Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Ewa Stawicka

adwokat

Ewa Stawicka

adwokat

ORCID: 0000-0001-8150-3440

e-mail: Ewa.Stawicka@adwokatura.pl

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie odbyła aplikację adwokacką w izbie warszawskiej. Prowadzi samodzielną praktykę adwokacką w Warszawie. Zajmuje się przede wszystkim prawem nieruchomości, w tym różnorakimi aspektami cywilistycznymi i administracyjnymi. Publikuje liczne artykuły fachowe, oprócz „Palestry” między innymi także na łamach czasopism „Monitor Prawniczy” oraz „Nieruchomości”. 

Jest wykładowcą i egzaminatorem warszawskiej izby adwokackiej w ramach zajęć szkoleniowych dla aplikantów; bierze także udział w programach doskonalenia zawodowego adwokatów. 

Przez dwie kadencje jako członek Naczelnej Rady Adwokackiej zajmowała się sprawami współpracy polskiej palestry z międzynarodowymi organizacjami adwokackimi oraz bilateralnymi kontaktami z samorządami adwokatur kilku krajów europejskich. Przez kilka lat pracowała w składzie polskiej delegacji do CCBE, pełniła też – z ramienia adwokatury polskiej – funkcję Narodowego Prezydenta Międzynarodowej Unii Adwokatów. Była także, przez jedną kadencję, członkinią Komisji Etyki przy NRA.

Uhonorowana wyróżnieniem „Adwokatura Zasłużonym”. 

Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. 
Z redakcją Pisma Adwokatury Polskiej „Palestra” związana współpracą od 1993 roku, od 2010 roku jako członkini kolegium redakcyjnego.

Członkini rady redakcyjnej półrocznika „Journal on European History of Law” i autorka publikacji w tym piśmie. Współpracuje także z redakcją czasopisma Czeskiej Izby Adwokackiej „Bulletin advokacie”, jak również publikuje w periodyku naukowym „Pravnicke listy”, wydawanym przez Wydział Prawa Zachodnioczeskiego Uniwersytetu w Pilźnie.

Wydała zbiór kazusów „Prawo administracyjne”; jest też współautorką kolejnych wydań materiałów ułatwiających przygotowanie do końcowych egzaminów zawodowych. 

Autorka książek o tematyce historycznej: „Niezwykłe procesy”, „Zdrada, prawda i pieniądze. Słynne procesy” i (czeskojęzycznej) „Příběhy spravedlnosti” - opartych w znacznej mierze na tekstach swojego autorstwa, publikowanych w  „Palestrze”. W ramach Biblioteki Palestry ukazał się – pod tytułem „Adwokat z Nowego Światu” - przeprowadzony przez nią wywiad-rzeka z adwokat Hanną Nowodworską-Grohman o Leonie Nowodworskim. 

Posługuje się językami angielskim, niemieckim, rosyjskim i czeskim.

 

Bibliografia 

Komentarze:

1.    Monografie

1.1.    Autor/współautor

Egzaminy prawnicze, wyd. C.H.Beck – współautorstwo kolejnych wydań począwszy od 2014 r.

„Pytania i odpowiedzi. Prawo administracyjne”, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2010

 

2.    Artykuły naukowe

Czy konstytutywny charakter wpisu do księgi wieczystej prawa wieczystego użytkowania przenoszonego na inny podmiot oznacza, że należy oceniać dobrą bądź złą wiarę nabywcy, istotną z punktu widzenia rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, według daty złożenia przez tego nabywcę wniosku o wpis? – Palestra 9/2019

Czy pismo procesowe pełnomocnika zawierające rozszerzenie powództwa powinno zostać doręczone w odpisach innym stronom reprezentowanym przez fachowych pełnomocników, czy też należy je wnieść do sądu wraz z odpisami dla pozostałych stron w celu dokonania urzędowych doręczeń przez sąd? – Palestra 5/2019

Czy wierzyciel, któremu dłużnik udzielił pełnomocnictwa w celu zabezpieczenia wypełnienia warunków wiążącej ich umowy, w przypadku skorzystania z tego pełnomocnictwa ma obowiązek chronienia interesu dłużnika? – Palestra 1-2/2019
Czy roszczenie pokrzywdzonego w wypadku komunikacyjnym, zaistniałe w warunkach nieustalenia sprawcy tego wypadku bądź też w sytuacji, gdy postępowanie karne przeciwko sprawcy uległo umorzeniu z przyczyny niepoczytalności, przedawnia się w wydłużonym terminie określonym w art. 4421 § 2 k.c. ? – Palestra 12/2018

Czy w sprawach o zachowek powinno się stosować jakąkolwiek ogólną regułę w kwestii określania, od kiedy nastąpił stan opóźnienia w zapłacie? – Palestra 10/2018

Czy upływ terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, powoduje wygaśnięcie prawa odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym gruncie? – Palestra 7-8/2018

Czy skarga wnoszona w oparciu o art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nosi charakter actio popularis? – Palestra 5/2018

Czy strona umowy przedwstępnej, która jest wyłącznie odpowiedzialna za przyczynę niedojścia do skutku umowy przyrzeczonej, może skutecznie skorzystać z uprawnień przewidzianych w art. 394 § 1 k.c. ? – Palestra 3/2018

Czy odnoszące się do instytucji wznowienia postępowania granice, o których mowa w art. 412 § 1 k.p.c., obejmują także podstawy prawne i faktyczne pozwu bądź wniosku, który inicjował wznowione postępowanie? – Palestra 1-2/2018

Czy wygaśnięcie prawa wieczystego użytkowania zawsze powoduje wygaśnięcie ustanowionych na nim obciążeń? – Palestra 10/2017

Czy prawnie dopuszczalne jest zasiedzenie własności nieruchomości, na której ustanowione zostało prawo wieczystego użytkowania na rzecz innego podmiotu aniżeli zasiadujący? – Palestra 7-8/2017

Czy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydany w sprawie ze skargi indywidualnej może być uznany za prejudykat w procesie przeciwko Skarbowi Państwa, o stanie faktycznym podobnym do tego, w jakim ETPCz zasądził odszkodowanie na rzecz innego obywatela? – Palestra 5/2017

Czy wieczysty użytkownik nieruchomości jest uprawniony do dokonania jej wieczystoksięgowego podziału? – Palestra 3/2017

Czy wojewódzki sąd administracyjny może zobowiązać organ pierwszej instancji do wydania rozstrzygnięcia określonej treści? – Palestra 1-2/2017

Czy odwołanie na podstawie art. 898 § 1 k.c. w stosunku do jednego z małżonków darowizny nieruchomości, uczynionej do majątku wspólnego, uprawnia darczyńcę do żądania przeniesienia na niego udziału niewdzięcznego małżonka we własności tej nieruchomości? – Palestra 12/2016

Czy pomimo szczególnego trybu zapisanego w odnośnych ustawach, dopuszczalne jest powództwo z art. 189 k.p.c. kwestionujące ważność uchwał wspólnoty mieszkaniowej względnie walnego zgromadzenia spółdzielni? – Palestra 10/2016

Czy roszczenie przewidziane w art. 140 § 1 k.r.o. jest roszczeniem alimentacyjnym, czy też cywilnym roszczeniem regresowym? – Palestra 7-8/2016

Czy złożenie zawezwania do próby ugodowej powoduje, że przedawnienie po przerwaniu spowodowanym tą czynnością biegnie na nowo od daty wpływu do sądu pisma inicjującego procedurę przewidzianą w art. 185 k.p.c., czy też od momentu stwierdzenia przez sąd, że do zawarcia ugody nie doszło? – Palestra 5/2016

Zmiana regulacji ustawowej wspólnot gruntowych – Palestra 4/2016

Czy możliwe jest stwierdzenie przez sąd nieważności samego skutku rzeczowego, bez unieważnienia samej czynności prawnej bądź zdarzenia prawnego? – Palestra 3/2016

Czy można żądać odszkodowania za szkodę spowodowaną uchwaleniem pochodzącego sprzed 1 stycznia 1995 r. planu zagospodarowania przestrzennego ograniczającego swobodne zagospodarowanie nieruchomości? – Palestra 1-2/2016 

 

3.    Glosy i przeglądy orzecznictwa

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 29 czerwca 2016, III CZP 24/16 – Palestra 11/2016

 

4.    Publikacje popularnonaukowe

„Adwokat z Nowego Światu. O Leonie Nowodworskim z Hanną Nowodworską-Grohman”, Wydawnictwo Arche, Sopot 2019 

„Zdrada, prawda i pieniądze. Słynne procesy”, Wydawnictwo STO, Warszawa 2005

„Přiběhy spravedlnosti”, Wydawnictwo Linde Praha, 2003

„Niezwykłe procesy”, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 1998

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".