Zamówienia dotyczące papierowych numerów "Palestry" oraz książek proszę składać za pomocą poczty elektronicznej na adres , podając:

  1. tytuł zamawianej publikacji książkowej lub numer i roczniki zamawianej "Palestry"
  2. liczbę egzemplarzy
  3. dane kontaktowe wraz z numerem telefonu

Dziękujemy,
Zespół redakcyjny "Palestry"

powrót

DLA AUTORÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE

"Palestra" Pismo Adwokatury Polskiej
ISSN: 0031-0344

Wydawcą czasopisma jest Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie

Za zawartość merytoryczną odpowiada redakcja oraz Kolegium "Palestry" złożone z wybitnych praktyków i teoretyków prawa z Polski i z zagranicy.

W „Palestrze” publikujemy artykuły naukowe, artykuły praktyczne, glosy, przeglądy orzecznictwa, recenzje, sprawozdania oraz teksty informacyjne. Czasopismo sprofilowane jest na szeroko ujęte prawo sądowe, czyli materialne i procesowe prawo cywilne (w tym prawo handlowe, prawo własności intelektualnej oraz prawo pracy) oraz materialne i procesowe prawo karne. Podejmowane są również zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego, konstytucyjnego oraz międzynarodowego, a także historyczno-prawne, ale dotyczące szeroko ujętej adwokatury.

KLAUZLA INFORMACYJNA DLA AUTORÓW

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Naczelna Rada Adwokacka, ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa. W Naczelnej Radzie Adwokackiej został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: IOD@nra.pl lub Naczelna Rada Adwokacka, ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych. Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w następujących celach: zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; archiwizowania dokumentacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; realizacji procesu wydawniczego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; obsługi zgłoszeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi jednocześnie prawnie uzasadniony interes administrator danych. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w.w. celów przetwarzania. W zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze Pana/Pani dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia tych obowiązków. W pozostałym zakresie Pana/Pani dane mogą być przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo żądania usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji w.w. celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność publikacji tekstów. Informujemy ponadto, że Pana/Pani dane nie będą profilowane.

Z uwagi na liczebność nadsyłanych opracowań, ich różnorodność i niejednolitość wprowadzone zostały wymogi wobec przesyłanego materiału w zakresie objętości oraz sposobu prezentacji treści, w tym konstrukcji odsyłaczy. Artykuły naukowe nie powinny przekraczać 10 stron tekstu (1 strona = 1800 znaków). Objętość glos to 5-8 stron, recenzji 2-5 stron, a sprawozdań i tekstów informacyjnych 1-3 stron).
Teksty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na e-mail: redakcja@palestra.pl, ewentualnie tradycyjną drogą pocztową (ul. Świętojerska 16; 00-202 Warszawa) z wydrukiem oraz edytowalną wersją elektroniczną na płycie CD lub DVD. Do artykułów (z pominięciem glos, recenzji, sprawozdań i tekstów informacyjnych) należy dodać tytuł w języku angielskim, streszczenie w językach angielskim i polskim (do 600 znaków), pojęcia kluczowe (również w językach angielskim i polskim). Wszystkie teksty należy zaopatrzyć w krótką informację o autorze/autorach (status zawodowy i naukowy, dane adresowe, numer telefonu) oraz oświadczenie, że tekst nie został przedstawiony innej redakcji.

Tekstów niezamówionych nie zwracamy.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania, wynikających z opracowania redakcyjnego zmian w tekstach przyjętych do druku. Nadesłanie tekstu z zamiarem opublikowania go w „Palestrze” jest tożsame z udzieleniem zgody na publikację w Internecie.

PROCEDURA RECENZYJNA

Wszystkie teksty przesyłane do redakcji poddane są recenzjom. W przypadku artykułów i glos są to recenzje wewnętrzna i zewnętrzna. Recenzje przygotowują znawcy danej problematyki. Autor opracowania i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). Dane recenzentów nie są udostępniane autorowi a treści recenzji lub ich najistotniejsze fragmenty.

Recencenci przygotowują recenzję na formularzu przesłanym z redakcji. Odpowaidają na nastepujące pytania: Czy opracowanie ma charakter naukowy?; Czy opracowanie ma charakter praktyczny – istotny dla praktyki?; Czy tytuł opracowania odpowiada jego treści?; Czy opracowanie prezentuje aktualny stan badań?; Czy literatura cytowana jest prawidłowo?; Czy metody badawcze są właściwe?; Czy układ opracowania jest prawidłowy i czytelny?; Czy język i styl oraz używana terminologia są poprawne?; czy wykładania przepisów i wnioski są poprawne?; Czy artykuł posiada charakter oryginalny i zawiera nowe propozycje?; Czy sreszczenia w języku polskim i angielskim są poprawne?; Czy opracowanie jest zgodne z profilem „Palestry”?
W konkluzji Recenzenci zaznaczają jedną z czterech propozycji dla Kolegium: Opracowanie może być opublikowane w obecnej formie; Opracowanie może być opublikowane po niewielkich zmianach zaproponowanych przez Recenzenta; Opracowanie może być opublikowane po znacznych zmianach zaproponowanych przez Recenzenta; Opracowanie nie nadaje się do publikacji.
Swoje decyzje Recenzenci krótko uzasaniają w formularzu, a szczegółowe uwagi przedstawiają w załączniku do formularza.

Recenzje wpływają w zasadniczym stopniu na decyzję o skierowaniu tekstu do druku lub jego zwrocie autorowi.


ZASADY DOTYCZĄCE KONSTRUOWANIA PRZYPISÓW I SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII


Prosimy o jednolite wstawianie przypisów na dole strony, według następujących zasad.

Książkę cytujem