Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Adam Olejniczak

prof. dr hab.

Adam Olejniczak

prof. dr hab.

Afiliacje: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

ORCID: 0000-0001-7905-1174

e-mail: olejniczak.adam@wp.pl

 

Obecnie pełnione funkcje naukowe i zawodowe

Polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa cywilnego związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie kieruje od 2012 r. Katedrą Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego. Pracuje także jako profesor w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

 

Działalność naukowa

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM (1973). Studiował prawo europejskie w Nancy (1979–1980) , odbył staże i prowadził badania naukowe na Uniwersytecie Luksemburskim (1975) , w Instytucie Prawa Porównawczego i Narodowym Centrum Badań Naukowych w Paryżu (1986) oraz na Uniwersytecie w Rennes (1993, 1994, 1998). 
Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań. Stopień doktora uzyskał w 1979 r. na podstawie rozprawy Udzielenie rozwodu w polskim prawie rodzinnym. Analiza przesłanek materialno-prawnych. Habilitował się w 1995 r. na podstawie oceny dorobku naukowego i monografii Transakcje kompensacyjne w handlu międzynarodowym. Studium cywilnoprawne. Tytuł naukowy profesora nauk prawnych został mu nadany w 2015 r. W latach 1997–2005 był radcą prawnym. 
Zajmował stanowiska asystenta (1973), adiunkta (1979), profesora nadzwyczajnego (1996), profesora zwyczajnego (od 2016). Pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM (1996–2002); był członkiem Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego (1996−1999), komisji egzaminacyjnych do spraw aplikacji przy Ministrze Sprawiedliwości: aplikacji radcowskiej (2006−2007, 2019) oraz aplikacji notarialnej (2008−2018), zespołów problemowych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości (2007−2015), zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012−2016), Kolegium Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (2017-2018). Od 2005 r. członek Stowarzyszenia Naukowego Prawa Prywatnego. 

 

Nagrody i odznaczenia

Laureat nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1981)
Laureat nagrody zespołowej Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2003)
Odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2004)
Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2016)

 

Wykaz publikacji

Opracowania monograficzne

Materialnoprawne przesłanki udzielenia rozwodu, Poznań 1980

Transakcje kompensacyjne w handlu międzynarodowym. Studium cywilnoprawne, Poznań 1994

Zamiana (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa,
t. 7, red. J. Rajski, Warszawa 2001, kolejne wydania: 2004, 2011, 2018

Dodatkowe zastrzeżenia umowne (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań - 
część ogólna, t. 5, red. E. Łętowska, Warszawa 2006, kolejne wydania: 2013, red. K. Osajda, Warszawa 2019

Umowy kompensacyjne (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań - umowy nienazwane, t. 9, red. W.J. Katner, Warszawa 2010, kolejne wydania: 2015

Umowa offsetowa (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań - część szczegółowa, 
t. 7, red. J. Rajski, wyd. 3, Warszawa 2011, kolejne wydania: 2018

Umowy kompensacyjne (w:) System Prawa Handlowego, t. 9, Międzynarodowe prawo handlowe, pod red. W. Popiołka, Warszawa 2013

Prawo intertemporalne z perspektywy prawa cywilnego (w:) Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne. Geneza i funkcje, red. J. Mikołajewicz, Warszawa 2015 (współautor: K. Mularski)

Rodzaje czynności prawnych (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, pod red. Z. Radwańskiego i A. Olejniczaka, wyd. 3, Warszawa 2019 (współautor: Z.  Radwański)

 

Komentarze

Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. A. Kidyby, t. III, Zobowiązania. Część ogólna. Warszawa  2010, 2014 (współautorzy: Z. Gawlik, A. Janiak, G. Kozieł, A. Pyrzyńska, T. Sokołowski)  – w tym A. Olejniczak: komentarz do art. 353-365, 384-396, 415-449, 487-497; wyd. elektroniczne LEX 2010, kolejne wydania: 2014

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, pod red. H. Doleckiego i T. Sokołowskiego, Warszawa 2010, kolejne wydania: 2013 (współautorzy: M. Andrzejewski, H. Dolecki, A. Lutkiewicz-Rucińska, T. Sokołowski, A. Sylwestrzak, A. Zielonacki) – w tym A. Olejniczak: komentarz do art. 56-57, s. 330-397

Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz. Art. 1–44911,  red. M. Gutowski, Warszawa 2016; w tym, A. Olejniczak: komentarz do art. 66, art. 662–721; kolejne wydania: 2018 (współautor: J. Grykiel)

Kodeks cywilny, t. 2, komentarz. Art. 450–1088, pod red. M. Gutowskiego, Warszawa 2016, w tym, A. Olejniczak: komentarz do art. 603-604, kolejne wydania: Tom II. Komentarz. Art. 353 - 626,  Warszawa 2019 (współautor: F. Rakiewicz)

 

Podręczniki

A. Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna. Zarys wykładu, Poznań 1997

A. Olejniczak, Umowy gospodarcze. Część ogólna (w:) Prawo handlowe. Spółki handlowe, umowy gospodarcze, red. A. Koch, J. Napierała, Zakamycze 2002; kolejne wydania: 2006, 2011, 2013, 2015, 2019

Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania - część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2005; kolejne wydania: 2005, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 

Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2011; kolejne wydania: 2013, 2015, 2017, 2019

A. Olejniczak, Law of obligations (w:) Handbook of Polish Law, pod red. W. Dajczaka, A.J. Szwarca i P. Wilińskiego, Warszawa-Bielsko-Biała 2011

 

Rozprawy i artykuły

A. Olejniczak, Pojęcie winy wyłącznej na tle przepisów o rozwodzie, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1975/3

A. Olejniczak, System preferencji społecznych a prawo rozwodowe, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1977/ 2

A. Olejniczak, Zarys charakterystyki współczesnych europejskich systemów rozwodowych, „Państwo i Prawo” 1982, 3-4

A. Olejniczak, Negatywne przesłanki rozwiązania małżeństwa we współczesnych europejskich systemach rozwodowych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1983/1

A. Olejniczak, Z problematyki odpowiedzialności deliktowej podmiotów powierzających wykonanie czynności innym podmiotom (w:) Aktualne problemy obsługi prawnej, Zielona Góra 1984

A. Olejniczak, O dopuszczalności przeniesienia użytkowania wieczystego na rzecz państwowych osób prawnych, „Nowe Prawo” 1987/1  (współautor: T. Kwieciński)

A. Olejniczak, Treść umowy kontrzakupu w międzynarodowym obrocie handlowym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1988/1

A. Olejniczak, O koncepcji umów ramowych, „Państwo i Prawo” 1990/4

A. Olejniczak, Problematyka umów długoterminowych w świetle prawa angielskiego, Problemy Prawne Handlu Zagranicznego, t. 15, Katowice 1990

A. Olejniczak, Charakter prawny umów kompensacyjnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1991/1

A. Olejniczak, Charakter prawny porozumień przygotowujących zawarcie umowy w prawie francuskim, „Problemy Prawne Handlu Zagranicznego”, t. 16, Katowice 1992 

A. Olejniczak, Uwagi o dopuszczalności korzystania z usług pośredników przy udzielaniu kredytów bankowych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu” 1996/1

A. Olejniczak, Bankowy obrót wierzytelnościami a obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu” 1997/1 

A. Olejniczak, Własność urządzeń przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa energetycznego (uwagi o wykładni art. 49 k.c.), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2000/4

A. Olejniczak, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 14.12.1999 r. (II CKN 624/98), „Rejent” 2000/7-8

A. Olejniczak, Uwagi o zawarciu, treści i wykonaniu umów offsetowych, „Zeszyty Naukowe, seria Prawo, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie” 2004/1

A. Olejniczak, Uwagi o charakterze prawnym umowy offsetowej (w:) Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, pod red. A. Nowickiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005

A. Olejniczak, Uwagi o zastrzeganiu zadatku w umowach przygotowujących zawarcie umów zasadniczych, (w:) Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, pod red. L. Ogiegły, W. Popiołka i M. Szpunara, Zakamycze 2005

A. Olejniczak, Z problematyki culpae in contrahendo – uwagi o znaczeniu przepisu art. 72 § 2 k.c. (w:) W kręgu teoretycznych i praktycznych aspektów prawoznawstwa. Księga Jubileuszowa Profesora Bronisława Ziemianina, pod red. M. Zielińskiego, „ars boni et aequi”, Poznań 2005

A. Olejniczak, O ochronie poufności negocjacji w świetle art. 721 Kodeksu cywilnego (w:) W kierunku europeizacji prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Rajskiemu, red. A. Brzozowski, W. Kocot, K. Michałowska, C.H.Beck, Warszawa 2007 

A. Olejniczak, Problematyka culpa in contrahendo na tle europejskiego prawa umów (w:) Europeizacja prawa prywatnego, t. 2, red. M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Warszawa 2008

A. Olejniczak, O pogłębianiu rozkładu pożycia i winie małżonków (w:) Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, red. M. Andrzejewski, L. Kociucki, M. Łączkowska, A.N. Schulz, Toruń 2008

A. Olejniczak, Uwagi o pojęciu części składowej nieruchomości na tle art. 49 k.c. (w:) Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, red. J. Gołaczyński, P. Machnikowski, Warszawa 2010

A. Olejniczak, Zdolność do czynności prawnych w projektowanej księdze pierwszej nowego kodeksu cywilnego (w:) Proces cywilny. Nauka-Kodyfikacja-Praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, red. P. Grzegorczyk, K. Knoppek, M. Walasik, Warszawa 2012

A. Olejniczak, Małoletni jako sprawca lub poszkodowany czynem niedozwolonym w świetle prac nad nowym kodeksem cywilnym (w:) Czyny niedozwolone w prawie polskim i prawie porównawczym, red. M. Nesterowicz, Warszawa 2012

A. Olejniczak, Skutki zastrzeżenia zadatku dla odpowiedzialności odszkodowawczej kontrahenta (w:) Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego, red. K. Klafkowska-Waśniowska, M. Mataczyński, R. Sikorski, M. Sokołowski, Warszawa 2012

A. Olejniczak, Ochrona uprawnionego z tytułu prawa pierwokupu przed pozornymi oświadczeniami woli, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2013/1 (współautor: Krzysztof Mularski)

A. Olejniczak, Udaremnienie prawa pierwokupu – uwagi na tle art. 600 § 1 Kodeksu cywilnego (w:) Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi, red. A. Dańko-Roesler, A. Oleszko, R. Pastuszko, Wyd. Stowarzyszenie Notariuszy RP, Warszawa 2014

A. Olejniczak, Protection against the frustration of the right of first refusal (article 600 § 1 of the Civil Code), „Ius Novum” 2014/2

A. Olejniczak, Ustawowe prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 4921 k.c., „Rejent” 2015/8

A. Olejniczak, Anticipatory breach of contract according to article 4921 of the Civil code, „Ius Novum” 2015/2

A. Olejniczak, O bezprawności rozpowszechniania informacji nieprawdziwych, pomimo działania w społecznie uzasadnionym interesie (w:) Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi, red. J.W. Adamowski, T. Wallas, K. Kakareko, Warszawa-Poznań 2016

A. Olejniczak, Action in the socially justified interest versus defamation in the press statement, „Ius Novum” 2016/2

Odwołanie darowizny w formie pisemnej – uwagi de lege lata i de lege ferenda (w:) Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle, red. M. Fras i P. Ślęzak, Warszawa 2017

A. Olejniczak, Określenie skutków umów tworzących zespół umów (w:) Rozprawy z prawa prywatnego wobec wyzwań współczesności, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, pod red. M. Pazdana, M. Jagielskiej, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunara, Wolters Kluwer Warszawa 2017

A. Olejniczak, Podstawy normatywne i kwalifikacja prawna umów kompensacyjnych w polskim prawie (w:) Przyszłość prawa. Księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji, red. B. Hołyst, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2017

A. Olejniczak, Darowizna celu publicznego i jej odwołanie (w:) Z badań nad prawem prywatnym, Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kochowi, red. A. Olejniczak, M. Orlicki, J. Pokrzywniak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017 (współautor: Krzysztof Mularski)

A. Olejniczak, O charakterze prawnym umowy offsetowej w świetle ustawy z 26.06.2014 r. (w:) Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, red. A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory i B. Sołtys, Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2018

A. Olejniczak, O pożądanych zmianach w regulacji normatywnej zadatku (w:) Societates et obligationes – tradycja, współczesność, przyszłość. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Napierały, red. A. Olejniczak, T. Sójka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018

A. Olejniczak, Charakter prawny ustanowienia zadatku, „Palestra” 2019/5

 

Redakcja naukowa

System Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań – część ogólna, red. A. Olejniczak, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009, kolejne wydania: 2014, 2018

System Prawa Prywatnego, t. 2, Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 3, red. Z. Radwański, A. Olejniczak, wyd. C.H. Beck Warszawa 2019

Współczesne problemy prawa zobowiązań, red. A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2015

Z badań nad prawem prywatnym, Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kochowi, red. A. Olejniczak, M. Orlicki, J. Pokrzywniak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017

Societates et obligationes – tradycja, współczesność, przyszłość, Księga jubileuszowa Profesora Jacka Napierały, red. A. Olejniczak, T. Sójka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".