treści na działy, rzadko jest ilustrowane grafiką czy fotografią. „Palestra Świętokrzyska” jest starannie wydana, na dobrej jakości papierze. Okładką dyskretnie promuje piękno i zabytki regionu świętokrzyskiego, zamieszczając zdjęcia z regionu. Zeszyt nr 51–52 ukazał się w stałym nakładzie 450 egzemplarzy. 

W 2020 r. do grona kilku izb adwokackich wydających własne czasopismo dołączyła Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie. Pierwszy numer periodyku o nazwie „Podkarpacki Kwartalnik Adwokacki” w wersji papierowej izba rozesłała w połowie roku. Redaktor naczelny kwartalnika adw. Janusz Czarniecki w krótkim słowie otwierającym zakreśla cele przedsięwzięcia:

(…) Nasze pismo chcemy wydawać w formie papierowej i elektronicznej jako kwartalnik. Takie periodyki wydaje kilka rad adwokackich w Polsce i znajdują one swoich odbiorców. Będzie tu miejsce na informację, felieton, tekst stricte prawniczy, sport, ciekawe sylwetki adwokatów, a także aktualności. Podkarpacka Palestra jest liczna i zróżnicowana, wiele o niej można opowiedzieć. Ufam, że to pismo zaprezentuje przynajmniej fragment życia tej społeczności, nie tylko w todze, ale i w tych sferach, w których adwokaci są przecież aktywni – w sporcie, nauce, swoich pasjach, działalności naukowej czy społecznej”.

Pismo odzwierciedla te założenia, znajdziemy w nim artykuły informacyjne, historyczne, felietony, informacje z życia izby – „Kronika ORA”, pożegnania oraz notki z sali sądowej autorstwa członków samorządu adwokackiego. Zeszyt otwiera tekst oddający hołd pierwszym adwokatom ziemi przemyskiej z początku XIX wieku. W numerze przeczytamy również m.in. wywiad redaktora naczelnego z Dziekanem ORA w Rzeszowie adw. dr Piotrem Blajerem o „przygodzie z adwokaturą”, informacje o opłatach sądowych, o korzystaniu przez prawników z narzędzia Google Ads, przypomnienie życiorysów sławnych przedstawicieli regionu i zawodu z przełomu XIX i XX wieku: adw. dr Stanisława Szurleja i adw. prof. Maurycego Allerhanda oraz tekst o adwokackich pasjach, fotograficzną relację ze ślubowania nowo przyjętych adwokatów, ze spotkań integracyjnych i „Szpalty Pamięci Podkarpackiej Palestry”. Czwarta strona okładki to miejsce na króciutkie notki, barwne przypadki z sali sądowej. Pismo jest wydawane w eleganckiej szacie graficznej, z licznymi fotografiami ilustrującymi artykuły, barwną „winietą” poszczególnych tematów. Okładkę zdobi widok bieszczadzkiej połoniny. Kwartalnik jest dostępny wersji papierowej, jak i elektronicznej na stronie internetowej izby i kończą się już prace nad kolejnym wydaniem kwartalnika.

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi na stronie internetowej przedstawia aktualny, siedemdziesiąty pierwszy numer Pisma Izby Adwokackiej w Łodzi „Kronika”. Redaktor naczelna adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko we wstępie do numeru pisze, jak głęboko epidemia zmieniła nasze plany, również planowaną zawartość numeru czasopisma. Zeszyt miał dotyczyć reformy prawa a wydarzenia pierwszego półrocza wprowadziły zmiany ad hoc, o tym jak pandemia zmieniła prawo, wykonywanie zawodu, utrudniła pracę izb i wybory władz samorządowych. Okładka (świetna!) wprowadza w podstawową tematykę zeszytu – nieustającą reformę sądownictwa. Spis treści oraz przegląd najważniejszych wydarzeń 2019/2020 rocznicowych i izbowych jak spotkania, konferencje, ślubowania, egzaminy, ale też pożegnania, to pierwsze informacje zeszytu. W „Wydarzeniach” przypomniano m.in. „Marsz tysięcy tóg”, kalendarium działań łódzkich adwokatów. O ustawie kagańcowej pisze adw. Bartosz Tiutiunik. W numerze omówiono zmiany w prawie w czasie pandemii w Kodeksie postępowania karnego oraz w Kodeksie karnym w artykule „Zainfekowane prawo”. O odpowiedzialności prawnej, której podstawą jest naruszenie zasady etycznej pisze Adw. Radosław Baszuk. Dział „Meritum” rozpoczynają teksty o reformie sądownictwa: z punktu widzenia sędziego pisze b. prezes Sądu Okręgowego w Łodzi Krzysztof Kacprzak, a punkt widzenia adwokata przedstawia mecenas Michał Wojtysiak. W dziale zamieszczono m.in. dwa teksty dotyczące konsekwencji wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Adwokaci Jerzy Ciesielski i Kamila Brodziak-Czerw zajmują się systemem prawa w Polsce w artykule „W dybach permanentnej nowelizacji”. Felieton „Język zarządzania sprawiedliwością” omawiający m.in. książkę Michała Rusinka i Katarzyny Kłosińskiej „Dobra zmiana czyli jak się rządzi za pomocą słów” przedstawia J. Ciesielski. W dziale „Szkolenia” znajdziemy m.in. tekst o kształceniu aplikantów nowo powołanego kierownika szkolenia aplikantów. „Lifestyle” przynosi ciekawy materiał o zasadach czytelnego przekazu treści „Pisać po prostu” oraz tekst o profilaktyce zdrowego kręgosłupa w wykonywaniu pracy adwokata. W zeszycie znalazły miejsce trzy teksty dotyczące mediacji: „Mediowanie on-line”, „Łódzkie mediacje” oraz „Dzieje się w mediacji”. Adwokat, miłośnik turystyki pieszej, pisze o pasji chodzenia – tym razem po Górach Świętokrzyskich. Portretem i datą śmierci pismo uczciło 10 rocznicę tragicznej śmierci Pani prezes NRA Joanny Agackiej-Indeckiej, adwokata Izby. Zeszyt zamyka informacja „Zmiany w sądach” o zmianach organizacyjnych i personalnych w sądach na terenie woj. łódzkiego. Prawo i adwokatura to podstawowy zakres tematyczny pisma samorządu łódzkiego. Kolegium redakcyjne pisma stanowią przedstawiciele zawodu adwokackiego. Każdy tekst opatrzony jest zdjęciem i podstawową informacją o autorze. Układ pisma, dyskretna grafika, zamieszczenie w internecie pisma w formacie pdf, porządkuje prezentację numeru, ułatwia czytelnikowi przegląd zawartości pisma i możliwość wyboru tekstów. 

Ciekawym wydawnictwem prowadzonym przez adwokatów jest także „Gdański Kwartalnik Adwokacki”, którego wydawcą jest Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku. Aktualnie ukazał się 51 numer czasopisma. Jak czytamy „Gdański Kwartalnik Adwokacki ma być pismem integrującym środowisko Palestry Pomorskiej”. Wśród autorów kwartalnika dominują adwokaci, pismo w znaczącej części publikuje artykuły z zakresu praktyki zawodowej. W zeszycie omawiane są bieżące zmiany legislacyjne wprowadzane w związku z pandemią i kwarantanną. Pierwszy tekst – felieton – w rubryce „Okiem Dziekana” autorstwa adw. Dariusza Strzeleckiego, Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej, omawia trudną sytuację środowiska adwokackiego spowodowaną pandemią, sposób wykonywania zawodu, zmiany terminów zgromadzeń izbowych, także egzaminu adwokackiego. Zespół stanowiący redakcję czasopisma: adw. dr Dominika Wetoszka – redaktor naczelna, adw. Agnieszka Kapała-Sokalska i apl. adw. Albert Kolor w tekście „Słowo od Redakcji” zastanawiają się nad konsekwencjami COVID-19 dla pracy adwokatów, sądów i ogólnie wymiaru sprawiedliwości. Przydatną wiedzę z zakresu wykonywanego zawodu znajdziemy w rubryce „Ważne dla praktyki”, w której zaprezentowano „Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego”. Obszerne omówienie tematu testamentu ustnego w orzecznictwie sądowym i praktyce – cz. 1, także testamentu własnoręcznego w specyficznej sytuacji spadkodawcy przedstawia adw. Andrzej Koziołkiewicz. O zarządzie sukcesyjnym napisała notariusz z Gdańska, przyszłość Prokuratury rozważają prokuratorzy z Gdańska i Zielonej Góry. Omówiono wydatki związane z odbywaniem aplikacji adwokackiej jako koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej. W zeszycie zamieszczono też pożegnanie adwokatki izby pomorskiej. Materiały lżejsze w formie redakcja umieściła w końcowej części czasopisma. Numer zamyka felieton wicedziekana izby, adw. Marka Karczmarzyka „Potrzeba formy”, którego bazą do rozważań o potrzebie trzymania formy, klasy jest znakomity obraz „Napoleon przekracza Przełęcz Świętego Bernarda” Jacquesa-Louisa David’a. Pismo ma staranną szatę graficzną, barwne winiety oddzielające artykuły. Okładka ilustruje zapytanie redakcji pisma „czy jesteśmy zatem obecnie obrońcami w maskach czy też zamaskowanymi obrońcami”. „Gdański Kwartalnik Adwokacki” ukazuje się w wersji papierowej, jest również dostępny na stronie internetowej Pomorskiej Izby Adwokackiej.

Miesięcznik „In Gremio”, wydawany przez Szczecińską Izbę Adwokacką, nosi podtytuł „miesięcznik szczecińskich środowisk prawniczych”. Ukazuje się od 2004 r. „In Gremio” stanowi platformę wymiany poglądów i wyrażania opinii przez prawników wykonujących na co dzień różne zawody”. Rada programowa, kolegium redakcyjne i autorzy, to przedstawiciele zawodów prawniczych: adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, komorników środowiska szczecińskiego. W związku z tym nie znajdziemy w piśmie informacji izby adwokackiej, jednakże publikowane są ważne uchwały NRA dotyczące stanowiska Adwokatury w istotnych wspólnych sprawach. Miesięcznik publikuje przede wszystkim artykuły naukowe, ale zagadnienia prawne omawiane są tu też w lekkiej felietonowej formie. W spisie treści wrześniowego numeru redakcja wyróżnia barwnie trzy teksty; opisana wierszem droga sędziego do zawodu, felieton o ekstraordynaryjnym działaniu władz publicznych oraz stały tekst sędziego A. Krupy. W zeszycie znajdziemy m.in. tekst o reportażu sądowym adw. Andrzeja Zajdy, Dziekan W. Łyczywek kontynuuje cykl podróżniczy przedstawiając tym razem Afrykę Południową i Rumunię, komornik omawia urzędowy nadzór komornika nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, sędzia Maciej Strączyński przybliża nieznaną historię prawosławia w Polsce, o trudnym problemie eutanazji – pisze A. Szczygieł. Jak podaje redakcja najchętniej czytanymi działami są felietony „Kryminalna historia Polski” i „Ślepym okiem Temidy”, a ich tytuły dokładnie odzwierciedlają treść. Czasoismo „In Gremio” ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej, w której posiada wyszukiwarkę według stałych działów, co jest szczególnie ważne z racji podejmowanych przez redakcję trudnych i aktualnych tematów, jak np. rozwód kościelny – temat podjęty w 2016 r. przez K. Mazur (dział: Prawo kanoniczne).

Polecamy też odnowione, wyłącznie internetowe czasopismo „Nasza Adwokatura” wydawane przez Okręgową Radę Adwokacką w Wałbrzychu. Biuletyn ukazał się po raz pierwszy w 2013 r. Wydany obecnie zeszyt oznaczony numerem 1, wznawia po przerwie publicystyczną działalność członków samorządu adwokackiego izby. Kilkunastostronicowe pismo zawieszone jest na stronie internetowej ORA wraz z poprzednimi wydaniami biuletynu. Numer datowany na kwiecień 2020, wiosenny, wprowadza czytelnika w wiosenny nastrój reprodukcjami „wiosennych” obrazów Botticelliego z Galerii Uffizi we Florencji, miejsca wyjątkowego dla rozwoju kultury i sztuki renesansu. Pismo łączy zainteresowania prawem i szeroko rozumianą kulturą. W numerze zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego analizują adw. Alicja Dydo-Warchoł i apl. adw. Aleksandra Nizielska w wywiadzie z sędzią Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Dwa artykuły omawiają i w ciekawej formie podpowiadają jak poprawnie posługiwać się językiem: „Prościej i po polsku” oraz „O języku prawników”. Gawędę o książkach snuje mecenas A. Pawlikowski. W biuletynie znajdziemy relacje z życia izby adwokackiej, pożegnanie członka izby, relację z balu izbowego „Bal Dziekana”.

Krakowska Izba adwokacka co dwa tygodnie rozsyła bezpośrednio do swoich członków wszelkie informacje zamieszczane na stronie internetowej izby w okresie ostatnich dwóch tygodni. Ciekawa to forma dotarcia do wszystkich zainteresowanych, by skutecznie integrować środowisko, zapewnić otrzymywanie bieżących informacji, o działalności samorządu, szkoleniach, wydarzeniach kulturalnych i innych działaniach integrujących.

Podobną, zbiorczą formę informatora proponuje na swojej stronie internetowej od kilku lat Izba Adwokacka w Warszawie. Wydaje kilkanaście e-informatorów w roku, w 2019 r. niemal 50 z różnorodną zawartością, przekazując stanowisko izby w istotnych dla środowiska kwestiach, informacje izbowe o szkoleniach, spotkaniach wyborczych, zaproszenia na konferencje, koncerty, wydarzeniach integrujących jak np. informacje o środowiskowych wydarzeniach sportowych. Wszystkie dotychczasowe biuletyny (od 2016 r.) są dostępne w archiwum na stronie internetowej izby.

Zapraszamy do zapoznania się z czasopismami i informatorami izbowymi. Mimo wspólnych założeń wydawania pism dla i o adwokaturze, różne zespoły redakcyjne w różny sposób realizują wizję pracy dla środowiska. Swoją różnorodnością tematyczną, ciekawym doborem autorów, sposobem przekazu treści stwarzają możliwość pogłębienia wiedzy zawodowej, stanowią ważne uzupełnienie trudnych obecnie kontaktów osobistych, są platformą wymiany poglądów i zainteresowań między przedstawicielami izb adwokackich.

Oczywiście wymieniając tak ważne dla adwokatów tytuły prasowe nie sposób nie wspomnieć o czasopiśmie "e-Palestra", która ukazuje się na bieżąco w wersji internetowej na stronie https://palestra.pl/pl/e-palestra/wszystkie/1, a raz w roku wydawana jest drukiem w zwartej formie czasopismowej. 

„e-Palestra” to miejsce przeznaczone na publikację merytorycznych artykułów prawniczych pisanych przez praktyków dla praktyków, przydatnych w stosowaniu prawa i działalności zawodowej. „e-Palestra” daje Autorom przede wszystkim możliwości znacznie szybszej publikacji, w porównaniu z wydaniem papierowym, zrecenzowanego artykułu (po uwzględnieniu ewentualnych poprawek i sugestii recenzentów); publikacji artykułów objętościowo przekraczających standardową objętość artykułów naukowych publikowanych w periodykach tradycyjnych; natychmiastowe dotarcie z własnymi poglądami i opiniami do szerokiego grona Czytelników; zainicjowanie dyskusji na aktualne tematy i problemy związane z praktyką stosowania prawa oraz możliwość zdobywania punktów szkoleniowych.

Nowatorskim rozwiązaniem propagowanym w "e-Palestrze" są publikacje materiałów audio i wideo, które pozwalają pogłębić wiedzę, a po weryfikacji dają adwokatom także możliwość zdobywania punktów szkoleniowych.

Anna Grabowska

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".