Zamówienia dotyczące papierowych numerów "Palestry" oraz książek proszę składać za pomocą poczty elektronicznej na adres , podając:

  1. tytuł zamawianej publikacji książkowej lub numer i roczniki zamawianej "Palestry"
  2. liczbę egzemplarzy
  3. dane kontaktowe wraz z numerem telefonu

Dziękujemy,
Zespół redakcyjny "Palestry"

powrót

DLA AUTORÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE

"Palestra" Pismo Adwokatury Polskiej
ISSN: 0031-0344

Wydawcą czasopisma jest Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie.

Za zawartość merytoryczną odpowiada redakcja oraz Kolegium "Palestry" złożone z wybitnych praktyków i teoretyków prawa z Polski i z zagranicy.

KLAUZLA INFORMACYJNA DLA AUTORÓW

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Naczelna Rada Adwokacka, ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa. W Naczelnej Radzie Adwokackiej został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: IOD@nra.pl lub Naczelna Rada Adwokacka, ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych. Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w następujących celach: zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; archiwizowania dokumentacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; realizacji procesu wydawniczego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; obsługi zgłoszeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi jednocześnie prawnie uzasadniony interes administrator danych. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w.w. celów przetwarzania. W zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze Pana/Pani dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia tych obowiązków. W pozostałym zakresie Pana/Pani dane mogą być przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo żądania usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji w.w. celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność publikacji tekstów. Informujemy ponadto, że Pana/Pani dane nie będą profilowane.

Tekstów niezamówionych nie zwracamy. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania, wynikających z opracowania redakcyjnego zmian w tekstach przyjętych do druku. Nadesłanie tekstu z zamiarem opublikowania go w „Palestrze” jest tożsame z udzieleniem zgody na publikację w Internecie.

MISJA WYDAWNICTWA Misja wydawnicza Naczelnej Rady Adwokackiej opiera się na trzech zasadniczych filarach: prawie, historii (ze szczególnym uwzględnieniem roli adwokatów wpływających w różny sposób na jej bieg) i filozofii. Działalność wydawnicza NRA ma na celu poszerzanie wiedzy z różnych obszarów prawa, edukację adeptów adwokatury oraz rozwój metodyki pracy adwokata. Służą temu wydawane głównie publikacje wydawane we współpracy z innymi dużymi wydawnictwami prawniczymi w Polsce, komentarze, podręczniki, monografie naukowe, publikacje pokonferencyjne czy testy dla aplikantów adwokackich. Założeniem wydawniczym dotyczącymi historii jest przede wszystkim kultywowanie wiedzy o bogatej historii Adwokatury w Polsce i jej bohaterach, którzy prócz ogromnej wiedzy prawniczej wykazywali się również niezłomną postawą obywatelską i charakterem w najbardziej przełomowych chwilach dla Polski w ostatnim stuleciu. Zaliczyć do nich można co najmniej kilkanaście książek opublikowanych w ostatnich latach w „Bibliotece Palestry”. Krzewienie i rozwijanie ogólnej wiedzy i kultury Naczelna Rada Adwokacka osiąga w ostatnich latach jako współwydawca (wspólnie z wydawnictwem Arche), promując w ten sposób i rozpowszechniając publikacje z zakresu literatury i filozofii prawa publikując w „Bibliotece Palestry” serię „Horyzonty filozofii prawa”. Naczelna Rada Adwokacka, prócz monografii prawniczych i historycznych, dotyczących środowiska adwokackiego jest również wydawcą „Słownika adwokatury” oraz naukowych czasopism prawniczych – miesięcznika „Palestra” oraz kwartalnika „Młoda Palestra”. Realizacją zadań wydawniczych Naczelnej Rady Adwokackiej zajmuje się przede wszystkim „Ośrodek Badawczy Adwokatury” oraz redakcja „Palestry”.


PROCEDURA RECENZYJNA

Wszystkie teksty przesyłane do redakcji poddane są recenzjom. W przypadku monografii, artykułów i glos są to recenzje wewnętrzna i zewnętrzna. Recenzje przygotowują znawcy danej problematyki. Autor opracowania i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). Dane recenzentów nie są udostępniane autorowi, ale wyłącznie treści recenzji lub ich najistotniejsze fragmenty.
Recencenci przygotowują recenzję na formularzu przesłanym z redakcji. Odpowaidają oni m.in. na nastepujące pytania: czy opracowanie ma charakter naukowy zgodny z profilem "Biblioteki Palestry" lub "Palestry" i czy ma wartość praktyczną oraz porządkującą analizowane zagadniania prawne. Dodatkowo w uzasadnieniu oceny Recenzenci wskazują, czy tytuł opracowania odpowiada jego treści; czy opracowanie prezentuje aktualny stan badań; czy literatura cytowana jest prawidłowo; czy metody badawcze są właściwe; czy układ opracowania jest prawidłowy i czytelny; czy język i styl oraz używana terminologia są poprawne; czy wykładania przepisów i wnioski są poprawne; czy artykuł posiada charakter oryginalny i zawiera nowe propozycje; czy streszczenia w języku polskim i angielskim są poprawne?
W konkluzji Recenzenci zaznaczają jedną z trzech rekomendacji dla Wydawcy monografii lub dla Redaktora Naczelnego i Kolegium Redakcyjnego miesięcznika "Palestra" - opracowanie nadaje się do druku, wymaga poprawy, nie nadaje się do druku.
Swoje decyzje Recenzenci uzasadniają w formularzu lub w oddzielnie sporządzonej recenzji, a szczegółowe uwagi przedstawiają w załączniku do formularza lub w tekście. Recenzje wpływają w zasadniczym stopniu na decyzję o skierowaniu tekstu do druku lub jego zwrocie autorowi.

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW Do procedury r