Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Aleksander Kappes

dr hab., adwokat

Aleksander Kappes

dr hab., adwokat

Afiliacja: Uniwersytet Łódzki

ORCID: 0000-0002-2261-093X

e-mail: aleksander.kappes@adwokatura.pl

 

Obecnie pełnione funkcje naukowe i zawodowe

Przewodniczący Rady Nadzorczej Miejskiej Areny Kultury i Sportu sp. z o.o. w Łodzi

Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie,

Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Pracodawców Polskich Lewiatan

Arbiter w Sądzie Arbitrażowym Polski Centralnej

Członek Rady Naukowej Polskiego Instytutu Notarialnego

Członek Komisji do spraw przeprowadzenia Egzaminu Adwokackiego w Łodzi

Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury w latach 2004, 2007, 2008, 2010, 2013 i 2016

Członek Rady Fundacji na rzecz odnowienia Willi Richtera w Łodzi

Działalność naukowa

1984–1990 Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

1988 Stypendium w Ruhr Universität w Bochum

1990 Stopień magistra prawa na podstawie pracy magisterskiej obronionej w Katedrze Teorii Państwa i Prawa (promotor: prof. dr hab. J. Wróblewski) p.t. Demokratyzm i scjentyzm w ideologii tworzenia prawa

1990 Stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego UŁ

1993 Stypendium naukowe w UIA (Universitaire Instelling Antwerpen) w Antwerpii

1997 Stopień doktora (rozprawa doktorska Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki komandytowej w prawie polskim, promotor - prof. dr habil. W. J. Katner, recenzenci prof. dr habil. A. Szpunar i prof. dr habil. J. Okolski)

1997 Stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego UŁ

1999–2003 Funkcja kierownika Podyplomowego Studium Prawa Spółek UŁ

2010 Stopień doktora habilitowanego (monografia habilitacyjna Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2009)

2010 Stanowisko profesora nadzwyczajnego UŁ

2010–2015 Funkcja kierownika Zakładu Prawa Spółek w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego UŁ

2011–2015 Członek Zespołu Prawa Spółek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP,

2014 – promocja doktoratu,

2018 Staż naukowy w Ludwig Maximilians Universität w Monachium,

2011–2020 – recenzje w 15 przewodach doktorskich i 5 habilitacyjnych.

Działalność zawodowa 

1990 – 1992 Aplikacja sądowa w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi,

1994 – 1996 Aplikacja adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi,

0d 1997 Wykonywanie zawodu adwokata (w różnych formach wykonywania tego zawodu),

2000 – 2018 Przygotowanie ok 30 skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego. 26 z nich zostało przyjętych do rozpoznania (pozytywny wynik „przedsądu”) a 18 uwzględnionych,

2007 – 2018 Partner w Kappes, Kwiecień, Masłowski, Płachecki. Adwokaci,
Spółka partnerska w Łodzi,

2018 – przedstawienie przez KRS (poprzedniej kadencji) Prezydentowi RP do powołania na stanowisko sędziego Izby Cywilnej SN; do chwili obecnej powołanie nie nastąpiło,

Od 2018 Indywidualna kancelaria adwokacka.

Nagrody i wyróżnienia

1997 Nagroda I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za monografię Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki komandytowej, Kraków 1997.

2010 Nagrodę I stopnia Rektora UŁ za monografię Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2009
2015 Odznaka „Zasłużony dla Uniwersytetu Łódzkiego” 

Znajomość języków: 

język angielski, język niemiecki

 

Publikacje naukowe i popularnonaukowe/publicystyczne:

Zabezpieczenia wierzytelności na zbiorze rzeczy o zmiennym składzie, „Palestra” 1995/7–8

Glosa do uchwały SN z 25.01.1995 r. (III CZP 177/94), „Przegląd Prawa Handlowego” 1995/11 (dotyczy ekwiwalentu za umarzany udział w spółce z o.o.)

Glosa do uchwały SN z 28.09.1995 r. (III CZP 124/95), OSP 1996/6 (dotyczy możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o. w oparciu o powtórną wycenę majątku)

Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki komandytowej, Kraków 1997

Glosa do wyroku SN z 8.10.1997 r. (II CKN 362/97), OSP 1998/7–8 (dotyczy zakresu pełnomocnictwa ogólnego)

Wybrane zagadnienia reformy prawa spółek, „Palestra” 1998/9–10

Wybrane zagadnienia odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej, „Prawo spółek” 1998/10

Uwagi o przesłankach i charakterze odpowiedzialności z art. 298 k.h., „Przegląd Prawa Handlowego” 1998/12

Spółka komandytowa, Warszawa 1999

Podstawy prawa cywilnego i handlowego dla ekonomistów, praca zbiorowa, red. W.J. Katner, Sopot 2001

Czy potrzebne jest prawo górskie? „Sportowy Styl” 2001/1–2

Uwagi o nowym rozporządzeniu w sprawie opłat za czynności adwokackie, „Palestra” 2002/11–12

Zarys prawa cywilnego i handlowego, praca zbiorowa, red. W. J. Katner, Warszawa 2003 (wyd. 2 – 2006, wyd. 3 – 2009)

Przesłanki zwalniające z odpowiedzialności z art. 299 k.s.h. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Kraków 2004

Odpowiedzialność z art. 299 k.s.h. Konsekwencje przyjętych rozwiązań (w:) Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, praca zbiorowa red. J. Frąckowiak, Warszawa 2006

Adwokat jako przedsiębiorca, Warszawa 2006, opubl. na stronie www. Ośrodka Badawczego Adwokatury www.adwokatura.pl/oba/wiadomosci/69/

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 28.10.2005 r. (II CK 174/05), „Glosa” 2007/2 (dotyczy wpływu zamiaru przestępczego komisanta na ważność zawartej przez niego umowy sprzedaży samochodu)

W sprawie prawa górskiego – głos w dyskusji (współautor A. Wosiński) „Palestra” 2006/11–12

Odpowiedzialność cywilna członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania spółki według kodeksu spółek handlowych, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica” Łódź 2006/68

Spółka komandytowa w: Meritum. Prawo spółek 2006, praca zbiorowa pod red. A. Kidyby, Warszawa 2006 (wyd. 2 – 2007, wyd. 3 – 2014)

Organizator stoku powinien odpowiadać za wszystkie wypadki narciarskie (współautor A. Wosiński) „Rzeczpospolita” z 29.01.2007 r.

Spółka komandytowa (w:) System prawa handlowego, red. S. Włodyka, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2007 t. 2A (wyd. 2 – 2014)

Odpowiedzialność za cudzy dług. Próba analizy pojęcia (w:) Europeizacja prawa prywatnego, praca zbiorowa, red. M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Warszawa 2008

Elektroniczne głosowanie na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy – wybrane problemy, „Przegląd Prawa Handlowego” 2009/6

Dekalog FIS a odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na stoku narciarskim, „Folia Turistica”, Sucha Beskidzka-Kraków 2009

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2009

Umowy powiernicze (w:) System prawa prywatnego, t. 9, Umowy nienazwane, praca zbiorowa, red. W. J. Katner, Warszawa 2010 (wyd. 2 – 2015)

Pojęcie powiernictwa w prawie polskim (w:) Księga pamiątkowa z okazji 70 urodzin prof. dra hab. Józefa Okolskiego, praca zbiorowa, red. M. Modrzejewska, Warszawa 2010

Ułomne osoby prawne w projekcie kodeksu cywilnego z 2009 r., „Przegląd Prawa Handlowego” 2010/12

Nie przerzucać finansowania opieki zdrowotnej na firmy (współaut. T. Siemiątkowski, J. Skrzydło), „Rzeczpospolita” z 17.03.2011 r.

Protokół notarialny z walnego zgromadzenia akcjonariuszy a wadliwość uchwał. Księga VII Zjazdu Katedr Prawa Handlowego, praca zbiorowa, red. W. J. Katner, U. Promińska, Warszawa 2010

Kontrowersyjny projekt reformy struktury majątkowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (współaut. W. J. Katner, J. Janeta), „Przegląd Prawa Handlowego” 2011/4

Konieczne zmiany w projekcie reformy struktury majątkowej spółki z o.o. „Przegląd Prawa Handlowego” 2011/9

Odpowiedzialność z tytułu spóźnionego ogłoszenia upadłości w prawie polskim (współaut. J. Frąckowiak), „Monitor Prawniczy” 2011/24 – dodatek

Deregulacja – druga strona medalu, „Rzeczpospolita” z 4.05.2012 r.

Uwagi o rozliczeniach z występującym (wyłączanym) wspólnikiem handlowej spółki osobowej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2012/7

Szantaż korporacyjny jako nadużycie prawa podmiotowego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2013/10

Czy potrzebna jest nowelizacja art. 299 k.s.h. (w:) Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach, praca zbiorowa, red. J. Frąckowiak (współaut. J. Frąckowiak), Wrocław 2013

Siła argumentów czy argument siły? „Dziennik Gazeta Prawna” z 20-22.09.2013 r. (współaut. A. Kidyba)

Spółka komandytowa, Warszawa 2014

Ułomne osoby prawne w projekcie kodeksu cywilnego z 2009 r. „Przegląd Prawa Handlowego” 2010/12

Protokół notarialny z walnego zgromadzenia akcjonariuszy a wadliwość uchwał w: Księga VII Zjazdu Katedr Prawa Handlowego, praca zbiorowa, red. W. J. Katner, U. Promińska, Warszawa 2010

Umowy powiernicze (w:) System prawa prywatnego, t. 9, Umowy nienazwane, red. W.J. Katner, Warszawa 2010 (wyd. 2 – 2015, wyd. 3 – 2018)

Pojęcie powiernictwa w prawie polskim (w:) Księga pamiątkowa prof. dra hab. Józefa Okolskiego, red. M. Modrzejewska, Warszawa 2011

Kontrowersyjny projekt reformy struktury majątkowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (współautorzy W. J. Katner, J. Janeta), „Przegląd Prawa Handlowego” 2011/4

Konieczne zmiany w projekcie reformy struktury majątkowej spółki z o.o., „Przegląd Prawa Handlowego” 2011/9

Odpowiedzialność za niezgłoszenie wniosku o upadłość w prawie polskim, (współaut. J. Frąckowiak), „Monitor Prawniczy” 2011/24, dodatek Najnowsze trendy w polskim i niemieckim prawie spółek i prawie koncernowym – konferencja ku czci Profesora Dr, Dr H.c. Marcusa Luttera

Uwagi o rozliczeniu z występującym (wyłączanym) wspólnikiem handlowej spółki osobowej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2012/7

Czy potrzebna jest nowelizacja art. 299 k.s.h. (w:) Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach (współautor – J. Frąckowiak) red. J. Frąckowiak, Wrocław 2013

Konstytutywny charakter wyroku stwierdzającego nieważność uchwały? Krytycznie o uchwale 7 sędziów SN z 18.09.2013 r., „Przegląd Prawa Handlowego” 2014/9

Szantaż korporacyjny jako nadużycie prawa podmiotowego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2013/10

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 6.05.2014 r. „Glosa” 2015/1

Interes Państwa a interes spółki Skarbu Państwa (współaut. W. Matysiak) (w:) Spółki z udziałem Państwa a Skarb Państwa, praca zbiorowa, red. A. Kidyba, Warszawa 2015

Uwolnienie „więźnia korporacyjnego” spółki z o.o. przez wypowiedzenie udziału w spółce, „Przegląd Prawa Handlowego” 2015/10

Charakter prawny akcji jako papieru wartościowego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2016/9

Ustalenie wartości akcji w procedurze przymusowego odkupu akcji (w:) Rozprawy z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, praca zbiorowa, red. M. Pazdan, M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Warszawa 2017

Czy należy uregulować czynności powiernicze? (w:) Prawo kontraktów, praca zbiorowa, red. Z. Kuniewicz, D. Sokołowska, Warszawa 2017

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki kapitałowej w prawie polskim de lege lata, „Przegląd Prawa Handlowego” 2017/9

Czy ujmowanie szkody jako bezpośredniej uniemożliwia dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez wspólników spółek kapitałowych? (w:) Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, praca zbiorowa, red. W. Robaczyński, Łódź 2017

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. będącej komplementariuszem w spółce komandytowej za zobowiązania tej spółki, „Przegląd Prawa Handlowego” 2017/12

Trudności w realizacji przymusowego odkupu akcji związane z przesłanką podmiotową tego uprawnienia (w:) Kodeks spółek handlowych po 15 latach, praca zbiorowa, red. J. Frąckowiak, Warszawa 2018

Nieważność niektórych postanowień umowy/statutu spółki handlowej (w:) Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, red. M. Leśniak, Wrocław 2018,

Prosta spółka akcyjna – czy rzeczywiście prosta i czy potrzebna? Uwagi do projektu nowelizacji kodeksu spółek handlowych – wprowadzającego prostą spółkę akcyjną (art. 3001 – 3001[21] k.s.h.), „Przegląd Prawa Handlowego” 2018/5

Odpowiedzialność za długi zaciągane przez niewypłacalną spółkę z o.o. – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 1.12.2017 r. (III CZP 65/17), „Glosa” 2019/1

Interes spółki a interes wspólników/akcjonariuszy (w:) Prawo handlowe. Między teorią, praktyką a orzecznictwem. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce, red. P. Pinior i in., Warszawa 2019

Hasła w „Prawo spółek” (w:) Wielka encyklopedia prawa. t. 14, Prawo handlowe, red. nacz. B. Hołyst; z-ca red. nacz. R. Hauser; red. nauk. t. 14 W.J. Katner), Warszawa 2018

Spór o TK: kontrola legalności prawa w rękach sądów (współaut. J. Skrzydło), „Rzeczpospolita” z  20.11.2019

Wyrok TSUE jest taki, jaki powinien być (współaut. J. Skrzydło), „Rzeczpospolita” z  27.11.2019 r.

Czy sędziowie muszą badać legalność przepisów prawa (współaut. J. Skrzydło), „Rzeczpospolita” z  25.12.2019 r.

Prezydent nie ma mocy naprawiania wad prawnych (współaut. J. Skrzydło), „Rzeczpospolita” z  13.01.2020 r.

Więcej o neosędziach dowiemy się z uzasadnienia (współaut. J. Skrzydło), „Rzeczpospolita” z  28.01.2020 r.

Trybunał Konstytucyjny sięgnął bruku (współaut. J. Skrzydło), „Rzeczpospolita” z  4.02.2020 r.

Obca ingerencja czy uprawniona reakcja (współaut. J. Skrzydło), „Rzeczpospolita” z  10.03.2020 r.

Ochrona wspólników mniejszościowych w spółkach kapitałowych. Rzeczywista czy pozorna (w:) Kształtowanie się spółki akcyjnej a doświadczenia polskie (red. M. Michalski), Warszawa 2020

Czy wyroki neo-sędziów są ważne? - glosa do uchwały trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego z 23.01.2020 r. (BSA I-4110-1/20), (współaut. J. Skrzydło), „Palestra” 2020/5

Pierwszy prezes SN czy neoprezes? (współaut. J. Skrzydło), „Rzeczpospolita” z 27.05.2020 r.

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".